Старозагорски окръжен съд                        - 1 -                            н.о.х.д. № 161/2013 г.

 

 

МОТИВИ:

 

Срещу подсъдимия П.О.Х. е повдигнато обвинение за извършено престъпление по чл.255, ал.3, във връзка с ал.1, т.2, т.6 и т.7 от НК, за това че на 26.08.2010 г. в гр. Стара Загора,  като управител  и представител на  „****” ООД, гр. Стара Загора, БУЛСТАТ ****, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 65 295, 81 лв., като съставил и използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП – Стара Загора и потвърдил неистина  в подадени  декларации – СД по ЗДДС и дневници за покупки на „****” ООД, гр. Стара Загора, БУЛСТАТ ****, както следва:

-за данъчен период  01.06.2010 г. - 30.06.2010 г. -  СД по ЗДДС вх.№ 1193599/26.08.2010 г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

№ по

Факту-

Дата

ДОСТАВЧИК

ОСНОВАНИЕ

Дан. основа

ДДС

ред

ра №

 

 

 

лв.

лв.

1

231

21.06.2010

„****”  ООД

Аванс ССП

162 400,00

32480,00

2

232

23.06.2010

„****”  ООД

Аванс ССП

27 200,00

5 440,00

3

235

24.06.2010

„****”  ООД

Аванс ССП

27 200,00

5 440,00

4

236

25.06.2010

„****”  ООД

Аванс ССП

26 238,40

5 247,68

5

233

23.06.2010

„****”  ООД

Загот.монтаж арматура

20 000,00

4 000,00

6

237

28.06.2010

„****”  ООД

Загот.монтаж арматура

23 848,62

4 769,73

7

234

23.06.2010

„****”  ООД

СМР

6 200,00

1 240,00

8

239

30.06.2010

„****”  ООД

СМР

26 000,00

5 200,00

9

238

28.06.2010

„****”  ООД

Транспорт

7 392,00

1 478,00

 

 

 

ОБЩО

 

326 479,02

65295,81

 

в резултат, на което приспаднал неследващ се  данъчен кредит от недействителни  сделки в размер на  65 295,81 лв.

Прокурорът поддържа така повдигнатото обвинение по чл.255, ал.3, във връзка с ал.1, т.2, т.6 и т.7 от НК от НК срещу подсъдимия П.О.Х. и счита, че следва да му бъде наложено наказание около средния размер, което да бъде редуцирано, съгласно изискванията на чл.58а, ал.1 от НК, и изтърпяно ефективно, при първоначален „строг” режим. Относно кумулативно предвиденото  наказание конфискация, предлага на съда да не го налага, тъй като данните за имуществото на подсъдимия Х. са, че притежава в съсобственост с трето лице лек автомобил, чието местонахождение не е установено.

                                                       - 2 -

Подсъдимият П.О.Х. твърди, че съжалява за стореното. Моли съда да му наложи наказание, като се съобрази с разпоредбата на чл.58а, ал.1 от НК. Твърди, че дори не знае, че е собственик на лек автомобил. Съображения за това развива в пледоарията си служебният му защитник адв. И.Д..

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

Подсъдимият П.О.Х. е  роден  на *** ***, българин, български гражданин, неженен, с основно образование, безработен, осъждан, ЕГН **********.

Фирма „****” ООД е регистрирана като дружество с ограничена отговорност на 28.07.2004 г. с решение № 2462/2004 г. по ф.д. № 1079/2004 г. по описа на ОС – Стара Загора. Съдружници в дружеството са Г.И.К., ЕГН  **********, Д.В.М., ЕГН  **********, и М.Г. К, ЕГН  **********.

Със заявление от  17.02.2009 г. същото е  пререгистрирано.

На 11.03.2009 г. дружествените дялове на тримата съдружници са  прехвърлени на подсъдимия П.О.Х. и Г.В.С., които имат правомощията да управляват дружеството заедно и поотделно.

Видно от смъртен акт № 32/07.05.2009 г, Г.В.С. е   починал на 06.05.2009 г. Това обстоятелство е заявено в търговския регистър едва на 26.07.2010 г. със заявление № 20100726215515, подадено от подсъдимия Х..

От удостоверение за наследници № 54/26.03.2010 г, издадено от  Община Стралджа, обл. Ямбол, законен наследник на Г.В.С. е баща му   Вельо Иванов С..  Последният, разпитан като свидетел, категорично отрича да е знаел за търговските дела на сина си и да е имал отношение към тях.

Съгласно изготвен отказ № 20100726215516/21.08.2008 г. на Агенция по вписванията на заявителя е отказано да бъдат вписани новите обстоятелства с аргумента, че не е представен  документ, съгласно който  дружествените дялове на  Г.В.С. в размер на  3 400 лв. могат да бъдат прехвърлени с нотариална заверка на заявителя.

Видно от уведомление от ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора   /л.9 – л.11, т.1 от д.п. № 108/2011 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/, с решение  № 9/09.07.2010 г. е прекратена търговската дейност  на „****” ООД на база предявен иск от страна на Окръжна прокуратура – Стара Загора с правно основание чл.155, т.2 и т. 3 от ТЗ. На основание чл.156 от ТЗ във връзка с настъпилото прекратяване на дружеството е открито производство по   ликвидацията му с ликвидатор А.С.. Крайният срок на ликвидацията е 01.07.2011 г. След една смяна на ликвидатора, на 28.10.2010 г. за трети ликвидатор на дружеството е назначен Огнян Тодоров Кънчев.

От посоченото  уведомление се установява и това, че с писмо №  01-00-245/22.02.2010 г. Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив е изпратила докладна записка до Началника  на  Сектор „Обслужване” при ИРМ Стара Загора.

Старозагорски окръжен съд                        - 3 -                            н.о.х.д. № 161/2013 г.

 

 Горната докладна записка призовава към предприемане на  действия  по  компетентност, предвид факта, че единият  съдружник и управляващ е починал и не е назначен нов управител. Установено е също, че дружеството е в ликвидация и е със спряна търговска дейност, но въпреки това същото подава месечни СД по ЗДДС, в които  са отразени  обороти на значителна стойност.

На  09.09.2010 г.  дружеството е дерегистрирано по ЗДДС по инициатива на  данъчния орган.

От изисканите отчети по ЗДДС на „****” ООД за периода м.май 2010 г. – 09.09.2010 г. се установява следните обстоятелства:

 За отчетен период м. май 2010 г.  „****” ООД е подал СД № 24001177467/14.06.2010 г. и дневник за покупки за м.май 2010 г., в който документ са декларирани единствено доставки от „****” ООД, БУЛСТАТ *****, на стойност 157 029, 36 лв.,  от които: ДО – 130 857, 80 лв., и ДДС – 26 171, 56 лв.

За отчетен период м. юни 2010 г. „****” ООД е подал СД № 1193599/26.08.2010 г. и дневник за покупки за м. юни 2010 г., в който документ са декларирани единствено доставки от „****” ООД, БУЛСТАТ *****, на стойност 391 774, 83 лв., от които: ДО  - 326 479, 02 лв., и ДДС – 65 295, 81 лв.

За отчетен период м. юли  2010 г. „****” ООД е подал СД № 1195598/24.08.2010 г. с нулеви стойности;

За отчетен период м. август 2010 г.  „****” ЕООД  е подал СД № 24001200815/14.09.2010 г. и дневник за покупки за м.август 2010 г., в който документ са декларирани единствено доставки от „****” ООД, БУЛСТАТ *****, на стойност 541 615, 22 лв., от които: ДО – 451 346, 02 лв., и ДДС – 94 269, 18 лв.

За отчетен период м.септември 2010 г. „****” ООД е подал СД № 2400-1209361/14.10.2010 г. и дневник за покупки за м.септември 2010 г., в който документ са декларирани единствено доставки от „****” ООД, БУЛСТАТ *****, на стойност 1 457 087, 92 лв., от които: ДО – 272 689, 93 лв., и ДДС – 254 538, 01 лв.

През посочения период съдружници и управители на „****” ООД /основният доставчик на „****” ООД/ отново са починалият Г.В.С. и подсъдимият П.О.Х., които в същото време са съдружници и управители и на „****” ООД.

Предмет на всички доставки са СМР.

Прави впечатление, че в същото време „****” ООД декларира като продажби селскостопанска продукция. Това се потвърждава и от приложената банкова документация. Парите от тези сделки са изтеглени от свидетеля Е.М.Й.. Той е пълномощник на  „****” ООД, упълномощен от подсъдимия Х. с нотариално заверено пълномощно да извършва всякакви разпоредителни сделки с банковите авоари на дружеството.

В хода на досъдебното производство са назначени съдебно-счетоводна експертиза и криминалистическа експертиза.

                                                   - 4 -

Видно от заключението на съдебно-счетоводната експертиза 05.10.2011 г. и двете приложения към нея /л.58 – л.80, т.3 от д.п. № 108/2011 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/, за данъчен период м.06.2010 г. „****” ООД е подал справка декларация /СД/ с вх. №: 1193599/26.08.2010 г. с деклариран ДДС за внасяне в размер на 0.00 лв. /т. 1, стр. 17/.

„****” ООД е декларирал в дневника за покупки фактурирани доставки от „****" ООД, гр. Ст. Загора, Булстат: ***** с 9 бр. фактури.

Фактури с №: 231/21.06.2010 г., №: 232/23.06.2010 г., №: 235/24.06.2010 г. и №: 236/25.06.2010 г. с предмет на доставка „ Аванс ССП" с обща стойност на ДО - 243 038.40 лв., ДЦС - 48 607.68 лв. и обща сума 291 646.08 лв.

Фактури с №: 233/23.06.2010 г., №: 237/28.06.2010 г. с предмет на доставка „Заготовка и монтаж на арматура" с обща стойност на ДО - 43 848.62 лв., ДДС -8 769.73 лв. и обща сума 52 618.35 лв.

Фактури с №: 234/23.06.2010 г., №: 239/30.06.2010 г. с предмет на доставка „СМР" с обща стойност на ДО - 32 200.00 лв., ДДС - 6 440.00 лв. и обща сума -38 640.00 лв.

Фактура №: 238/28.06.2010 г. с предмет на доставка „Транспорт" с ДО -7 392.00 лв., ДДС - 1 478.40 лв. и обща сума - 8 870.40 лв.

Дневник покупки - Приложение №: 2 /т.1, стр.19 от закл./.

Том

Дан.период

Фирма от която е

Документ -

фактура

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

ме с

год

на сделката

основа

 

 

сума

1 -19

06      2010

ЗП К.Т.А.

4

01

06      2010

Слънчоглед

30 000.00

0.00

30 000.00

1 -19

06      2010

**** ООД

231

21

06      2010

Аванс ССП

162 400.00

32 480.00

194 880.00

1 -19

06      2010

**** ООД

232

23

06      2010

Аванс ССП

27 200.00

5 440.00

32 640.00

1 -19

06      2010

**** ООД

235

24

06      2010

Аванс ССП

27 200.00

5 440.00

32 640.00

1 -19

06      2010

**** ООД

236

25

06      2010

Аванс ССП

26 238.40

5 247.68

31 486.08

1 -19

06      2010

**** ООД

233

23

06      2010

Загот.монтаж арматура

20 000.00

4 000.00

24 000.00

1 - 19

06      2010

**** ООД

237

28

06      2010

Загот монтаж арматура

23 848.62

4 769.73

28 618.35

1 -19

06      2010

**** ООД

234

23

06      2010

СМР

6 200.00

1 240.00

7 440.00

1 - 19

06      2010

**** ООД

239

30

06      2010

СМР

26 000.00

5 200.00

31 200.00

1 -19

06      2010

**** ООД

238

28

06      2010

Транспорт

7 392.00

1 478.40

8 870.40

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки

356 479.02

65 295.81

421 774.83

1 -17

06      2010

СД №: 1193599/26.08.2010

 

 

ДДС продажби

326 479.03

65 295.81

 

 

 

на х.н.

 

 

 

ДДС за внасяне:

 

0.00

 

 

Липсват оригинали на фактурите в материалите на ДП.

Не са представени и придружителни документи към фактурите издадени от „****" ООД на „****" ООД:

За фактури с предмет на сделката „СМР" - липсват протоколи с калкулирани СМР, от които да с видно за кой обект се отнасят СМР; вида, количеството, ед.цена, сумите на вложените строителни материали, стойността им в СМР; размера и стойността на вложеният труд в СМР.

За фактури с предмет на сделката „Аванс ССП" - липсват договори за покупко-продажба на селско-стопанска продукция от които да е видно начина и размера на авансовото плащане на ССП.

Старозагорски окръжен съд                        - 5 -                            н.о.х.д. № 161/2013 г.

 

За фактури с предмет на сделката "Транспорт" - липсват транспортни документи - експедиционни бележки, товарителници, пътни листи, от които да е видно вида на транспорта и транспортното средство с което е извършен.

Декларирани   са   покупки   от   ЗП   К. Т.А.      с   1   брой ОПРОСТЕНА фактура №: 4/01.06.2010 г. с предмет на доставка „Слънчоглед" с ДО - 30 000.00 лв., ДДС - 0.00 лв. и обща сума 30 000.00 лв. В материалите на ДП не е приложена фактурата за да се установи количеството закупен слънчоглед, единичната цена.

От материалите на ДП е приложена справка за назначени лица по трудов договор в „****" ООД от която с видно, че към 06.2010 год., има само един човек назначен на трудов договор /Б.С.М./ с основна заплата 175.00 лв. /т.2, стр.81/.

3а м.06.2010 г. експертизата счита, че неправилно е ползван данъчен кредит от „****” ООД в размер на 65 295.81 лв. лв.

Видно от заключението на криминалистическата експертиза – протокол № 375/15.09.2011 г. /л.51 – л.55, т.3 от д.п. № 108/2011 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/, подписите, намиращи се в долните краища на всички изследвани документи /в справките-декларации са срещу реквизитите „Подпис и печат”; в протокола за приемане на декларации и дневници по ЗДДС е срещу реквизит „Предал”, а в дневниците за покупки и продажби са под реквизитите „УПРАВИТЕЛ: П.О.Х.”/ - са изпълнени собственоръчно от П.О.Х., ЕГН **********.

Заключенията са компетентни и мотивирани и съдът ги възприема.

Предвид гореизложеното, съдът приема, че по декларираните покупки  в полза на  „****” ООД от страна на  „****” ООД не следва да се  признава право на приспадане на данъчен кредит в размер на  440 274, 56 лв.

Месечните отчети по ЗДДС на „****” ООД с вх. № 1193599/26.08.2010 г. и вх. № 1195598/24.08.2010 г. са подписани от   подсъдимият Х., видно от посочената по-горе криминалистическа експертиза на писмени доказателства.

Останалите инкриминирани документи – справки-декларации /СД/ по ЗДДС № 24001177467/14.06.2010 г., № 24001200815/14.09.2010 г. и № 2400-1209361/14.10.2010 г. и прилежащите им дневници за покупки за м.май 2010 г., м.август 2010 г. и  м.септември  2010 г. са били подадени в НАП чрез електронния подпис на счетоводителката на дружеството - свидетелката Р.Т. Г..

Подсъдимият Х. не отрича, че е подписал  инкриминираните  СД по ЗДДС и  дневници за покупки на  „****” ООД  за м.юни  2010 г. и м.юли 2010 г., както и че е подписвал и други документи на  дружеството.

Тези свои действия подсъдимият Х. обяснява с  обещанието на свидетеля Е.М.Й. от гр. Ямбол да му закупи къща. Това обещание не било осъществено от свидетеля Е.Й..

                                                      - 6 -

По отношение на останалите инкриминирани документи – СД по ЗДДС № 24001177467/14.06.2010 г., № 24001200815/14.09.2010 г. и № 2400-1209361/14.10.2010 г. и прилежащите им дневници за покупки за м.май 2010 г., м.август 2010 г. и м.септември 2010 г., подсъдимият Х. твърди, че няма представа по чия инициатива са били създадени и откъде са взети данните в тях. Според подсъдимия Х., докато е бил  жив Г.В.С., всички счетоводни и други документи, касаещи дейността на „****” ООД, са били подписвани от  С.. Както беше изложено по-горе, този съдружник впоследствие умира.

Търговските дела на дружеството са движени от пълномощника  Е.М.. По делото има данни, че той е извършвал само  сделките с продажби, както и банковите операции на дружеството. Липсват обаче   безспорни доказателства, че свидетелят Марков се е занимавал със сключването на инкриминираните сделки, описани в дневниците за   покупки за този период.  

От всички събраните по делото гласни и писмени доказателства категорично се установява, че сделките по описаните в диспозитива на обвинителния акт фактури не са реално осъществени. Посочените фактури са с невярно съдържание, в разрез със задължението на всяко ЮЛ цялата търговска дейност и отчетността да се извършва в съответствие с действащото законодателство – ЗДДС, ЗСч, ДПК.

В инкриминирания период 01.06.2010 – 30.06.2010 г., съгласно ЗДДС, справката към декларацията за всеки данъчен период е документ, в който регистрираното лице е длъжно да декларира за всеки данъчен период определена информация, свързана с неговата дейност, която е основание за възникване на права и задължения. Т.е. – това е документ, който създава у данъчно задълженото лице права и задължения. Поради това ЗДДС и ДПК изискват този документ да съдържа вярна информация за дейността на търговските субекти, регистрирани по ЗДДС, в частност търговските дружества, с които е работил подсъдимият Х.. А именно – информация относно осъществените през съответния период доставки за стоки/услуги и заплатената за тях цена с включен в нея ДДС, като основание да се приспадне данъчен кредит.

Съгласно ЗДДС, източник на посочената по-горе информация относно получените /осъществените/ през съответния данъчен период стоки и услуги е счетоводната книга/регистър – „Дневник на покупките”, в който следва да се регистрират само данъчни документи /фактури/ за действително осъществени стоки и услуги.

Ето защо, при установените и описани по горе фактически обстоятелства, се налага единственият възможен извод, че подсъдимият Х., с цел да създаде у данъчните органи погрешно впечатление за реализирани действителни сделки /получени доставки/, е осъществил привидна документална обосновка. Подсъдимият Х. е осчетоводявал в счетоводството на дружествата и е включвал в подаваните СД данъчни фактури, с които са удостоверени неверни обстоятелства, а именно – че описаните в тях доставки са

Старозагорски окръжен съд                        - 7 -                            н.о.х.д. № 161/2013 г.

 

реално възникнали облагаеми данъчни събития, по които е начислен ДДС. Това е сторено, за да да послужи за реализиране на данъчен кредит по ЗДДС, за който липсва основание, с цел да бъде намалено данъчното задължение, като по този начин бъде ощетен Републиканският бюджет.

Видно от справка за съдимост № 261/18.01.2012 г. на Карнобатския районен съд /л.59 л.60, т.8 от д.п. № 108/2011 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/, подсъдимият Х. е осъждан.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява по безспорен начин от изявлението на подсъдимия П.О.Х. по чл.371, т.2 от НПК, показанията на свидетелите Ю.М.Н., Р.Т. Г., Вельо Иванов С. и Е.М.Й., както и заключенията на вещите лица С.С.П. и П.Н.Т. /по реда на чл.373, ал.2, във връзка с чл.372, ал.4 от НПК/, както и от приложените към делото писмени доказателства.

Въз основа на описаната по-горе безспорна фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият П.О.Х. е осъществил от обективна и от субективна страна съставомерните признаци на деянието, визирано в чл.255, ал.3, във връзка с ал.1, т.2, т.6 и т.7 от НК, понеже на 26.08.2010 г. в гр. Стара Загора,  като управител  и представител на  „****” ООД, гр. Стара Загора, БУЛСТАТ ****, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – 65 295, 81 лв., като съставил и използвал документи с невярно съдържание при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП – Стара Загора и потвърдил неистина  в подадени  декларации – СД по ЗДДС и дневници за покупки на „****” ООД, гр. Стара Загора, БУЛСТАТ ****, както следва:

-за данъчен период  01.06.2010 г. - 30.06.2010 г. -  СД по ЗДДС вх.№ 1193599/26.08.2010 г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

№ по

Факту-

Дата

ДОСТАВЧИК

ОСНОВАНИЕ

Дан. основа

ДДС

ред

ра №

 

 

 

лв.

лв.

1

231

21.06.2010

„****”  ООД

Аванс ССП

162 400,00

32480,00

2

232

23.06.2010

„****”  ООД

Аванс ССП

27 200,00

5 440,00

3

235

24.06.2010

„****”  ООД

Аванс ССП

27 200,00

5 440,00

4

236

25.06.2010

„****”  ООД

Аванс ССП

26 238,40

5 247,68

5

233

23.06.2010

„****”  ООД

Загот.монтаж арматура

20 000,00

4 000,00

6

237

28.06.2010

„****”  ООД

Загот.монтаж арматура

23 848,62

4 769,73

7

234

23.06.2010

„****”  ООД

СМР

6 200,00

1 240,00

8

239

30.06.2010

„****”  ООД

СМР

26 000,00

5 200,00

9

238

28.06.2010

„****”  ООД

Транспорт

7 392,00

1 478,00

 

 

 

ОБЩО

 

326 479,02

65295,81

                                                                     - 8 -

в резултат, на което приспаднал неследващ се  данъчен кредит от недействителни  сделки в размер на  65 295,81 лв.

От субективна страна престъплението по чл.255, ал.3, във връзка с ал.1, т.2, т.6 и т.7 от НК е извършено с пряк умисъл, тъй като деецът е съзнавал обществено опасния му характер, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал настъпването на тези последици.

Съдът приема правната квалификация „данъци в особено големи размери”, тъй като избегнатото установяване и плащане на данъчни задължения от подсъдимия Х., посочени по-горе, няколко пъти надхвърлят предвидения в разпоредбата на чл.93, т.14, пр.2 от НК размер от дванадесет хиляди лева.

С оглед на посочената правна квалификация и след като се съобрази с целта на специалната и генералната превенция, и с обстоятелствата, посочени в чл.54 от НК, както и с разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК, съдът счита, че следва да приложи разпоредбата на чл.58а, ал.1 от НК. Смекчаващите вината обстоятелства са, че подсъдимият Х. признава вината си, съжалява за случилото се и дава обяснения по случая; отегчаващо вината обстоятелство е, че подсъдимият Х. е осъждан.

Предвиденото в закона наказание за престъплението по чл.255, ал.3, във връзка с ал.1, т.2, т.6 и т.7 от НК е лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

Поради изложените съображения и с оглед разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК и чл.58а, ал.1 от НК, съдът следва да определи наказание на подсъдимия Х., като се ръководи от разпоредбите на Общата част на НК и намали така определеното наказание лишаване от свобода с една трета.

Съдът счита, че наказание от четири години и шест месеца лишаване от свобода е справедливо и отговаря на целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК, тъй като деянието се характеризира с висока степен на обществена опасност, но в случая има превес на смекчаващите вината обстоятелства, изложени по-горе. След като наказанието от четири години и шест месеца лишаване от свобода /54 месеца/ се намали с една трета /18 месеца/, се получава наказание от три години лишаване от свобода /36 месеца/.

Съдът счита, че така определеното наказание е справедливо и че за постигане на целите му /поправяне на подсъдимия/ е наложително подсъдимият Х. да изтърпи така наложеното наказание лишаване от свобода ефективно, поради което и на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС съдът следва да определи първоначален „строг” режим за изтърпяването му, което да стане в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието лишаване от свобода съдът следва да приспадне времето, през което  подсъдимият Х. е бил задържан, считано от 07.12.2012 г. до влизане на присъдата в сила.

Що се отнася наказанието конфискация, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, видно от декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от 14.01.2012 г. /л.57, т.8 от д.п. № 108/2011 г. по

Старозагорски окръжен съд                        - 9 -                            н.о.х.д. № 161/2013 г.

 

описа на ОД на МВР – Стара Загора/, удостоверение за декларирани данни № УД 001750/11.04.2012 г. от Община Стара Загора, Отдел „Местни данъци и такси” /л.65 от н.о.х.д. № 158/2012 г. по описа на Старозагорския окръжен съд/ и изявлението на подсъдимия Х. пред съда, същият не притежава недвижими имоти и МПС.

Действително, според писмо № 25704 от 21.04.2012 г. от ОД на МВР – Стара Загора, Сектор  „Пътна полиция”, и приложената към нея справка /л.61 – л.62 от н.о.х.д. № 158/2012 г. по описа на Старозагорския окръжен съд/, лек автомобил м. „Опел Астра”, рег. №  А ***КХ, е регистриран на 25.01.2012 г. на името на подсъдимия П.О.Х. и на В.С.Г. /на когото Х., по негови думи, е племенник/.

Видно от писмо № ИТ 1-00-1586#2/17.12.2012 г. от ТД на НАП – Бургас /л.114 от н.о.х.д. № 158/2012 г. по описа на Старозагорския окръжен съд/, въпреки че са поискали съдействие от РУП – Карнобат за установяване на точното местонахождение на посочения лек автомобил и осигуряване на достъп до него, до момента на изготвянето на писмото местонахождение на лекия автомобил м. „Опел Астра”, рег. №  А 9143 КХ, е неизвестно.

Поради това съдът счита, че подсъдимият Х. реално не притежава имущество, което да бъде предмет на наказанието конфискация.

Подсъдимият Х. следва да бъдат осъден да заплати по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет направените по делото разноски в размер на  560 лв.

Причините за извършване на престъплението от подсъдимия Х. са ниско правно съзнание и желание да се облагодетелства по неправомерен начин.

Предвид гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

 

                                       

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: