Р Е Ш Е Н И Е       

 

 

Номер…56……12 април.......….Година 2013………..….Град Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд…………………….….Наказателно отделение

На тринадесети март.…............….…........  Година две хиляди и тринадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                                                                                     ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                      КРАСИМИРАДОНЧЕВА

    

Секретар  Красимира Цонева

Прокурор Алексей Ангелов

като разгледа докладваното от съдията ………………..ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ВНЧХ дело ..………….…номер 1045………………по описа за 2013 година

 

Производството е по реда на чл.313 и сл. НПК.

 

Обжалвано е протоколно определение от 28.11.2012г., постановено по НЧХД №295/2011г. по описа на Чирпански районен съд, с което е прекратено производството по делото поради неявяването без уважителни причини на частния тъжител и неговия повереник.

 

В съдебно заседание повереникът на жалбоподателя – частен тъжител В.М.П. – адв. Н.М. изразява становище, че за последното съдебно заседание са били налице уважителни причини, както за страната – влошено здравословно състояние, така и за повереника – служебен ангажимент, поради което моли определението да бъде отменено и делото – върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Защитникът на подсъдимия Е.М.М. - адв.Н.К. счита, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

В дадената му дума за лична защита подсъдимият Е.М.М. поддържа изложеното от защитника си.

  

В последната си дума подсъдимият Е.М.М. моли да се прекрати производството по делото.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните и провери изцяло правилността на обжалваното определение, намери за установено следното:

 

В съдебно заседание на 07.11.2012г. делото е било отложено за 28.11.2012г. В насрочения час – 09.30ч. и до 09.45ч., когато е приключило заседанието, частният тъжител В.П. не се явил, като не се явил и неговият повереник адв. Н. М.. Съответно по делото не са постъпили молби от същите, с които да уведомяват съда за наличието на уважителни причини за неявяването им. Не е подадена подобна информация и от деловодството на съда евентуално за телефонно обаждане от страната за това. Ето защо съдът е приел, че са налице условията на чл.24 ал.4 т.5 НПК и прекратил производството.

Въззивният съд, с оглед на представените в настоящето производство писмени доказателства, намира, че за частния тъжител са били налице уважителни причини за неявяването му – влошеното му здравословно състояние, установено от медицинско направление и болничен лист. Вярно е, че страната не е била процесуално коректна и първоинстанционният съд не може да бъде упрекнат за постановения резултат при липсата на каквато и да е информация за горните обстоятелства. Установеното пред въззивната инстанция обаче налага атакуваното определение да бъде отменено и делото да бъде върнато на съда за продължаване на съдопроизводствените действия. Същото се отнася и за процесуалния представител на частния тъжител – адв. Н.М., която, след като по някакъв начин е узнала за обективната пречка за явяване на доверителя си в съдебно заседание, е следвало да уведоми за това съда, като подаде писмена молба или се обади по телефона в деловодство, като посочи причините за неявяването, както на тъжителя, така и за собственото си неявяване. Тази забележка към повереника обаче не променя горните изводи на въззивния състав за необходимостта наказателното производство да продължи.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 28.11.2012г., постановено по НЧХД №295/2011г. по описа на Чирпански районен съд.

 

ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Решението е окончателно.

 

                               

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

                                                                                                        2.