МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 26 от 23.04.2013 г.

по НОХД № 154 по описа за 2013 г. на Окръжен съд –

Стара Загора

 

 

Обвинението против подсъдимата С.Д.П., с ЕГН ********** е в това, че:

През периода 01.04.2007 година – 14.01.2009 година в гр. С., в условията на продължавано престъпление, като представляваща ЕТ ”***” гр. С.З. с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление в гр. С., ***, по силата на нотариално заверено пълномощно с № 6185/26.09.2006г., е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения на ЕТ ”***” гр. С. по ЗДДС в особено големи размери - общо сумата от 116 184.60 лева /сто и шестнадесет хиляди сто осемдесет и четири лева и шестдесет стотинки/, като потвърдила неистина в подадени справки - декларации по ЗДДС и прилежащите им дневници за покупки на ЕТ ”***” гр. С., подробно индивидуализирани във внесения за разглеждане обвинителен акт и в присъдата, представляващи документи с невярно съдържание, които използвала при представяне на информация пред органите по приходите - ТД на НАП гр. С.,  за  17 данъчни периода, конкретизирани в обвинението - престъпление по чл.255, ал.3, във вр. с ал.1, т.2, предл.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1 от НК.

 

В пледоарията си прокурорът поддържа повдигнатите обвинения и описаната в обвинителния акт фактическата обстановка. Предлага на съда, като приложи императивната разпоредба на чл.373, ал.2 от НПК във връзка с чл.58а от НК / в с тарата й редакция/ във вр. с чл.2, ал.2 от НК да определи на подсъдимия наказание “лишаване от свобода” под минимума от три години, предвиден за извършеното престъпление, в размер на две години лишаване от свобода, което да изтърпи ефективно при строг режим в затворническо общежитие от закрит тип. Пледира за отделно групиране на наказанията в производство по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК. По отношение на веществените доказателства – книжа, в три кашона предлага да останат към делото на основание чл.112, ал.4 от НПК, а по отношение на петте броя печати на фирми, пледира на основание чл.53, ал.1 , б. «а» от НК, да бъдат отнети в полза на държавата и унищожени.

 

Служебният защитник на подсъдимата С.П. – адв.  С.Л. ***, в хода на съдебните прения не оспорва фактическата обстановка и правната квалификация на деянието. Моли съдът с оглед направените от подзащитната му самопризнания по реда на чл.371, т.2 от НПК, на основание чл.373, ал.2 от НПК във връзка с чл.58а от НК / в с тарата й редакция/ във вр. с чл.2, ал.2 от НК да й определи наказание “лишаване от свобода” под законовия минимум от три години, а именно - в размер на две години лишаване от свобода, което с оглед на предишните й осъждания да изтърпи ефективно. Също счита, че следва в отделно производство по реда на чл.306, ал.1, т.1 от НПК да се  групират наказанията на П.. Придържа се към пледуалрията на прокурора относно веществените доказателства.

 

Подсъдимата С.Д.П. поддържа пледоарията на защитника си и изразява критичност към извършеното деяние.

 

Подсъдимата П., в проведеното открито съдебно заседание, насрочено за предварително изслушване, направи искане за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ от НПК, като направи изявление, с което призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и изрази съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

 

Съдът разгледа и реши делото по реда на глава ХХVІІ от НПК, в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК.

 

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становищата и доводите на страните, намира за установена следната фактическа обстановка:

 

Подсъдимата С.Д.П. е родена на *** г. в гр. Д., постоянен адрес гр. С., *** българка, българска гражданка, разведена, с висше образование, не работи, понастоящем в Затвора - Сливен, осъждана, ЕГН **********.

 

Подсъдимата П. е осъждана многократно за умишлени престъпления от общ характер – за престъпления по чл.206 от НК, чл.212 от НК, чл.308 от НК, чл.313 от НК – по следните наказателни дела: НОХД № 1061/2004 г., НОХД № 1664/20115 г., НОХД № 1876/2007 г., НОХД № 1089/2009 г., НОХД № 340/2009 г., НОХД № 838/2011 г., НОХД № 1471/2011 г., НОХД № 2299/2011 г., НОХД № 2303/2011 г., НОХД № 2368/2011 г., НОХД № 525/2012 г., НОХД № 82/2012 г., НОХД № 1272/2012 г., НОХД № 328/2013 г., НОХД № 664/2013 г. – всички по описа на РС – Стара Загора, по които са й налагани наказания «глоба», «пробация», както и ефективни наказания «лишаване от свобода».

По силата на съдебно решение № 368 от 08.02.2006 г. по ф.д. № 192/2006 г. по описа на Старозагорски окръжен съд е регистриран ЕТ ”***” гр. С., чийто едноличен собственик и управител е свидетелят М.Н.П. от гр. С., а седалището и адреса на управлението тогава е било в гр. С., ***, а с адрес по чл.8 от ДОПК - в гр. С., ***. Търговеца е бил регистриран по ЗДП/ДПК в ТДД гр. С. на 08.02.2006 г., а в НСИ ТСБ гр. С. *** с регистър БУЛСТАТ с № *** от 27.02.2006 г. След регистрацията на търговеца, свидетелят М.П. и подсъдимата С.П. /негова майка, счетоводител и притежаваща счетоводна къща „***” в гр. С. / отишли при нотариус Т.А. с район на действие РС - София, където свидетелят М.П. е издал безсрочно нотариално заверено Генерално пълномощно от 26.09.2006 г. на подсъдимата С.Д. П. /впоследствие с фамилията П./ да представлява ЕТ ”***” гр. С. пред Агенция по вписванията, НАП, ХЕИ гр. С. и свързаните в тази връзка дейности по представяне, получаване, подписване на документи и други такива. С въпросното генерално пълномощно подсъдимата П. придобивала права изцяло да представлява търговеца пред всички държавни, частни и банкови институции, както и да извършва всякакви правни действия с него, включително да изпълнява ролята на изпълнителски персонал на търговеца. Съгласно въпросното пълномощно, на практика на упълномощеното лице са били дадени неограничени права и същото е безсрочно до изричното му оттегляне от страна на упълномощителя. След няколко месеца, считано от 29.12.2006 г., е била извършена и регистрация по ЗДДС на търговеца в ТД на НАП гр. С.. Търговеца е дерегистриран по ЗДДС на 17.03.2010 г.

От момента на учредяването на търговеца всички документи, които касаели дейността му – фактури, печати, дневници и т.н., останали в подсъдимата П. и в счетоводната й къща “***” в гр. С., тъй като през този период от време свидетелят М.П. преимуществено живеел в гр. С.. С нарочни за целта издадени изрични пълномощни, свидетелят М. П. е упълномощил подсъдимата С.Д.П. да представлява ЕТ ”***” гр. С. при подаване на месечните отчети по ЗДДС пред органите на НАП за месеците януари 2007г. – декември 2008г. В началото на този период от време справките-декларации по ЗДДС на търговеца за месеците януари и февруари 2007г., били подавани в ТД на НАП гр. С. на хартиен носител от страна на подсъдимата П., а впоследствие всички останали справки-декларации за посочения по-горе период от време са били подавани по електронен път, с електронен подпис на ЕТ ”***” гр. С., чийто титуляр и автор на УЕП в удостоверенията за УЕП е посочена подсъдимата С.Д. П. /впоследствие с променена фамилия П./. Изготвянето на справките-декларации за съответния месец и прилежащите им дневници на ЕТ ”***” гр. С. за посочения по-горе период от време е било извършвано в счетоводната къща „***” в гр. С. на подсъдимата П.. Лично тя самата, както и служителите в счетоводната й къща – свидетелите М.Д., И.А., М.И., Б.К. и К.Д. са попълвали фактури /по изричното указание за целта на подсъдимата П./ с издател търговски дружества – „контрагенти” на ЕТ ”***” гр. С., част от които фактури са били оставяни и без подпис и които фактури са били включвани в справката-декларация и дневника за покупките на ЕТ ”***” гр. С. като реално извършени търговски сделки за месеца, осчетоводявани са били от подсъдимата П. и след това, чрез своя УЕП същата ги е подавала всеки месец, почти винаги в последния законов момент в ТД на НАП гр. С..      

Със ЗВР № 900091/04.02.2009 г., изменена със Заповеди №  900274/10.04.2009 г. и 900351/11.05.2009 г. е била възложена данъчна ревизия на ЕТ ”***” гр. С., която конкретно по ДДС е била за периода: 29.12.2006 г. – 31.12.2008 г. Ревизията е извършена от ТД на НАП гр. С. и при представена документация от ДЗЛ. Издаден е РД № 900351/25.06.2009 г. и РА № 240900351/17.08.2009 г. Установени са с РА данъчни задължения в особено големи размери – 98 075.50 лева по ЗДДС и лихви в размер на 19 957.37 лева, произтичащи от неправомерно приспаднат данъчен кредит от данъчния субект ЕТ ”***” гр. С. и по отношение на фактури, издадени от конкретно посочени в РА доставчици на търговеца. Въпросните фактури, издадени от посочените доставчици, са посочени като такива с невярно съдържание – без да има действително извършени сделки по тях, съответно без да е извършено плащане на дължимия ДДС по тях. Тези фактури с невярно съдържание, били включени в съответните месечни справки – декларации на ЕТ ”***” гр. С. по ЗДДС и прилежащите към тях дневници за покупки, вследствие на което тези счетоводни документи също придобивали невярно съдържание. Става въпрос за използване на фактури за фиктивни сделки – без да са доставяни стоки или услуги, които са отразени в месечните справки-декларации по ЗДДС и прилежащия дневник за покупки с описани в тях данъчни фактури, с цел да се приспадне неследващ се данъчен кредит за съответните данъчни периоди. За целта подсъдимата П. трябвало да се сдобие с фактури на търговски дружества, които формално изпълняват законовите изисквания – вписани в търговските регистри и регистрирани по ЗДДС. Една част от тези търговски дружества са били такива, на които техните управители са предоставили на подсъдимата П. правото да извършва месечното им счетоводно обслужване, като за целта са й били предоставили включително кочани с фактури, печати на дружеството и други фирмени документи. Актът от ревизията е бил връчен на 01.09.2009 г. на подсъдимата С.П., като нотариално упълномощен представител на ЕТ ”***” гр. С.. Същият не е бил обжалван от нея или от свидетеля М.П. по административен и съдебен ред в законоустановения срок и е влезнал в сила.

          При разследването, след образуването на досъдебното производство, е била назначена и изготвена комплексна съдебно-счетоводна експертиза, а впоследствие и допълнителна съдебно-счетоводна експертиза. От заключенията на експертизата е видно следното:

1. Данъчен период м. 04.2007 година

За периода ET ***” гр. С. е подал СД с вх. № 24000921365/14.05.2007г. с ДО на покупките - 10 991.07 лв., ДДС покупки - 2198.20 лв., ДО на продажбите  - 371.75 лв., ДДС продажби   - 74.33 лв., с деклариран ДДС за възстановяване - 2 123.87 лв.

Дневник покупки -

 

За периода ЕТ ”***” гр. С. е декларирал фактурирана доставка от ET ***" с фактура № 2/30.04.2007г. с предмет на доставка „Услуга" с ДО - 10 100 лв., ДДС - 2 020 лв. и обща сума 12 120.00 лв. Фактурата не е приложена в материалите по ДП, за да се установи вида на услугата, начина на плащане.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното производство на първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС - чл.71, ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.04.2007 г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

Свидетелят Й.И.Й., собственик и управител на ЕТ „***, заявява, че счетоводството му се е водело от подсъдимата С.П.. В края на 2007 г. или началото на 2008 г. са започнали да го викат в данъчното да представя документи и да дава обяснения за сделки между неговата фирма и ET ***”. Свидетелят е категоричен, че не е сключвал такива сделки – не е доставял «услуга» на ЕТ ”***” гр. С. и съответно не е отчел фактури в своите дневници и справки-декларации. Свидетелства че, не е давал на С.П. нито фактури, нито печат на фирмата си. Веднага, след като разбрал за тези данъчни измами, извършвани от подсъдимата си намерил нов счетоводител. Категорично подчертава, че не е извършвал сделки с ET ***".

Декларирани са доставки от доставчици за закупени стоки и извършени услуги /гориво, материали и др./ на ДО — 891.07 лв., с обща сума на ДДС - 178.20 лв. и обща сума - 1 069.27 лв., които не са обект на обвинението и съответно и на експертизата.

За м.04.2007 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактура издадена от ET ***" в размер на 2 020.00 лв. и същия е дължим.

2. Данъчен период м. 05.2007 година

За периода ET ***” гр. С. е подал СД с вх. № 24000926974/14.06.2007г. с ДО на покупките - 20 934.84 лв., ДДС покупки - 4 186.27 лв., ДО на продажбите - 20 932.55 лв., ДДС продажби - 4 186.50 лв., с деклариран ДДС за възстановяване - 0.47 лв.

Дневник покупки –

 

За периода ET ***” гр. С. е декларирал фактурирана доставка от ET ***" с фактура № 3/31.05.2007 г. с ДО - 17 500.00 лв., ДДС - 3 500.00 лв. и обща сума 21 000.00 лв. Фактурата не е приложена в материалите на ДП, за да се установи вида на услугата, начина на плащане.

Прави впечатление, че в дневника за покупки предмета на сделка е „Приходи", а след като фактурите са отразени в дневника за покупки, то това са разходи на фирмата, което сочи на невярно документиране.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното производство, на първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури, отговарящи на ЗДДС - чл.71 ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.05.2007 г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

Свидетелят Й.И.Й.- собственик и управител на ЕТ „***, заявява категорично, че не е извършвал сделки с ET ***".

Декларирани са доставки от доставчици за закупени стоки и извършени услуги /гориво, материали и др./ на ДО — 3 434.85 лв., с обща сума на ДДС - 686.97 лв. и обща сума - 4 121.82 лв., които не са обект на обвинението и съответно и на експертизата.

За м. 05.2007 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактура издадена от ET ***" в размер на 3 500.00 лв. и същия е дължим.

3.  Данъчен период м. 06.2007 година

За периода ET ***” гр. С. е подал СД с вх. № 24000932712/16.07.2007 г. с ДО на покупките - 30 442.71 лв., ДДС покупки - 6 088.55 лв., ДО на продажбите - 30 138.14 лв., ДДС продажби - 6 027.63 лв., с деклариран ДДС за възстановяване - 60.92 лв.

Дневник покупки -

За периода ET ***" гр. С. е декларирал фактурирана доставка от ET ***" с шест броя фактури № № 7/30.06.2007 г., 8/30.06.2007 г., 9/30.06.2007 г., 10/30.06.2007 г., 11/30.06.2007 г., 12/30.06.2007 г., с предмет на доставка „Приходи" с обща сума на ДО - 26 606.00 лв., ДДС - 5 321.20 лв. и обща сума 31 927.20 лв.

Прави впечатление, че в дневника за покупки предмета на сделка е „Приходи", а след като фактурите са отразени в дневника за покупки, то това са разходи на фирмата.

Фактурите не са приложени в материалите на ДП, за да се установи вида на услугата, начина на плащане.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

 Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното производство на първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС - чл.71 ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.06.2007 г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

Свидетелят Й.И.Й. - собственик и управител на ЕТ „***, заявява категорично, че не е извършвал сделки с ET ***".

Декларирани са доставки от доставчици за закупени стоки и извършени услуги /гориво, материали и др./ на ДО - 3 836.71 лв., с обща сума на ДДС - 767.35 лв. и обща сума - 4 604.06 лв., които не са обект на експертизата.

За м. 06.2007 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури издадени от ET ***" в размер на 5 321.20 лв. и същия е дължим.

4. Данъчен период м. 07.2007 година

За периода ET ***” гр. С. е подал СД с вх. № 24000938530/14.08.2007 г. с ДО на покупките - 33 382.73 лв., ДДС покупки - 6 676.55 лв., ДО на продажбите - 30 060.42 лв., ДДС продажби - 6 012.08 лв., с деклариран ДДС за възстановяване - 664.47 лв.

Дневник покупки -

За периода ET ***" гр. С. е декларирал фактурирана доставка от ET ***" с пет броя фактури № № 15/31.07.2007 г., 16/31.07.2007 г., 17/31.07.2007 г., 18/31.07.2007 г., 19/31.07.2007 г., с предмет на доставка „Приходи" с обща сума на ДО - 30 635.00 лв., ДДС - 6 127.00 лв. и обща сума 36 762.00 лв.

Прави впечатление, че в дневника за покупки предмета на сделка е „Приходи", а след като фактурите са отразени в дневника за покупки, то това са разходи на фирмата. Фактурите не са приложени в материалите на ДП, за да се установи вида на услугата, начина на плащане.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното производство на първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС - чл.71 ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.07.2007 г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

Свидетелят Й.И.Й. - собственик и управител на ЕТ „***, заявява категорично, че не е извършвал сделки с ET ***".

Декларирани са доставки от доставчици за закупени стоки и извършени услуги /гориво, материали и др./ на ДО 2 747.73 лв., с обща сума на ДДС — 549.55 лв. и обща сума - 3 297.28 лв., които не са обект на експертизата.

За м. 07.2007 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури издадени от ET ***" в размер на 6 127.00 лв. и същия е дължим.

5. Данъчен период м. 08.2007 година

За периода ET ***” гр. С. е подал СД с вх. № 240009444414/14.09.2007 г. с ДО на покупките - 32 500.00 лв., ДДС покупки - 6 500.00 лв., ДО на продажбите - 32 216.41 лв., ДДС продажби - 6 443.29 лв., с деклариран ДДС за възстановяване - 56.71 лв.

Дневник покупки -

За периода ET ***" гр. С. е декларирал фактурирана доставка от „Ямии" ЕООД по фактура № 5/31.08.2007 г., с предмет на доставка „Нехранителни продукти" с обща сума на ДО - 32 500.00 лв., ДДС - 6 500.00 лв. и обща сума 39 000.00 лв. Начина на плащане отразен във фактурата е по сметка. Ксерокопие на фактурата е приложено в материалите на ДП - том 2, стр.209 гръб.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

Трябва да бъде приложен опис към фактурата, от който да е видно вида на „Нехранителните продукти", тяхното количество, единична цена.

Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното производство на първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС - чл.71 ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.08.2007г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

Свидетелят Й.И.Й., в качеството на управител на „***" ЕООД, заявява, че фактурата е съставена и подписана без негово знание и съгласие от подсъдимата С.П.. Не е съставял тази фактура и не е извършвал доставки на нехранителни стоки по нея. Не представя документи за извършено плащане, тъй като по фактурата няма извършено плащане - том 2, стр. 210 гръб.

За м. 08.2007 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактура издадена от „***" ЕООД в размер на 6 500.00 лв. и същия е дължим.

6. Данъчен период м. 09.2007 година

За периода ET ***” гр. С. е подал СД с вх. № 24000950366/15.10.2007 г. с ДО на покупките - 47 320.00 лв., ДДС покупки - 9 464.00 лв., ДО на продажбите - 47 181.67 лв., ДДС продажби - 9 436.33 лв., с
деклариран ДДС за възстановяване - 27.67 лв.
____       Дневник покупки -_________________________________________

За периода ET ***" гр. С. е декларирал фактурирани покупки от фирма „Населението" с Булстат: 111111111 с фактура № 92/30.09.2007 г., с ДО - 47 320.00 лв., ДДС - 9 464.00 лв. и обща сума - 56 784.00 лв. с предмет на сделка „Приходи", а след като фактурите са отразени в дневника за покупки, то това са разходи на фирмата.

Фактурата или протокол, от които да е видно от кого и какви стоки или услуги са закупени от населението, не са приложени в материалите на ДП.

При извършената проверка в електронния сайт на НАП - www.nra.bg за регистрирани фирми по ЗДДС, не е открита такава фирма „Население" с Булстат: 111 111 111.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

В практиката, като изключение да не се издава фактура, за покупки от населението, а за покупките на селско-стопанска продукция от земеделски производители, но като придружителен документ се съставя протокол или договор, от който е видно: произхода, количеството, цената на изкупената селско-стопанска продукция.

Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното производство на първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС - чл.71 ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.09.2007 г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

За м. 09.2007 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактура издадена от „Население" в размер на            9 464.00 лв. и същия е дължим.

7. Данъчен период м. 10.2007 година

За периода ET ***” гр. С. е подал СД с вх. №: 24000956462/14.11.2007 г. с ДО на покупките - 8 900.00 лв., ДДС покупки -1 780.00 лв., ДО на продажбите - 8 713.33 лв., ДДС продажби - 1 742.67 лв., с деклариран ДДС за възстановяване - 37.33 лв.

Дневник покупки -

За периода ET ***" гр. С. е декларирал фактурирани покупки от фирма „Населението" с Булстат 111111111 с фактура № 110/30.10.2007 г., с ДО - 8 900.00 лв., ДДС - 1 780.00 лв. и обща сума - 10 680.00 лв. с предмет на сделка „Покупка".

Фактурата или протокол, от които да е видно от кого и какви стоки или услуги са закупени от населението, не са приложени в материалите на ДП.

При извършената проверка в електронния сайт на НАП - www.nra.bg за регистрирани фирми по ЗДДС, не е открита такава фирма „Население" с Булстат 111 111 111.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

В практиката, като изключение да не се издава фактура, за покупки от населението е за покупките на селско-стопанска продукция от земеделски производители, но като придружителен документ се съставя протокол или договор, от който е видно: произхода, количеството, цената на изкупената селско-стопанска продукция.

Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното производство на първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС - чл.71 ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.10.2007 г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

За м. 10.2007 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактура издадена от „Население" в размер на             1 780.00 лв. и същия е дължим.

 

8. Данъчен период м. 11.2007 година

За периода ET ***” гр. С. е подал СД с вх. №: 24000962643/14.12.2007 г. с ДО на покупките - 15 102.00 лв., ДДС покупки - 3 020.40 лв., ДО на продажбите - 14 803.53 лв., ДДС продажби - 2 960.71 лв., с деклариран ДДС за възстановяване - 59.69 лв.

Дневник покупки -

За периода ET ***" гр. С. е декларирал фактурирани покупки от фирма „Населението" с Булстат 111 111 111 с фактура № 121/30.11.2007 г., с ДО -           15 102.00 лв., ДДС - 3 020.40 лв. и обща сума - 18 122.40 лв. с предмет на сделка „Покупка".

Фактурата или протокол, от които да е видно от кого и какви стоки или услуги са закупени от населението, не са приложени в материалите на ДП.

При извършената проверка в електронния сайт на НАП - www.nra.bg за регистрирани фирми по ЗДДС, не е открита такава фирма „Население" с Булстат 111 111 111.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

В практиката, като изключение да не се издава фактура, за покупки от населението е за покупките на селско-стопанска продукция от земеделски производители, но като придружителен документ се съставя протокол или договор, от който е видно: произхода, количеството, цената на изкупената селско-стопанска продукция.

Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното производство на първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС - чл.71 ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.11.2007 г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

За м. 11.2007 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактура издадена от „Население" в размер на       3 020.40 лв. и същия е дължим.

9. Данъчен период м. 12.2007 година

За периода ET ***” гр. С. е подал СД с вх. №: 24000968892/14.01.2008 г. с ДО на покупките - 78 410.00 лв., ДДС покупки - 7 172.00 лв., ДО на продажбите - 42 550.00 лв., ДДС продажби - 8 510.00 лв., с деклариран ДДС за внасяне - 18.00 лв.

Дневник покупки -

За периода ET ***" гр. С. е декларирал фактурирани доставки от „***" ООД по фактури № 110/31.012.2007 г. и 111/31.12.2007 г. с предмет на доставка „Покупки" с обща сума на ДО - 78 410.00 лв., ДДС - 15 682.00 лв. и обща сума 94 092.00 лв.

В материалите на ДП е приложен протокол за извършване на насрещна проверка на „***" ООД, от който е видно, че дружеството е дерегистрирано по ЗДДС на 27.12.2007 г. по инициатива на данъчния орган.

Фактурите издадени от „***" ООД са с дата 31.12.2007 г., т.е издадени са след датата на дерегистрация 27.12.2007 г. и е нарушен чл.106 ал.1 от ЗДДС.

Свидетелят К.И.П. - съдружник във фирма „***" ООД, заявява, че лицето Х.Г.Г. му е бил казал, че ще стане съдружник в тази фирма и ще получава пари. Х.Г. го е завел пред нотариус и свидетелят П. подписал документи. Той не знае какви документи е разписвал. Свидетелят П. посочва, че е неграмотен и не разбира от счетоводство. Свидетелят П. категорично заявява, че никакви сделки той не е сключвал с фирмата ***" ООД.

За м. 12.2007 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от „***"ООД в размер на 15 682.00 лв. и същия е дължим.

       10. Данъчен период м. 01.2008 година

За периода ET ***” гр. С.З. е подал СД с вх. №: 24000975084/14.02.2008 г. с ДО на покупките - 18039.94 лв., ДДС покупки - 608.00 лв., ДО на продажбите - 17 404.97 лв., ДДС продажби - 3 481.60 лв., с деклариран ДДС за възстановяване - 126.40 лв.

_     Дневник покупки -________________________________________

 

 

За периода ET „Лавстайл - Мирослав Писешки гр. Стара Загора е декларирал фактурирана доставка от „***2000" ЕООД За

 

 

За периода ***” гр. С. е декларирал фактурирани доставки от „***" ООД по фактура65/31.01.2008 г. с предмет на доставка „Покупка", с обща сума на ДО - 17 250.00 лв., ДДС - 3 450.00 лв. и обща сума 20 700.00 лв. Фактурата не е приложена в материалите на ДП.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

Свидетелят Т.С.С. - собственик и управител на „***” ЕООД, заявява в показанията си, че счетоводната дейност на фирмата му се е водила от подсъдимата С.П.. През 2008 г. той не е сключвал сделки с ET ***” гр. С.З.. Свидетелят С. посочва, че не е давал на подсъдимата С.П., като негова счетоводителка, нито празни фактури, нито печата на фирмата му. Същият не може да каже как тя се е сдобила с печат на фирмата му, както и не може да представи документи на фирмата, защото същите не са му били върнати от подсъдимата С.П..

Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното производство на първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС - чл.71 ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.01.2008 г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

Декларирани са доставки от доставчици за закупени стоки и извършени услуги /гориво, материали и др./ на ДО - 789.94 лв., с обща сума на ДДС — 158.00 лв. и обща сума - 947.94 лв., които не са обект на експертизата.

За м. 01.2008 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактура издадена от „***" ЕООД в размер на             3 450.00 лв. и същия е дължим.

11. Данъчен период м. 05.2008 година

За периода ET ***” гр. С. е подал СД с вх. №: 240001000686/16.06.2008 г. с ДО на покупките - 111 196.69 лв., ДДС покупки - 21 458.40 лв., ДО на продажбите - 24 156.73 лв., ДДС продажби - 4 831.35 лв., с деклариран ДДС за възстановяване - 17 407.98 лв.

Дневник покупки -

 

За периода ET ***" гр. С. е декларирал фактурирана доставки от:

- ***" ЕООД гр. С. фактура № 0000001301/14.04.2008 г., с предмет на доставка „Продажба на недвижим имот, находящ се в гр. С., *** с ДО - 71 713.77 лв., ДДС - 14 342.75 лв. и обща сума - 86 056.52 лв. - класьор 5 /обект 3/, стр. 866 от ДП.

В материалите на ДП е приложен нотариален акт за продажба на недвижим имот между „***" ЕООД – като продавач и ET ***” гр. С.– като купувач. Продавача „***" ЕООД, представлявано от М.И.М., продава на ET ***" следния недвижим имот : ОФИС 3, находящ се на I-първи етаж, 62.31 кв.м. намиращ се на адрес гр. С., *** и за сумата от 86 056.52 лв. с включен ДДС - том 2, стр. 44 гръб., 45 гръб.

- ДЗЗД „***" с фактура №  101/14.05.2008г. с предмет на доставка „Извършване на СМР на офис съгласно договор" с ДО - 32 761, ДДС - 6 552.20 лв. и обща сума - 39 313.20 лв. Ксерокопие на фактурата е приложено на стр. 105, том  3. Към фактурата липсва протокол Акт образец 19 или спецификация с описани строително - монтажните дейности с калкулирани ед.цена и обща стойност на СМР, липсва договора за СМР между фирмите.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите. Необходимо е да се представят и придружителни документи: приемателен протокол АКТ обр. 19 за извършените СМР, предварителни договори за извършване на СМР.

В материалите на ДП от РД №: 900351/25.06.2009 г. е установено, че при проверка в информационния масив на ТД на НАП - Стара Загора е установено, че ДЗЗД „***" не е декларирал в дневниците за продажби, продажби на ET ***” гр. С., т.е. не са издавани фактури на ET ***”.

Декларирани са доставки от доставчици за закупени стоки и извършени услуги /гориво, материали и др./ на ДО - 2 817.21 лв., с обща сума на ДДС - 563.44 лв. и обща сума - 3 380.65 лв., които не са обект на експертизата.

Експертизата констатира, че има разлика в сумата на сборния ред на дневника за покупки със сумата подадена в СД, а именно:

ДО на продажбите - 24 156.73 лв., ДД - 4 831.35 лв. и обща сума -           28 988.08 лв. /декларираното в дневника за продажби съвпада с декларираното в СД/.

Различието е в сумите декларирани от ЕТ „***", със СД № 240001000686/16.06.2008г. и сумите получени от експертизата при изготвянето на Приложение № 1 - Дневници за покупки.

Поради това, че резултата от този период е възстановяване, експертизата акцентира само това различие - чл.181 от ЗДДС.

За м. 05.2008 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактура, издадена от ДЗЗД „***" в размер на            6 552.20 лв. и същия е дължим.

12. Данъчен период м. 06.2008 година

За периода ET***” гр. С. е подал СД с вх. № 240001007160/14.07.2008 г. с ДО на покупките - 72 823.17 лв., ДДС покупки - 14 564.63 лв., ДО на продажбите - 72 756.20 лв., ДДС продажби - 14 551.23 лв., с деклариран ДДС за възстановяване - 13.42 лв.

Дневник покупки –

 

 

 

 

 

 

 

 

За периода ET ***" гр. С. е декларирал фактурирани доставки от „***" ЕООД гр. К. с три броя фактури с № №   0000000015/30.06.2008 г.,   0000000016/30.06.2008 г., 0000000017/30.06.2008 г., с обща сума на ДО - 67 930.00 лв., ДДС - 13 586.00 лв. и обща сума 81516.00 лв.

От ксерокопието на фактурите - том 3, стр. 109 и стр. 110 е видно, че предмета на доставка е „Извършена услуга". Начина на плащане, отразен във фактурите, е в брой, но липсва прикрепена касова бележка. Не е ясно и вида на извършената услуга.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното производство на първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС - чл.71 ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.06.2008 г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

Свидетелят И.С.С., в качеството му на управител и собственик на ЕООД „***", заявява, че през месец януари 2008 г. си е открил фирма „***" ЕООД. След няколко месеца с негов близък – И.М., решили с неговата фирма да започнат да внасят леки коли от чужбина втора употреба. Същият този И.М. го завел при счетоводителката С.П., която го накарала да се регистрира по ДДС и оттогава фирмата му потънала. Започнали да му идват писма от НАП – С. за проверка на някакви фактури по ДДС и работа с някакви фирми, за които той не знаел. Свидетелят С. посочва, че самият той не знае как се прави фактура, а в същото време има доста фактури. Имал също така два акта за по 500.00 лв. всеки и начислено ДДС в размер на 2 000.00 лв. От НАП са му били казали, че на подсъдимата С.П. не й е за първи път да съсипва фирми по този начин. Питали са го за някакво момиче, което работело в неговата фирма и излязло в майчинство, за което той нищо не знаел. Свидетелят С. сочи, че подсъдимата С.П. е имала втори печат на фирмата му, също като неговия, който обаче не е излязъл от него самия. Свидетелят Станчев посочва, че лицето И.М. го е убедил да даде фирмата си за водене на счетоводството й при подсъдимата С.П., като тя от своя страна го накарала да и даде всички документи на фирмата при нея да стоят - удостоверение от Агенцията по вписванията, два кочана с фактури, а по-късно му поискала и печата, но свидетелят С. не й го дал. Свидетелят С. е категоричен, че по това време не е извършвал никаква дейност с фирмата си.

Декларирани са доставки от доставчици за закупени стоки и извършени услуги /гориво, материали и др./ на ДО - 4 893.17 лв., с обща сума на ДДС -978.63 лв. и обща сума - 5 871.80 лв., които не са обект на експертизата.

За м. 06.2008 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от „***" ЕООД в размер на 13 586.00 лв. и същия е дължим.

13. Данъчен период м. 07.2008 година

За периода ET ***” гр. С. е подал СД с вх. № 240001013956/14.08.2008г. с ДО на покупките - 69 996.48 лв., ДДС покупки - 13 999.30 лв., ДО на продажбите - 67 945.49 лв., ДДС продажби - 13 589.10 лв., с деклариран ДДС за възстановяване - 410.21 лв.

Дневник покупки -

За периода ET ***" гр. С. е декларирал фактурирани доставки от :

-„***" ЕООД гр. С. с фактура с № 0000000040/31.07.2008 г. с ДО - 47 500.00 лв., ДДС - 9 500.00 лв. и обща сума 57 000.00 лв. От ксерокопието на фактурата - том 3, стр. 107 е видно, че предмета на доставка е „Извършена услуга и предоставени материали". Начина на плащане отразен във фактурите е в брой, но липсва прикрепена касова бележка. Не е ясно и вида на извършената услуга и няма опис какви материали са доставени.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

Свидетелят И.С.С., в качеството му на управител и собственик на ЕООД „***", заявява, че по това време не е извършвал никаква дейност с фирмата си. За данъчен период е осчетоводена фактура № 0000000077/11.04.2008 г., ***" ЕООД гр. С. с предмет на доставка „Покупка"с обща сума на ДО - 20 000.00 лв., ДДС – 4 000.00 лв. и обща сума 24 000.00 лв. Фактурата не е приложена в материалите на ДП.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

Свидетелят Т.С.С. - собственик и управител на ***" ЕООД, заявява, че счетоводната дейност на фирмата се е водила от подсъдимата С.П.. През 2008 г. не е сключвал сделки с ET ***”. Не е давал на подсъдимата С.П. нито празни фактури, нито печата на фирмата. Свидетелят С. не може да каже как подсъдимата се е сдобила с печат на фирмата му, както и не може да представи документи на фирмата, защото те не са му били върнати от подсъдимата С.П..

Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното производство на първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС - чл.71 ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.07.2008 г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

Декларирани са доставки от доставчици за закупени стоки и извършени услуги /гориво, материали и др./ на ДО - 2 496.48 лв., с обща сума на ДДС - 499.30 лв. и обща сума - 2 995.78 лв., които не са обект на експертизата.

За м. 07.2008 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури издадени от „***" ЕООД и от „***" ЕООД в размер на 13 500.00 лв. /9 500 лв. + 4 000 лв./ и същия е дължим.

14. Данъчен период м. 08.2008 година

За периода ET ***” гр. С. е подал СД с вх. № 240001020708/15.09.2008 г. с ДО на покупките - 54 563.09 лв., ДДС покупки - 10 912.66 лв., ДО на продажбите - 52 823.87 лв., ДДС продажби - 10 564.77 лв., с деклариран ДДС за възстановяване - 347.89 лв.

Дневник покупки -

За периода ET ***" гр. С. е декларирал фактурирани доставки от „***" ЕООД гр. С. с два броя фактури с № № 0000000058/31.08.2008 г., 0000000059/31.08.2008г., с обща сума на ДО - 53 000.00 лв., ДДС - 10 600.00 лв. и обща сума 63 600.00 лв.

От ксерокопието на фактурите - том 3, стр. 108 е видно, че предмета на доставка е „Извършена услуга". Прави впечатление, че в дневника за покупки предмета на сделка е „Приходи", а след като фактурите са отразени в дневника за покупки, то това са разходи на фирмата.

Начина на плащане, отразен във фактурите е в брой, но липсва прикрепена касова бележка. Не е ясно и вида на извършената услуга.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

Свидетелят И.С.С., в качеството му на управител и собственик на ЕООД „***, заявява, че по това време не е извършвал никаква дейност с фирмата си.

Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното производство на първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС - чл.71 ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.08.2008 г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

Декларирани са доставки от доставчици за закупени стоки и извършени услуги /гориво, материали и др./ на ДО - 1 563.09 лв., с обща сума на ДДС - 312.62 лв. и обща сума - 1875.71 лв., които не са обект на експертизата.

За м. 08.2008 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури издадени от „***" ЕООД в размер на 10 600.00 лв. и същия е дължим.

15. Данъчен период м. 10.2008 година

За периода ET ***” гр. С. е подал СД с вх. № 24001034529/14.11.2008 г. с ДО на покупките - 5 846.34 лв., ДДС покупки - 1 169.31 лв., ДО на продажбите - 5 868.68 лв., ДДС продажби - 1 173.75 лв., с деклариран ДДС за внасяне - 4.44 лв.

Дневник покупки -

За периода ET ***" гр. С. е декларирал фактурирани доставки от „***" ЕООД гр. С. с фактура с № 0000000070/31.10.2008 г., с ДО - 2 950.00 лв., ДДС - 590.00 лв. и обща сума - 3 540.00 лв. Прави впечатление, че в дневника за покупки предмета на сделка е „Приходи", а след като фактурите са отразени в дневника за покупки, то това са разходи на фирмата.

От ксерокопието на фактурите - том 3, стр. 108 е видно, че предмета на доставка е „Извършена услуга". Начина на плащане отразен във фактурите е в брой, но липсва прикрепена касова бележка. Не е ясно и вида на извършената услуга.

          За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

Свидетелят И.С.С., в качеството му на управител и собственик на ЕООД „***", заявява, че по това време не е извършвал никаква дейност с фирмата си.

Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното производство на първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС - чл.71 ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.10.2008 г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

Декларирани са доставки от доставчици за закупени стоки и извършени услуги /гориво, материали и др./ на ДО - 2 896.34 лв., с обща сума на ДДС - 579.31 лв. и обща сума - 3475.65 лв., които не са обект на експертизата.

За м. 10.2008г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури издадени от „***" ЕООД в размер на 590.00 лв. и същия е дължим.

 

16. Данъчен период м. 11.2008 година

За периода ET ***” гр. С. е подал СД с вх. № 24001041569/15.12.2008 г. с ДО на покупките - 73 790.41 лв., ДДС покупки - 14 758.08 лв., ДО на продажбите - 33 891.45 лв., ДДС продажби - 33 891.45 лв., с деклариран ДДС за възстановяване - 7 979.79 лв.

Дневник покупки -

За периода  ET  ***” гр.  С. е декларирал фактурирани доставки от:

- ***" ЕООД гр. София с фактура с № 0000000060/30.11.2008 г., с ДО - 10 000.00 лв., ДДС - 2 000.00 лв. и обща сума 12 000.00 лв.

Фактурата не е приложена в материалите на ДП, за да се установи вида на доставката.

- ***” ЕООД гр. София с три броя фактури с № № 51/26.11.2008г., 52/28.11.2008г., 53/30.11.2008г. с обща сума на ДО -       34 120.00 лв., ДДС - 6 824.00 лв. и обща сума - 40 944.00 лв. Представени са ксерокопия на фактурите, от които не може
да се установи предмета на доставка. Ксерокопията са напълно нечетливи – том 2, стр. 181, 182, 183.

-  ***" ЕООД гр. С. с два броя фактури с № № 26/19.11.2008г., 25/30.11.2008г. с обща сума на ДО - 20 639.00 лв., ДДС - 4 127.80 лв. и обща сума - 24 766.80 лв. От ксерокопието на фактурите е видно, че предмета на услугата е за фактура № 25/30.11.2008г. - „Изготвяне на проект за обзавеждане на офис”, а за фактура 26/19.11.2008г. не се чете текста.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното на производство първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС - чл.71 ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.11.2008г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

Декларирани са доставки от доставчици за закупени стоки и извършени услуги /гориво, материали и др./ на ДО - 9 031.41 лв., с обща сума на  ДДС - 1806.28 лв. и обща сума — 10 837.69 лв., които не са обект на експертизата.

За м. 11.2008 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури издадени от „***" ООД, „***" ЕООД, „***" ЕООД в размер на 12 951.80 лв. /2 000.00 лв.+ 6 824.00 лв.+ 4 127.80 лв./ и същия е дължим.

 

17. Данъчен период м. 12.2008 година

                За периода   ET ***” гр. С. е подал СД с вх. №: 24001048661/14.01.2009 г. с ДО на покупките - 10 199.05 лв., ДДС покупки – 2 039.81 лв., ДО на продажбите - 10 212.20 лв., ДДС продажби - 2 042.46 лв., с деклариран ДДС за внасяне - 2.65 лв.

Дневник покупки -

За периода ET ***" гр. С. е декларирал фактурирани доставки от ***” ЕООД с два броя фактури с № № 75/31.12.2008 г., 76/31.12.2008 г., с обща сума на ДО - 7 700.00 лв., ДДС - 1 540.00 лв. и обща сума - 9 240.00 лв. Представено е ксерокопие на фактура № 76/31.12.2008 г., от което не може да се установи предмета на доставка. Ксерокопието е нечетливо - том 2, стр. 179.

За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите.

Поради непредставяне на данъчните органи, а после на досъдебното на производство първични /оригинални/ счетоводни документи - оригинални данъчни фактури отговарящи на ЗДДС - чл.71 ал.1 от ЗДДС, за данъчния период м.12.2008 г. експертизата установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС във връзка с чл.25 от ЗДДС.

Декларирани са доставки от доставчици за закупени стоки и извършени услуги /гориво, материали и др./ на ДО - 2 499.05 лв., с обща сума на ДДС - 499.81 лв. и обща сума - 2 998.86 лв., които не са обект на експертизата.

За м. 12.2008 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури издадени от „***" ЕООД, в размер на 1 540.00 лв. и същия е дължим.

 

Общо за периода: месец април 2007 г. – месец декември 2008 г., неправилно ползван данъчен кредит от ET ***” гр. С. по фирми е в размер на 116 184.60 лв.

 

                   От oбясненията на подсъдимата С.П. по досъдебното производство е видно, че инкриминираните СД по ЗДДС с вх. № 24000921365/14.05.2007 г., вх. № 24000926974/14.06.2007 г., вх. № 24000932712/16.07.2007 г., вх. № 24000938530/14.08.2007 г.,  вх. № 24000944414/14.09.2007 г., вх. № 24000950366/15.10.2007 г., вх. № 24000956462/14.11.2007г., вх. № 24000962643/14.12.2007 г., вх. № 24000968892/14.01.2008 г., вх. № 24000975084/14.02.2008 г., вх. № 24001000686/16.06.2008 г., вх. № 24001007160/14.07.2008 г., вх. № 24001013956/14.08.2008 г., вх. № 24001020708/15.09.2008 г., вх. № 24001034529/14.11.2008 г., вх. № 24001041569/15.12.2008 г., вх. № 24001048661/14.01.2009 г. и дневниците за покупки към тях за месец април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември 2007 г., месец януари, май, юни, юли, август, октомври, ноември и декември 2008 г. на ЕТ ”***” гр. С., в които са описани горепосочените фактури, удостоверяващи фиктивни доставки  /неосъществени сделки/, са били подписани от подсъдимата С.П.. Същата, на база издадените й от свидетеля Мирослав Писешки пълномощни ги е представила пред органите на ТД на НАП гр. С. по електронен път чрез УЕП, за да удостовери правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в полза на ЕТ ”***” гр. С..

         

По описаните и фактурирани сделки, липсва документална обоснованост за реално осъществена сделка. Издадените и осчетоводени фактури сами по себе си не означават осъществена доставка по смисъла на ЗДДС и не пораждат правото за приспадане на данъчен кредит. Независимо, че фактурите са включени в дневника за покупки на ЕТ ”***” гр. С., то това не води автоматично до извода за реално извършване на доставката. За целите на данъчното облагане са необходими придружителни документи и конкретни доказателства, че въпросната доставка на стока или услуга е реално извършена. Неприлагането на въпросните фактури при извършване на данъчната ревизия на дружеството, а впоследствие и при разследването по досъдебното производство води до невъзможност с категоричност да се установи „предмета на сделка” по всяка фактура – стока ли е или услуга. За доказване на данъчно събитие, съгласно чл.6 от ЗДДС във вр.чл.25 от ЗДДС заедно с оригиналната фактура е необходимо да се представят и придружителни документи, за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, доказателства за начина за разплащане между контрагентите. 

В резюме, с оглед на гореизложените правни изводи въз основа на събраните и приложени доказателства по досъдебното производство, за отделните „доставчици” на ЕТ ”***” гр. С. могат да се направят следните обобщения:

1) За данъчен период месец април, май, юни и юли 2007 г., липсата на сделки между ЕТ „***” и ЕТ ”***” гр. С. се установява по безспорен и категоричен начин от свидетелските показания на управителя на ЕТ „***, който заявява категорично, че за този период от време, когато са издавани процесните фактури с доставчик ЕТ „***”, включени в дневниците за покупките на ЕТ ”***” гр. С., същият не е сключвал никакви сделки с ЕТ ”***” гр. С. и не е отчитал такива фактури в неговите дневници за продажбите и в СД по ЗДДС за съответните месеци, както и че не е предоставял на подсъдимата П., която му е водила счетоводството, такива фактури, нито и е предоставял печат на фирмата си. В подкрепа на гореизложеното е и това, че по фактурираните сделки не са предоставени никакви първични счетоводни документи на данъчните органи, нито такива по време на разследването по делото. 

2) За данъчен период месец август 2007 г., липсата на сделки между „***” ЕООД  и ЕТ ”***” гр. С. се установява по безспорен и категоричен начин от свидетелските показания на управителя на „***” ЕООД Й.Й., който заявява категорично, че въпросната фактура с № 5/31.08.2007 г. е съставена и подписана без негово знание и съгласие от подсъдимата П. и че свидетелят Й. нито е съставял такава фактура, нито е извършвал доставката, отразена в нея. 

3) За данъчен период месец септември, октомври и ноември 2007 г., липсата на сделки между „Населението” с ЕИК 111111111 и ЕТ ”***” гр. С. се установява по безспорен и категоричен начин от следните установени обстоятелства и документи: по ЗДДС не е открита регистрирана такава фирма с такова име и ЕИК. Не са били предоставени пред органите на НАП, нито при разследването по делото фактури или протоколи, от които да е видно, от кого и какви стоки или услуги са били закупени, т.е. нито пред данъчните органи нито при разследването по досъдебното производство са били предоставени от страна на ЕТ ”***” гр. С. първични счетоводни документи – данъчни фактури или протоколи, отговарящи на изискванията на чл.71 ал.1 от ЗДДС. По обясненията на самата подсъдима, това е несъществуваща фирма, избрана от нея като наименование от счетоводната програма „Микроинвест”,с която се е работило в счетоводна къща „***” гр. С..

4) За данъчен период месец декември 2007 ., липсата на сделки между „***” ООД  и ЕТ ”***” гр. С. по отразени фактури с № № 110/31.12.2007г. и 111/31.12.2007г. се установява по безспорен и категоричен начин от приложения по делото протокол за насрещна проверка на ***” ООД гр. С. и от който е видно, че дружеството е дерегистрирано по ЗДДС на 27.12.2007 . по инициатива на данъчните органи, а процесните фактури са били издадени след датата на дерегистрация и с това е нарушен чл.106 ал.1 от ЗДДС. В свидетелските си показания свидетелят Х.Г.П. – съдружник в ***” ООД заявява категорично, че е счетоводно неграмотен, че срещу заплащане се е съгласил да стане съдружник и в тази връзка е бил заведен пред нотариус да разпише необходимите документи. Свидетелят П. е категоричен, че от името на ***” ООД не е сключвал никакви сделки с ЕТ ”***” гр. С..

5) За данъчен период месец януари и месец юли 2008 г., липсата на сделки между „***” ЕООД  и ЕТ ”***” гр. С. по отразени фактури с № № 65/31.01.2008 г. и 11/11.04.2008 г. се установява по безспорен и категоричен начин първо от непредставени пред органите на НАП, нито при разследването по делото фактури или протоколи от които да е видно, от кого и какви стоки или услуги са били закупени, т.е. нито пред данъчните органи нито при разследването по досъдебното производство са били предоставени от страна на ЕТ ”***” гр. С. първични счетоводни документи – данъчни фактури или протоколи, отговарящи на изискванията на чл.71 ал.1 от ЗДДС, както и второ от показанията на свидетеля Т.С. – собственик и управител на търговското дружество ***” ЕООД, който заявява, че счетоводството на фирмата му е било водено от подсъдимата С.П., както и че през 2008 г. той не е сключвал никакви сделки с ЕТ ”***” гр. С., както и че не е предоставял никакви фактури на подсъдимата П., нито печат на фирмата си. Свидетелят С. сочи също така, че фирмата му е развивала минимална дейност около една сделка на месец, а е имало и месеци без сделка.

6) За данъчен период месец май 2008 г., липсата на сделки между ДЗЗД „***” и ЕТ ”***” гр. С. се установява по безспорен и категоричен начин от следните обстоятелства: по включената фактура с № 101/14.05.2008 г. с предмет „Извършване на СМР съгласно договор”, липсата на извършена сделка се установява от непредставянето на първичен оригинален документ по сделката /има само ксерокопие на фактурата/. В тази връзка липсват и необходимите придружителни документи – приемателни протоколи, акт обр. 19 за извършените СМР, евентуално предварителни договори за СМР между фирмите, спесификация с описани СМД и калкулирани единична цена и обща стойност на СМР, липсва договор за СМР между фирмите.

7) За данъчен период месец юни, юли, август и октомври 2008 г., липсата на сделки между „***” ЕООД и ЕТ ”***” гр. С. се установява по безспорен и категоричен начин отново от непредоставянето на първични оригинални счетоводни документи /и придружителните към тях/ пред органите на НАП и по разследването по ДП. От свидетелските показания на управителя и собственик на ***” ЕООД И.С., същият заявява категорично, че за този период от време по процесните фактури с доставчик ***” ЕООД, включени в дневниците за покупките на ЕТ ”***” гр. С., същият не е сключвал никакви сделки с ЕТ ”***” гр. С.. Свидетелят С. посочва, че счетоводител на фирмата му е била също подсъдимата П., на която по препоръка на приятеля си И.М., е предоставил още в самото начало на действие на дружеството му, цялата счетоводна документация. Непредставянето пред данъчните органи и пред тези по разследването по ДП-то на описаните в оригинал документи – оригинални данъчни фактури по чл.71 ал.1 от ЗДДС, води до извода за липсата на данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС вр.чл.25 от ЗДДС. По обяснения на подсъдимата П., в разпита й като обвиняемо лице, отразените сделки по издадените фактури от ***” ЕООД, реално не са били извършвани.  

8) За данъчен период месец ноември и месец декември 2008 г., липсата на сделки между ЕТ ”***” гр. С. от една страна и търговските дружества „***” ООД гр. С., „***” ЕООД гр. С. и „***” ЕООД гр. С. от друга страна като доставчици се установява по безспорен и категоричен начин първо от непредставени пред органите на НАП, нито при разследването по делото фактури или протоколи, от които да е видно от кого и какви стоки или услуги са били закупени, т.е. нито пред данъчните органи, нито при разследването по досъдебното производство са били предоставени от страна на ЕТ ”***” гр. С. първични счетоводни документи – данъчни фактури или протоколи, отговарящи на изискванията на чл.71 ал.1 от ЗДДС, както и второ от показанията на свидетелите А.А.Ч., Р.И.Б. и А.В.Ц. – управител и представляващи търговското дружество ***” ООД и които заявяват, че счетоводството на фирмата им е било водено от подсъдимата С.П., както и че през 2008 г. не са били сключвани никакви сделки с ЕТ ”***” гр. С.. В свидетелските си показания Я.П.Я. – управител на ***” ЕООД гр. С. и „***” ЕООД гр. С. заявява, че счетоводството и на двете му търговски дружества е било водено от страна на подсъдимата П. в гр. С., като за целта той е бил изготвил пълномощни на подсъдимата П. за представителство пред НАП, НОИ и други институции. Свидетелят Я. сочи в показанията си, че няма никакъв спомен за фактурираните от неговите фирми сделки с ЕТ ”***” гр. С., отразени за месеците ноември и декември 2008 г. В случая отново е налице непредставяне пред данъчните органи и пред тези по разследването по ДП на описаните в оригинал документи – оригинални данъчни фактури по чл.71 ал.1 от ЗДДС, което пък води до извода за липсата на данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС вр.чл.25 от ЗДДС. Също така, от присъбраните към настоящото досъдебно производство материали от ДП № 255/2010 г. по описа на ОД на МВР гр. С.З., иззети като ВД по това досъдебно производство и съдържащи в оригинал фактури, издадени от ***” ЕООД и „***” ЕООД, от изготвената по тях графологическа експертиза се установява по безспорен начин, че подписите, положени от името на свидетелят Я.Я. срещу реквизита „съставил” и над реквизита „име, фамилия, подпис и печат” – не са изпълнени от свидетеля Я. Я.. Прави впечатление и факта, че по-големия номер фактура - № 26 е с дата на издаване 19-то число, а тази фактура с по-малък номер - № 25 е с дата на издаване 30-то число. По обяснения на подсъдимата П., в разпита й като обвиняемо лице от 04.02.2013 г., отразените сделки по издадените фактури от „***” ЕООД и „***” ЕООД, реално не са били извършвани, а посочените в СД и дневника за покупките на ЕТ ”***” гр. С.З. фактури с контрагенти тези търговски дружества, са били съставяни фиктивно в офиса на счетоводна къща „***.     

    

 По този начин за периода 01.04.2007 г. – 14.01.2009 г. подсъдимата С.П., чрез осчетоводяване на горецитираните фактури – включването им в дневниците за покупки за месеците април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември 2007 г., месеците януари, май, юни, юли, август, октомври, ноември и декември 2008 г. на ЕТ ”***” гр. С., като пълномощник на търговеца невярно е документирала, че по описаните в тях данъчни фактури /с доставчици ЕТ „***” гр. С., „***” ЕООД гр. С., „***” ООД гр. С., „***” ЕООД гр. С., ДЗЗД „***” гр. С., „***” ЕООД гр. К., „***” ООД гр. С., „***” ЕООД гр. С. и „***” ЕООД гр. С. - ЕТ ”***” гр. С. З. е получател по облагаеми доставки, по които е начислил и платил ДДС. Така невярно документираните факти са били възпроизведени и в подадените от подсъдимата П. справки-декларации по ЗДДС с вх. № № 24000921365/14.05.2007г., 24000926974/14.06.2007г., 24000932712/16.07.2007г., 24000938530/14.08.2007г.,  24000944414/14.09.2007г., 24000950366/15.10.2007г., 24000956462/14.11.2007г., 24000962643/14.12.2007г., 24000968892/14.01.2008г., 24000975084/14.02.2008г., 24001000686/16.06.2008г., 24001007160/14.07.2008г., 24001013956/14.08.2008г., 24001020708/15.09.2008г., 24001034529/14.11.2008г., 24001041569/15.12.2008г. и 24001048661/14.01.2009г. По този начин подсъдимата е ползвала счетоводни документи с невярно съдържание при предоставяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП –Стара Загора: гореописаните СД по ЗДДС за съответните месеци и прилежащите им  дневници за покупки, с цел да се избегне установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери. Процесните фактури, описани в дневниците за покупки за съответния данъчен период и отразени в СД по ЗДДС не отразяват реално извършени сделки по смисъла на чл.6 от ЗДДС и представляват документи с невярно съдържание. 

 

Предвид обстоятелството, че общата стойност на неправомерно приспаднатия данъчен кредит за месеците април 2007 г. – декември 2008 г. на ЕТ ”***” гр. С. е в размер на 116 184.60 лева, същият е в „особено големи размери” по смисъла на чл.93 т.14 предл.2 от НК, тъй като надхвърля сумата от 12 000 /дванадесет хиляди/ лева. Всички тези констатации са доказателство за “извършване” на покупко-продажби единствено по документи т.е. за съществуването на ДДС – измами.     

          

С действията си през периода на месеците април 2007 г. – януари 2009 г., обвиняемата е ощетила държавния бюджет, като неправомерно е бил приспаднат данъчен кредит в размер на 116 184.60 лева, който е следвало да бъде приведен в държавния бюджет, като дължимо задължение по ЗДДС на данъчния субект ЕТ ”***” гр. С. от реализирани сделки през съответните по-горе посочени месеци, в които са включени инкриминираните фактури, за които липсват доказателства за извършени реални доставки съгласно разпоредбите на ЗДДС.

 

Съдът намира, че гореизложената фактическа обстановка се установява по безспорен начин от направените от подсъдимата С.П. самопризнания на всички факти, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и от доказателствата, събрани в хода на досъдебното производство, подкрепящи самопризнанията и приобщени към доказателствата по делото, по реда на чл.283 от НПК, от веществените доказателства, предявени на страните и от писмените доказателства, събрани в хода на съдебното следствие.

 

    ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО

 

С оглед на приетата за установена фактическа обстановка, съдът намери за безспорно установено по делото, че по описания начин с деянието си подсъдимата С.Д.П. е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.255, ал.3, вр. с ал.1, т.2, предл.1, т.6 и т.7, вр. чл.26, ал.1 от НК, като в периода 01.04.2007 г. – 14.01.2009 г., в условията на продължавано престъпление, в гр. Стара Загора като извършител, като представляваща ЕТ ”***” гр. С., БУЛСТАТ *** по силата на нотариално заверено пълномощно с № 6185/26.09.2006 г., със седалище и адрес на управление на търговеца в гр. С., ***, е избегнала установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС в особено големи размери - 116 184.60 лева, като потвърдила неистина в подадени справки - декларации по ЗДДС и прилежащите им дневници за покупки на ЕТ ”***” гр. С., представляващи документи с невярно съдържание, които използвала при представяне на информация пред органите по приходите.   Подсъдимата П. е извършила деянията по обвинението в условията на продължавано престъпление по смисъла на чл.26 ал.1 от НК, тъй като седемнадесетте отделни деяния осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление, извършени са през непродължителен период от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

   Размерът на данъчните задължения, чието установяване и плащане е избегнато е в особено големи размери, тъй като многократно надхвърля предвидения в чл.93, т.14 от НК минимален размер от дванадесет хиляди лева.

 

Подсъдимата П. е съзнавала характера и вида на подписваните и представяни от нея документи с невярно съдържание пред ТД на НАП – С., както и това, че чрез тях ще се приспадне неследващ се данъчен кредит в особено големи размери. Въпреки, че реално тя самата не е управител и собственик на ЕТ ”***” гр. С., факта че тя е водила счетоводството на търговеца, това че тя е изготвяла, подписвала и подавала инкриминираните документи с невярно съдържание пред органа по приходите в продължителен период от време / близо две години, съгл. обвинението/ съвсем съзнателно и с цел приспадането на неследващ се данъчен кредит от декларирани, но неосъществени търговски сделки, ангажират

От субективна страна деянията, включени в състава на продължаваното престъпление са извършвани виновно от подсъдимата С.П., под формата на пряк умисъл, като същата е съзнавала обществено опасния им характер, предвиждала е общественоопасните последици и е искала настъпването им.

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО

 

При определяне вида и размера на наказанието съдът се съобрази с принципите на законоустановеност и индивидуализация на наказанието.

Съгласно първия принцип в специалната част на закона за извършеното от подсъдимата С.Д.П. престъпление чл.255, ал.3 от НК, във вр. с чл.255, ал.1, т.6 и т.7 и чл.26, ал.1 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или цялото имущество на виновния.

При определянето и индивидуализацията на наказанията за посоченото престъпление съдът обсъди направеното от подсъдимата самопризнание по реда на чл. 371, т.2 от НПК и анализира обществено опасния характер на деянието, личността на подсъдимата, подбудите за извършване на деянието, както и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства.

   Съдът, с оглед направеното от подсъдимата самопризнание по реда на чл. 371, т.2 от НПК и на основание чл. 373, ал.2 от НПК във вр. с чл.58а от НК /в ред. ДВ, бр.27/2009г./ вр. с чл.2, ал.2 от НК вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК индивидуализира наказанието «лишаване от свобода» за извършеното от подсъдимата престъпление под законовия минимум от три години.

Съдът индивидуализира наказанието «лишаване от свобода» в размер на две години и шест месеца, отчитайки като смекчаващо отговорността на подсъдимата П. обстоятелство - недоброто й здравословно състояние. Като отегчаващо отговорността обстоятелство съдът отчете утежненото й съдебно минало - предишните й осъждания за други умишлени престъпления от общ характер. При индивидуализацията на наказанието съдът отчете средна към висока степен на обществена опасност на подсъдимата като деец и към средната степен на обществена опасност на извършеното престъпление съпоставено с други от същия вид, предвид високия размер на укритите данъци и продължителния период от време на осъществяване на продължаваното престъпление, включващ 17 данъчни периода.

Съдът отчете като причини и условия за извършване на престъплението – стремежът на подсъдимата за облагодетелстване по престъпен начин.

По отношение на подсъдимата П. не са налице условията за приложение на чл.66, ал.1 от НК с оглед на предишните й осъждания на лишаване от свобода, с оглед на което и на основание чл.60, ал.1 и чл. 61, т.2 от ЗИНЗС съдът определи да изтърпи наложеното наказание в затвор или в затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален строг режим.

Съдът не наложи на подсъдимата кумулативно предвиденото наказание «конфискация», поради липсата на доказателства установяващи същата да притежава имущество.

 

Съдът на основание чл.112, ал.4 от НПК постанови веществените доказателства, съставляващи книжа, приложени в 3 броя кашони да се оставят към делото, а именно: Кашон № 1 – обект № 1 с 6 бр. класьори, съдържащи документи касаещи дейността на ЕТ “***” – С., обект № 2 – 5 бр. класьори, съдържащи документи, касаещи дейността на ЕТ “***” – С.; Кашон № 2 – обект № 3 с 6 бр. класьори, съдържащи документация на ЕТ “***” – С. и обект № 4, съдържащ 4 бр. класьори с документация на фирмите, както следва:  класьор 1/04 - документация на  ЕТ “***”, класьор 2/04 – документация на “***” ООД,  класьор 3/04 – документация на “***” ЕООД, класьор 4/04 – документация на “***  ЕООД и Кашон № 3 – обект № 5, съдържащ: 1 бр. класьор, с документи на ЕТ “***” гр. С. за 2008 г.; кочани с фактури, от които 9 бр. на ЕТ “***”, 3 бр. на “***” ЕООД и 2 бр. на “***” ООД и документи на ЕТ “***” гр. С. приложени в 5 прозрачни джоба и 1 бр. жълта папка, малък кашон с отделени материали с постановление на ОП – С. от ДП № 255/2010 г. и присъбрани към ДП № 136/2011 г., съдържащ 2 бр. класьори и един бр. книжна папка с документи на ЕТ “***” гр. С..

Относно веществените доказателства - 5 броя печати на фирмите ЕТ “***”, “***” ЕООД, “***” ООД, “***” ООД и “***” ООД, находящи се в Кашон № 3 на основание чл.53, ал.1 , б. «а» от НК, като вещи послужили за извършване на престъплението съдът постанови да се отнемат в полза на държавата и да се унищожат след влизане в сила на присъдата. 

 

 На основание чл.189, ал.1 НПК, съдът възложи в тежест на подсъдимата направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на по 1090 лева, които да заплати в полза на държавата по бюджетната сметка на ВСС.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: