Р Е Ш Е Н И Е       

 

 

Номер…..90……30 май..….....….Година 2013………...….Град Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Старозагорският окръжен съд…………………….….Наказателно отделение

На седемнадесети април......…….….…......Година две хиляди и тринадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

 

                                     ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

                                                         ТАТЯНА ГЬОНЕВА            

 

Секретар  Д.Х.

Прокурор Маргарита Димитрова

като разгледа докладваното от съдията ………………..ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ВНОХ дело ..………….…номер 1078………………по описа за 2013 година

 

Производството е по реда на чл.313 и сл. НПК.

 

Обжалвана е Присъда №19/23.01.2013г., постановена по НОХД №324/2012г. по описа на Казанлъшки районен съд, с която подсъдимият Н.Т.Ч. е признат за виновен в извършено престъпление по чл.129 ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл.54 от НК и му е наложено наказание шест месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено за срок от три години на основание чл.66 ал.1 НК.  Със същата присъда подсъдимият Н.Ч. е осъден да заплати на гражданския ищец Д.М.В. сумата от 1 600 лева, представляваща обезщетение за причинените с деянието неимуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното й изплащане, като искът е отхвърлен като неоснователен в останалата му част до предявения размер от 5 000 лв.

 

В законния срок е подадена въззивна жалба от адвокат Х.М. – защитник на подсъдимия Н.Т.Ч., в която се излагат съображения, че събраните доказателства са неправилно интерпретирани от първоинстанционния съд. Навеждат се доводи в подкрепа твърдението, че действията на подсъдимия Ч. били извършени в условия на неизбежна отбрана, обосновавайки ги с писмените и гласните доказателства поотделно и в тяхната съвкупност. Моли обжалваната присъда да бъде отменена като незаконосъобразна и подсъдимият признат за невиновен, респективно, гражданският иск оставен без уважение.

        

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора изразява становище, че жалбата е неоснователна и предлага на въззивния съд да потвърди обжалваната присъда на Казанлъшки районен съд като правилна и законосъобразна.

 

Повереникът на гражданския ищец и частен обвинител Д.М.В. – адв. С.П. също моли присъдата да бъде потвърдена като правилна и законосъобразна.

Защитникът на подсъдимия-жалбоподател осъдения Н.Т.Ч. - адв. Х.М. поддържа доводите за деяние, извършено в условията на неизбежна отбрана, както и искането за отмяна на атакуваната присъда.

 

В дадената му дума за лична защита жалбоподателят-подсъдим Н.Ч. моли за обективност на съда при анализ на свидетелските показания.

 

В последната си дума подсъдимият Н.Т.Ч. заявява, че следва да бъде установена истината.  

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните и провери изцяло правилността на обжалваната присъда, намери за установено следното:

 

Подсъдимият Н.Т.Ч. – жалбоподател в настоящето производство – е предаден на съд за извършено престъпление по чл. 129 ал.2 вр. ал.1 НК – за това, че 02.06.2009г. в ресторант “България” в гр. Павел баня обл. Стара Загора е причинил на Д.М.В. средна телесна повреда – счупване на дясна лъчева кост, което е причинило трайно затруднение в движението на горния десен крайник. Обвинителният акт е внесен за разглеждане от Казанлъшки районен съд на 26.04.2012г., а ход на делото в открито съдебно заседание е даден на 07.06.2012г. Делото е разгледано в едноличен съдебен състав, като в такъв състав е постановена и атакуваната осъдителна присъда.

 

С изменението на разпоредбата на чл.129 ал.1 НК /ДВ бр.26/2010г./ е предвидено по-тежко наказание за този вид престъпление против личността, като е завишен размерът на предвиденото наказание лишаване от свобода до шест години. Преди изменението на текста се е предвиждало наказание лишаване от свобода до пет години. Следователно към момента на даване ход на делото в открито съдебно заседание е действала изменената с ДВ бр.26/2010г. разпоредба на чл.129 ал.1 НК, определяща по-тежка наказуемост на деянието. Ето защо е следвало съобразно разпоредбата на чл.28 ал.1 т.2 НПК делото да се разгледа от Казанлъшки районен съд в състав от един съдия и двама съдебни заседатели. Вместо това е разгледано в едноличен съдебен състав, съобразен с наказуемостта на деянието, определена при действалата към момента на извършването му материалноправна норма. Вярно е, че при последвали изменения в закона съдът е длъжен при решаване на въпросите по чл. 301 НПК да ги съобрази, като съответно се позове и на разпоредбата на чл.2 ал.2 НК, но това може да бъде сторено едва при постановяване на присъдата. Недопустимо е преценката за приложимия закон по смисъла на чл.2 ал.2 НК да се извърши преди приключване на съдебното следствие, респективно при първоначалното даване ход на делото. Първоинстанционният съд е бил длъжен да се съобрази с размера на наказанието, предвиден в актуалната законова норма, действаща към момента на започване на съдебното производство.

 

Изложеното сочи на допуснато съществено нарушение на процесуални правила по смисъла на чл.348 ал.3 т.3 НПК, тъй като производството е проведено и присъдата е постановена от незаконен състав. Налице е отменително основание, визирано в разпоредбата на чл.335 ал.2 НПК, налагащо отмяна на присъдата и връщане делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, съобразен с дадените указания.

 

Въззивният съд намира за необходимо да обърне внимание, че при прилагане на разпоредбата на чл.2 ал.2 НК, това следва да намери изрично отражение и в текста на постановената присъда, което в случая не е сторено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.335 ал.2 вр. чл.348 ал.3 т.3 НПК, Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Присъда №19/23.01.2013г. по НОХД №324/2012г. по описа на Казанлъшки районен съд.

 

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд, съобразен с дадените указания.

 

Решението е окончателно.

 

                                

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

                                                                                                        2.