МОТИВИ към ПРИСЪДА № 23/16.04.2013г.

по НОХД № 219/2012г. по описа на СТАРОЗАГОРСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД

 

Обвинението е против подсъдимия Е.Х.Д. с ЕГН ********** за престъпление по чл.257 /отм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997г./, ал.1, предложение първо, във вр. с чл.256 /изм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997г./, във вр. чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.2 ал.2 от НК, както и по чл.257/отм., в ред. му Д.в. бр. 62/ 1997г./, ал.1 пр. първо, във вр. с чл.255 /изм., в ред. му Д.в. бр. 62/ 1997г./, ал.1, във вр. с чл.26 ал.1 от НК, във вр. с чл.2 ал.2 от НК.

С обвинителен акт от 19.04.2012г. Окръжна прокуратура - гр.Стара Загора обвинява подсъдимия  Е.Х.Д. в това, че през периода 01.07.2004г. - 14.12.2005г., в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление - на дванадесет пъти, като управител и едноличен собственик на капитала на "В."ЕООД гр. Стара Загора,  с цел да осуети установяването на данъчни задължения на "В."ЕООД в особено големи размери водил счетоводна отчетност и ползвал пред ТД на НАП – гр.Ст.Загора счетоводни документи с невярно съдържание — месечни СД по ЗДДС и съответните дневници за покупки, в които невярно е документирано, че са получени доставки с описаните в тях стоки и услуги и е платен начисления ДДС по описани за съответните периоди справки-декларации по ЗДДС и дневници за покупки по включени в тях фактури по доставчици за съответните периоди, като с деянията описани по -горе са укрити данъчни задължения на "Водопад"ЕООД по ЗДДС в особено големи размери-общо 96 518.89лв. - престъпление по чл.257 (отм.)ал.1 предложение първо във вр. с чл.256 (изм.)във вр. чл.26, ал.1 от НК /в редакцията към момента на извършване на деянието/ във вр. с чл.2 ал.2 от НК.

Със същия обвинителен акт ОП- Стара Загора обвинява подсъдимия Е.Х.Д. с   ЕГН **********  в това, че през през периода 24.03.2005-14.03.2006г. в гр.Ст.Загора, в условията на продължавано престъпление на два пъти, като управляващ и представляващ "Водопад" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 123645139, със седалище гр.Ст.Загора е избегнал плащането на данъчни задължения по ЗКПО на "Водопад" ЕООД за периода 01.01.2004г. - 31.12.2005г. в особено големи размери, като потвърдил неистина пред ТД на НАП -Ст.Загора  и в подадени декларации- в Годишна данъчна декларация по чл.51 от ЗКПО за финансова 2004г. с входящ номер 24001708/24.03.2005г.,в която декларирал, че за финансовата 2004г. дължимият корпоративен данък от "В."ЕООД е в размер на 4 616.36 лева, които платил вместо реално дължимия данък в размер на 19 883.01лева, с което избегнал плащането на данъчни задължения по ЗКПО в размер на 15 266.65 лева и в Годишна данъчна декларация по чл.51 от ЗКПО за финансова 2005г. с входящ номер 24001134/14.03.2006г., в която декларирал, че за финансовата 2005г. дължимият корпоративен данък от "Водопад" ЕООД е в размер на 2 434,23лв., като платил 3 343,59 вместо реално дължимия данък в размер на 63 079,82 лева, с което избегнал плащането на данъчни задължения по ЗКПО в размер на 59 736,23 лв., като с деянието са укрити данъчни задължения по ЗКПО "В."ЕООД в особено големи размери-общо 75 002.88 лв. - престъпление по чл.257 (отм.) ал.1 предложение първо във вр. с чл.255 (изм) ал.1 във вр. с чл.26 ал.1 от НК във вр. с чл.2 ал.2 от НК.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура- гр.Стара Загора поддържа изцяло така повдигнатото обвинение, счита същото за изцяло обосновано и доказано с оглед събраните по време на съдебното следствие доказателства и факти по обвинителния акт, като счита че вината на подсъдимия е доказан по един безспорен и категоричен начин. Счита, че всички доказателства, събрани по ДП, са потвърдени по време на съдебното следствие и потвърждават изложената в обвинителния акт фактическа обстановка. Взема отношение по направените от подсъдимия и неговия защитник доводи, както и по направения му отвод още на фаза ДП. Счита, че са неоснователни доводите на подсъдимия, че не е осъществил никакво престъпление, тъй като макар и да фигурира по документи като собственик, фирма „"В."ЕООД е собственост на друго лице – свидетеля С.Б.Г.. Счита, че макар и последния да е негов добър познат, тъй като в качеството му на бивш Директор на „В и К”– гр.Стара Загора е поддържал служебни, но не и лични взаимоотношения, липсва основание за отвод по чл.29, ал.2 от НПК. Поради което участието му по ДП като наблюдаващ прокурор не противоречи на горната разпоредба на закона. Счита, че на ДП не е следвало да си направи самоотвод на основание разпоредбата на чл.47, ал.2 във вр. с чл.29, ал.2 от НПК. Освен това съдът се е произнесъл по направеното искане в първото съдебно заседание, съгласно разпоредбата на чл.47, ал.4 от НПК, като е счел, че липсват обективни данни за наличие на такова основание.

 Освен това намира, че всички събрани доказателства, както в ДП, така и по време на съдебното следствие сочат на доказана вина на подсъдимия Е.Х.Д. в извършване на престъпленията, за които му е повдигнато обвинение. Счита, че с оглед проведеното наказателно разследване, вкл. и от съда, е доказана по безспорен начин и недействителността на сделките, за които е бил съставен ДРА, по повод на което е образувано и настоящото наказателно производство. Дори и подсъдимият да е бил повлиян или подбуден от друго лице, което в най-добрия случай като съучастник може да носи наказателна отговорност в извършване на горните престъпления/което в настоящия случай не е установено/, това не препятства търсенето на наказателна отговорност от самия него за извършеното, и процесуалното му поведение е израз на една защитна позиция. Действията му са били напълно осъзнати, извършени лично от него, респ. самият той е имал възможност да бъде запознат с извършваните от негово име действия, представляващи данъчни измами, тъй като част от документите са били подписвани лично от него, а друга част - от упълномощено от него лице. Поради което счита, че същият следва да понесе своята наказателна отговорност и не може да бъде оневинен по никакъв начин. С оглед на което предлага на съда на  подсъдимия Е.Х.Д. за извършените от него деяния да бъдат наложени  наказания, които по вид да бъдат „Лишаване от свобода”. Предвид отегчаващите и смекчаващите вината обстоятелства, както и продължителността на деянията във времето, счита че не е наложително подсъдимият да изтърпи ефективно наложеното му наказание, за да бъде превъзпитан като извършител и да се въздейства върху обществото. Поради което счита, че целите на наказанията биха се постигнали и с отлагане на това наказание с  изпитателен срок за един по-дълъг период. Предлага на съда, след като бъдат определени наказанията за всяко едно престъпление в размер на три години, да се наложи едно общо наказание от три години  лишаване от свобода, чието изтърпяване   на основание чл.66, ал.1 от НК да се отложи  с изпитателен срок от пет години.

                    По отношение на кумулативно предвиденото в закона наказание „Глоба” предлага същото да не бъде налагано, имайки предвид финансовото състояние на подсъдимия.

Защитникът на подсъдимия Е.Х.Д. – адв.С.Ч. заявява, че въпреки проведеното съдебно следствие не било установено дали подсъдимият Е.Х.Д. е съзнавал, че извършва престъпление като навежда доводи за наличие на посредствено извършителство. Заявява, че същият е бил подставено лице на бившия директор на „В и К” – гр.Стара Загора - св.С.Б.Г., който чрез фирмите си  „В.”, „О.” и др., с един и същ предмет на дейност, създадени с цел печелене на търгове за обществени поръчки чрез държавната фирма „В и К” – гр.Стара Загора, е извличал облаги, използвайки приближени свои лица, какъвто е подсъдимия- за източване на ДДС. От обстоятелството, че същият е подписвал документите за подадените месечни и годишни СД и съответните дневници за покупки към тях не можело да се направят такива изводи, тъй като за тази си своя дейност същият е получавал възнаграждение като не се е интересувал от дейността на самата фирма. Обстоятелството, че подсъдимият Д. не е реалният собственик на фирма "В."ЕООД се доказвало и от показанията на разпитаната в последното съдебно заседание свидетелка З.К.. Поради което счита, че прокуратурата не е доказала обвинителната си теза, че подсъдимият Д. е съзнавал, че извършва престъпления, и  субективната страна на деянието не е доказана. С оглед на което моли подзащитния му да бъде признат за невиновен за извършване на престъпленията, за които е обвинен, което искане се поддържа и от подсъдимия Д.. В дадената му последна дума същият моли за оправдателна присъда.

           Съдът с оглед съвкупната преценка на събрания по делото доказателствен материал на ДП общо в ХІV тома, а именно: както следва: Постановление за образуване на ДП от 08.10.2007г. /л.1, т.І от ДП/. Ревизионен акт № 24-0-1319 от 19.12.2006г. съставен от ТД на НАП  - гр.Стара Загора /л.10-л.33, т.І от ДП/; Ревизионен доклад № 1319 /10.11.2006г. съставен от ТД на НАП  - гр.Стара Загора /л.34-л.39, т.І от ДП/; Протокол № 1600 /18.08.2006г. от ТД на НАП  /л.49, т.І от ДП/; Протокол № 1653 /28.08.2006г. от ТД на НАП  /л.50, т.І от ДП/; Протокол № 2019 /09.10.2006г. от ТД на НАП  /л.51, т.І от ДП/; Протокол № 2086 / 16.10.2006г. от ТД на НАП /л.52, т.І от ДП/; Протокол № 2359/ 10.11.2006г. от ТД на НАП /л.53, т.І от ДП/; Протокол № 1955/ 02.10.2006г. от ТД на НАП /л.54, т.І от ДП/; удостоверение от нотариус Богдан Т. с район на действие РС-Видин от 28.09.2007г. /л.57, т.І от ДП/; общ регистър /л.58, т.І от ДП/; справка за съдимост на Е.Х.Д. издадена от РС- гр.София /л.59, т.І от ДП/; протокол за разпит на св.С.Г.И. /л.61, т.І от ДП/; протокол за разпит на св.С.Т.А. /л.63, т.І от ДП/; протокол за разпит на св.Р.Г.Н. /л.65, т.І от ДП/; протокол за разпит на св.Т.Г.И.  /л.67, т.І от ДП/; протокол за разпит на св.С.Б.Г. /л.69, т.І от ДП/; протокол за разпит на св.С.М.Й. /л.71, т.І от ДП/; протокол за разпит на св.Б.Е.Б.  /л.74, т.І от ДП/; протокол за разпит на св.Р.Й.К. /л.77, т.І от ДП/; протокол за разпит на св.Н.Р.Х. /л.79, т.І от ДП/; Решение № 6 от 26.10.2005г. по ф.д. № 8800 /95г. на СГС /л.82, т.І от ДП/; договор за покупко-продажба на дялове от капитала на ЕООД”Дари”ЕООД /л.83, т.І от ДП/; постановление за възлагане на действия по разследване по делегация от 13.11.2007г. /л.87,т.І от ДП/; протокол за разпит на св.А.В.А. /л.61, т.І от ДП/; удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 842 /2003г. на “Водопад” ЕООД /л.97, т.І от ДП/; удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 631 /2004г. на “Валентина Г.” ЕООД /л.99, т.І от ДП/; удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 305 /2003г. на “Вива ойл” ЕООД /л.100, т.І от ДП/; удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 8800 /1995г. на “Дари” ЕООД издадено от СГС  /л.102, т.І от ДП/; удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 4988 /2000г. на “СПМ -2000” ЕООД издадено от СГС  /л.104, т.І от ДП/; заявление за регистрация по ЗДДС на “Бобър” ЕООД /л.106, т.І от ДП/; Решение № 2332 от 22.07.2004г. по ф.д. № 1025 /2004г. на Ст.О.С. /л.110, т.І от ДП/; декларация за данъчна регистрация вх.№ 24084039 от 26.07.2004г. /л.111, т.І от ДП/; СД по ЗДДС вх. № 901315 от 12.05.2005г. подадена от С.Т.А. /л.115, т.І от ДП/; дневник за продажбите и покупките за периода 01.04.-30.04.2005г. на ЕООД”Бобър” /л.116, т.І от ДП/; Пълномощно от С.А.  за подаване в ТД на НАП  СД по ЗДДС, дневници за покупки и продажби на хартиен и магнитен носител за периода м.04.2005г. издадено на З.  Д.К. /л.117, т.І от ДП/; СД по ЗДДС вх. № 10 119 от 13.04.2005г. подадена от С.Т.А. /л.118, т.І от ДП/; дневник за продажбите и покупките за периода 01.03.-31.03.2005г. на ЕООД”Бобър” /л.119, т.І от ДП/; Пълномощно от С.А.  за подаване в ТД на НАП  СД по ЗДДС, дневници за покупки и продажби на хартиен и магнитен носител за периода м.03.2005г. издадено на Р.Г.Н.  /л.120, т.І от ДП/; СД по ЗДДС вх. № 2400005204 от 11.03.2005г. подадена от С.Т.А. /л.121, т.І от ДП/; дневник за продажбите  и покупките за периода 01.02. - 28.02.2005г. на ЕООД”Бобър” /л.122, т.І от ДП/; Пълномощно от С.А.  за подаване в ТД на НАП  СД по ЗДДС, дневници за покупки и продажби на хартиен и магнитен носител за периода м.02.2005г. издадено на Р.Г.Н. /л.123, т.І от ДП/; СД по ЗДДС вх. № 1292 от 11.02.2005г. подадена от С.Т.А. /л.124, т.І от ДП/; дневник за продажбите  и покупките за периода 01.01.-31.01.2005г. на ЕООД”Бобър” /л.125, т.І от ДП/; Пълномощно от С.А.   издадено на З.  Д.К. за представителство пред всички институции в страната, както и да подава и получава всички необходими  документи, да съставя и подписва същите там където е необходимо  /л.127, т.І от ДП/; СД по ЗДДС вх. № 2339 от 14.01.2005г. подадена от С.Т.А. /л.128, т.І от ДП/; дневник за продажбите и покупките за периода 01.12.-31.12.2004г. на ЕООД”Б.” /л.129, т.І от ДП/; Пълномощно от С.А.  за подаване в ТД на НАП  СД по ЗДДС, дневници за покупки и продажби на хартиен и магнитен носител за периода м.12.2004г. издадено на Р.Г.Н.  /л.130, т.І от ДП/; СД по ЗДДС вх. № 33455 от 14.12.2005г. подадена от С.Т.А. /л.131, т.І от ДП/; дневници за продажбите и покупките за периода 01.11.-30.11.2004г. на ЕООД”Б.” /л.132, т.І от ДП/; Пълномощно от С.А.  за подаване в ТД на НАП  СД по ЗДДС, дневници за покупки и продажби на хартиен и магнитен носител за периода м.11.2004г. издадено на Р.Г.Н. /л.133, т.І от ДП/; СД по ЗДДС вх. № 30204 от 12.11.2004г. подадена от С.Т.А. /л.134, т.І от ДП/; дневници за продажбите и покупките за периода 01.10.-31.10.2004г. на ЕООД”Бобър” /л.135, т.І от ДП/; Пълномощно от С.А.  за подаване в ТД на НАП  СД по ЗДДС, дневници за покупки и продажби на хартиен и магнитен носител за периода м.10.2004г. издадено на Р.Г.Н.  /л.136, т.І от ДП/; Акт за дерегистрация по ЗДДС на “Валентина Г.” ЕООД /л.139, т.І от ДП/; СД по ЗДДС вх. № 911073 от 14.07.2005г. подадена от С.Й. /л.140, т.І от ДП/; дневник за продажбите за периода 01.06.-30.06.2005г. на “Валентина Г.” ЕООД /л.141, т.І от ДП/; СД по ЗДДС вх. № 914165 от 11.08.2005г. подадена от С.Й. /л.142, т.І от ДП/; дневник за продажбите за периода 01.07.-31.07.2005г. на “Валентина Г.” ЕООД /л.143, т.І от ДП/; СД по ЗДДС вх. № 918935 от 13.09.2005г. подадена от С.Й. /л.144, т.І от ДП/; дневник за продажбите за периода 01.08.-31.08.2005г. на “Валентина Г.” ЕООД /л.141, т.І от ДП/; 3 бр. пълномощно издадено от Валентина Г. Динева на Дияна Гочева Тонева /л.147-л.149, т.І от ДП/; Пълномощно издадено от С.Й. на лицето Дияна Гочева Тонева /л.150, т.І от ДП/; Пълномощно издадено от С.Й. на лицето Калин Стефанов /л.151, т.І от ДП/; 2 бр.Пълномощно издадено от С.Й. на лицето К.З.И.  /л.152- л.153, т.І от ДП/; Заключително постановление с мнение за спиране от 28.03.2008г. /л.188, т.І от ДП/; докладна записка с рег. № 23458 от 29.08.2007г. /л.1, т.ІІ от ДП/; постановление от 07.03.2007г. /л.5, т.ІІ от ДП/; писмо изх. № 19113 от 12.07.2007г. до ОП-гр.Стара Загора /л.8, т.ІІ от ДП/; удостоверение за актуално състояние по ф.д. № 842 /2003г. на “Водопад” ЕООД издадено от Ст.О.С. /л.12, т.ІІ от ДП/; Решение № 1550 от 24.04.2003г. по ф.д. № 842 /2003г.  за регистрация на “Водопад”ЕООД – гр.Стара Загора /л.13, т.ІІ от ДП/; Решение № 2345 от 22.07.2004г. по ф.д. № 842 /2003г.  за вписване на нови обстоятелства на “Водопад”ЕООД – гр.Стара Загора /л.14, т.ІІ от ДП/; Решение № 142 от 19.01.2004г. по ф.д. № 842 /2003г.  за вписване на нови обстоятелства на “В.”ЕООД – гр.Стара Загора /л.15, т.ІІ от ДП/; Решение № 3362 от 29.11.2006г. по ф.д. № 842 /2003г.  за запор върху дялове  на “Водопад”ЕООД – гр.Стара Загора /л.16, т.ІІ от ДП/; Обяснения от Е.Х.Д. /л.26, т.ІІ от ДП/; протокол за снемане на образци за сравнително изследване  на Е.Д. /л.28, т.ІІ от ДП/; справка за лице – български гражданин в АИС “БДС” /л.29, т.ІІ от ДП/; обяснения от И.К. Ч. /л.33,т.ІІ от ДП/; удостоверение за актуално състояние на фирма “Бобър- ММ - Чапова, Тетимова”  ф.д. № 3929/ 1991г. по описа на Благоевградски окръжен съд /л.34, т.ІІ от ДП/; обяснение от С.Т.А. /л.38, т.ІІ от ДП  СД по ЗДДС вх. № 16 752 от 14.06.2004г. подадена от Д.Д. Кордова /л.67, т.І от ДП/; дневник за продажбите и покупките за периода 01.05. - 31.05.2004г. на  “Бътерфлай-Д. Кордова” ЕООД  /л.68-л.69, т.ІІ от ДП/; фактура № 0000005204 от 14.05.2004г. /л.70, т.І от ДП/;  Пълномощно от Андрей Живков Б. нотариално заверено издадено на Р.Н. /л.145, т.ІІ от ДП/; Фактура № 0000000011 /04.10.2005г. с издател „О.о” ЕООД и получател „В.”ЕООД  /л.148, т.ІІ от ДП/; Пълномощно от А.В.А. нотариално заверено издадено на Е.Х.Д. /л.162, т.ІІ от ДП/; фирмени и търговски документи на фирма „Х.” ЕООД /л.207 – л.209, т.ІІ от ДП/;  Ревизионен доклад № 1319 /10.02.2006г. на „Водопад” ЕООД /л.1 – л.15, т.ІІІ от ДП/;  Ревизионен акт  № 24-0-1319 /19.12.2006г. на  ТД на НАП  - гр.Стара Загора/л.16 – л.67, т.ІІІ от ДП/;  Декларация за данъчна регистрация на „Водопад”ЕООД  /л.3-л.5, т.ІV от ДП/; Декларация за промяна на данните на данъчната регистрация с дата от 03.08.2004г. /л.5, т.ІV от ДП/; Декларация за промяна на данните на данъчната регистрация с дата от 09.07.2003г. /л.6, т.ІV от ДП/; Годишна данъчна декларация по чл.51,ал.1 от ЗКПО за 2003г. от 30.03.2004г. на „Водопад”ЕООД  и счетоводен баланс към нея  /л.7 – л.9 , т.ІV от ДП/; Годишна данъчна декларация по чл.51,ал.1 от ЗКПО за 2004г. от 24.03.2005г. на „Водопад”ЕООД и счетоводен баланс  към нея /л.18– л.30, т.ІV от ДП/; Годишна данъчна декларация по чл.51,ал.1 от ЗКПО за финансовата 2005г. от 14.06.2006г. на „Водопад”ЕООД заедно със счетоводни документи към нея /л.30 – л.41, т.ІV от ДП/; пълномощно от Е.Х.Д. на името на Р.Н. /л.41, т.ІV от ДП/; Пълномощно от Запрян Дончев Марков на името на Т.Г.И. – нотариално заверено /л.42, т.ІV от ДП/ ; пълномощно от Е.Х.Д. на името на З.Д.К.  за м.април 2005г. /л.43, т.ІV от ДП/; СД за ДДС и дневници за покупки и продажби към тях за 2003г., 2004 и 2005г.  /л.44 – л.135, т.ІV от ДП/; Том V   съдържащ документи на НАП – доставчици относно ЕТ”И.С. *** /л.11 – л.37, т.V от ДП/; данъчни и счетоводни документи на фирма „Дари” ЕООД – гр.София /л.41-л.79, т.V от ДП/;  данъчни и счетоводни документи на фирма „Вива ойл” ЕООД –   /л.80-л.115, т.V от ДП/;  фактура № 0000000671 от 03.01.2005г. с издадена „Хидролукс” ЕООД на „В.”ЕООД /л.116, т.V от ДП/; данъчни и счетоводни документи на фирма „Хидролукс” ЕООД –  /л.116-л.186, т.V от ДП/; данъчни и счетоводни документи на фирма „СПМ - 2000” ЕООД –/л.1-л.41, т.VІ от ДП/; постановление за привличане на обвиняем от 16.11.2-2010г. /л.16, т.VІ от ДП/; протокол за разпит на обвиняем от 16.11.2010г. и от 26.11.2010 /л.19-л.21, т.VІ от ДП/; протокол за очни ставки от 24.11.2010г. /л.21-л.25, т.VІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел Р.И.И. на 07.04.2010г. /л.26, т.VІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел Д.Д.К.  на 30.04.2010г. /л.27, т.VІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел И.К.С.  на 12.05.Б.К.С.  /л.33, т.VІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел И.Д.З. /л.38, т.VІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел П.Р.П. /л.39, т.VІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел К.З.И. /л.44, т.VІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел С.Г.И. /л.45, т.VІІ от ДП/; 2 бр. протокол за разпит на свидетел Р.Г.Н.  /л.46 –л.47, т.VІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел К.Г.Г. /л.48, т.VІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел К.З.И. /л.44, т.VІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел К.Г.Г. на 18.11.2010г. /л.50, т.VІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел Т.  Г.И. /л.51, т.VІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел Р.Т.П. /л.52, т.VІІ от ДП/; протокол № 48 от 10.06.2010г. за извършена графологическа експертиза /л.56 – л.64, т.VІІ от ДП/; протокол № 97 от 14.11.2010г. за извършена графологическа експертиза /л.68 – л.73, т.VІІ от ДП/; официална справка относно подадените оригинали оригинални от страна на В.”ЕООД / и СД по ЗДДС ведно с дневниците за покупки и продажби за периода 01.08.2003г. – 31.12.2003г. заедно с акт за предаване на оригинални документи и оригинали на ГДД и прилежащите ГФО на „Водопад”ЕООД за 2004г. и 2005г. /л.54–л.135 т.VІІІ от ДП; Разрешение на РС-гр.Стара Загора  за разкриване на банкова тайна на фирма  /л.7, т.ІХ от ДП/ ; банкова информация от „Експресбанк” – клон– гр.Стара Загора, относно разплащателна сметка с посочен номер на „Водопад”ЕООД /л.163 т.ІХ от ДП/; фирмени документи на фирма „В.”ЕООД /л.166, т.ІХ от ДП/; Решение на ОС-гр.Стара Загора за вписване на нови обстоятелства /л.34, т.ІХ от ДП/; банкови и разплащателни документи издадени на името на Е.Х.Д. и на /л.177- л.230, т.ІХ от ДП/; заключение на СИЕ заедно с приложения към него на хартиен и технически носител /л.4 –л.117, т.Х от ДП/; допълнително заключение на СИЕ на хартиен и технически носител /л.1 – л.70, т.ХІ от ДП/; постановление за привличане на обвиняем /л.13-л.16, т.ХІІ от ДП/; протокол за разпит на обвиняем / л.17, т.ХІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел Д. Петров Т. /л.18, т.ХІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел С.Р.Д.  /л.19, т.ХІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел Р.В.Д.  /л.20, т.ХІІ от ДП/; протокол за разпит на свидетел С.Т.А.  /л.21, т.ХІІ от ДП/; заключение на повторна тройна ССЕ /л.23- л.51, т.ХІІ от ДП/; Постановление от 16.10.2008г. на ОП-гр.Стара Загора за потвърждаване на постановление на РП-Стара Загора за отказ да се образува ДП по преписка № 1389 /2006г. по описа на РП-гр.Стара Загора /л.66-л.69, т.ХІІ от ДП/; постановление за отказ да се образува ДП от 01.10.2008г. /л.70-л.73, т.ХІІ от ДП/; заключително мнение на основание чл.235 от НПК  /л.92 –л.102, т.ХІІ от ДП; определение на Старозагорския административен съд за разкриване на данъчна информация /л.4, т.ХІІІ от ДП/; предоставена във връзка с това данъчна информация от ТД на НАП – гр.Стара Загора /л.8-л.21, т.ХІІІ от ДП/; Ревизионен доклад на „Натекс ойл” ЕООД – гр.Стара Загора № 2461437 от 14.02.2007г. /л.22 - л.38 , т.ХІІІ от ДП/; Ревизионен доклад на „Натекс ойл” ЕООД – гр.Стара Загора  от 25.07.2006г. /л.38 - л.45, т.ХІІІ от ДП/; Генерално пълномощно и други във връзка с извършената насрещна проверка на фирма „Натекс ойл” /л.45-л.87, т.ХІІІ от ДП/; постановление за привличане на обвиняем от 19.03.2012г./л.3, т.ХІV от ДП/; разпит на обвиняем /л.6, т.ХІV от ДП/; протокол за предявяване на разследване /л.7, т.ХІV от ДП/; становище по направено искане за събиране на допълнителни доказателства по предявяване на материалите по ДП /л.8, т.ХІV от ДП/; заключително мнение по чл.235 от НПК /л.9, т.ХІV от ДП/, както и събраните по време на съдебното следствие такива, а именно: копие от дневника за продажбите по ЗДДС за м.октомври, м.ноември и м.декември 2005г. на фирма ЕТ“Сагатур-С.Д.”;  намира за установено следното:

 

ОТНОСНО ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА:

 

    По отношение на първото обвинение против подсъдимия Д. за престъпление по чл.257 /отм., в ред. му, Д.в. бр. 62 /1997г./, ал.1, предложение първо, във вр. с чл.256 /изм., в ред. му, Д.в. бр. 62 /1997г. /, във вр. чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.2 ал.2 от НК.

Подсъдимият Е.Х.Д. е роден  на ***г***, неженен, със средно специално образование, безработен, неосъждан, ЕГН **********.

Фирма "В."ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ ……. е регистрирана с решение №……..., фирмено дело № …….. на Старозагорски Окръжен Съд, с предмет  на дейност: "Покупка и продажба на стоки или други вещи в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, продажба на електрическа енергия, търговско представителство и посредничество, строителна дейност, проектиране, строителство и експлоатация на микро ВЕЦ, дърводобив, дървообработване и мебелно производство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги, селски туризъм, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, по реда на Закона за счетоводството, отдаване на недвижими имоти и движими вещи под наем, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона."/том 7, стр.166 от ДП/.

Едноличен собственик на капитала на „Водопад" ЕООД в размер на 5000лв. в предходния период е бил З.Д.М. с ЕГН **********, който е представлявал и управлявал дружеството до 22.07.2004г., когато с Решение № 2345/ 22.07.2004 г. по описа на Старозагорски Окръжен съд /л.14 Том II от ДП/ е вписано прехвърляне на предприятието на Е.Х.Д. с ЕГН **********, като същият става и едноличен собственик на капитала.

 

С решение № 142 от 19.01.2006г. Старозагорски Окръжен съд е извършено прехвърляне на дружествени дялове на стойност 5000 лв. от Е.Х.Д. с ЕГН ********** на А.В.А. ЕГН ********** /том 2, стр.15/, който по силата на това съдебно решение става едноличен собственик на капитала на дружеството, както негов представляващ и управляващ.

Както е видно от копие на пълномощно с нотариална заверка № 926/ 14.02.2006г. /л.162,т.II на Удостоверение с изх.№ 31 /28.09.2007г. по регистъра на нотариус Б.Т. с район на действие PC Видин и извлечение от общия регистър /л.57 и л.58 от том I ДП/, въпреки че  А.А. е станал собственик, той е упълномощил Е.Д. да представлява "Водопад"ЕООД.

На основание чл.110 от ДОПК на фирма „В.” ЕООД – Стара Загора е била възложена данъчна ревизия със Заповед за възлагане № 1110/ 10.08.2006г., която е приключила със съставяне на Ревизионен доклад № 1319/10.11.2006г.. /Преди това е бил издаден ДРА № 24-0-1319/19.12.2006г. на ТД на НАП- Стара Загора /т.І, л.10/, в който за периода 22.07.2003г. до 05.07.2006г. са констатирани данъчни задължения  по ЗДДС в размер на 80 777,74 лева. и сл./  и ДРА №24-0- 1319/ 10.11.2006 г.- т.ІІІ, л.16-60 от ДП/,в който за периода 22.07.2003г. до 05.07.2006г. са констатирани данъчни задължения  по ЗДДС. Видно от същите, посочения от ДЗЛ  адрес за седалище и управление е гр.Стара Загора, ул.„Стара планина” № 2, ет.2. Същият обхваща по- голям период от този по обвинението.Относно констатациите от тази ревизия е изготвен Ревизионен доклад / на л.1-16 т.ІІІ от ДП//.

Поради това, че не е намерено лице за предявяване на уведомлението за данъчна ревизия, въпреки по–нататъшните действия и процедури от страна на ТД на НАП – Стара Загора, фирмата не е представила счетоводна отчетност- документи, доказващи дейността й, а именно: договори с доставчици и клиенти за доказване на сделките, трудови договори – доказващи наличие на персонал или граждански договори за положен труд от извънтрудови правоотношения, счетоводни документи отчитащи дейността на фирмата: придружаващи фактурите документи – товарителници, касови и банкови документи и регистри, счетоводни регистри, оборотни ведомости, баланс и др..

В законоустановения срок и до изтичане на срока за провеждане на ревизията не са представени първични и вторични счетоводни документи, счетоводни регистри, оборотни ведомости, главна книга, ОПР и баланс, ревизиращите органи са приели, че фирмата няма заведена счетоводна отчетност, съгласно разпоредбите на ЗСч. Съставен е ДРА по реда и условията на чл.122, ал.2, т.4, т.5 и т.15 от ДОПК, т. нар. „Ревизия при особени случаи”.

По време на съдебното следствие бе разпитана като свидетел Главен специалист в ТД на НАП – гр.Пловдив - офис Стара Загора св.Р.Т.П.. Същата заявява, че като отговорник по приемането на данъчно-осигурителните декларации в офис за обслужване на клиенти е отговаряла за приемането на същите. Обяснява, че при приемане на документите се прави проверка единствено на реквизитите на декларацията на хартиен носител. А при получаване на документи за електронен подпис дори не се вижда самия подпис, като информацията се вкарва директно в системата. Тяхно задължение е само сравняване на съдържанието на документа на електронен носител с това на хартиен носител. При тях не се е полагал и подпис върху декларацията от самото лице. Поради което те са нямали задължение да сравняват подписа върху пълномощното с някакъв друг  наличен оригинален подпис на управителя. Т.е. същите не извършват проверка за авторството на представяните им документи. Издаден е данъчен акт за дерегистрация № 2400-329-03.05.2006г. на основание чл.116, ал.2, т.2, б.”г” от ЗДДС, тъй като ДЗЛ системно не е изпълнявало задълженията си по ЗДДС – не е подавало СД шест поредни едномесечни периода  и  на 14.07.2006г. е закрита ДДС –сметката му.

От извършеното разследване по образуваното ДП е установено, че собственикът и единствен представител на ДЗЛ- подсъдимият Д. за инкриминирания период не е внасял дължимия ДДС по някои от извършените от него сделки като е прикривал тези си задължения чрез използване на документи с невярно съдържание, осигуряващи му данъчно предимство за теглене на ДДС. За тази цел подсъдимият Д. е представял в  счетоводството на фирмата си за някои от месеците през периода от 01.07.2004г. до 14.11.2005г. фактури, които били с невярно съдържание – без да има действително извършени сделки, съответно без да  е извършено   плащане на  дължимия ДДС по тях. Тези фактури с невярно съдържание са били включени в съответните справки – декларации по ЗДДС и прилежащите към тях дневници за покупки, вследствие на което тези счетоводни документи също ставали с невярно съдържание. Някои от тях подсъдимият е подписал лично, а други – упълномощените от него лица, както следва:

Видно от заключенията на двете графически експертизи, подписите за "съставил", положени в СД по ЗДДС и дневници за покупки и продажби към тях на "Водопад"ЕООД, за месеците: август, септември, октомври, ноември и декември 2003г.; за месеците: януари, февруари, март, април, май, и юни 2004г. от името на Запрян Марков са изпълнени от З.Д.М.. Същите не са предмет на обвинението.

От приложения по ДП акт за смърт /л.126А от Том VII от ДП/ е видно, че първоначалният собственик на фирма „Водопад” ЕООД З.Д.М.. е починал на 15.08.2007г.. 

Подписите в СД по ЗДДС и дневници за покупки и продажби към тях на "Водопад"ЕООД за "съставил" за месеците: юли, август, септември, октомври 2004г. и за месеците: януари, юни, юли, август, септември и декември 2005г. от името на Е.Д. са изпълнени от Е.Х.Д.. Негови са и подписите от името на Е.Д. срещу реквизити "ръководител"; "съставител" и "представляващ данъчно задълженото лице" изпълнени в ГДД по чл.51 от ЗКПО за финансова 2004г. в ОПР и баланс към същата; подписите в ГДД по чл.51 от ЗКПО за финансова 2005 в ОПР и баланса към нея. Същите са предмет на настоящото обвинение.

Подписите, положени от името на Е.Х.Д. в СД по ЗДДС в дневниците за покупки и продажби към тях на ДЗЛ за месеците: ноември и декември 2004г. и за месеците февруари, март, април, май, октомври и ноември 2005г. не са изпълнени от лицата Е.Х.Д., както и от А.В.А../ видно от заключението на СГЕ на л. 56, т.VV от ДП/.

Подписите, положени от името на Е.Д. срещу реквизит "подпис" в СД ЗДДС и дневници за покупки и продажби към тях на "Водопад"ЕООД за м.ноември, декември 2004г. и м.февруари, март, април, октомври и ноември 2005г. са изпълнени от К.Г.Г.. Видно от приложеното по ДП пълномощно /л.37 от т.IX/ К.Г. е надлежно упълномощена с генерално пълномощно от подс. Е.Д. да представлява "Водопад"ЕООД пред редица институции, включително и да съставя, подписва и представя документи от името на дружеството. Същите са предмет на обвинението. От  заключението на СГЕ на л.68, т.VІІ от ДП се установява, и че подписите, положени от името на подсъдимия в СД по ЗДДС и дневниците за покупки и продажби към тях на ДЗЛ за м. май 2005 г., не са изпълнени от К.Г.Г.. От гореизложеното следва, че подписите, положени от името на Е.Д. в СД ЗДДС и дневници за покупки и продажби към тях на "Водопад"ЕООД за м.май 2005 г. не са изпълнени от никое от тези лица- Е.Х.Д., К.Г. както и от новия собственик- А.В.А.. Тези документи, касаещи данъчния период за м.май 2005г. също са включени в предмета на обвинението.

              От разпитаните свидетели по делото – управители на фирмите доставчици на „Водопад”ЕООД – Стара Загора се установява, че в някои от случаите, включително по инкриминираните фактури са обективирани само фиктивни сделки с цел укриване на данъчни задължения. Поради това данъчните органи, извършили ревизията, са отказали признаване правото на данъчен кредит на търговското дружество  по някои  сделки,  които според извършилите ревизията са фиктивни, а обективиращите ги фактури,   подадените СД по ЗДДС и прилежащи към тях  дневници за покупки,  са с невярно съдържание.

При разследването е установено, че в счетоводната отчетност на дружеството са използвани   документи с невярно съдържание, изразяваща се в това, че в дневниците за покупки са описвани фактури, отразяващи тези фиктивни сделки, като лъжливо е документирано, че доставките са получени и е платен ДДС върху тях. През  ревизирания период  в съответните счетоводни документи на „В.”ЕООД - дневниците за покупки са отразени фактури, издадени от различни доставчици с разнообразен предмет на доставките. С оглед горните констатации още при извършената данъчна  ревизия основателно не е било признато от данъчните органи правото на данъчен кредит на търговското дружество  по някои  сделки, които са били признати за фиктивни, а обективиращите ги фактури, подадените СД по ЗДДС и прилежащи към тях  дневници за покупки,  са с невярно съдържание.

По досъдебното производство са били назначени единична и тройна повторна съдебно-счетоводна експертизи. От заключението на същите се потвърждават констатациите, че фирма „В.”ЕООД – гр.Стара Загора за ревизирания период няма водена законосъобразно счетоводна отчетност, тъй като: ДЗЛ не е предоставило каквито и да е документи, фактури и печати за извършена дейност на търговеца; не разполага с дълготрайни активи – складова база, транспорт и други, няма представени първични счетоводни документи и документи, съпътстващи фактурите и даващи основания за съставянето им; не са налични платежни ведомости и инвентаризационни описи за извършени инвентаризации на активи и пасиви, съгласно Закона за счетоводството /вж. отговора по задача № 3 на повторната тройна ССЕ/.

По време на съдебното следствие се установи, че такава изобщо липсва. В съдебно заседание подсъдимият заяви, че тъй като не е бил реален собственик на фирмата, която само се е водела на негово име, не знае дали отразените в представяните пред ТД на НАП СД и отчети към тях отразяват реално извършени сделки. Второто му възражение бе, че счетоводната документация на фирмата е била открадната и по тази причина не може да бъде представена. За всичко това следвало да бъде питан само св.С.Б.Г., който бил реалният и собственик, а той бил само негово подставено лице като е направен довод за посредствено извършителство. Самият той бил назначен на трудов договор към фирмата на св.С.Б.Г. „Студио С”, и получавал само възнаграждение за работата си като фитнес инструктор. Признава обаче, че е издал нотариално заверено пълномощно за представителство на друго лице - св.К.Г.Г., и единствено той е бил собственик и представител на фирмата. Видно от приложеното данъчно досие на фирмата пък за целия период липсват подадени декларации пред данъчните органи за промяна в представителството. По делото не се установи същият да е подписвал генерално нотариално заверено пълномощно на друго лице за освен на св.К.Г.Г./ на л. 37 т.ІХ от ДП /.

 Във връзка с възраженията на подсъдимия по делото са събрани множество гласни доказателства, които опровергават тези му обяснения. Единствено заинтересованият във връзка с това обстоятелство свидетел по делото С.Б.Г. потвърди информацията относно „кражбата” на данъчните и счетоводни документи от общия им счетоводен офис, но с оглед липсата на представени писмени доказателства за това от съответните компетентни органи съдът счете, че неговите показания са недостоверни и обслужват една обща защитна теза/предвид обстоятелството, че в ОС-Стара Загора срещу него е внесен обвинителен акт с обвинение за престъпление по чл. 203, ал.1, във връзка с чл. 201, вр. с чл. 26, ал.1 от НК, което е служебно известно на съда/. Поради което показанията в тази му част не бяха кредитирани с доверие. Освен това това обстоятелство не бе прието за безспорно установено и с оглед противоречието им с показанията на свидетелката С.Г. пред съда, която е била много добре информирана по този въпрос.

В тази връзка по ДП са приложени и бяха приобщени към доказателствения материал по делото и: Постановление от 16.10.2008г. на ОП-гр.Стара Загора за потвърждаване на постановление на РП-Стара Загора за отказ да се образува ДП по преписка № 1389 /2006г. по описа на РП-гр.Стара Загора /л.66-л.69, т.ХІІ от ДП/ и Постановление на РП- Стара Загора за отказ да се образува ДП от 01.10.2008г. /л.70-л.73, т.ХІІ от ДП/.

       От събраните на досъдебното производство доказателства,   прочетени и приобщени към доказателствения материал по делото по съответния процесуален ред,  както и от събраните при проведеното съдебно следствие доказателства и от признанието на подсъдимата, се установява, че констатациите по приложения ДРА са законосъобразни и на ДЗЛ- „Водопад”ЕООД – гр.Стара Загора основателно  не е било признато правото на приспадане на данъчен кредит поради липса на основание за това. 

      Видно от заключенията на назначените по ДП и изслушани по делото съдебно- икономически експертизи, за инкриминирания /както и за целия ревизиран период/ липсват доказателства за редовна и отговаряща на изискванията на закона счетоводна отчетност на фирмата, както и на доставчиците и.

Първоначалната и допълнителната единични СИЕ, изпълнени от вещото лице М.К.М. / на л. 4 и сл. т.Х/ и на л. 1 и сл. т.ХІ/ са имали за задача установяване реалността на сделките по ДРА, касаещи периода 01.07.2003г.- 31.07.2006г.. Повторната тройна СИЕ/ на л. 23 т. ХІІ/ е с предмет единствено периода м. януари  2004г.- м. декември 2005 година, част от който е предмет на обвинението.

В заключенията по тези експертизи са потвърдени направените при данъчната ревизия и насрещните проверки на контрахентитеизводи. Установено е, че  декларираните сделки са фиктивни, а обективиращите ги фактури не отговарят на изискванията на ЗДДС и ЗСч. В счетоводната отчетност на дружеството са използвани   документи с невярно съдържание, изразяващи се това, че в дневниците за покупки са описвани фактури, отразяващи тези фиктивни сделки, като лъжливо е документирано, че доставките са получени и е платен дължимия ДДС.

По време на разследването по ДП и на съдебното следствие също се потвърждава недействителността на отразените в първичните счетоводни документи сделки, ползвани от подсъдимия и включени в съответните данъчни и счетоводни документи, представени пред данъчните органи от името на данъчнозадълженото лице. С оглед показанията на разпитаните по делото свидетели, не се установи търговското дружество да е разполагало с материални, финансови и трудови ресурси за осъществяване на документираните сделки, поради което се потвърждава изцяло извода от данъчната ревизия, че се касае за документи с невярно съдържание, както и че всички счетоводни  записи на фирмата са водени единствено и само за целите на начисляване на ДДС, без да се отразява цялостната стопанска дейност на фирмата. В този смисъл са показанията на разпитаните по делото свидетели: Св. С.Г. заяви, че не може да си спомни дали фирмата е имала дълготрайни активи, собствени или наемни такива. Св.Р.Н. също заяви, че няма впечатления за това какви сделки са били извършвани от фирмите, които са били счетоводно обслужвани от тях. Св.К.Г.Г., генерален пълномощник на фирмата на подсъдимиая заявява, че няма пряко наблюдение върху дейността на фирмата, работила е само по документи и не знае дали отразеното в документите отговаря на истината. По отношение на самите сделки заяви, че не си спомня дали във фирма “Водопад” ЕООД е имало работници. От протоколите, които са и били предоставяни, е виждала и знае, че фирмата, която е изпълнявала ремонти на ВиК по спечелени обществени поръчки, е имала подизпълнители, които са извършвали ремонтите. Виждала е само по документи, че фирма „В.”ЕООД е участвала в търгове към “В и К” – гр.Стара Загора във връзка с извършване на В и К услуги по спечелени от нея обществени поръчки към държавното „В и К” Стара Загора.

При извършеното разследване по ДП, както и на съдебното следствие  от свидетелски показания, както и от обясненията на подсъдимия, се установи, че счетоводството на “В.”ЕООД е водено от счетоводителката  С.Г.И.  /л.159 – л.163 от делото/, която е била подпомагана в тази насока от св. Р.Г.Н. – /л.162 – л.165 от делото/ и св. К.Г. Пенева /л.165-л.167 от делото/, както и св.Т.Г. Й. /л.167 –л.168 от делото/. Тези лица са обслужвали счетоводно и фирмите: „Х.”ЕООД, “С.С “, “В.” ЕООД,  “Б.” ЕООД,  “Пр.и.”, и ”О.”, които също са имали същия адрес на управление като фирма „В.” ЕООД.

Още в хода на извършената ревизия и извършените насрещни проверки на ДЗЛ е било указано да представи на проверяващите органи доказателства за извършените доставки, за счетоводната отчетност във връзка с тях и за наличието на предходен доставчик, но такива не са били представени. Плащането на данъка по ДДС - сметка по смисъла на закона също не е достатъчно, за да се признае на получателя правото на приспадане на данъчен кредит, след като не е доказано осъществяването на тази сделка. Видно от приложените по ДП документи по ревизионното роизводство, констатациите на ревизията не са били оборени чрез ангажиране на насрещни доказателства, поради което данъчните органи правилно са приели, че липсва основание за начисляване от ДЗЛ на ДДС по тези сделки. Такива не са представени нито на досъдебното производство, нито пред съда при разглеждането на делото.

          С оглед на което назначената по ДП и изслушана по настоящото дело СИЕ основателно е направила извод, че поради липсата на  първични документи по смисъла на чл.7, ал.2 от ЗСч.  е невъзможно да се определи как и с какво е извършвана реално търговската дейност, поради което не е налице право за приспадане на данъчен кредит по тези сделки, както и че водената счетоводна отчетност е фиктивна, а за съставените счетоводни документи не е било налице правно основание. Съставените месечни справки-декларации и дневници за покупки към тях за съответния период с оглед липсата на изрядни първични счетоводни документи, съответстващи на изискванията на ЗСч. и ЗДДС, не отразяват действително реализирани обороти от сделки и услуги.

     Самата ревизия на ДЗЛ и връчването на ДРА е осъществена при липса на представител или упълномощено лице за контакт въпреки изпълнената процедура за това, съгласно ДОПК. Изпълнена е била обаче законосъобразно процедурата по закона и подсъдимият е бил  уведомен за започналата данъчна ревизия. Видно от данните по данъчното досие съставения ДРА не е бил обжалван и е влязъл в законна сила.       

С оглед обвинителната теза по делото са били разпитани като свидетели представителите на фирмите доставчици не само за инкриминирания, но и за по- разширения период на данъчната ревизия.

Св.С.Г.И., която и в момента работи като счетоводител във „Во.” ЕООД от гр.Стара Загора, заявява, че се е запознала с подсъдимия след като бившия собственик на фирмата Запрян Марков, понастоящем покойник, му я е прехвърлил. Офисът, в който е ставало това, първоначално се е намирал се намирал на ул.”С.п.” № 2, а впоследствие е бил преместен на ул.”К.Г.” № 31 в гр.Стара Загора. Счетоводните документи е получавала в самия офис като не е контактувала лично със собствениците или управителите на фирмите. Понякога св.Т.Г. и ги е носила лично. Като счетоводител на „Во.” ЕООД от гр.Стара Загора е работила по граждански договор, като работата и се изразявала в осчетоводяване на представените и фактури чрез използване на програмен продукт; в съставяне на месечните СД и прилежащите към тях дневници за покупки и продажби, както и за съставянето на Годишните справки декларации на фирмите. Самите отчети са предавани в ТД на НАП от управителя на фирма „Водопад” ЕООД и другите фирми, на които е водила счетоводството, които са ги подписвали лично пред самата нея. Имало е и случаи, при които същите са били подписвани и от други лица, които са имали издадени пълномощни за това. Единственото, което е подписвала, са отчетите като гл.счетоводител, които са били заверявали и от подсъдимия като управител..

Категорична е по отношение на обстоятелството, че св. С.Б.Г. не и е предавал за осчетоводяване фактури във връзка с фирма “В.”ЕООД-гр.Стара Загора. По отношение на фирма „С. С” заявява, че и е известно, че същата в периода 2004- 2005 г. е била собственост на св. С.Б.Г., а подсъдимият Д. е бил назначен през този период на работа във фитнеса в сградата на ул ”Стара планина” № 2, по това време наета под наем от фирма “С. С“. По отношение на последната заявява, че от самата и регистрация е водела счетоводството и, както и че не и е известен факта,  че са били откраднати документите на фирма “Водопад”ЕООД от офиса, който е обслужвала.

           По отношение на въпроса дали и подсъдимият е идвал при нея за носене на документи в офиса на ул.”Кольо Ганчев” № 31, при проведената с подсъдимия очна ставка св. Г. бе категорична, че и подсъдимият лично е идвал при нея да и носи документи, макар последният да отрече това обстоятелство, заявявайки, че е подписвал само изготвяните месечни СД и дневници към тях, когато тя го е викала. По отношение на втория въпрос, по който възникна противоречие с подсъдимия, а именно кой и е плащал възнаграждение за извършената работа, същата заяви, че макар лично подсъдимият да не и е плащал заплата, това не се е налагало, тъй като е имала оформен граждански договор, подписан от управителя на фирмата, и сама си е вземала парите от касата.

Нейните показания се потвърждават от тези на свидетелката Р.Г.Н. /л. 65 т.І и л. 46-49 т.VІІ от ДП/, и в съдебно заседание, работила от 2001г. във фирма “С. С “  като компютърен оператор, но същевременно извършвала и счетоводни услуги на някои фирми като “В.” ЕООД; “Х.” ЕООД, “С.С” ЕООД, “Б.”ЕООД и “П.”, и ”О.”под ръководството на св. Г., която е била главен счетоводител на тези дружества. На последната тя самата е била и генерален пълномощник, тъй като собственика и А. Б. е бил в чужбина. За фирма “В.” ЕООД е нямала нотариално заверено пълномощно, а единствено такова за носене на документи пред ТД на  НАП, но то е било временно такова, като по това време още е нямало електронни подписи. Документите или ги е вземала от офиса на ул.”К.Г.” № 31, или подсъдимият и ги е носел. Неин пряк началник е била св. С.Г., и тя или св. К.Г., които са работели на граждански договори към “В.” ЕООД и са и разпореждали какво да прави. От лични впечатления знае, че фирмите – “Х.” ЕООД и “В.” ЕООД са били наематели на офиса на адреса ул.”К.Г.” № 31. Познава лицата: И.З., С.Б., С.А., И.Й., и знае, че те са били собственици на фирмите: “Х.” ЕООД, “Б.” ЕООД, а “П.и.”, като офисите им са се намирали на адреса на ул.”С.п.”№ 2, а самите те помежду си са били познати и са работели съвместно. Запозната е с обстоятелството, че за фирма «В.»ЕООД генерално пълномощно е имала св. К.Г., издадено и от подсъдимия. Тази свидетелка потвърждава обстоятелството, че макар сина на св. С.Б., който е починал, да е бил близък приятел с подсъдимия, именно последният за нея е бил реалният собственик на  “В.” ЕООД, тъй като го е виждала да контактува със счетоводителите, а С.Г. не и е нареждал  никога да носи някакви документи в данъчното от името на собствениците на някоя от горепосочените фирми. Не е присъствала и на разговори между св. Г. и подсъдимия. Знае, че по това време подсъдимият е бил инструктор във фитнес залата на ул.”С.п.”№ 2.

           В горния смисъл са и показанията на св. К.Г.Г./т.VІІ, л.48-50 от ДП/, работила в периода от 2003г. до 2007г. като технически секретар във “В и К” – гр.Стара Загора. Заявява, че фирма “В.” ЕООД в началото е била собственост на З. М., бивш работник във “В и К”- Стара Загора, като предметът и на дейност е бил строително-монтажни дейности и ремонти на водопроводи. Същата е била генерален пълномощник на подсъдимия въз основа на нотариално заверено пълномощно/ на л. 37 т.ІХ от ДП/. Заявява, че св. С.И. е отговаряла за счетоводното обслужване на фирмата, а тя – за оформянето на документите под неин контрол, които въвеждала като компютърни данни. Категорична е, че след като счетоводните документи/ фактури, изготвяни от нея въз основа на актовете за извършените СМР от фирмата на подсъдимия/ са били подписвани от получателя/ “В и К” – гр.Стара Загора/ тя ги е предавала в счетоводството на С.И. за отчитане, където тя ги е осчетоводявала. Обикновено са били подписвани от подсъдимия, но понякога, когато го е нямало, тъй като е имала генерално заверено пълномощно от него, тя  също ги е подписвала. С това пълномощно е теглела и пари от банки, след което ги е оставяла  в офиса на ул.”Стара планина”№ 2 и е уведомявала подсъдимия за това. Не знае кой е действителния собственик на фирмата, но не е правила нищо друго за фирмата, което не и е било разпореждано от подсъдимия Е.Д..  Не е присъствала на разговори във връзка с дейността на “Водопад” ЕООД, които да я наведат на извода, че между други лица и  подсъдимия има някаква уговорка, или че той е само фиктивен управител на тази фирма.

Нейните показания частично/тъй като има наблюдения само за един период от време/ се подкрепят и от тези на свидетелката Т.Г.И. /л.67 т.І и л.51, т.VІІ от ДП/. Същата е работела като  касиер във фирма “Х.” ЕООД с управител св.И.З., която се е занимавала с В и К услуги и проектиране/ един от контрахентите на дружеството, за сделките с което няма предявено обвинение/. Няма спомен тази фирма да е имала наети работници. Носела е и месечните СД по ЗДДС в данъчното. Тъй като е напуснала “Х.” ЕООД през м.септември 2004г., не знае кой е станал собственик на “В.” ЕООД след неговата продажба. Познава подсъдимия като работник във фитнеса на ул.”Стара планина”№ 2, на когото към този период е изплащала заплати по ведомост.

В рамките на данъчната ревизия на “Водопад ” ЕООД са извършени насрещни проверки на фирмите доставчици, при които  е констатирано, че декларираните сделки са фиктивни, а обективиращите ги фактури не отговарят на изискванията на ЗДДС и ЗСч. В счетоводната отчетност на дружестовото са използвани   документи с невярно съдържание, изразяваща се това, че в дневниците за покупки са описвани фактури, отразяващи тези фиктивни сделки, като лъжливо е документирано, че доставките са получени и е платен дължимия ДДС. От събраните по   делото  устни и писмени доказателства се установи по безспорен и категоричен начин, че основни доставчици на „Водопад” ЕООД през ревизирания период са фирмите: „СПМ 2000”ЕООД, „Д.”ЕООД, „Б.”ЕООД, „С.С”ЕООД, „В.”, „В.Г.”ЕООД, „Н.”ЕООД и ЕТ”С.С.Д.”. Разпитани в хода на  ДП както и по време на съдебното следствие  управляващите и представляващите горепосочените фирми, в качеството им на свидетели  твърдят, че не са извършвали действителни сделки с „Водопад” ЕООД, а предявяните им инкриминирани фактури са с невярно съдържание, тъй като отразяват несъстояли се данъчни събития. 

 По периоди и доставчици те са следните:

І. 3а данъчен период 01.07.2004г.- 31.07.2004г. е безспорно установено, че подсъдимият  е изготвил СД по ЗДДС вх.№ СД № 20930 /11.08.2004г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Дан.период

Фирма от която е получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

Данъчна основа

ДДС

 

год.

мес.

 

Дата

 

 

2004

07

….. ЕООД

1092

05.07.2004

Извър.СМР ремонт в-д Оризово

 

15 145.05

3 029.01

 

 2004

07

………. ЕООД

1094

07.07.2004

Извър.СМР ремонт в-д Ст.бани

 

17 980.90

3596,18

 

 

 

 

 

 

 

ДДС -покупки

 

33 525,95

6625,19

 

2.3а данъчен период 01.08.2004г.- 31.08.2004г. подсъдимият е изготвил СД по ЗДДС вх.№ 25358 /14.09.2004г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Дан.период

Фирма от която е получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

Данъчна основа

ДДС

год.

мес.

 

Дата

 

 

2004

08

………… ЕООД

1104

12.08.2004

Извър.СМР с. Казанка

 

9 057.30

1 811.46

2004

08

 

ДДС покупки:

 

9 057.30

1 811.46

          

           Предмет на доставката от доставчик „СПМ-2000” ЕООД са СМР работи, ввъв връзка с което последният е издал ф-ра № 1092/05.07.2004 г. с данъчната основа 15 145,05 лв. и ДДС- 3 029,01лв..

          Експертизата установи, че не са предоставени на органите на дознателното производство, а от там и на експертизата документи от предходни доставчици на „СПМ-2000” ЕООД .

         „СПМ-2000” ЕООД е издала и ф-ра № 1094/07.07.2004 г.Данъчната основа е 17 980,90 лв. и ДДС- 3 596,18 лв. Предмет на доставката са също СМР работи.

         От подадената декларация за м. 08.2004г. - СД №: 25358/14.09.2004г. /том 4, стр.78/ е видно, че фирма „Водопад ” ЕООД гр. Стара Загора е декларирала доставка от „СПМ-2000” ЕООД по ф-ра № 1104/12.08.2004г.. Данъчната основа е 9057,30 лв. и ДДС- 1811,46 лв. Предмет на доставката са СМР работи.

Видно от заключението на СИЕ, същата счита, че се оглед непредставянето на органите на дознателното производство и на експертизата документи от предходни доставчици на „СПМ-2000” ЕООД, и липсата на каквато и да било счетоводна отчетност, правото на данъчен кредит не следва да бъде признато.

С цел установяване действителността на тези сделки в съдебно заседание бе разпитан свидетеля Б.К.С. едноличен собственик и управител на „…….” ЕООД – гр.София. Същият е разпитан и по ДП /л.33-34, т.VІІ от ДП/ като в съдебно заседание /на 20.12.2012г./ потвърди в показанията си, дадени по  ДП, а именно, че  е станал собственик на тази фирма срещу заплащане, като същата му е прехвърлена от човек, на когото не помни имената, в едно заведение в гр.Перник. Фирмата е била регистрирана в гр.Перник, като след няколко месеца е била прехвърлена на друго лице - жена на име „Елена” от гр.Стара Загора.  Заявява, че не притежава никакви писмени документи, не знае кой е бил счетоводител на фирмата през периода докато е бил неин управител, а с генерално нотариално заверено пълномощно още тогава е упълномощил лице на име „Калин” от гр.Перник,  който е отговарял за управлението и разпореждането с фирмата от негово име.  Заявява, че не е имал никакви взаимоотношения с фирма „Водопад” ЕООД от гр.Стара Загора. Не познава подсъдимия, нито път други лица с имена А.В.А. и Запрян Дончев Марков, никога не е договарял сделки с тези лица, макар и да си спомня, че е имало случай, когато е подписвал някакви документи на името на фирмата, но това не са били фактури. От самата регистрация на фирмата на негово име до прехвърлянето и, за период от около три-четири месеца,  не е разполагал с никакви документи и печати свързани с дейността на фирмата. Това е извършвал срещу заплащане – на два пъти по 200 лева, и след това още някакви пари, общо около 600 лева.

Предвид гореизложеното съдът прие, че липсват доказателства, които да потвърждават реалността на извършената доставка – услуга на фирма „……” ЕООД– гр.София, фигуриращи по представените фактури към месечната СД като такива с предмет - извършени СМР, ремонт на водопровод в с.Оризово, Старозагорските минерални бани и с.К., както и в с...

3. 3а данъчен период 01.10.2004г.- 31.10.2004г. подсъдимият е изготвил СД по ЗДДС вх.№ 30202 /12.11.2004г.г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Дан.период

Фирма от която е получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

Данъчна основа

ДДС

год.

мес.

 

Дата

 

 

 

 

2004

10

Дари ЕООД

261

01.10.2004

СМР поч. от хр.СОЗ Ильов клад.

 

9022.50

1 804.50

 

За данъчен период м.10.2004 год.

От подадената декларация за м.10.2004год.- СД №:30202/ 12.11.2004 /том 4, стр.84/ е видно,  че фирма  „В.” ЕООД гр. Стара Загора е отразила доставки от един от наблюдаваните доставчици, който е единствен такъм за периода- „ Д.” ЕООД. Фирмата е издала фактура №261/01.10.2004 г. с предмет на сделката извършени СМР работи с данъчна основа – 9022,50 лв. и ДДС-1804,50 лв.

Предмет на доставката са СМР работи. От предоставените по ДП документи експертизата е установила, че фирмата няма  материалната и трудова обезпеченост/том 5, стр.46/, както и че   липсват документи от предходни доставчици на същата.

Предвид гореизложеното съдът прие, че липсват доказателства, които да потвърждават реалността на извършената доставка – услуга.

 

4. За данъчен период 01.11.2004г.- 30.11.2004г. подсъдимият е изготвил СД по ЗДДС вх.№ 33459/14.12.2004г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

Дан.период

Фирма от която е

Документ - фактура

Предмет на

Данъчна

Данъчна

ДДС

год.

мес.

получена доставката

Дата

сделката

основа-БЕЗдк

основа

 

2004

11

Дари ЕООД

477

23.11.2004

услуга поч. от храсти и раст.

 

18 000.00

3 600.00

 

За този данъчен период подписите под СД и дневниите за покупки и продажби не са изпълнени от подсъдимия, а са изпълнени от св. К.Г., негов генерален пълномощник/вж. закл. на СГЕ-л. 62 т.VІІ и л. 72 от ДП/.

 По сделките с този доставчик както в ревизионното производство, така и по време на ДП, е установена фиктивност.

По време на съдебното следствие по свидетелски показания на собственика на фирмата доставчик- „Дари” ЕООД, бе установено че  собственикът на тази фирма, св.Н.Р.Х. никога не е извършвал дейност с тази фирма, че е закупил същата от непознато лице от гр.София, след което я е продал на лицето А.В.А., когото също не е познавал добре. Още при закупуване на фирмата по препоръка на нейния собственик упълномощил други лица да се занимават с нейната дейност, за което им бил подписал пълномощно за представителство пред различни институции. Заявява категорично, че не познава подсъдимия, както и че фирмата се е занимавала основно с продажба на петролни продукти, като представител „И.” Ойл. Рапитан в съдебно заседание същият потвърждава показанията си дадени по ДП, като същите са прочетени от съда по реда на чл.281, ал.5 вр. с ал.1, т.2 от НПК.

Предвид гореизложеното съдът прие, че липсват доказателства, които да потвърждават реалността на извършената доставка – услуга на фирма „Д.” ЕООД, фигуриращи по представените фактури към месечната СД като такива с посочения предмет на услугата.

5. За данъчен период 01.01.2005г. - 31.01.2005г. подсъдимият е  изготвил СД по ЗДДС вх.№ 1297/11.02.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Дан.период

Фирма от която е получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

Данъчна основа

ДДС

год.

мес.

 

Дата

 

 

 

 

2005

01

Б.ЕООД

7

07.01.2005

услуга

 

42 007.72

8 401.54

2005

01

 

488

03.01.2005

услуга

 

28 355.40

5 671.08

2005

01

С.ЕООД

370

04.01.2005

Транспортна услуга

 

3033.60

606.72

2005

01

Д.ЕООД

512

17.01.2005

услуга

 

28 152.00

5 630.40

 

 

 

 

ДДС покупки:

 

 

20 309.74

 

От подадената декларация за м.01.2005год.- СД №:1297/11.02.2005 /том 4, стр.92/ е видно,  че фирма  „Водопад ” ЕООД гр. Стара Загора е отчела доставки от четири наблюдавани доставчика - Приложение №: 5 от първоначалната ССЕ.

папка

Дан.период

Фирма  от  която е

получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна

основа-  БЕЗ дк

Данъчна

основа

ДДС

том

стр.

год.

мес.

Дата

4

93

2005

01

Хидролукс ЕООД

671

03.01.2005

материали

 

488.07

97.61

4

93

2005

01

Студио С ЕООД

370

04.01.2005

Транс. услуга

 

3 033.60

606.72

4

93

2005

01

Бобър ЕООД

7

07.01.2005

услуга

 

42 007.72

8 401.54

4

93

2005

01

Дари ЕООД

488

03.01.2005

услуга

 

28 355.40

5 671.08

4

93

2005

01

Дари ЕООД

512

17.01.2005

услуга

 

28 152.00

5 630.40

4

92

2005

01

СД №:1297/11.02.2005

 

 

ДДС покупки:

 

102 036.79

20 407.35

 

 

ДДС продажби:

 

107 541.39

21 508.28

 

 

ДДС за внасяне:

 

5 504.60

1 100.93

 

 

От тях предмет на обвинението са само сделките с доставчици „С.С”ЕООД, „Б.”ЕООД и „Д.”ЕООД.

 Доставчикът през този период „Д.” ЕООД е издала 2 бр. фактури-№488/03.01.2005г. с данъчна основа-28 355,40 лв. и ДДС-5 671,08 лв. и основание услуга; ф-ра 512/17.01.2005 г. с данъчна основа-28 152,00 лв. и ДДС-5 630,40 лв. и основание услуга.

Експертизата е установила, че липсват документи от предходни доставчици на същата, предварителни договори за извършени услуги, спецификации, актове за извършването и приемането на същата.

        Доставчикът ”Бобър”ЕООД е издал ф-ра №7/07.01.2005 с данъчна основа -42 007,72 лв. и ДДС-8 401,54 лв. за извършена услуга.

          Експертизата е установила, че няма документи от предходни доставчици на ”Бобър”ЕООД.

 Доставчикът „Студио С ” ЕООД е издал ф-ра №370/04.01.2005 г.Данъчната основа е 3 033,60 лв. и ДДС- 606,72 лв.

        Веидно от заключението на СИЕ същата е приела, че от предоставените документи не може да се установи материалната и трудова обезпеченост на фирмата. Липсват придружаващи сделките документи,  и договори за установените отношения във връзка с извършването на транспортната услуга от  „Студио С” ЕООД.

          Експертизата е установила, че няма представени документи от предходни доставчици на „Студио С” ЕООД.

          По свидетелски показания  на собственика на „Б.” ЕООД – гр.Стара Загора – С.А. /л.63, т.І от ДП/  цялата документация на неговата фирма е взета от собственика на  „С.С” ЕООД– св.С.Б.Г., бивш управител на „В и К”– гр.Стара Загора. Счетоводството на тази фирма се е водело от св. С.Г.И., която е водила и счетоводството на „Водопад” ЕООД  и  на „Студио С” ЕООД. Заявява, че предмет на дейност на фирма „Бобър” ЕООД е СМР, търговия с ел.материали, доставка и монтаж на ел.материали. Заявява, че отношенията му със св.Г. първоначално са били добри, но са се развалили, след като той е бил уволнен от „В и К”– гр.Стара Загора. В първия период е спечелил обществени поръчки, наемал е подизпълнители и е извършвал определен вид работа. Признава, че фирмата не притежава собствена материална база, а СМР-та извършвал чрез собствена техника, която бил закупил. В момента, както и по ДП е заявил, че не може да представи такива документи, поради това  че всички документи са му били иззети от св.Г.. Машините пък били изчезнали от селскостопанския двор на „В и К”– гр.Стара Загора. Този факт не бе категорично установен по делото с оглед противоречието на тези му показания с показанията на св. Г., който пък твърди, че същите са били откраднати и за същото е било образувано ДП. По повод издадената фактура № 07 /07.01.2005г. на фирмата на подсъдимия заявява, че не си спомня какъв е бил предмета на доставката, но най-вероятно това е била услуга, свързана с изкопни и транспортни дейности. Според него много е вероятно фирма „В.” ЕООД от гр.Стара Загора да е била негов подизпълнител по договорите му с „В и К”– гр.Стара Загора, като вероятно това е била и предмета на доставката по тази фактура /вж. разпита на този свидетел л.21, т.ХІІ от ДП/. В съдебно заседание тези му показания са били прочетени на осноавние чл.281, ал.5 вр. с ал.1, т.2 от НПК, тъй като свидетелят заяви, че не си спомня някои от показанията си. След прочитането им свидетелят е заявил, че поддържа показанията си, дадени от него по двата му разпита посочени по-горе. Освен това заяви, че офиса на фирмата му се е намирал на ул.”К. Г.” № 31,  и именно оттам са му изчезнали документите. Признава, че при двете извършени данъчни ревизии на фирмата му са били съставени ДРА, но не знае кои фактури и извършени   сделки не са му били признати от данъчните органи. Неговите показания бяха взети предвид от съда, отчитайки възможната им заинтересованост предвид изложеното по- горе относно ”кражбата” на счетоводната документация от офиса на горепосочения адрес, за което обстоятелство мотиви бяха изложени по- горе.

          Една от доставките за този период към фирмата на подсъдимия е за извършена транспортна услуга с доставчик „Студио С” ЕООД, чиито собственик и управител е свидетеля С.Б.Г.. По ДП същият е разпитван, видно от разпита му по ДП /л.69, т.І от ДП от 08.11.2007г./, но с оглед отказа на страните да бъдат прочетени тези показания съдът на основание чл.281, ал.4 във вр. с ал.1, т.1 и т.2 от НПК е оставил без уважение искането за прочитането на тези показания. Разпитан по време на съдебното следстиве св.С.Б.Г. заяви, че  познава подсъдимия, който е работил във фитнеса, разположен в приземния етаж на сградата на ул.”Стара планина” № 2 , която за кратко е била собственост на фирмата му „С.С” ЕООД. Познава същия от сина си. Не си спомня нищо по въпроса за заплащане на някакви фактури  за услуги, извършени от фирмата му на „В.” ЕООД от гр.Стара Загора, издадени от фирмата му „С.С” ЕООД. Не знае нищо за кражба на документите на фирма „Б.” ЕООД, но заявява че във връзка с това е имало образувано ДП срещу собственика на „Б.” ЕООД С.А. и И.Й. за кражбата на документи от счетоводството на „Студио С” ЕООД, което по това време се е намирало на ул.”Кольо Ганчев” № 31. Признава, че счетоводители на фирмата му са били свидетелите: Т.Г., Р.Н., К.Г. – последните две наемани по граждански договор. Отрича лицата Таняна Г. и К.Г. да са работили по трудов договор към „В и К”– гр.Стара Загора. Относно превозните средства на фирма „Б.” ЕООД заявява, че те са били отдадени под наем на фирма „В и К”– гр.Стара Загора заявява, че същите са били оставени на съхранение извън стопанския двор на „В и К”– гр.Стара Загора и са били отнети, като не знае в момента какво е станало с тях, въпреки че той се бил оплакал.

          По отношение на собствеността на офиса на фирмата му „С.С” ЕООД заявява, че първоначално същият се е намирал на ул.”С.п.” № 2, а впоследствие се преместил на ул.”Кольо Ганчев” № 31, който никога не е бил негова собственост. Категорично заявява, че не е имал срещи с подсъдимия в сградата на „В и К”– гр.Стара Загора докато е бил негов директор. Заявява, че по това врезе по закон е нямало пречка да има собствена фирма, макар да е бил изпълинтелен директор на държавната фирма, поради което в този период е учредил своя фирма, а именно „С.С” ЕООД. Неговите показания в частта им относно въпросната кражба на документи и превозни средства на фирма „Б.” ЕООД също не бяха кредитирани с доверие в тази им част.

             Предвид гореизложеното съдът прие, че липсват безпорни доказателства за сделките с посочените три фирми за въпросния период, поради което правилно е било отказано от данъчните органи признаването направото на данъчен кредит по горепосочената сделка.

       

6. За данъчен период 01.03.2005г.- 31.03.2005 г. подсъдимият е изготвил СД по ЗДДС вх.№10123 /13.04.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Дан. период

Фирма от която е получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

Данъчна основа

ДДС

год.

Мес.

 

Дата

 

 

2005

03

В.

216

17.03.2005

гориво

 

9015.15

1 803.03

 

За този данъчен период подписите под СД и дневниите за покупки и продажби не са изпълнени от подсъдимия, а  от пълномощника К.Г..

            От подадената декларация за м.03.2005год.- СД №: 10123/13.04.2005 /том 4, стр.98/ е видно, че фирма „Водопад ” ЕООД гр. Стара Загора е отчела доставки от един доставчик - Приложение №: 5 от първоначалната ССЕ.

 

папка

Дан.период

Фирма  от  която е

получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна

основа-  БЕЗ дк

Данъчна

основа

ДДС

том

стр

год.

мес.

Дата

4

100

2005

03

В.

216

17.03.2005

гориво

 

9015.15

1 803.03

4

98

2005

03

СД №:10123/13.04.2005

 

 

ДДС покупки:

0.00

9 015.15

1 803.03

 

 

ДДС продажби:

 

9 911.21

1 982.24

 

 

ДДС за внасяне:

 

896.06

179.21

         

Фирма „В.” ЕООД е издала ф-ра №216/17.03.2005г. за продадено гориво с данъчна основа 9015,15 лв и ДДС-1803,03 лв.                 

          Експертизата е приела фиктивност на тази сделка поради липса на

представени документи от предходни доставчици на същата.

 

7. За данъчен период 01.05.2005г. - 31.05.2005г. подсъдимият е изготвил СД по ЗДДС вх.№2400904990 /10.06.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

Дан.период

 

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

 

ДДС

год.

Мес.

Фирма от която е получена доставката

Дата

 

 

Данъчна основа

 

2005

05

ВИВА ОЙЛ

222

17.05.2005

услуга

 

71 481.93

14 296.39

 

От подадената декларация за м.05.2005год.- СД №:904990/10.06.2005 /том 4, стр.104/ е видно, че фирма  „Водопад ” ЕООД гр. Стара Загора е декларирала доставки с три от наблюдаваните фирми- Приложение №: 5 от първоначалната ССЕ.

Папка

Дан.период

Фирма  от  която е

получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна

основа-  БЕЗ дк

Данъчна

основа

ДДС

том

Стр.

год.

мес.

Дата

4

105

2005

05

Х.ЕООД

738

18.05.2005

материали

 

405.00

81.00

4

105

2005

05

Б.-Д.Кордова ЕООД

6093

30.05.2005

услуга

 

20.00

4.00

4

105

2005

05

В.

222

17.05.2005

услуга

 

71 481.93

14 296.39

4

105

2005

05

Оресто ЕООД

4

30.05.2005

наем

 

90.00

18.00

4

104

2005

05

СД №:904990/10.06.2005

 

 

ДДС покупки:

 

71 996.93

14 399.39

 

 

ДДС продажби:

 

73 235.63

14 647.13

 

 

ДДС за внасяне:

 

1 238.70

247.74

 

        

 

От заключението на назначената по делото СГЕ се установява, че  подписът под тази СД и съответния дневник за покупки и продажби за м. май 2005г. не са изпълнени нито от подсъдимия, нито от пълномощника му К.Г.Г.. Съдът обаче не възприе този извод с оглед видимото сходство с подписа, положен от К.Г. върху него и подписите и върху останалите документи, за които вещото лице приема, че същите са положени от К.Г., както и обстоятелството, че се касае до множество общи признаци при транскрипцията на този подпис/видно от приложения фотоалбум към експертизата/.

          Предмет на обвинението за последния данъчен период е декларираната от ДЗЛ услуга от фирма „Вива Ойл” ЕООД, за което същата е издала ф-ра №222/17.05.2005 г. с данъчна основа 71481,93 лв и ДДС- 14296,39 лв..

          За същата СИЕ е приела, че тъй като нито в ревизионното производство, нито по ДП е представена оригиналната фактура, придружаващите я договори, спецификации, протоколи, актове, както и липсата на документи от предходни доставчици на „Вива Ойл” ЕООД, налице е фиктивност на същата.  

8. За данъчен период 01.06.2005 г.- 30.06.2005 г. подсъдимият е изготвил СД по ЗДДС вх.№2400909039 /12.07.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

 

Дан.период

Фирма от която е получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

Данъчна основа

ДДС

 

год.

мес.

 

Дата

 

 

 

2005

06

ВИВА ОЙЛ

224

02.06.2005

услуга

 

43 369.54

8 673.91

 

2005

06

ВИВА ОЙЛ

225

06.06.2005

услуга

 

39 908.30

7 981.66

 

2005

06

Валентина Г

енова ЕООД

999

06.06.2005

услуга

 

24 910.46

4 982.09

 

 

ДДС покупки:

 

 

21 637

 

От подадената декларация за м.06.2005год.- СД №:909039/12.07.2005 /том 4, стр.107/ е видно,  че фирма „Водопад ” ЕООД гр. Стара Загора е отчела доставки с три от наблюдаваните фирми- Приложение №: 5 от първоначалната ССЕ.

папка

Дан.период

Фирма  от  която е

получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна

основа-  БЕЗ дк

Данъчна

основа

ДДС

том

стр.

год.

мес.

Дата

4

109

2005

06

ВИВА ОЙЛ

224

02.06.2005

услуга

 

43 369.54

8 673.91

4

109

2005

06

Хидролукс ЕООД

715

01.06.2005

материали

 

241.80

48.36

4

109

2005

06

Хидролукс ЕООД

714

01.06.2005

материали

 

879.90

175.98

4

109

2005

06

ВИВА ОЙЛ

225

06.06.2005

услуга

 

39 908.30

7 981.66

4

109

2005

06

Ей Ди Ти ООД

2773

06.06.2005

стоки

 

10.09

2.02

4

109

2005

06

Хидролукс ЕООД

743

01.06.2005

материали

 

2 026.20

405.24

4

109

2005

06

Хидролукс ЕООД

745

01.06.2005

материали

 

55.20

11.04

4

109

2005

06

Валентина Г. ЕООД

999

06.06.2005

услуга

 

24 910.46

4 982.09

4

107

2005

06

СД №:909039/12.07.2005

 

 

ДДС покупки:

 

111 401.49

22 280.30

 

 

ДДС продажби:

 

116 354.40

23 270.88

 

 

ДДС за внасяне:

 

4 952.91

990.58

 

        

         Предмет на обвинението са само услугите от фирма „В. Г.” ЕООД и фирма „В.”.

         Експертизата е установила, че в дневника на покупките през разглеждания период доставчикът „Валентина Г.” ЕООД, е издал 1 бр. фактура, описана в таблицата по долу, както следва:

папка

Дан.период

Фирма  от  която е

получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна

основа-  БЕЗ дк

Данъчна

основа

ДДС

том

стр.

год.

мес.

Дата

4

109

2005

06

Валентина Г. ЕООД

999

06.06.2005

услуга

 

24 910.46

4 982.09

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

24 910.46

4 982.09

         

От предоставените на дознанието, а от там и на експертизата документи не е установена материалната и трудова обезпеченост на фирмата да извършва услуги. Липсват договори, спецификации, актове или протоколи за приемане на извършената услуга. Няма документи от предходни доставчици на „В.Г.” ЕООД.

          Другият доставчик през разглеждания период „В.” ЕООД е издал 2 бр. фактури на „Водопад”ЕООД съгласно приложена таблица както следва:

 

папка

Дан.период

Фирма  от  която е

получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна

основа-  БЕЗ дк

Данъчна

основа

ДДС

том

стр.

год.

мес.

Дата

4

109

2005

06

ВИВА ОЙЛ

224

02.06.2005

Услуга

 

43 369.54

8 673.91

4

109

2005

06

ВИВА ОЙЛ

225

06.06.2005

Услуга

 

39 908.30

7 981.66

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

83277.84

16655.57

        

 Фактурите за периода са с данъчна основа 83 277,84 лв и ДДС- 16 655,57 лв. За периода 01.07.2003-30.04.2006г.

          Изводът на експертизата е, че поради липса на представени документи не може да се установи материалната и трудова обезпеченост на фирмата да извършва услуги, е обоснован. Липсват договори, спецификации, актове или протоколи за приемане на извършените услуги. Няма документи от предходни доставчици на „В.” ЕООД.

По време на съдебното следствие бе разпитан св. Р.Й.К., едноличен собственик и управител на „В.” ЕООД – гр.Перник. Същият признава, че е фиктивен собственик на посочената фирма, която му е била прехвърлена в едно кафене в гр.Перник, срещу сумата от 100 лв. на месец. Пред нотариус той е бил подписан всички документи във връзка с това прехвърляне, както и пълномощно на лице на име И. ***, който да работи с фирмата. Впоследствие бил подписал и друго пълномощно на някакво момиче, което не познавал, поради отказ на предишния собственик. Заявява категорично, че не е извършвал никаква дейност с тази фирма, не е имал достъп с никаква документация свързана с дейността и след като е подписал пълномощното не е имал връзка с лицата, които са го накарали да подпише двете пълномощни. Във връзка с фирма „ВИВА ОЙЛ” е бил викан и в Националната следствена служба за разпит. Не познава лицата с имена Е.Х.Д. и А.В.А.. По време на съдебното следствие свидетелят потвърждава тези си показания, като допълва и че освен пълномощното е подписал и цял кочан празни фактури при прехвърлянето на фирмата.

Досежно сделките с фирма ЕТ”В.Г.” по делото е разпитан свидетеля С.М.Й. ***, който също установява фиктивност на сделките с тази фирма/ по отношение на неговите показания вж. по- долу/.

 Предвид което съдът намира, че относно сделките с тази фирма за този период категорично е установена тяхната недействителност.

 

9. За данъчен период 01.07.2005 г.- 31.07.2005 г. подсъдимият е изготвил СД по ЗДДС вх.№2400914528 /12.08.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

 

Дан. период

Фирма от която е получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна основа-БЕЗдк

Данъчна основа

ДДС

 

год.

мес.

 

Дата

 

 

 

 

 

2005

07

Валентина Г. ЕООД

1006

01.07.2005

услуга

 

20 361.20

4 072.24

 

2005

07

Валентина Ге

нова ЕООД

1005

01.07.2005

услуга

 

37 458.10

7 491.6k

 

 

ДДС покупки:

 

63 114.05

11 563.86

 

            От подадената от подсъдимия справка-декларация за м.07.2005год.- СД №:914528/12.08.2005 /том 4, стр.110/ е видно, че фирма „В.” ЕООД гр. Стара Загора е отразила доставки чрез две от наблюдаваните фирми- Приложение №: 5 от първоначал-ната ССЕ.

 

папка

Дан.период

Фирма  от  която е

получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна

основа-  БЕЗ дк

Данъчна

основа

ДДС

том

стр.

год.

мес.

Дата

4

111

2005

07

Валентина Г. ЕООД

1006

01.07.2005

услуга

 

20 361.20

4 072.24

4

111

2005

07

Хидролукс ЕООД

794

01.07.2005

материали

 

3 953.75

790.75

4

111

2005

07

Валентина Г. ЕООД

1005

01.07.2005

услуга

 

37 458.10

7 491.62

4

111

2005

07

Хидролукс ЕООД

793

01.07.2005

материали

 

1 341.00

268.20

4

110

2005

07

СД №:914528/12.08.2005

 

 

ДДС покупки:

 

63 114.05

12 622.81

 

 

ДДС продажби:

 

66 143.05

13 228.61

 

 

ДДС за внасяне:

 

3 029.00

605.80

 

          

През периода м.07.2005г. „В.Г.” ЕООД е издала 2 бр. ф-ри №1005/01.07.2005г. и №1006/01.07.2005г. с данъчна основа-57 819,30 лв. и ДДС-11 563,86 лв. Предмет на доставката е  услуга.

 

папка

Дан.период

Фирма  от  която е

получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна

основа-  БЕЗ дк

Данъчна

основа

ДДС

том

стр.

год.

мес.

Дата

4

111

2005

07

Валентина Г. ЕООД

1006

01.07.2005

услуга

 

20 361.20

4 072.24

4

111

2005

07

Валентина Г. ЕООД

1005

01.07.2005

услуга

 

37 458.10

7 491.62

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

 

57 819.30

11 563.86

        

По отношение на същите експертизата е приела, че от направената справка в масива на НАП за периода 01.06.2005-30.11.2005 г./ том 1, стр.146/ е видно, че фактури с такива номера не са декларирани.

          От представените на дознанието, а от там и на експертизата документи не може да се установи материалната и трудова обезпеченост на фирмата да извършва услуги. Липсват договори, спецификации, актове или протоколи за приемане на извършената услуга. Няма документи от предходни доставчици на същата.         

Досежно сделките с фирма ЕТ”Валентина Г.” по делото е разпитан свидетеля С.М.Й. ***, който също установява фиктивност на сделките с тази фирма/ по отношение на неговите показания вж. по- долу/.

 

10. За данъчен период 01.08.2005 г.- 31.08.2005 г. подсъдимият е  изготвил СД по ЗДДС вх.№2400919045 /13.09.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици/, както следва:

 

 

Дан.период

Фирма от която е

Документ - фактура

Предмет на

Данъчна

Данъчна

ДДС

 

год.

мес.

получена доставката

Дата

сделката

основа-БЕЗ дк

основа

 

 

 

2005

08

В. Г. ЕООД

1011

23.08.2005

услуга

 

22 450.00

4 490.00

 

 

            От подадената декларация за м.08.2005год. - СД №:919045/ 13.09. 2005г./том 4, стр.113/ е видно, че фирма „Водопад ” ЕООД гр. Ст. Загора е отразила доставки чрез две от наблюдаваните фирми- Приложение №: 5 от първоначалната ССЕ.

 

папка

Дан.период

Фирма  от  която е

получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна

основа-  БЕЗ дк

Данъчна

основа

ДДС

том

стр

год.

мес.

Дата

4

115

2005

08

Оресто ЕООД

8

02.08.2005

услуга

 

120.00

24.00

4

115

2005

08

В. Г. ЕООД

1011

23.08.2005

услуга

 

22 450.00

4 490.00

4

113

2005

08

СД №:919045/13.09.2005

 

 

ДДС покупки:

 

22 570.00

4 514.00

 

 

ДДС продажби:

 

23 519.00

4 703.80

 

 

ДДС за внасяне:

 

949.00

189.80

 

          През периода м.08.2005г. „В.Г.” ЕООД е издала 1 бр. ф-ра №1011/23.08.2005г. с данъчна основа- 22 450,00 лв. и ДДС- 4 490,00 лв. Предмет на доставката е  услуга.

          Експертизата е приела, че от представените по ДП документи не може да се установи материалната и трудова обезпеченост на фирмата да извършва услуги. Липсват договори, спецификации, актове или протоколи за приемане на извършената услуга. Няма документи от предходни доставчици на „В.Г. ” ЕООД.

Досежно сделките с фирма ЕТ”В.Г.” по делото е разпитан свидетеля С.М.Й. ***. същият заявява, че  тази фирма му е прехвърлена с помощта на доведения син на майка му- Б.Е.Б., който го е накарал да подпише някакви документи, които не знае какви са били, тъй като не бил ги прочел. По повод на тази фирма е викан в полицията на разпит, като заявява че е възможно да е подписал и пълномощно за представителство във връзка с тази фирма. Не знае какъв е предмета на дейност на тази фирма. Никога не е извършвал реална дейност с нея. Реалният собственик на същата е бил Б.Б., у когото е стояла и цялата документация на фирмата. Не познава лица с имена Е.Д. и А.А.. В съдебно заседание показанията му са прочетени по чл.281, ал.5, вр. с ал.1, т.2 от НПК /л.177 от делото/, като същият е заявил, че ги потвърждава. Въ връзка с проверката на неговите показания и относно дейността на тази фирма по ДП, както и пред съда бе разпитан и свидетеля Б.Е.Б. ***. същият категорично отрича да е чувал за фирма ЕТ”В.Г.”, като заявява, че няма нищо общо с нея, както и обстоятелството да е карал доведения си брат да подписва някакви документи във връзка с дейността и. Заявява, че не познава лица с имена Е.Д. и А.А., свързани нито  във връзка с дейността на фирма „В.”. По време на съдебното следствие е потвърдил показанията си.

В този смисъл са и показанията на К.З.И. /л.44, т.VІІ от ДП и л.158 от делото/.

Предвид гореизложеното съдът прие, че не са налице основания за промяна на извода на данъчната администрация за невалидност на сделките с фирма „В. Г.” ЕООД, посочени по- горе.

11. За данъчен период 01.10.2005г.- 31.10.2005г. подсъдимият е изготвил СД по ЗДДС вх.№2400928809/14.11.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

 

Дан.период

 

Документ

фактура

Предмет на сделката

Пянъчна

 

ДДС

 

год.

мес.

Фирма от която е получена доставката

Дата

 

основа-БЕЗ дк

Данъчна основа

 

 

2005

10

ЕТ С.С.Д.

0005000009

07.10.2005

услуга

 

28 800.00

5 760.00

 

За този данъчен период подписите под СД и дневниите за покупки и продажби не са изпълнени от него, а от пълномощника К.Г./ вж. закл. на СГЕ-л. 62 т.VІІ и л. 72 от ДП/.

От подадената декларация за м.10.2005год.- СД №:928809/ 14.11.2005 /том 4, стр.119/ е видно,  че фирма  „Водопад” ЕООД гр.Стара Загора е отразила доставки с две от наблюдаваните фирми- Приложение №: 5 от първоначална та ССЕ.

 

папка

Дан.период

Фирма  от  която е

получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна

основа-  БЕЗ дк

Данъчна

основа

ДДС

том

стр.

год.

мес.

Дата

4

120

2005

10

Оресто ЕООД

11

04.10.2005

наем

 

120.00

24.00

4

120

2005

10

ЕТ С. Сто

.Д.

50000009

07.10.2005

услуга

 

28 800.00

5 760.00

4

119

2005

10

СД №:928809/14.11.2005

 

 

ДДС покупки:

 

28 920.00

5 784.00

 

 

ДДС продажби:

 

29 700.00

5 940.00

 

 

ДДС за внасяне:

 

780.00

156.00

 

         

За този период предмет на обвинението е само услугата от ЕТ „Сагатур С.Д.” по ф-ра №50000009/07.10.2005 г. с предмет на доставката услуга, с дан. основа 28 800,00 лв. и ДДС- 5760,00 лв..

          Експертизата е установила, че по ДП не са предоставени документи, от които да се установи материалната и трудова обезпеченост на фирмата. Липсват придружаващи сделките документи,  предварителни договори за извършване доставката на услуга. Няма документи от предходни доставчици на ЕТ „С.С.Д.”..

Относно сделките с тази фирма по делото са разпитани св.С.Р.Д./ т.ХІІ л.19/ и св.Р.В.Д./ т.ХІІ л.20/. Първата свидетелка заявява, че от години живее постоянно в Гърция, като за известно време е била управител на ЕТ”С.– С.Д.”. С дейността на фирмата и единствено се е занимавал сина и Р.Д. и жена му, на които е била направила генерално пълномощно. Не е запозната каква дейност е била извършена от името на фирмата, нито са и познати имената Е.Х.Д., З.. и С.Б.Г.. Няма нищо общо и с счетоводството на тази фирма, като самата тя не знае дали фирмата е имала някакви работници и имущество. Не може да посочи какви документи е разписвала в качеството на управител. В съдебно заседание потвърждава казаното по досъдебното производство.

Свидетелят Р.В.Д. признава, че именно той е извършвал дейност от името на майка си С.Д. с даденото му от нея генерално пълномощно. Относно фактурата от 07.10.2005г. № 0005000009 издадена от „Водопад” EООД с предмет услуга твърди, че нищо не си спомня, но ако същата е отразена в месечните СД на фирмата, сделката е била реална. Показанията на този свидетел в съдебно заседание са крайно противоречиви и уклончиви. В с.з. първоначално същият заяви, че не помни кой е управителя на „Водопад”EООД и кой е водил счетоводството му, както и че името Е.Х.Д. нищо не му говори. Впоследствие заяви, че познава подсъдимия само по физиономия, който му е бил известен с името „Емо”, но няма спомен да е имал сделки с него. Името „Водопад” ЕООД го е чувал, но не си спомня да е извършвал сделки с тази фирма. Заявява, че въпросната фактура вероятно се намира в иззетите по друго ДП водено срещу него, материали и документи, поради което не може да каже  дали същата е изготвена от него. Подсъдимият познава от едно заведение  „Царя”, близо до кино „Жельо Диманов”, което същият е държал под наем със своя баща. По това време, когато е контактувал с него не е знаел, че и той е имал фирма. На въпрос на прокурора : „Имало ли е случаи да е осчетоводена фактура, по която е нямало реално плащане, а само е преведено ДДС?”, същият потвърди това обстоятелство като заяви, че въпросната фактура не му е била предявявана по време на ДП. С оглед изясняване на обстоятелството фигурира ли по данъчното досие на фирма ЕТ”С.-С.Д.” тази фактура съдът е изискал от ТД на НАП- Стара Загора копие от Дневника за продажбите на фирмата за месеците Х, ХІ и ХІІ 2005 г./на л. 323 от делото/, от които се установява, че такава фактура липсва отразена в счетоводството му и не е представяна на данъчните органи от ДЗЛ. Предвид което са налице неоспорими доказателства за фиктивност на доставката по тази фактура.

 

12. За данъчен период 01.11.2005г.- 30.11.2005г. подсъдимият е изготвил СД по ЗДДС вх.№ 2400931454/ 14.12.2005г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

За този данъчен период подписите под СД и дневниите за покупки и продажби не са изпълнени от подсъдимия, а от пълномощника К.Г./ вж. закл. на СГЕ-л. 62 т.VІІ и л. 72 от ДП/.

 

 

Дан.период

 

Документ

фактура

Предмет на сделката

Данъчна

 

ДДС

 

год.

мес.

Фирма от която е получена доставката

Дата

 

основа-БЕЗдк

Данъчна основа

 

 

2005

11

"Натекс Ойл" ЕООД

0010000094

03.11.2005

гориво

 

5 000.54

1 000.11

 

От заключението на експертизата се установява, че макар и в подадената декларация за м.11.2005год.- СД №:931454/14.12.2005 /том 4, стр.122/ да е отразена такава фактура на фирма  „В.” ЕООД гр. Стара Загора, с оглед направения анализ на представените от фирмата доказателства за реалност на извършената доставка при насрещната проверка, не може да се приеме, че същата отразява действителна доставка на такава стока от наблюдаваната фирма- Приложение №: 5 от първоначалната ССЕ. Такава не е доказана в счетоводството на доставчика.

папка

Дан.период

Фирма  от  която е

получена доставката

Документ - фактура

Предмет на сделката

Данъчна

основа-  БЕЗ дк

Данъчна

основа

ДДС

том

стр.

год.

мес.

Дата

4

124

2005

11

Н.ЕООД

10000094

03.11.2005

гориво

 

5000.54

1 000.11

4

122

2005

11

СД №:931454/14.12.2005

 

 

ДДС покупки:

0.00

5 000.54

1 000.11

 

 

ДДС продажби:

 

0.00

0.00

 

 

ДДС за внасяне:

 

-5 000.54

-1 000.11

 

По делото в т. ХІІІ от ДП са приложени и след прочитане са приобщени от съда към доказателствата по делото Ревизионния доклад на „Натекс ойл” ЕООД – гр.Стара Загора № 2461437 от 14.02.2007г. /л.22 - л.38 , т.ХІІІ от ДП/; Ревизионнния доклад на „Натекс ойл” ЕООД – гр.Стара Загора от 25.07.2006г. /л.38 - л.45, т.ХІІІ от ДП/; както и Генерално пълномощно и други във връзка с извършената насрещна проверка на фирма „Натекс ойл” /л.45-л.87, т.ХІІІ от ДП/. От същите се установява, че собственик и представител на тази фирма е бил М.И. М., който обаче към настоящия момент е починал/ видно от Акт за смърт № 1739/ 01.12.2007 г./ л. 88 т.ХІІІ от ДП/, поради което не може да бъде разпитан като свидетел по делото.

С оглед гореизложеното съдът прие, че и по отношение на тази сделка липсват доказателства за  реалното и  извършване.

Относно обстоятелството, че действително се касае до фиктивно водена счетоводна отчетност на ДЗЛ с цел неправомерно ползване на ДДС са налице и свидетелските показания на св.АлександърВасилев А. *** /л.93, т.І от ДП и л. 278 от делото/, който пък е следващият собственик на „В.” ЕООД/ видно от решение №142/ 19.01.20056 г. по ф.д. № 842/ 2003 г. по описа на Ст.З.ОС. Показателен е начинът, по който същият е станал собственик на тази фирма. Същият обясни пред съда, че е закупил фирмата от лице на име „Красимир” от гр.София, с който го свързал някой си „Деко”,  срещу сумата от 300 лева. Фирмата му е била прехвърлена нотариално, но за нея не е получил нито печати, нито фактури, а само пред нотариуса е подписал пълномощно за извършване на дейност с тази дейност, но не знае на кого, като личните данни са му били дадени от същото това лице. Той е заверил пълномощното нотариално и му го дал. Заявява, че има прехвърлени от този Красимир седем – осем  фирми. В съдебно заседание същият заяви, че не познава подсъдимия. По отношение на предявеното му нотариалното заверено пълномощно /л.162,т.ІІ от ДП/ потвърди, че той го е подписал, като това вероятно е станало в гр.София или гр.Видин. Имената С.Б.Г., З.Д.М.. също нищо не му говорят. Реална дейност с фирмата не е извършвал, не е издавал фактури. Подписвал се е на празни бланки, като на всяко пълномощно, което е правил са му били дадени 30 – 40 лева от този „К.”. Идвал е и в гр.Стара Загора за прехвърляне на фирми, които са били изслушвани от нотариус, като най-вероятно тази фирма му е била прехвърлена в гр.Стара Загора.

В горния смисъл са и показанията ина свидетелите Р.И.И., Дияна Д.К., П.Р.П., К.З.И., Н.Р.Х. /л.79-81, т.І от ДП и л.178 от делото/, св.Д. Петров Т. /л.18, т.ХІІ от ДП  и л.204 от делото/; св.И.Д.З.собственик и управител на фирма „Хидролукс” ЕООД – гр.Стара Загора, която не са контрахенти на „Водопад „ ЕООД за инкриминирания период, но също установяват обстоятелството, че фирмата на ДЗЛ е била създадена с цел източване на ДДС. Досежно последната фирма - „Хидролукс” ЕООД – гр.Стара Загора се установява, че нейното счетоводство също е било водено на същия адрес като това на фирмата на подсъдимия. От показанията на св. З. се установява и, че той не знае какъв е бил предмета на дейност на дружеството, не познава подсъдимия, нито му говори нещо името Е.Х.Д., както и имената З.Д.М.. и А.А.. Издавал е само пълномощни на трети лица, които да извършват дейност с фирмата.

              С оглед на гореизложеното съдът прие за напълно безспорен извода на единичната /основна и допълнителна/ и тройната повторна СИЕ, че предвид липсата на документална обоснованост на сделките и отчетните ретистри на ДЗЛ, неотговарящи на изискванията на чл. 104 от ЗДДС, макар и водени чрез използване на програмен продукт на НАП за начина и формата на отчетните регистри и справки декларации по ЗДДС, месечните справки-декларации по ЗДДС  и дневниците за покупки и продажби, подавани от „В.” ЕООД гр. Стара Загора не са съставени съгласно изискваниятана закона. В счетоводството на фирмата са ползвани фактури, за които не е доказано извършване на реална сделка по смисъла на чл. 6 от ЗДДС  или липсва основание по чл. 25 от ЗДДС, както и не са спазени разпоредбите на чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗДДС. Липсват придружителни документи: предварителни договори за доставката-авансови плащания, описи или спецификации на стоката или извършените строително-монтажни работи, товарителници или пътни листи за доказване начина, посредством който се предвижва стоката, касови или банкови документи за извършено разплащане по доставките.

             Данъчно задълженото лице  „Водопад ” ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 123645139, обаче е ползвало данъчен кредит по данъчни периоди, посочени по- горе, и по фактури, за които предвид гореизложеното не са налице реални доставки по смисъла на  действащия към онова време  чл. 6 от ЗДДС / отм./. В същото време липсата на първични счетоводни документи, съставени  съгласно изискванията на  ЗСч – фактури, ДКИ, платежни документи, складови разписки за стоките и приемо - предавателни протоколи за услугите, документи за извършен транспорт, кадрова и  материална обезпеченост  и др.  – относно  декларираните  от  ревизирания данъчен субект  „Водопад” ЕООД в месечните СД по ЗДДС и   дневници за покупки  сделки  е самостоятелно основание за непризнаване на  ДК на основание   чл. 64, т.6 / отм./, чл. 61, ал.1, т.5  от ППЗДДС / отм./, чл. 109, ал.1, т.3 от ЗДДС / отм./. Непризнаването на това право в полза на „В.” ЕООД води  до задължаване на дружеството към  държавата.

От показанията на разпитаните по делото свидетели  по ДП и на съдебното следствие/ се установява, че   относимите към инкриминирания период фактури,  по които не е признат данъчен кредит и са издадени от името на представляваните от тях фирми, не отразяват действително извършени сделки, а се касае за документи с невярно съдържание. Това изцяло  потвърждава направения по–горе извод от ССЕ и от данъчната ревизия, че търговското дружество не е разполагало с материални, финансови и трудови ресурси за осъществяване на документираните сделки. Впрочем подсъдимият и неговият защитник на съдебното следствие почти не оспорват този факт, но тъй като на ДП, а и пред съда същият е твърдял, че не знае дали сделките са действителни, са извършени действия по разследването, успоредни на тези, извършени от данъчните органи, които са преповторени и пред съда с оглед  принципите на непосредственост и устност.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установено, че установените от ревизията  и посочени по – горе счетоводни записвания на „Водопад” ЕООД – Стара Загора са водени единствено и  само за целите на начисляване на ДДС, без да се отразява цялата стопанска дейност на дружеството.

С оглед на гореизложеното  съдът прие, че по безспорен начин е установено, че всички посочени по- горе сделки по инкриминираните фактури с фирмите доставчици  са недействителни, същите са с невярно съдържание и са били съставяни и представяни пред данъчните органи с цел непарвомерно източване на ДДС.

Предвид гореизложеното съдът прие, за безспорно установено, че с горните деяния/ съгласно първия пункт по обвинението/ са били укрити данъчни задължения на "В."ЕООД по ЗДДС в особено големи размери-общо 96 518.89 лева.

 

Досежно второто обвинение против подсъдимия Д.- за престъпление по чл.257/отм., в ред. му Д.в. бр. 62/ 1997г./, ал.1 пр. първо, във вр. с чл.255 /изм., в ред. му Д.в. бр. 62/ 1997г./, ал.1, във вр. с чл.26 ал.1 от НК, във вр. с чл.2 ал.2 от НК:

Същото касае периода 24.03.2005-14.03.2006г. в гр.Ст.Загора, и е за това, че в условията на продължавано престъпление на два пъти, като управляващ и представляващ "Водопад" ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 123645139, със седалище гр.Ст.Загора подсъдимият Д. е избегнал плащането на данъчни задължения по ЗКПО на "Водопад" ЕООД за периода 01.01.2004 г. -31.12.2005г. в особено големи размери, като потвърдил неистина пред ТД на НАП -Ст.Загора  и в подадени декларации:

- в Годишна данъчна декларация по чл.51 от ЗКПО за финансова 2004г. с входящ номер 24001708/24.03.2005г.,в която декларирал, че за финансовата 2004г. дължимият корпоративен данък от "Водопад"ЕООД е в размер на 4 616.36 лева, които платил вместо реално дължимия данък в размер на 19 883.01лева, с което избегнал плащането на данъчни задължения по ЗКПО в размер на 15 266.65 лева и

- в Годишна данъчна декларация по чл.51 от ЗКПО за финансова 2005г. с входящ номер 24001134/14.03.2006г., в която декларирал, че за финансовата 2005г. дължимият корпоративен данък от "Водопад"ЕООД е в размер на 3 343,59 лева, вместо реално дължимия данък в размер на 63 079.82 лева, с което избегнал плащането на данъчни задължения по ЗКПО в размер на 59 736.23лева, като с деянието са укрити данъчни задължения по ЗКПО на "Водопад"ЕООД в особено големи размери-общо 75 002.88/лева .

Предвид горните изводи и с оглед на неоспореното от подсъдимия и неговия защитник заключение на потворната тройна СИЕ/ л. 51 т. ХІІ от ДП/, дала заключение по този въпрос, съдът намира, че и това обвинение по отношение на неговия механизъм, начин на извършване е безспорно доказано както относно размера на укритите данъчни задължения по ЗКПО, така и с оглед авторството на деянието предвид заключението на СГЕ, че и тези две годишни данъчни декларации по чл. 51 от ЗКПО/ за финансовата 2 004 г. и финансовата 2 005 г./ са подписани от подсъдимия.

 

ОТНОСНО ПРАВНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:

 

   При така изяснената фактическа обстановка съдът намира, че с горепосоченото си поведение подсъдимият  Е.Х.Д. затова че в периода 01.07.2004г. - 14.12.2005г., в град Стара Загора, в условията на продължавано престъпление - на дванадесет пъти, като управител и едноличен собственик на капитала на "В." ЕООД гр.Стара Загора, ЕИК по БУЛСТАТ 123645139, с цел да осуети установяването на данъчни задължения на "В." ЕООД, в особено големи размери водил счетоводна отчетност и ползвал пред ТД на НАП Ст.Загора счетоводни документи с невярно съдържание - месечни СД по ЗДДС и съответните дневници за покупки, в които невярно е документирано, че са получени доставки с описаните в тях стоки и услуги и е платен начисления ДДС, като с деянията са укрити данъчни задължения на "В."ЕООД по ЗДДС в особено големи размери - общо 96 518.89 лева,   е осъществил състава на престъплението по чл.257/отм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997 г./, ал.1, предложение първо, във вр. с чл.256 /изм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997 г. /, във вр. чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.2 ал.2 от НК както от обективна така и от субективна страна.

     А затова, че през периода 24.03.2005г. - 14.03.2006г. в гр.Ст.Загора, в условията на продължавано престъпление на два пъти, като управляващ и представляващ "В." ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ 123645139, със седалище гр.Ст.Загора е избегнал плащането на данъчни задължения по ЗКПО на "В." ЕООД за периода 01.01.2004г. - 31.12.2005г. в особено големи размери, като потвърдил неистина пред ТД на НАП -Ст.Загора в подадени декларации - в Годишна данъчна декларация по чл.51 от ЗКПО за финансова 2004г. с вх.№ 24001708/ 24.03.2005г., в която декларирал, че за финансовата 2004г. дължимият корпоративен данък от "В." ЕООД е в размер на 4 616.36 лева, които платил вместо реално дължимия данък в размер на 19 883.01 лева, с което избегнал плащането на данъчни задължения по ЗКПО в размер на 15 266.65 лева, и в Годишна данъчна декларация по чл.51 от ЗКПО за финансова 2005г. с вх.№  24001134 /14.03.2006г., в която декларирал, че за финансовата 2005г. дължимият корпоративен данък от "В."ЕООД е в размер на 2 434.23 лева, като заплатил 3 343,59 лв. вместо реално дължимия данък в размер на 63 079,82 лева, с което избегнал плащането на данъчни задължения по ЗКПО в размер на 59 736,23  лева, като с деянието са укрити данъчни задължения по ЗКПО на "Водопад"ЕООД в особено големи размери – общо 75 002.88 лева, е осъществил състава на престъплението по  чл.257/отм., в ред. му Д.в. бр. 62/ 1997г./, ал.1 пр. първо, във вр. с чл.255 /изм., в ред. му Д.в. бр. 62/ 1997г./, ал.1, във вр. с чл.26 ал.1 от НК, във вр. с чл.2 ал.2 от НК както от обективна така и от субективна страна.

             И по двете обвинения всъщност се касае до престъпления, които са на формално, просто извършване. Няма предвиден престъпен резултат- не се изисква и това да се е стигнало до невнасяне на дължимия данък.

      І. С действията си подсъдимият е осъществил и двете форми на изпълнително деяние по чл.256 от НК/стара редакция/- изготвяне на неистински счетоводни документи-водене на счетоводна отчетност- издаваните фактури, Дневници за покупки и продажби, справките – декларации по ЗДДС, годишната данъчна декларация, и едновременно  с това в някои случаи и  ползуването им - чрез създадената и демонстрирана привидна изрядност за издаване от други лица/, които фиктивно са платили дължимия на Държавата ДДС/ се е подготвял да получи от Държавата неправомерно/ ДДС, т.е. присвоил си е правото на данъчен кредит. Същото е осъществено от подсъдимия чрез дванадесет деяния в условията на продължавана престъпна дейност. Предмет на престъплението по чл.256 от НК /в редакцията му до изменението и в ДВ бр. 75/ 06г./ е укриването /респ. избягване плащането/ на данъчни задължения чрез водене на счетоводна отчетност / пр. първо/ и ползването на счетоводни документи с невярно съдържание/ пр. второ/, с цел да се осуети тяхното установяване. Субект на това престъпление може да бъде всяко наказателно отговорно лице. От субективна страна деецът трябва да съзнава, че укрива данъци и има за резултат избягване на тяхното плащане. Престъплението по чл. 256 от НК/ стара редакция/, е едно съставно престъпление, състоящо се от два акта: 1/ улесняващото документно престъпление, и 2 преченето/осуетяването на възможността/ данъчните органи да изпълнят своите задължения  като установят наличието и размера на дължимия ДДС. Това е и допълнително предвидения субективен признак- специалната цел да бъде осуетено установяването на данъчни задължения в големи, респ. в особено размери.

           За да е налице „ползване” по смисъла на чл. 256, пр.второ от НК, е достатъчно само представянето/ в смисъл на декларирането/ пред данъчния орган от името ДЗЛ на неистинските счетоводни документи, които са представени като верни. ПОЛЗВАНЕТО по смисъла на данъчното законодателство и наказателния кодекс би могло да се изрази и само в представянето за осчетоводяване на неистинските първични счетоводни документи и декларирането в съответната месечна справка декларация и приложенията към нея на счетоводните резултати от тях, в смисъл на деклариране пред данъчните органи на възникналото/според регистрираното лице/ данъчно право, в случая - приспадане на данъчен кредит по ЗДДС. Въз основа на неистинските първични счетоводни документи, се поражда за ДЗЛ право на данъчно предимство, водещо до избягване плащането на данъчни задължения по ДДС. С последното пряко се ощетява бюджета, като без значение е дали въпросното лице, ползвало неистинските счетоводни документи, пряко се е облагодетелствало, т.е. дали се е стигнало до изтегляне от бюджета на неправомерно присвоения данъчен кредит. Без значение за това деяние е и самото осчетоводяване на фактурите с невярно съдържание, както и организиране на това осчетоводяване за отразяване на неистинските счетоводни документи в отчетните регистри и в цялото счетоводство на фирмата/ което представляваВОДЕНЕТО по см. на чл. 256, пр. първо от НК на счетоводна отчетност с невярно съдържание. При обвинение за „водене” на счетоводна отчетност с невярно съдържание авторството има безспорно решаващо значение. В случая от подсъдимия се търси наказателна отговорност и за „воденето на счетоводна отчетност”, и за „ползването” на документи с невярно съдържание, вкл. и на невярна счетоводна отчетност, и то в условията на продължавана престъпна дейност чл. 26, ал.1 от НК, тъй като отделните деяния осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща  обстановка и при еднородност на  вината, при което последващите се явяват от обективна и  субективна страна продължение на предшестващите. С оглед предявеното обвинение в рамките на продължаваната престъпна дейност е без значение дали за някои от данъчните периоди е налице само ползване, а за други- водене и ползване на невярна счетоводна отчетност.

Предвид гореизложеното по отношение на съставените/ като организиране, водене на счетоводство/ и ползваните от подсъдимия  фактури е безспорно установено, че същите представляват частни счетоводни писмени документи с невярно съдържание, в които лъжливо е документирано, че описаните в тях доставки на стоки и услуги са получени от дружеството,  и е платен дължимия ДДС, което е направено с цел неправомерно да бъде ползван посочения в тях като платен и отразен във водения дневник за покупки на фирмата ДДС,  както и че с включването им в подадените в ТДД- Ст.-Загора справки- декларации по чл. 100 от ЗДДС и приложените Дневници за покупки към тях подсъдимият умишлено ги е ползвал с цел да се осуети установяването на данъчни задължения в особено големи размери.       

                Предвид гореизложеното и с оглед на всички събрани по делото доказателства, които са взаимно допълващи се и непротиворечиви, съдът прие, че от обективна страна подсъдимият е осъществил  изпълнителното деяние от състава на престъплението по  чл. чл.257 /отм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997 г./, ал.1, предложение първо, във вр. с чл.256 /изм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997 г. /, във вр. чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.2 ал.2 от НК и по двете обвинения.І

                ІІ. Престъплението по чл. 255 от НК/стара редакция/ във второто му предложение съгласно този текст на закона/ се изразява в потвърждаване на неистина в подадена декларация- в случая по чл. 51 от ЗКПО с цел избягване плащането на данъчни задължения. Същото е осъществено от подсъдимия чрез две деяния в условията на продължавана престъпна дейност.

                   Понастоящем с разпоредбата на чл. 255, ал.1 от НК/ редакция бр. 76/ 2006 г./в предвидените т.1-т.7 от нея/ изчерпателно се предвиждат няколко форми на изпълнително деяние, които възпроизвеждат дословно/ т.1 и т.2/ или смислово/т.6/ предходните редакции на чл. 255 и чл. 256 от НК/ Д.в. бр. 62/ 97 г./. Тъй, като съобразно разпоредбата на чл.2, ал.1 от НК за всяко извършено престъпление се прилага онзи закон, който е бил в сила по време на извършването му, а в съответствие с ал.2 на същия текст, ако до влизане на присъдата в сила последват различни закони, прилага се законът, които е най –благоприятен за дееца, поради което в конктретния случай с оглед  на горната разпоредба съдът счете, че  приложимият закон е разпоредбата на чл.257/отм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997 г./, ал.1, предложение първо, във вр. с чл.256 /изм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997 г., както и чл.257/отм., в ред. му Д.в. бр. 62/ 1997г./, ал.1 пр. първо, във вр. с чл.255 /изм., в ред. му Д.в. бр. 62/ 1997г./, като на основание чл.2, ал.2 от НК приложи по- благоприятния закон. Измененията на чл. 255- 257 от НК пък не са основание да не се търси наказатерлна отговорност по старите приложими състави.

            И при извършване на двете деяния подс. Д. е действал в условията на продължавано престъпление – чл. 26, ал.1 от НК, тъй като отделните  деяния осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща  обстановка и при еднородност на  вината, при което последващите се явяват от обективна и  субективна страна продължение на предшестващите. Без значение съгласно ТР №1/ 2009 г. на ОСНК е обстоятелството, че за някои от данъчните периоди стойността на неправомерно присвоения данъчен кредит е под установените в чл. 93 т.14 от НК размери. С това не се нарушава обективната даденост на единното продължавано престъпление при отчитане съставомерността на деянието.       

  Обект на данъчните престъпления по глава VІІ от НК са категория обществени отношения, свързани с нормалното и законосъобразно функциониране на данъчната система. Това са вид финансови правоотношения, в които Държавата е субект с властническо/ надмощно/ положение, пораждащо се на основата на съответните материални данъчни нормативни актове- законови и подзаконови. Нормата на чл. 256 и чл. 257 от НК борави с понятието „ данъчно задължение”. Законова дефиниция на това понятие е дадена в §1 т.5 от ДР на ДПК. Данъчното задължение е „ в големи размери”, когато съответства на дефиницията в чл. 93 т.14 от НК, а именно- границите му да са фиксирани в стойности между 3 000 лв. и 12 000 лв. Над тази стойност вече представлява такова „ в особено големи размери”. В случая безспорно се касае до такова данъчно задължение, което е „ в особено големи размери”, тъй като общо надвишава тази стойност от 12 000 лв.. Общата стойност на укритите данъчни задължения от подс.Д. по първото му обвинение възлиза на 96 518,89  лева по ЗДДС и 75 002,88 лева по ЗКПО- по второто, които по смисъла на чл.93, т.14, предл.ІІ от НК са в „особено големи размери”, тъй като надхвърлят сумата от 12 000 лева.

Субект на престъплението е всяко наказателно отговорно лице, върху което тежи задължението да плаща определен данък по закон. Понятието данъчен субект е по- широко и не съвпада с понятието субект на престъплението. Данъчни субекти са не само физически, но и юридически лица, неперсонифицирани местни или чуждестранни дружества.  Данък добавена стойност пък е косвен данък, налаган върху оборотите на стоките и услугите като нормативната му уредба  се съдържа в ЗДДС и ППЗДДС. С него се облагат всички обороти на една стока по веригата производство- потребление, известен още с наименованието „многофазен” данък. По същество се избягва многократното данъчно облагане чрез предвидения механизъм за приспадане на т. нар. „данъчен кредит”. Обект на облагане с ДДС е доставката на стоки и услуги. В чл. 6 от ЗДДС е дадено легално определение на понятието „доставка”. По смисъла на закона „доставка” е прехвърлянето на собственост върху стока или други вещни права върху стоки, респ. извършването на услуга, когато се извършват срещу насрещна престация на основание сключена сделка или с цел такава да се сключи.  Начисляването по чл. 55, ал.1 от ЗДДС се извършва от доставчика на стоката, който е регистрирано лице за всяка извършена от него облагаема доставка  на стока или услуга.  Данъкът е дължим от регистрираното лице за данъчния период, включващ датата на  възникване на данъчното събитие, по силата на което данъкът е станал изискуем. Понятието „данъчен кредит” е дадено в чл. 63 от ЗДДС и представлява сумата от начисления данък на регистрираното лице за получена от него стока или услуга по облагаема доставка, която лицето/ получателят по сделката/ има право да приспадне. 

 Съгласно чл.64, ал.1,т.6 от ЗДДС и чл.7, ал.2 от ЗСч. правото да се приспадне данъчен кредит възниква когато получателят притежава данъчна фактура или данъчно дебитно известие отговарящо на изискванията на ЗСч и на ЗДДС, или митническа декларация. Това обаче за целите на данъчното облагане по ДДС не е достатъчно. Съгласно чл.65, ал.4, т.3 и т.4 от ЗДДС органът по приходите може да откаже приспаднето данъчен кредит, когато установи, че за декларираната доставка или за предходна доставка доставчикът е начислил данък без да са налице основания за това или не е представил доказателства от значение за определянето на данъчните му задължения в указания от органа по приходите срок, включително и доказателства за извършване на доставката, за счетоводната отчетност във връзка с доставката, за определяне на предходните  доставки, по които лицето е получател, когато за това е бил уведомен по реда на ДОПК. Липсата на документи /наемни договори за складови бази, договори за собственост на транспортни средства, както и за трудови договори установяващи наличието на персонал, с цел неплащане на съответните данъци за това, лишава данъчнозадълженото лице от привилегията да ползва съответното данъчно предимство, в случая правото на данъчен кредит. Освен това тези сделки биха могли да бъдат признати за действителни и в случай, че въпреки тези нарушения данъчнозадълженото лице би могло и е посочило предходен доставчик по тези сделки, водило законосъобразна счетоводна отчетност, доказваща действителтно извършени сделки и заплащане на дължимия по тези сделки ДДС.

    Предвид несъстоятелността на обясненията на подсъдимия, които са опровергани по несъмнен начин от събрания по делото доказателствен материал, преценен съвкупно, съдът призна подсъдимия за виновен в извършването на горните деяния.

 

ОТНОСНО ФОРМАТА НА ВИНАТА:

 

От субективна страна първото деяние на подсъдимия се характеризира с два момента: пряк умисъл- деецът съзнава, че води невярна счетоводна отчетност и/или ползва счетоводни документи с невярно съдържание, и специфична цел- да осуети установяването на данъчните задължения в особено големи размери. По второто обвинение деецът съзнава, че потвърждава неистина вподадена декларация, с която заблуждава данъчната администрация като с деянието си укрива данъчни задължения в особено големи размери.

При така изяснената фактическа и правна обстановка съдът намери, че деецът – подсъдимият Д. е съзнавал обществено опасния характер на деянията, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици, като е искал и е целял настъпването на тези последици, поради което при извършването на деянията е действал умишлено/ и то при наличие на пряк умисъл/ по смисъла на чл.11, ал.2 пр.1 от НК. Съзнавал е целта на регистрирането на дружеството, тъй като е била негов собственик, и се е съгласил да бъде вписан като негов единствен представител като по делото не бе установено, че  същият само формално се е водел за такъв. Същият е бил наясно още от самото начало, че дружеството няма да осъществява реална търговска дейност, а ще отразява само фиктивни сделки, които ще бъдат отчитани данъчно с цел осъществяване на престъпления срещу данъчната система на РБългария. Ползвал е фактури с невярно съдържание, отразяващи неосъществени данъчни събития за които не са налице съответните придружаващи документи, които е представял като действителни пред органите на данъчната администрация. Подавал месечни и годишни справки – декларации, придружени със съответните дневници към тях, в които е потвърждавал неистина с цел избягване плащането на данъчни задължения. С оглед на което неговият умисъл в осъществяването на престъпната дейност е налице. Въпреки че подсъдимият не се признава за виновен в извършването на престъплението, за което е подведен под наказателна отговорност, и заявява, че не е имал представа за осъществяваните сделки от дружеството, тъй като реално не е извършвал дейността, съдът намира, че се касае по- скоро до защитна позиция, на която същият безспорно има право.

Без значение в случая са възраженията на подсъдимия, че той не е извършвал никаква търговска дейност с „В” ЕООД –Стара Загора, а само е подписвал предоставяните му счетоводни и данъчни документи: фактури, СД, дневници за покупки и продажби и ГДД, и е бил подставено лице на св. Г.. Предвид направения по горе анализ на събраните по делото гласни доказателства, съдът прие, че тези твърдения на подсъдимия Д. не се подкрепят от каквито и да са доказателства, събрани  по време на разследването- както по ДП, така и на съдебното следствие. Напротив, същите са безспорно опровергани от показанията на разпитаните по делото свидетели: С.Г., Р. Неикова, К.Г.Г., Т.Г.И., св. С.Б.Г., включително и от направената очна ставка между подс.Д. и св.С.Г. в съдебно заседание. Досежно  обстоятелството, че друго лице/ св. Г./ е бил действителният собственик на „В” ЕООД- Стара Загора, а той е бил подставено лице, по делото са налице единствено паказанията на разпитаната в последното съдебно заседание свидетелка З.Д.К., както и показанията на заинтересования свидетел С.А./ собственик на „Б”ЕООД. Същата свидетелка единствено заявява, че на всички счетоводители на фирмите, които са се обслужвали общо в офиса на ул. „Кольо Ганчев” 31 от св. С.Г. като главен счетоводител, вкл. и на последната, с която е разговаряла по този въпрос, им е правело впечатление, че подсъдимият е крайно незаинтересован, тъй като е идвал само да подписва документите във връзка със счетоводната отчетност на фирмата. На въпроса дали е била свидетел на разговори между него и св. Г., в които да са му давани и съответно той да е получавал някакви указания или нареждания в тази връзка, както и дали му е било заплащано за тази дейност, същата заяви, че не може да отговори, тъй като такива факти не са и известни. Поради което съдът прие, че това възражение на подсъдимия и направения в този смисъл довод от защитника му за посредствено извършителство са несъстоятелни.

Но дори и да се приеме, че същият е бил такъв фиктивен собственик на фирма „В” ЕООД, според съда не е налице посредствено извършителство, тъй като същият много добре е съзнавал свойството и значението на извършеното, разбирал е, че с подписването и неоспорването на подписаните от пълномощника му данъчни документи заблуждава държавните органи, че с представянето им създава данъчно предимство и се подготвя да получи от Държавата ДДС. Като личност същият не е психически негоден да преценява постъпките си, поради което съдът прие, че при извършването на деянието много добре е съзнавал, че за това може да му се търси наказателна отговорност. Въпреки това  е извършвал тази дейност в продължителен период от време и то сам, тъй като е нямал друг представител на ДЗЛ. Поради което престъпленията му са извършено виновно, при пряк умисъл, тъй като същият много добре е съзнавал обществено опасния им характер, предвиждал е техните обществено опасни последици и е искал настъпването на тези последици. Именно обстоятелството, че е бил собственик на ДЗЛ го прави наказателно отговорен, тъй като съгласно ЗДДС е „регистрирано лице”, макар че субект на това престъпление може да бъде всяко наказателно отговорно лице, вкл. и физическото лице, което управлява, представлява или извършва дейност със или без пълномощно. Предвид гореизложеното обаче и липсата на събрани по делото доказателства за наличието на такова лице през инкриминирания период, осъществявало фактически дейността на фирмата, същият следва да понесе своята наказателна отговорност за извършеното от него престъпление.

При това престъпление не се изисква наличие на престъпен резултат, който в случая поради признаването на сделките за недействителни, не бил постигнат/ не е бил увреден държавния бюджет/. Касае се за формално престъпление – на просто извършване и никакъв резултат не е необходим да бъде постигнат. Достатъчно е само деянието да е извършено със специалната цел, въведена от закона в допълнителен субективен признак – да бъде осуетено установяването на данъчни задължения в особено големи размери.

   С оглед на което съдът намери, че подсъдимият е осъществил състава на престъпленията, за които съдът го призна за виновен, както от обективна така и от субективна страна и то при наличието на при пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 пр.1 от НК, във връзка с чл.257 /отм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997 г./, ал.1, предложение първо, във вр. с чл.256 /изм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997г. /, във вр. чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.2 ал.2, и с чл.257 /отм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997 г./, ал.1, предложение първо, във вр. с чл.255, ал.1 /изм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997 г. /, във вр. чл.26, ал.1 от НК, във вр. с чл.2 ал.2 и чл. 54 от НК.

 

ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА И НАЧИНА НА ИЗТЪРПЯВАНЕ НА НАКАЗАНИЕТО:

 

Разпоредбата на чл. чл.257 /отм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997 г./, ал.1, предложение първо, във вр. с чл.255 и чл.256 от НК /изм., в ред. му, Д.в. бр. 62/1997 г./ предвижда налагането на наказание в размер от 2 до десет години „Лишаване от свобода” и кумулативно с това наказанието „Глоба” от от 5000 -20 000 лева.

Видно от събраните по делото доказателства/ свидетелство за съдимост, декларация за СИП и др./ подсъдимият Д. е неосъждан и като личност не е с висока степен на обществена опасност. С оглед  размера на щетата, сравнително младата възраст на подсъдимия и насочеността за ощетяване на фиска, която към момента на проверката не е била определена и не се е стигнало дори до опит за изтегляне на неправомерно присвоения данъчен кредит/ вкл. чрез прихващане със съществуващи и установени задължения/, които обстоятелства съдът прецени като смегчаващи вината обстоятелства, съдът постанови наказание на самия минимум на предвиденото в закона наказание за престъпленията по чл. 257 от НК-стара редакция/, а именно 2 години „Лишаване от свобода- като предвид данните от декларацията му за СИПМС и обстоятелството, че същият е безработен и няма имущества, от които да се издържа, не наложи  на подсъдимия кумулативно предвиденото в закона наказание- „Глоба”.  Този вид и размер на наказанието съдът определи като изходи и от липсата на отегчаващи вината и отговорността обстоятелства.

          Съдът счете, че този вид и размер на наказанието е изцяло съобразен с фактическата и  правната обстановка по делото, вината и отговорността  на извършителя и изцяло отговаря на целите на наказанието, предвидени в чл. 36, ал.1 от НК, а именно- да поправи и превъзпита  осъдения към спазване на законите и добрите нрави, да въздейства предупредително върху него и да му отнеме възможността да върши други престъпления, както и да се въздейства възпитателно и  предупредително върху други членове на обществото.

По отношение на второто му престъпление съдът прецени, че са налице същите основания за определяне на наказието като за първото му деяние, поради което прецени, че и за него следва да му наложи наказание в размер на 2 години лишаване от свобода.

Тъй като се касае до извършване на две отделни престъпления/ с оглед признаването на подсъдимия за виновен и по второто му обвинение- във връзка с годишните данъчни декларации по чл. 51 от ЗКПО/, преди да е имало влязла в сила присъда по което и да е от тях, съдът след като определи наказание за всяко едно от тях поотделно на основание чл. 23, ал.1 от НК наложи най- тежкото от тях, а именно 2 години лишаване от свобода.

 Предвид наличието на предпоставките за приложение на института на условното осъждане- чл. 66 от НК/ наложено наказание ЛС до 3 години, липсата на предходни осъждания, за които е определено наказание лишаване от свобода за престъпления от общ характер, и най-вече поради  преценката, че за постигане целите на наказанието, и преди всичко за поправянето на осъдения, не е необходимо същият да изтърпи ефективно наложеното му наказание, съдът постанови така наложеното наказание да не бъде изтърпявано ефективно, а да бъде отложено за максимален изпитателен срок от 5 години. Този срок съдът определи като взе предвид високата степен на обществена опасност на деянието и личността на подсъдимия предвид необходимостта от по- дълъг период за поправяне и превъзпитание.

 

ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО:

 

Тъй като подсъдимият Д. бе признат за виновен и му беше наложено съответното наказание по НК, на основание чл. 167, ал.1 във връзка с чл. 168, ал.1 и чл. 169, ал.1 и 2 от НПК същия бе осъден да заплати в полза на Държавата по бюджетната сметка на МВР направените по досъдебното производство разноски в размер на сумата от 2 380 лева, и по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет – гр.София направените при разглеждане на делото пред съда разноски в размер на 428 лева.

 

ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО:

 

Като такива следва да се посочат ниското правно съзнание на подсъдимия и стремеж за облагодетелстване по неправомерен начин, както и недостатъчната ефективност на функциониращата в периода на извършване на престъплението данъчна система на обществото, и празнотите в данъчното и търговско законодателство, даващи възможност за извършването на такъв вид престъпления.

 

Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови присъдата си.

 

СЪДИЯ: