О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер………………26 април  Година 2013..………..…Град Стара Загора

 

Старозагорски окръжен съд……. ………………...…Наказателно отделение

На…...….......….....26 април……..…...…....Година две хиляди и тринадесета

В закрито заседание в следния състав:

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: СОНЯ КАМЕНОВА

                                          ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА                                                                                                

          КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

 

разгледа докладваното от съдията ТАТЯНА ГЬОНЕВА……..……

ВЧН дело номер 1098…………………….…..……...по описа за 2013 година

 

         Производството е по реда на чл.243 ал.6 НПК.                  

 

         Обжалвано е определение №63 от 12.02.2013г., постановено по ЧНД №205/2013г. по описа на Казанлъшки районен съд, с което потвърдено постановление на РП Казанлък от 23.01.2013г. за прекратяване на наказателното производство по ДП №1098/2012г. по описа на РУП Казанлък, водено срещу обвиняемия М. А.К. за престъпление по чл.131 ал.1 т.4 пр. трето вр. чл.129 ал.2 вр. ал.1 НК.

 

         Недоволен от определението са останали жалбоподателите Ю.  А. Т. и М.Ю.Т. и като го обжалват в законния срок чрез повереника си адв. Ю.Г., моли същото да бъде отменено като незаконосъобразно, като бъде отменено и потвърденото с него постановление за прекратяване на наказателното производство и делото да бъде върнато на прокурора с указания за продължаване на разследването. В жалбата се обсъждат подробно допуснатите от съда и прокурора процесуални нарушения, свързани основно с необсъждането на събрания доказателствен материал, обуславящи необосноваността на постановените актове.

 

         По частната жалба не са постъпили писмени възражения от РП Казанлък.

 

         Съдът намира, че частната жалба е подадена в предвидения от закона седмодневен срок от активно легитимирани лица и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

 

         С атакуваното пред първоинстанционния съд постановление на РП Казанлък от 23.01.2013г. е прекратено наказателното производство срещу М. А. К. за престъпление по чл.131 ал.1 т.4 пр. трето вр. чл.129 ал.2 вр. ал.1 НК, като е прието, че деянието е извършено в условията на неизбежна отбрана. Прието е, че обв. К. е произвел изстрелите в долните крайници на всеки от пострадалите, за да защити от предприетото от същите нападение своя живот, както и този на баща си – св. А.К..

         Въззивният съд намира за основателни направените в жалбата оплаквания за необоснованост, както на прокурорския акт, така и на първоинстанционното определение. И в двата акта липсва анализ на събрания доказателствен материал, респективно съпоставка на противоречащи си показания на пострадалите с обясненията на обвиняемия. Гласните доказателства не са отнесени и към заключенията на изготвените СМЕ на двамата пострадали, както и на свидетеля А.К.. Ето защо следва само на това основание определението на Казанлъшки районен съд да бъде отменено, като бъде отменено и потвърденото с него постановление за прекратяване на наказателното производство. Впрочем съдът просторно е преповторил съдържанието на жалбите, като декларативно е преповторил и приетото в атакуваното постановление.

         Настоящата инстанция намира, че за пълното изясняване на делото от фактическа страна, респективно за установяване на обстоятелствата по чл.12 ал.1 НК, изключващи наказателната отговорност на обв. М. К., следва да се назначи комплексна съдебно медицинска и балистична експертиза, която след запознаване с всички събрани доказателства, включително и с приложения оловен проектил /обект №5 от протокола за оглед/, да отговори на въпроса от какво разстояние са произведени изстрелите към всеки един от пострадалите Т., като се вземат предвид вида на оръжието, употребените боеприпаси и причинените на всеки пострадал увреждания. Изясняването на това обстоятелство е от съществено значение, за да се прецени наличието на реално нападение спрямо обвиняемия на страна на М. Т. и Ю. Т.. Преди това е необходимо да се извърши повторен разпит на обвиняемия за установяването на точния вид боеприпаси, с които е произвел изстрелите. Експертизата следва да даде отговор и на въпроса с колко изстрела са причинени уврежданията на пострадалия М.Т. /ако е възможно да бъде даден категоричен отговор/, както и на въпроса възможно ли е същите увреждания да бъдат причинени само с един изстрел, доколкото са засегнати двата долни крайника на пострадалия. Заключението на тази експертиза би спомогнало да бъдат проверени показанията на св. М.Т., който твърди, че обвиняемият не е произвел предупредителен изстрел във въздуха, както и че спрямо него са произведени два поразяващи изстрела и то през известен интервал от време. Заключението несъмнено би спомогнало и за проверка на обясненията на обвиняемия за същите обстоятелства. Изясняването на факта колко изстрела е произвел обвиняемият спрямо М.Т. /респективно произведен ли е предупредителен изстрел/ е от особено значение, за да се прецени дали евентуално противоправното нападение от страна на двамата пострадали не е било прекратено към момента на произвеждане на втория поразяващ изстрел спрямо М.Т., ако се установи, че такъв е бил произведен отново в долните му крайници.

 

         С оглед на изложеното Окръжният съд намира, че следва обжалваното определение да бъде отменено, като бъде отменено и потвърденото с него постановление за прекратяване на наказателното производство и делото следва да се върне на прокурора за продължаване на разследването съобразно дадените указания. 

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.243 ал.7 НПК, Окръжният съд

        

                                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :      

 

         ОТМЕНЯ определение №63 от 12.02.2013г., постановено по ЧНД №205/2013г. по описа на Казанлъшки районен съд и потвърденото с него постановление на РП Казанлък от 23.01.2013г. за прекратяване на наказателното производство по ДП №1098/2012г. по описа на РУП Казанлък.

 

         ВРЪЩА делото на РП Казанлък за продължаване на разследването съобразно дадените указания.

        

         Определението е окончателно.      

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                           ЧЛЕНОВЕ: