Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер №  78  /15.05.           Година 2013                Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                    Първи наказателен състав

На двадесет и шести септември                                                Година 2012

в публичното заседание в следния състав:

                                                                        

                                                         Председател: ТОНЬО ТОНЕВ

                                                                 Членове:1. КРАСИМИР РАЧЕВ

                                                                                  2.СОНЯ КАМЕНОВА

 

Секретар: И.Г.

Прокурор ЮЛИЯНА СТАНЕВА

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВНОХ дело № 1242 по описа за 2012 година, прие за установено следното:

 

Производството е на основание чл. 318, ал. 1 от НПК.

 

С Присъда № 87 от 30.05.2012 год., постановена по НОХ дело № 503/2012 год. от описа на Казанлъшкия районен съд, е признал подсъдимият Т.И.В. за виновен в това, че на 08.02.2012 год. в с. ***, общ. Казанлък, от дом находящ се на ул. „***" № ****, в съучастие като извършител с Д.С.Д., чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот - разбити врати, при условията на опасен рецидив е отнел чужди движими вещи: 1 бр. прободен трион тип „Зеге" - марка „***" на стойност 25.00 лв., 1 бр. прободен трион тип „Зеге" - марка „***" на стойност 20.00 лв.. 1 бр. прободен трион тип „Зеге" - на стойност 20.00 лв., 1 бр. флекс „Райдър" на стойност 35.00 лв., 1 бр. потопяем циркуляр „Райдър" на стойност 60.00 лв., 1 бр. акумулаторен винтоверт „Скил" на стойност 40.00 лв., 1 бр. компресор 50 л. „Райдър" с маркуч към него на стойност 140.00 лв., 1 бр. ъглова машина за шлайфане на паркет „Весан" на стойност 450.00 лв., 1 бр. флекс „Скил" неработещ на стойност 15.00 лв., 1 бр. електрожен „Хенкел" с маска /в PVC касета/ на стойност 90.00 лв., 1 бр. меден казан 120 л. на стойност 350.00 лв., 2 бр. електромотори монофазни /български/ на стойност 240.00 лв., 60 м. силиконов кабел на стойност 90.00 лв., 6 бр. удължители по 5 м. на стойност 39.00 лв., 1 бр. резачка за дърва електрическа - китайска на стойност 65.00 лв. или всичко на обща стойност 1779.00 лв. /хиляда седемстотин седемдесет и девет лева/ от владението на Г.А.Г., без съгласието му, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. З, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 29, ал.1, б. „а" и б. „б", във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с ал. 1 и чл. 54 от НК го осъдил на седем години и шест месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим.

На основание чл. 58а от НК съдът е намалил така определеното наказание на подсъдимия Т.И.В. с 1/3 до размер на пет години лишаване от свобода при първоначален “строг режим”.

Със същата присъда съдът е признал подсъдимия Т.И.В. за виновен и в това, че на 08.02.2012 год. в с. ***, общ. Казанлък в двора на къща, находяща се на ул. „***" № *** в съучастие като извършител с Д.С.Д., като е проявил жестокост към гръбначно животно - куче, порода Драт Хард, отглеждано в дома на Г.А.Г. в с. ***, общ. Казанлък, ул. „***" № *** и му е причинил противозаконно смърт" поради, което и на основание чл. 325б,  ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 2, във връзка с ал. 1 във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК го осъдил на две години лишаване от свобода при първоначален “строг режим”.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът е кумулирал така определените наказания на подсъдимия Т.И.В., като определил същия да изтърпи едно общо наказание да размера на по-тежкото от тях, а именно седем години и шест месеца лишаване от свобода при първоначален “строг режим”, като на основание чл. 58а от НК е намалил така определеното наказание с 1/3 до размер на пет години лишаване от свобода при първоначален строг режим.

Със същата присъда на основание чл. 59 от НК е съдът приспаднал предварителното задържане на подсъдимия Т.И.В. от 16.02.2012 год.

 

Недоволен от присъда е останал подсъдимият Т.И. В., който в законно установеният срок е обжалвал същата. В жалбата се твърди, че атакуваната присъда е несправедлива.

Моли съда първоинстанционната присъда да бъде изменена като му бъде наложено значително по – леко наказание.

 

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна. Счита, че съдът правилно предвид високата обществена опасност на деянието е определил размера на наказанието.

 

В съдебно заседание пред настоящата инстанция подсъдимият Т.И.В. лично и чрез служебния си защитник – адв. М.С. поддържа жалбата и моли съда присъдата да бъде изменена като се намали размера на наложеното наказание.

След като взе предвид становищата на страните и цялостна служебна проверка на НОХ дело № 503/2012 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, съгласно изискванията на чл. 314, ал. 1 от НПК настоящата инстанция стигна до извода, че жалбата е неоснователна.

В хода на производството първоинстанционния съд е положил всички усилия за събиране на възможните доказателства и след анализът им в тяхната съвкупност и поотделно е стигнал до обоснованият извод, че именно подсъдимият Т.И.В. е извършител на инкриминираното деяние. Още повече, че и самият подсъдим не отрича, описаната в обстоятелствената част на обвинителния акт фактическа обстановка и изцяло признава фактите и обстоятелствата отразени там, като по искане на подсъдимия В. производството е протекло по реда на Глава ХХVІІ от НПК.

При определяне размера на наказанието първоинстанционният съд е обсъдил наличните по делото смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства и спазвайки изискванията на чл. 373, ал. 2 във вр. с чл. 372, ал. 4 от НПК е определил на подсъдимият Т.И. В. едно общо наказание от седем години и шест месеца лишаване от свобода, което съгласно разпоредбата на чл. 58а, ал. 1 от НК е намалил с 1/3 и е постановил изтърпяването на наказание в размер на пет години лишаване от свобода, при първоначален строг режим, което с оглед на множеството отегчаващи вината обстоятелства се явява дори занижено.

Тъй като присъдата не е протестирана от Районна прокуратура гр. Казанлък настоящата инстанция не следва да обсъжда въпроса за утежняване положението на подсъдимия чрез определяне на по-тежко наказание. 

С оглед гореизложените съображения и тъй като настоящият съдебен състав не констатира допуснати от районния съд съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, които биха могли да доведат до отмяна или изменение на постановената присъда, то същата следва да бъде потвърдена изцяло.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 87 от 30.05.2012 год., постановена по НОХ дело № 503/2012 год. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

 

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

 

 

                           2/