Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер73                         09.05.2013 г.                град Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд                                                    Наказателен състав

На  шести март                                                                   Година 2013

В публично заседание, в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                    ЧЛЕНОВЕ:1.ИВА СТЕФАНОВА

                                                                                                                                                              2.КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

Секретар М.Д.

като разгледа докладваното от  съдия  ХРИСТАКИЕВА

внчх дело номер 1049 по описа за 2013 година.

 

          Производството е по реда на чл.313 и сл. от НПК.

Въззивното производство е образувано по жалба,  подадена от частната тъжителка В.В.С., в която са изложени доводи за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата. Искането, което се прави, е обжалваната присъда да бъде отменена и постановена нова, с която подсъдимият В.Х.М. бъде признат за виновен по повдигнатото обвинение и гражданският иск бъде уважен изцяло, ведно със законната лихва, като разноските по двете инстанции се присъдят в полза на тъжителката.

 В съдебно заседание жалбоподателката В.В.С. поддържа доводите, изложени във въззивната жалба и направеното с нея искане.

Въззиваемият В.Х.М., редовно призован, не се явява и не взема становище по жалбата. Постъпило е писмено възражение от същия, с което моли жалбата да бъде оставена без уважение, а обжалваната присъда, като законосъобразна и правилна да бъде потвръдена.

Съдът, след като обсъди оплакванията във въззивната жалба, постъпилото възражение от въззиваемия и становището на жалбоподателката, изразено в съдебно заседание, събраните доказателства по нчхд №1299/2012 г. на  Старозагорски районен съд, намери за установено следното:

        С Присъда №20/28.01.2013 г., постановена по нчхд №2199/2012 г. по описа на Районен съд Стара Загора, подсъдимият В.Х.М. е признат за невинен в това, че на 07.03.2012 г., в гр.Нова Загора, по време на съдебно заседание по н чхд №583/2011 г. по описа на Районен съд Нова Загора, публично и като длъжностно лице, е разгласил позорни обстоятелства за В.В.С. с инкриминираните изрази, отразени на стр.7 в съдебния протокол: „Лъже.”, „Има си психопатия..” и че публично, като длъжностно лице е казал унизителни за честта и достойнството на тъжителката изрази, отразени в същия съдебен протокол: „Лъже”, „Има си психопатия..”, като е оправдан по обвинението за престъпление по чл.148 ал.2 предложение първо вр. ал.1 т.1 и т.4 вр. чл.147 ал.1 от НК и по  обвинението  за престъпление по чл.148 ал.1 т.1 и т.4  вр. чл.146 ал.1 предложение първо от НК. Със същата присъда е отхвърлен предявения от В.В.С., срещу подсъдимия В.Х.М., граждански иск в размер на 3000 лв. /три хиляди лева/, сума представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, ведно със законните последици, като неоснователен и недоказан.

        Първоинстанционният съд в хода на проведеното съдебно следствие е събрал всички доказателства, необходими за обективно, всестранно и пълно разкриване на обстоятелствата по делото. Въз основа на направен анализ на доказателствата, както поотделно, така и в тяхната съвкупност, съдът е изложил приетите за установени от него фактически обстоятелства.

        Настоящата инстанция намира, че от анализа на събраните доказателства  следва да бъдат приети за установени по делото следните фактически обстоятелства:

В Районен съд Нова Загора е било образувано нчхд              №583/2011 г. със страни: тъжител В.В.С. *** и подсъдим Д. С. П., която се явявала по посоченото дело с упълномощен от нея защитник - адв. В.М. ***.

На 07.03.2012 г. в Районен съд  Нова Загора се провело съдебно заседание по посоченото дело, което приключило в 11,30 часа. В хода на съдебното следствие В.В.С. напуснала заседанието по своя инициатива и съдебните прения се провели в нейно отсъствие. По нчхд №583/2011 г. по описа на Районен съд Нова Загора е постановен съдебен акт, с който: Д. С. П. е призната за невинна и е оправдана по повдигнатото от В.В.С. обвинение по чл. 148 ал. 1 и 4 вр. чл. 146 ал. 1 пр. 1 от НК; предявеният от В.В.С. срещу Д. С. П. граждански иск е отхвърлен като неоснователен и недоказан; В.В.С. е осъдена да плати на Д. С. П. направените разноски и да плати държавна такса върху отхвърления граждански иск.

В съдебния протокол от съдебно заседание, проведено на 07.03.2012  по нчхд №583/2011 г. по описа на РС Нова Загора, на страница 7 в съдебна прения на адв.М. са протоколирани следните изрази: „Лъже.".."Има си психопатия,...". Тъжителката не е присъствала по време на пренията и не е възприела тези изрази. В подадената тъжба/ведно с допълнителното уточнение/ тъжителката твърди, че с посочените изрази, подсъдимият, действащ като длъжностно лице, публично я обидил и наклеветил, с оглед на което моли съда да бъде признат за виновен в извършено престъпление по чл.148, ал.1, т.1 и т.4, вр. чл.146, ал.1, пр.1 НК.

        Изложените факти се установяват от следните писмени доказателства в заверени преписи - съдебни протоколи от 09.02.2012 г. и от 07.03.2012 г., присъда, мотиви от присъда по нчхд 583/2011 г.  на  Районен съд  Нова  Загора,  Експертно  решение  №2249/ 22.10.2008 г., справка за съдимост на подсъдимия В.Х.М. рег.№369/24.01.2013 г. и приложеното нчхд 583/2011 г. на Районен съд Нова Загора.

        В мотивите районният съд е изложил правните изводи, поради които приема, че не е извършено престъплението, както “клевета”, така и “обида” от подсъдимия М..

        При повдигнато обвинение от частен характер с тъжба съдът следва да се произнесе относно изложените в тъжбата факти, като даде правна оценка на същите и не е обвързан от посочената от частния тъжител правна квалификация. В тази връзка настоящият съд намира, че с оглед изложеното в тъжбата, в която се сочи, че подсъдимият е обидил и наклеветил частната тъжителка с изразите, използвани от него в протокол от съдебно заседание от 07.03.2012 г. по нчхд №583/2011 г. на Новозагорски районен съд, след като инкриминираните изрази не са произнесени в присъствието на тъжителката В.С., а освен това тя не ги е възприела по какъвто и да било друг начин /напр. чрез използване на телефон/, се навеждат факти относно извършено престъпление “клевета” по чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.1 и т.4 вр. чл.147 НК и Старозагорски районен съд съответно е следвало да се произнесе единствено по така повдигнатото с тъжбта обвинение.  Поради липса на повдигнато с тъжбата обвинение за престъпление “обида” по чл.148 ал.1 т.1 и т.4 вр. чл. 146 ал.1 от НК, първоинстанционният съд не е следвало да се произнася по такова обвинение и в тази част присъдата на Старозагорски районен съд следва да бъде отменена.

        Първостепенният съд  във връзка с обвинението по чл.148 ал.2 , вр. ал.1, т.1 и т.4 вр. чл.147 ал.1 от НК е приел на първо място, че подсъдимият няма качеството на длъжностно лице, с оглед на това, че не попада в нито една от хипотезите на чл.93 ал.1 б.”а” и “б” от НК, който извод е правилен и се споделя от настоящата инстанция.

        На следващо място съдът е приел, че посочените изрази не осъществяват от обективна страна състава на престъплението „клевета", с оглед на това, че от една страна са с неясен адресат, а от друга не разгласяват позорни обстоятелства, нито приписват престъпления на тъжителката. Това е така, тъй като изразите,  съдържащи се в съдебния протокол по посоченото дело на Районен съд Нова Загора, не съдържат твърдения с конкретно съдържание/не става ясно кой лъже и относно какви обстоятелства/, т.е. инкриминираните изрази не носят информация относно конкретни обстоятелства, които следва да са позорни, т.е. недостойни от гледна точка на общоприети морални разбирания, да предизвикват негативна оценка на обществото или да приписват престъпление. В тази връзка клеветническите изрази не могат да се извеждат чрез предположения, асоциации или интерпретации. С оглед на така изложеното нито един от цитираните изрази не разгласява информация за позорно обстоятелство, свързано конкретно с личността на тъжителя, поради което правилно СтРС е приел, че подсъдимият не е осъществил състава на чл.148, ал.2, вр. ал.1, т.1 и т.4, вр. чл.147, ал.1 НК.

С оглед на това, че съдът е приел, че не е извършено престъпление от подсъдимия, не може да бъде ангажирана и съответната му  гражданска отговорност за причинени на тъжителя неимуществени вреди, вследствие твърдяно от него в тъжбата. По тези съображения, правилно СтРС е приел, че предявеният иск е неоснователен и недоказан и го  е отхвърлил като такъв.

Водим от гореизложеното и на основание чл.337 и чл.338 от НПК, съдът

 

                                  Р    Е     Ш      И:

 

        ИЗМЕНЯ Присъда №20/28.01.2013 г., постановена по нчхд №2199/2012 г. на Старозагорски районен съд, като вместо това          ПОСТАНОВЯВА:

 

        ОТМЕНЯ Присъда №20/28.01.2013 г., постановена по нчхд №2199/2012 г. на Старозагорски районен съд в частта с която подс. В.Х.М. е признат за невинен в това, че на 07.03.2012 г. в гр. Нова Загора, по време на съдебно заседание по нчхд №583/2011 г. по описа на районен съд Нова Загора, публично, като длъжностно лице е казал унизителни за честта и достойнството на тъжителката изрази, отразени в същия протокол “Лъже.”, “Има си психопатия,……” и оправдан по обвинението по чл.148, ал.1, т.1 и т.4, вр. чл.146, ал.1 НК.

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда №20/28.01.2013 г., постановена по нчхд №2199/2012 г. на Старозагорски районен съд в останалата й част.

       

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

       ЧЛЕНОВЕ: 1.

                    

 

               2.