ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

...                                      29.04.2013 година                 град Стара Загора

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 12 април                                                     2011 година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА                                                       

                                                 ЧЛЕНОВЕ:  ИВА СТЕФАНОВА

                                                                       КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 Секретар:

 Прокурор:

като разгледа докладваното от СЪДИЯ КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

ВЧН дело 1125 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.6 и ал.7 от НПК.

 

Образувано е по протест на прокурор при РП – Стара Загора против Определение № 61 от 28.01.2013 г., постановено по ЧНД № 173/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е отменено Постановление от 04.01.2013 г. на Районна прокуратура – Стара Загора за прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ-791/2012 г. по описа на Второ РУ “Полиция” – Стара Загора, образувано срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК.

 

 В протеста се излагат съображения за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното определение с искане да бъде отменено и потвърдено постановлението за прекратяване на наказателното производство.

 

Съдът, след като се запозна с оплакванията в протеста и с доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

Протеста е депозиран в съда в законоустановения седемдневен срок и от активно легитимирано лице, поради което е процесуално допустим.

Разгледан по същество, протеста е неоснователЕн.

 

Досъдебно производство ДП № ЗМ-791/2012 г. по описа на Второ РУ “Полиция” – Стара Загора е образувано с първото действие по разследването – оглед на местопроизшествие от 07.08.2012 г. срещу неизвестен извършител затова, че на 07.08.2012 г. в с. К., общ. С., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защитата на имот, отнел чужди движими вещи – кафе машина марка “SAECO” от владението на К.В.С., без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК.

С обжалваното пред Районен съд – Стара Загора постановление наказателното производство е прекратено на основание чл.243, ал.1, т.1, вр. чл.24, ал.1, т.1, вр. чл.199, ал.1 от НПК.

 

Приетата за установена от прокурора фактическа обстановка е следната:

Свидетелят К.В. бил управител на “***” ЕООД и имал бензиностанция, находяща се в с. К., общ. С.. На бензиностанцията била поставена кафе машина марка “SAECO”. Същата била закупена от свидетеля като физическо лице, а не като управител на “***” ЕООД. От монтирането й машината се поддържала и ремонтирала от ЕТ “***”, собственост на свидетеля Ж.И..

Между двамата свидетели били налице неуредени финансови отношения от м. юни 2012 г. Според свидетеля И. кафе машината на свидетеля В. била много повредена и ремонта й бил финансово неоправдан. Поради тази причина свидетеля И. предложил машината да остане в сервиза му за резервни части, а той да даде на В. друга кафе машина от същата марка, като последният следвало да му заплати сумата от 300 лв. Според показанията на свидетеля И., В. се съгласил и при монтажа на новата машина негов работник от бензиностанцията заплатил сумата от 150 лв., като уточнил, че по-късно свидетеля В. ще доплати остатъка.

Тъй като изминал повече от месец, а свидетеля В. не е заплатил остатъка от 150 лв., свидетелят И. изпратил свой работник – свидетеля С.Р. до бензиностанцията в с. К.. Там, на 07.08.2012 г., свидетеля Р., без съгласието на свидетеля В., демонтирал горната част на кафе машината и я откарал в базата на свидетеля И.. Като разбрал за демонтажа свидетеля В. сигнализирал органите на полицията, че кафе машината му е открадната.

От своя страна свидетелят В. отрича, да е извършвана такава замяна със собствената му кафе машина, както и да дължи пари на свидетеля И..  

При тази фактическа обстановка прокурорът е приел, че не е осъществен от обективна и субективна страна съставът на чл.195, ал.1, т.3, вр. чл.194, ал.1 от НК, както и че се касае за спор за собственост върху движима вещ, който следва да се реши от компетентния съд.

Въззивният съд, с оглед на установените по делото данни, изцяло споделя съображенията на първоинстанционния съд, че прокурора позовавайки се на прекратителното основание по чл.24, ал.1, т.1 от НПК е следвало да извърши всеобхватна преценка за наличието на съставомерно деяние, като не е обвързан от първоначално дадената квалификация.

Правилни са изводите на районният съд, че прокурорът при така установените в хода на разследването данни е следвало да провери и да обсъди в мотивите на постановлението дали е осъществен съставът на престъпление по чл.323, ал.1 от НК.

Такова обсъждане в постановлението липсва, а същото съгласно изискванията на НПК следва да бъде мотивирано, поради което изложените в протеста съображения не могат да санират порока на постановлението.

 

Предвид гореизложеното въззивният съд намира, че оплакванията, изложени в протеста са неоснователни, а обжалваното определение, с което е отменено постановлението на Районна прокуратура – Стара Загора и делото е върнато с указания е правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено, поради което и на основание чл.243, ал.7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 61 от 28.01.2013 г., постановено по ЧНД № 173/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                   

                             2.