О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер № 328                                  23.04.2013 г.                   град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд,наказателно отделение на двадесет и трети април 2013  година

в закрито заседание в следния състав:

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОНЬО ТОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ:СОНЯ КАМЕНОВА

                    ИВА СТЕФАНОВА

 

 

като разгледа докладваното от съдията-докладчик Тоньо Тонев вчнд № 1072 по описа за 2013 г.,за да се произнесе съобрази следното:

 

 

 

Производството е образувано по частна жалба на К.Л.К., ЕГН **********, със съдебен адрес гр.*******  против определение №13/07.01.2013 год. по ЧНД №2578/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Постановление на Районна прокуратура гр.Стара Загора от 29.10.2012 год., с което се прекратява наказателното производство, образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.183,ал.І НК по досъдебно производство №зм 126/2012 год. по описа на Първо РУ “Полиция”- Стара Загора/Пр.преписка №279/2012 год. по описа на Районна прокуратура гр.Стара Загора/.

С жалбата се иска да се отмени определението на съда и постановлението на РП-Стара Загора, които жалбоподателят счита за необосновани и незаконосъобразни, като се задължи прокуратурата да продължи разследването срещу Л.К.А. за извършено престъпление по чл.183,ал.І НК.

Според изложеното във въззивната жалба, съдът,респ. наблюдаващия прокурор, повърхностно и незадълбочено е подложил на анализ събраните доказателства, а други доказателства изобщо не е обсъдил.Основното оплакване е за необоснованост на съдебния акт, което го прави и незаконосъобразен.

Окръжният съд, в настоящия състав, след като се запозна с изложеното в жалбата  и материалите по делото,  намира частната жалба за неоснователна.

Първоинстанционният съд  съобразно събраните по делото доказателства е обосновал правен извод, който като резултат е правилен, но като основание за прекратяване на наказателното производство/чл.24,ал.І,т.1 НПК/ е незаконосъобразен.

На първо място е правилен извода, че инкриминираният период е 20.10.2005 год. до 27.08.2009 год., а не от м.август 2009 год. до месец декември 2011 година. В тази връзка, така образувано досъдебно производство/касаещо период от август 2009 до декември 2011 год./ действително сочи на липса на престъпление, тъй като задължението на Л. А. обхваща периода, за който е осъден, макар изпълнителния лист да е издаден в по късен момент-17.07.2009 год.

По законосъобразността на правните изводи на районния съд и прокуратурата.

 От събраните доказателства и заключението на съдебно-икономическата експертиза се налага извода, че в хода на разследването Л. А. е погасил задълженията си към своя низходящ К.К..

Видно от заключението на вещото лице внесените суми за периода от 03.09.2007 год. до 10.04.2012 год. са 4073,73 лева, докато дължимата сума за периода 20.10.2005 год./начална дата на възникнало задължение за заплащане на месечна издръжка от Л. А. на пострадалия/ до 27.08.2009 год./навършване на пълнолетие на пострадалия/  е 3700 лева.

Наказателната отговорност на дееца при престъплението по чл.183,ал.І от НК се носи само за присъдените със съдебното решение суми за издръжка, но не и за натрупаните мораторни лихви, такси по изпълнението, разноски по образуване на изпълнително дело, такси по чл.26 от Тарифа за таксите и разноските по ЗЧСИ с включен ДДС.

Във връзка с гореизложеното настоящия състав на въззивната инстанция намира, че изводът за прекратяване на наказателното производство е правилен,но прекратяването е следвало да се извърши на основание чл.183,ал.ІІІ НК, а не на основание чл.24,ал.І,т.1 НПК, т.е.че деянието не е извършено или не съставлява престъпление. Очевидно е, че задължението на Л. А. е възникнало с влизане в сила на решението по гр.дело №1587/2006 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е осъден да заплаща до навършване на пълнолетие на детето си К.Л.К. ежемесечна издръжка в размер на 80 лева, считано от 20.10.2005 год. до настъпване на обстоятелствата за нейното прекратяване. Бездействието на Л. А.  е предизвикало издаване на изпълнителен лист и образуване на изпълнително дело пред частен съдия изпълнител И. Б.. В тази връзка се налага извода, че след влизане в сила на решението по горецитираното гражданско дело по описа на Старозагорски районен съд Л. А. не е изпълнил съзнателно  задължението си за повече от две месечни вноски за издръжка.

При това положение, след като това задължение е изпълнено до приключване на досъдебното производство и не са настъпили други вредни последици, е налице хипотезата на чл.183,ал.ІІІ от НК, на което основание наказателното производство следва да се прекрати. В този смисъл е и съдебната практика на ВКС/ТР №19/1974 год., ОСНК на ВС/.  

 

      Водим от това и на основание чл.243,ал.VІІ вр. с ал.V,т.2 НПК,вр. с чл.183,ал.ІІІ вр.ал.І НК, съдът         

 

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

           

 

                    ИЗМЕНЯВА определение №13/07.01.2013 год. по ЧНД №2578/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Постановление на Районна прокуратура гр.Стара Загора от 29.10.2012 год., с което се прекратява наказателното производство, образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.183,ал.І НК по досъдебно производство №зм 126/2012 год. по описа на Първо РУ “Полиция”- Стара Загора/Пр.преписка №279/2012 год. по описа на Районна прокуратура гр.Стара Загора/,в частта относно правното основание за прекратяване, като вместо приетото правно основание за прекратяване на наказателното производство чл.24,ал.І,т.1 НПК,постановява прекратяване на наказателното производство на основание  чл.183,ал.ІІІ НК.

 

        ПОТВЪРЖДАВА определение №13/07.01.2013 год. по ЧНД №2578/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд в останалата част.

 

 

 

         Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                      1.   

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                      2.