М О Т И В И

 

          Към Присъда № 27 от 25.04.2013г., постановена

          по НОХД № 168/2013г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора

 

         Обвинението, повдигнато срещу П.О.Х., ЕГН **********, е за това, че в периода 24.08.2010г.–14.10.2010г., в гр. Стара Загора в условията на продължавано престъпление, като управител и представител на “*****, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 319 828,88 лв., като съставил и използвал документи с невярно съдържание – месечни справки декларации /СД/ по ЗДДС и прилежащите им дневници за покупки за месец  юни и месец септември 2010г., в които невярно е документирано, че са получени доставки с описаните в тях стоки и услуги и е платен начисления ДДС при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите  по приходите – ТД на НАП – гр. ***** и приспаднал  неследващ се данъчен кредит, както следва:

 

-                     За данъчен период 01.06.2010г. – 30.06.2010г. съставил и използвал – СД по ЗДДС вх. № 1193596/24.08.2010г. и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том

Дан.период

Булстат

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

 

получ. доставката

ден

мес

год

 сделката

основа

 

сума

***

*****

***

*****

*****

2012

21

06

2010

аванс ССП

162,400.00

32,480.00

194,880.00

 

 

 

 

 

2013

23

06

2010

аванс ССП

27,200.00

5,440.00

32,640.00

 

 

 

 

 

2016

24

06

2010

аванс ССП

27,200.00

5,440.00

32,640.00

 

 

 

 

 

2017

25

06

2010

аванс ССП

26,238.40

5,247.68

31,486.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243,038.40

48,607.68

291,646.08

****

*****

****

****

*****

2014

23

06

2010

монт. арматура

20,000.00

4,000.00

24,000.00

 

 

 

 

 

2018

28

06

2010

монт.арматура

23,848.62

4,769.73

28,618.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,848.62

8,769.73

52,618.35

 

 

 

 

 

2015

23

06

2010

СМР

6,200.00

1,240.00

7,440.00

 

 

 

 

 

2020

30

06

2010

СМР

26,000.00

5,200.00

31,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,200.00

6,440.00

38,640.00

 

 

 

 

 

2019

28

06

2010

транспорт

7,367.00

1,473.40

8,840.40

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки:

326,454.02

65,290.81

391,744.83

***

****

******

****

****

 

 

ДДС продажби:

326,454.02

65,290.81

391,744.83

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС резултат:

 

0.00

 

и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 65,290.81 лв.

 

-  За данъчен период 01.09.2010г. – 30.09.2010г. съставил и използвал – СД по ЗДДС вх. № 2400-1209469/14.10.2010г.  и съответния дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

Том

Дан.период

Булстат

Фирма  от  която е

Документ - фактура

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

 

получ. доставката

ден

мес

год

 сделката

основа

 

сума

2-111

09

 

 

 

106

15

09

2010

слънчоглед

23,724.00

4,744.80

28,468.80

2-111

09

***

**

***

*

22

09

2010

слънчоглед

38,288.64

7,657.72

45,946.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,012.64

12,402.52

74,415.16

2-111

09

 

 

 

107

18

09

2010

ССП

58,470.00

11,694.00

70,164.00

2-111

09

 

 

 

108

19

09

2010

ССП

58,470.00

11,694.00

70,164.00

2-111

09

 

 

 

109

20

09

2010

ССП

58,470.00

11,694.00

70,164.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175,410.00

35,082.00

210,492.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-111

09

 

 

 

44

04

09

2010

зърно

58,470.00

11,694.00

70,164.00

2-111

09

 

 

 

45

7

09

2010

слънчоглед

21,160.00

4,232.00

25 392.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-111

09

***

****

*****

111

26

09

2010

ССП

58,470.00

11,694.00

70,164.00

2-111

09

 

 

 

110

25

09

2010

слънчоглед

38,163.84

7,632.77

70,164.00

2-111

09

 

 

 

112

27

09

2010

слънчоглед

37,455.04

7,491.01

44,946.05

2-111

09

 

 

 

116

27

09

2010

слънчоглед

40,237.12

8,047.42

48,284.54

2-111

09

 

 

 

117

28

09

2010

слънчоглед

32,947.04

6,589.41

39,536.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148,803.04

29,760.61

202,931.04

2-111

09

 

 

 

4

29

09

2010

слънчоглед

32,728.08

6,545.62

39,273.70

2-111

09

***

****

******

5

29

09

2010

слънчоглед

25,273.14

5,054.63

30,327.77

2-111

09

 

 

 

6

30

09

2010

слънчоглед

12,139.70

2,427.94

14,567.64

2-111

09

 

 

 

9

30

09

2010

слънчоглед

13,043.80

2,608.76

15,652.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,184.72

16,636.95

99,821.67

2-111

09

 

 

 

121

01

09

2010

зърно

58,270.00

11,654.00

69,924.00

2-111

09

 

 

 

122

05

09

2010

зърно

58,470.00

11,694.00

70,164.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116,740.00

23,348.00

140,088.00

2-111

09

 

 

 

123

14

09

2010

слънчоглед

25,393.92

5,078.78

30,472.70

2-111

09

 

 

 

124

16

09

2010

слънчоглед

17,370.00

3,474.00

20,844.00

2-111

09

 

 

 

125

23

09

2010

слънчоглед

32,641.44

6,528.29

39,169.73

2-111

09

 

 

 

126

24

09

2010

слънчоглед

38,475.83

7,695.17

46,171.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113,881.19

22,776.24

136,657.43

2-111

09

 

 

 

55

01

09

2010

зърно

89,969.60

17,993.92

107,963.52

2-111

09

 

 

 

56

13

09

2010

слънчоглед

27,200.00

5,440.00

32,640.00

2-111

09

 

 

 

57

21

09

2010

слънчоглед

9,414.54

1,882.92

11,297.46

2-111

09

 

 

 

58

28

09

2010

слънчоглед

31,800.72

6,360.14

38,160.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,415.26

13,683.06

82,098.32

2-111

09

***

*****

*****

14

02

09

2010

зърно

58,370.00

11,674.00

70,044.00

2-111

09

 

 

 

15

03

09

2010

зърно

58,470.00

11,694.00

25 392.00

2-111

09

 

 

 

16

06

09

2010

зърно

58,470.00

11,694.00

25 366.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175,310.00

35,062.00

210,372.00

2-111

09

 

 

 

46

8

09

2010

слънчоглед

21,160.00

4,232.00

70,164.00

2-111

09

 

 

 

47

9

09

2010

слънчоглед

21,138.84

4,227.77

70,164.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,298.84

8,459.77

50 758.61

2-111

09

 

 

 

17

17

09

2010

ССП

58,470.00

11,694.00

70,164.00

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки:

1,272,595.29

254,519.07

1,685,823.14

2-109

09

**

****

**

 

 

ДДС продажби:

1,272,690.30

254,538.07

1,527,228.37

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС за внасяне:

 

19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 254,538.07 лв., като данъчните задължения на “****** са общо в особено големи размери - 319 828,88 лв. /триста и деветнадесет хиляди осемстотин двадесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки - престъпление по чл.255 ал.3 във вр. ал.1 т.2 т.6 и т.7 от НК вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

 

                       Подсъдимият П.О.Х. по реда на чл.371, т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

 

             Въз основа на самопризнанието, направено от подсъдимия, съпоставено със събраните в хода на досъдебното производство доказателства, съдът прие за установено  следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

   

 „****** е регистрирано като дружество с ограничена отговорност на 06.04.2007г. с Решение № 1297/2007г. на ОС – гр. Стара Загора по фирмено дело №611 по описа за 2007г. Като съдружници в дружеството са записани  Г. И. К.  и Ж. Г. К.

 

         На 11.03.2009г. дружествените дялове на двамата съдружници са прехвърлени на лицата П.Х.О. и Г. В. С. Същите управляват заедно и поотделно. Видно от Акт за смърт № ****. Г. С. е починал на 06.05.2009г. Това обстоятелство е заявено в търговския регистър едва на 21.08.2010г. със заявление за вписване №20100821125437 при Агенция по вписванията, подадено от подсъдимия П.Х..

 

           Съгласно изготвен отказ №20100821125437/21.08.2010г. на Агенция по вписванията на заявителя, е отказано да бъдат вписани нови обстоятелства по партидата на “****, а именно: заявена е промяна в предмета на дейност, промяна в персоналния състав на съдружниците, вписване на нов управител и заличаване на досегашния такъв, прехвърляне на дружествените дялове между съдружниците и трансформация на дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност поради факта, че не е представен документ съгласно, който дружествените дялове на Г. С. са прехвърлени с нотариална заверка на подписите на страните.

 

           От приложеното по делото уведомление на ТД на НАП - гр. ****, офис – гр. **** се установява, че с писмо изх. №Д1/РД-21-669/10.03.2010г. на Началник отдел ”Ревизии” при ТДД на НАП – гр. ****, е изпратена докладна записка до Началник  сектор “Обслужване” при ИРМ – гр. ***** за предприемане на действия по компетентност, предвид факта, че  единият съдружник Г. С. е починал и не е назначен нов управител. Установено е също, че дружеството ежемесечно подава СД и отчетни регистри по ЗДДС, включително за месец януари 2010г.

 

        На 09.09.2010г. дружеството “***** е дерегистрирано по ЗДДС по инициатива на данъчния орган. Същото е подало СД по ЗДДС, включително и за месец 09.2010г. Съгласно електронните регистри на НАП и приложените по досъдебното производство СД по ЗДДС,  от месец 05.2009г. са били подавани в ТД на НАП – гр. ***** чрез електронния подпис на счетоводителката – св. Р.Т. Г. с изключение на тези за периода 01.06.2010г.-30.06.2010г., 01.07.2010г. – 30.07.2010г. и 01.09.2010г. – 30.09.2010г., които са подадени на хартиен носител от подс. П.Х..

 

       От изисканите отчети по ЗДДС на “****** за периода 01.06.2010г.-30.06.2010г., 01.07.2010г.–30.07.2010г. и 01.09.2010г. – 30.09.2010г., се установяват следните обстоятелства:

 

        За отчетен период месец 06.2010г. подс. П.Х. – управител на “******, е подал СД вх. №1193596/24.08.2010г. и дневник за покупки за месец 06.2010г., в които документи са декларирани единствено доставки от „******* на обща стойност 326 454.02 лв. и ДДС в размер на 65 290.81лв. Предмет на доставките са извършени авансови плащания на селскостопанска продукция и различни услуги /СМР, транспорт/.

 

         В СД по ЗДДС и прилежащият и дневник за покупки са отразени девет броя фактури, както следва:

 

 

Том

Дан.период

Булстат

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

 

получ. доставката

ден

мес

год

 сделката

основа

 

сума

2-105

06

2010

****

*****

2012

21

06

2010

аванс ССП

162,400.00

32,480.00

194,880.00

2-105

06

2010

 

 

2013

23

06

2010

аванс ССП

27,200.00

5,440.00

32,640.00

2-105

06

2010

 

 

2016

24

06

2010

аванс ССП

27,200.00

5,440.00

32,640.00

2-105

06

2010

 

 

2017

25

06

2010

аванс ССП

26,238.40

5,247.68

31,486.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243,038.40

48,607.68

291,646.08

2-105

06

2010

 

 

2014

23

06

2010

монт. арматура

20,000.00

4,000.00

24,000.00

2-105

06

2010

***

******

2018

28

06

2010

монт.арматура

23,848.62

4,769.73

28,618.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,848.62

8,769.73

52,618.35

2-105

06

2010

 

 

2015

23

06

2010

СМР

6,200.00

1,240.00

7,440.00

2-105

06

2010

 

 

2020

30

06

2010

СМР

26,000.00

5,200.00

31,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,200.00

6,440.00

38,640.00

2-105

06

2010

 

 

2019

28

06

2010

транспорт

7,367.00

1,473.40

8,840.40

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки:

326,454.02

65,290.81

391,744.83

2-101

06

2010

****

****

 

 

ДДС продажби:

326,454.02

65,290.81

391,744.83

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС резултат:

 

0.00

 

 

         За отчетен период месец 07.2010г. “Терра Транс” ООД е подал СД вх.№1193597/24.08.2010г. с нулеви стойности.

 

        За отчетен период месец 09.2010г. “Терра Транс” ООД е подал СД вх.№2400-1209469/14.10.2010г. и дневник за покупки за месец 09.2010г., в които документи са декларирани доставки по фактури, издадени от различни земеделски кооперации на обща стойност 1 272 595.29 лв. и ДДС в размер на 254 519.07лв.Същите са с предмет на дейност производство и търговия със селскостопанска продукция. В СД по ЗДДС и прилежащият и дневник за покупки са отразени тридесет и два броя фактури, както следва:

 

 

Том

Дан.период

Булстат

Фирма  от  която е

Документ - фактура

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

 

получ. доставката

ден

мес

год

 сделката

основа

 

сума

2-111

09

2010

***

******

106

15

09

2010

слънчоглед

23,724.00

4,744.80

28,468.80

2-111

09

2010

 

 

110

22

09

2010

слънчоглед

38,288.64

7,657.72

45,946.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62,012.64

12,402.52

74,415.16

2-111

09

2010

 

 

107

18

09

2010

ССП

58,470.00

11,694.00

70,164.00

2-111

09

2010

 

 

108

19

09

2010

ССП

58,470.00

11,694.00

70,164.00

2-111

09

2010

 

 

109

20

09

2010

ССП

58,470.00

11,694.00

70,164.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175,410.00

35,082.00

210,492.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-111

09

2010

 

 

44

04

09

2010

зърно

58,470.00

11,694.00

70,164.00

2-111

09

2010

 

 

45

7

09

2010

слънчоглед

21,160.00

4,232.00

25 392.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-111

09

2010

 

 

111

26

09

2010

ССП

58,470.00

11,694.00

70,164.00

2-111

09

2010

 

 

110

25

09

2010

слънчоглед

38,163.84

7,632.77

70,164.00

2-111

09

2010

 

 

112

27

09

2010

слънчоглед

37,455.04

7,491.01

44,946.05

2-111

09

2010

 

 

116

27

09

2010

слънчоглед

40,237.12

8,047.42

48,284.54

2-111

09

2010

***

*******

117

28

09

2010

слънчоглед

32,947.04

6,589.41

39,536.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

148,803.04

29,760.61

202,931.04

2-111

09

2010

 

 

4

29

09

2010

слънчоглед

32,728.08

6,545.62

39,273.70

2-111

09

2010

 

 

5

29

09

2010

слънчоглед

25,273.14

5,054.63

30,327.77

2-111

09

2010

 

 

6

30

09

2010

слънчоглед

12,139.70

2,427.94

14,567.64

2-111

09

2010

 

 

9

30

09

2010

слънчоглед

13,043.80

2,608.76

15,652.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83,184.72

16,636.95

99,821.67

2-111

09

2010

 

 

121

01

09

2010

зърно

58,270.00

11,654.00

69,924.00

2-111

09

2010

 

 

122

05

09

2010

зърно

58,470.00

11,694.00

70,164.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116,740.00

23,348.00

140,088.00

2-111

09

2010

 

 

123

14

09

2010

слънчоглед

25,393.92

5,078.78

30,472.70

2-111

09

2010

 

 

124

16

09

2010

слънчоглед

17,370.00

3,474.00

20,844.00

2-111

09

2010

 

 

125

23

09

2010

слънчоглед

32,641.44

6,528.29

39,169.73

2-111

09

2010

 

 

126

24

09

2010

слънчоглед

38,475.83

7,695.17

46,171.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113,881.19

22,776.24

136,657.43

2-111

09

2010

***

*****

55

01

09

2010

зърно

89,969.60

17,993.92

107,963.52

2-111

09

2010

 

 

56

13

09

2010

слънчоглед

27,200.00

5,440.00

32,640.00

2-111

09

2010

 

 

57

21

09

2010

слънчоглед

9,414.54

1,882.92

11,297.46

2-111

09

2010

 

 

58

28

09

2010

слънчоглед

31,800.72

6,360.14

38,160.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,415.26

13,683.06

82,098.32

2-111

09

2010

 

 

14

02

09

2010

зърно

58,370.00

11,674.00

70,044.00

2-111

09

2010

 

 

15

03

09

2010

зърно

58,470.00

11,694.00

25 392.00

2-111

09

2010

 

 

16

06

09

2010

зърно

58,470.00

11,694.00

25 366.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175,310.00

35,062.00

210,372.00

2-111

09

2010

 

 

46

8

09

2010

слънчоглед

21,160.00

4,232.00

70,164.00

2-111

09

2010

 

 

47

9

09

2010

слънчоглед

21,138.84

4,227.77

70,164.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,298.84

8,459.77

50 758.61

2-111

09

2010

 

 

17

17

09

2010

ССП

58,470.00

11,694.00

70,164.00

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки:

1,272,595.29

254,519.07

1,685,823.14

2-109

09

2010

**********

 

 

 

ДДС продажби:

1,272,690.30

254,538.07

1,527,228.37

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС за внасяне:

 

19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От заключението на съдебно-графологическата експертиза по Протокол № 423 от 06.07.2012г., изготвено от специалист в областта на графическото идентификационно изследване на подписи, възприето от съда като добросъвестно и компетентно, е видно, че подписите срещу реквизитите “Подпис и печат” в СД по ЗДДС и подписите под реквизитите “УПРАВИТЕЛ” в прилежащите им дневници за покупки и продажби на “******* с входящи номера на ТД на НАП–******, офис ***** 1193596/24.08.2010г., 1193597/24.08.2010г. и 2400-1209469/14.10.2010г., са изпълнени собственоръчно от П.О.Х. /лист 42-46 от ДП – т. VІІІ/.

 

От заключението на съдебно–счетоводната експертиза, възприето от съда като добросъвестно и компетентно, е видно, че общия размер на данъчния кредит, който не се следва на дружеството е в размер на 319 828,88  лв. /лист 2-37 от ДП т. VІІІ/.

 

Обстоятелството, че през инкриминирания период от време – 24.08.2010г. – 14.10.2010г., включващ два данъчни периода,  с цялостната дейност на “*****, се е занимавал подсъдимия П.О.Х., вкл. и за счетоводството на привидно извършваната такава /в частност изготвяне и подаване на процесните СД по ЗДДС и прилежащите дневници към тях за покупки/, се установява въз основа на  направеното от същия самопризнание по чл.371, т.2 от НПК, съпоставено с:

 

- показанията на свидетелката Р.Т. Г. /л. 6-9 от ДП, т. VІІ/ и свидетелката Ю.М.Н. /лист 10-12 от ДП, т. VІІ/;

 - заключението на съдебно-графологическата експертиза;

 - протоколи от електронните регистри на НАП и подавани СД по ЗДДС за процесното дружество, извън инкриминирания период.

 

Включените в дневниците за покупки  на “***************, приложени към справките-декларации по ЗДДС, подадени за данъчните периоди м.06 и м.09.2010г., въз основа на които е декларирано право на данъчен кредит (в последствие непризнат), не осчетоводяват реално извършени доставки по смисъла на чл.6, чл. 9 и чл. 25 от ЗДДС.

Събраните в хода на делото доказателства подкрепят в достатъчна степен направеното от подсъдимите самопризнание по чл.371, т.2 от НПК на горепосоченото обстоятелство като част от изложените в обстоятелствената част на обвинителния акт.

 

Свидетелят Р. П. Т. – управител на „***** дава показания /лист 24-25 от ДП, том VІІ/, че представляваното от него дружество никога не е имало търговски взаимоотношения с “******  и не е извършвало отразените доставки. Това обстоятелство се потвърждава и от приложените СД по ЗДДС с дневниците за продажби за посочения данъчен период на „******. Видно от тях, „***** не е декларирало такива сделки.

 

Свидетелите – управители: И. П. Г. *****/лист 117 от ДП, т. VІІ/; П. Т. П. - ******** /лист 135 от ДП, т. VІІ/; Х. В. Н. - ******** /лист 127-128 от ДП, т. VІІ/; Й. Д. Л. - *********/лист 122-123 от ДП, т. VІІ/; Т. Т. К. -****** /лист 104-105 от ДП, т. VІІ/:  В. С. В. - ******** /л. 111-112 от ДП, т. VІІ/ и Я. Г. К. - “******** /лист 141-142 от ДП, т. VІІ/, дават показания, че „*******  не е било клиент на нито една от кооперациите и не са издавани фактурите, които подс. Х. е вписал в съответната справка декларация по ЗДДС и в прилежащия дневник  за покупки. В счетоводствата на кооперациите – контрагенти по фактурите с „****** не са осчетоводявани такива фактури. Фактури с получател „****** не са били издавани, не са осчетоводявани, не са включени в съответните СД по ЗДДС и прилежащия дневник за продажби.

 

Горепосоченото обстоятелство, че фактурите  с доставчици -  упоменатите по-горе търговски дружества и земеделски кооперации,  включени в дневниците за покупки на ******,  приложени към справките-декларации по ЗДДС, подадени  за данъчните периоди м.06. и м.09.2010г., не осчетоводяват реално осъществени доставки - се установява и чрез заключението на изготвената съдебно-счетоводна експертиза /л. 2-37, том VІІІ ДП/ -  основано на  анализ на счетоводни документи по делото и извършени проверки там, където е необходимо.

 

 

І. ЗА ДАНЪЧЕН ПЕРИОД от 01.06.2010г. до 30.06.2010г.

 

От подсъдимия П.О.Х. е подадена Справка-декларация с вх.№ 1193596 от 24.08.2010г. на обща стойност 326 452.02 лв. и ДДС в размер на 65 290.81 лв.

 

В дневника за покупки за посочения данъчен период са включени 9 броя фактури с доставчик “КАРИМА" ЕООД, както следва:

 

 

 

Том

Дан.период

Булстат

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

 

получ. доставката

ден

мес

год

 сделката

основа

 

сума

2-105

06

2010

***

****

2012

21

06

2010

аванс ССП

162,400.00

32,480.00

194,880.00

2-105

06

2010

 

 

2013

23

06

2010

аванс ССП

27,200.00

5,440.00

32,640.00

2-105

06

2010

 

 

2016

24

06

2010

аванс ССП

27,200.00

5,440.00

32,640.00

2-105

06

2010

 

 

2017

25

06

2010

аванс ССП

26,238.40

5,247.68

31,486.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243,038.40

48,607.68

291,646.08

2-105

06

2010

*****

******

2014

23

06

2010

монт. арматура

20,000.00

4,000.00

24,000.00

2-105

06

2010

 

 

2018

28

06

2010

монт.арматура

23,848.62

4,769.73

28,618.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,848.62

8,769.73

52,618.35

2-105

06

2010

 

 

2015

23

06

2010

СМР

6,200.00

1,240.00

7,440.00

2-105

06

2010

***

*****

2020

30

06

2010

СМР

26,000.00

5,200.00

31,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32,200.00

6,440.00

38,640.00

2-105

06

2010

 

 

2019

28

06

2010

транспорт

7,367.00

1,473.40

8,840.40

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС покупки:

326,454.02

65,290.81

391,744.83

2-101

06

2010

****

***

 

 

ДДС продажби:

326,454.02

65,290.81

391,744.83

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДС резултат:

 

0.00

 

 

Предмет на доставките от страна на ******  са извършени авансови плащания на селскостопанска продукция и различни услуги.

 

Липсват оригинални фактури за произхода на фактурираните стоки и реалното изпълнение на услугите, издадени от “***** и включени в дневника за покупки на *******. Липсват договори за покупко-продажба на селскостопанска продукция, от които да е видно количество, цена на килограм, реда и условията на плащане, начин на транспортиране на ССП. Липсват приложени пътни листи, експедиционни бележки и кантарни бележки за установяване реалността на сделката. Липсват договори, пътни листи и пътни книжа за доказване транспортна услуга. Липсват договори за СМР. В дневниците за продажби на “****** за м. 06.2010г. установяват, че не са издавани и декларирани продажби на ****** /т. ІV-стр. 75 от ДП/.

 

За м. 06.2010г., експертизата счита, че неправилно е ползван данъчен кредит от “****** в размер на 65 290.81 лв.

 

Гореизложените обстоятелства налагат извода, че  фактурите от доставчика ******, включени  в дневника за покупки  за  данъчен период м. 06.2010г., не отговарят на действително извършени доставки по смисъла на чл. 6, чл. 9 и чл. 25 от ЗДДС и че въз основа на тях без основание е декларирано право на данъчен кредит  в размер на 65 290.81 лв., включен в приспаднатия такъв чрез прихващане от начисления за данъчния период ДДС.

 

 

ІІ. ЗА ДАНЪЧЕН ПЕРИОД от 01.09.2010г. до 30.09.2010г.

 

От подсъдимия П.О.Х. е подадена Справка-декларация с вх.№ 24001209469 от 14.10.2010г. на обща стойност  1 272 599.29 лв. и ДДС в размер на 254 519.07 лв.

 

В дневника за покупки за посочения данъчен период са включени 32 броя фактури с доставчици, посочени подробно в таблицата по-долу, както следва:

 

 

Том

Дан.период

Булстат

Фирма  от  която е