Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 60                                         12.04.2013 г.                             град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд                                                                       ІІ Наказателен състав

На 20.03.                                                                                             Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР  РАЧЕВ

                                                               ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

                                                                                      ИВА СТЕФАНОВА

 

Секретар М.  Т.           

Прокурор  …………….    

като разгледа докладваното от  съдия  ИВА СТЕФАНОВА

ВНЧХ дело номер 1059 по описа за 2013 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на гл.ХХІ от НПК.

Постъпила е жалба от Г.С.Р. против разпореждане № 162 от 22.01.2013 г., постановено по н.ч.х.д. № 29/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което наказателното производство по делото е прекратено на основание чл.250, ал.1, т.2 от НПК. В жалбата са изложени съображения в подкрепа на оплакването, че обжалваното разпореждане е неправилно и незаконосъобразно. Моли въззивния съд да отмени обжалваното разпореждане и да върне делото на първоинстанционния съд за продължаване на производството по него.

Въззиваемата Р.Д.П. моли съда да остави жалбата без уважение. Твърди, че е потърсила защита на своите права, подавайки описаната в тъжбата на Р. искова молба за присъждане на родителски права и издръжка. Още повече, че визираната  искова молба не е подписана от П., а от баща й, в качеството му на неин пълномощник. Подробни съображения за това развива в пледоарията си защитникът й адв. К.Г..

Съдът, след като обсъди изложените в жалбата съображения, доводите на страните и се запозна с представените по делото доказателства, намери за установено следното:

Н.ч.х.д. № 29/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд е образувано по подадена от Г.С.Р. тъжба против Р.Д.П., като с тъжбата подсъдимата П. е обвинена в извършване на престъпление по чл.148, ал.1, т.2, пр.2, във връзка с чл.147, ал.1 от НК.

                                                      - 2 -

С обжалваното разпореждане № 162 от 22.01.2013 г. районният съд е прекратил наказателното производство по н.ч.х.д. № 29/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд на основание чл.250, ал.1, т.2 от НПК, като е приел, че деянието, описано в тъжбата не съставлява престъпление.

Частният тъжител Г.С.Р. в срок е обжалвал горното разпореждане за прекратяване на наказателното производство по делото. В жалбата си Р. твърди, че районният съд е направил анализ на изложеното в тъжбата и е достигнал до правни изводи, като всъщност се е произнесъл по съществото на спора, което е недопустимо в този етап на наказателното производство.

Настоящата инстанция напълно споделя съображенията на жалбоподателя Р., че не са налице основанията на чл.250, ал.1, т.2 от НПК и че районният съд неправилно е приложил тази разпоредба, като е обсъдил изложеното в тъжбата и е направил правни изводи, отнасящи се до съществото на обвинението.

Съгласно чл.250, ал.1, т.2 от НПК, съдията-докладчик прекратява наказателното производство, когато деянието, описано в тъжбата, не съставлява престъпление. Прекратяването на наказателното производство по този ред става тогава, когато в тъжбата не се съдържат въобще съставомерни белези на престъпление, съгласно нормите на НК. В никакъв случай това прекратяването не трябва да се свързва с обосноваността на тъжбата или с анализ на описаната в нея фактическа обстановка и на посочените в нея доказателства. Излагането на правни изводи, които всъщност представляват обсъждане и решаване на въпросите по чл.301 от НПК, води до допускане на съществено нарушение на процесуалните правила.

А именно това е направил районният съд в обжалваното разпореждане, обсъждайки по същество изложените обстоятелства в тъжбата на Р..

Според чл.252 от НПК, когато са налице основанията за това, съдията-докладчик трябва да насрочи делото и да го разгледа в отрито съдебно заседание.

В НПК подробно е уредено съдебното производство по наказателни дела – след приключване на съдебното следствие, изслушване на съдебните прения и даване на последна дума на подсъдимия, съдът се оттегля на тайно съвещание, за да постанови присъдата. Едва тогава съдът обсъжда и решава въпросите по чл.301 от НПК.

А в настоящия случай съдията-докладчик е направил анализ на доказателствата и е съпоставил своите правни изводи с изложеното в обстоятелствената част на тъжбата още преди да е внесъл делото в открито съдебно заседание и да го е разгледал по същество.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че постановеното от районния съд разпореждане № 162 от 22.01.2013 г. по н.ч.х.д. № 29/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което наказателното производство по делото е прекратено, е незаконосъобразно и неправилно, тъй като не са били налице основанията на чл.250, ал.1, т.2 от НПК за постановяването му.

Старозагорски окръжен съд                         - 3 -                         в. н.ч.д. № 1059/2013 г.

 

Поради това обжалваното разпореждане следва да бъде отменено, а делото следва да бъде върнато на Казанлъшкия районен съд за разглеждане по същество от друг състав на същия съд, предвид основанията за отвеждане на съдиите по чл.29, ал.1, т.1, б.”в” от НПК.

Воден от горните мотиви и на основание чл.334, т.1 от НПК, съдът

 

Р    Е    Ш    И   :

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 162 от 22.01.2013 г., постановено по н.ч.х.д. № 29/2013 г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което на основание чл.250, ал.1, т.2 от НПК съдът е прекратил наказателното производство по делото.

ВРЪЩА н.о.х.д. № 29/2013 г. на Казанлъшкия районен съд за ново разглеждане.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

     

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                         2.