Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  86                   22.05.2013 г.                     град   Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд                                                  Наказателен състав

На 10 април                                                               Година 2013

В публично заседание, в следния състав:

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                          ЧЛЕНОВЕ:1.ИВА СТЕФАНОВА

                       

                                                                2.КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

 

Секретар Р.Р.

като разгледа докладваното от  съдия   ХРИСТАКИЕВА

внчх дело №1084 по описа за 2013 година.

 

        Производството е по реда на чл.313 и сл. от НПК.

 

            Въззивното производство е образувано по жалба, подадена от частния тъжител и граждански ищец С.А.К., в която са изложени доводи за необоснованост на присъдата. Искането, което се прави е обжалваната присъда да бъде отменена и постановена нова, с която подсъдимият бъде признат за виновен по повдигнатите обвинения и гражданските искове бъдат уважени изцяло.

 

              В съдебно заседание жалбоподателят – частен тъжител и граждански ищец С.А.К., изразява становище, че следва да бъде отменена Присъдата на Казанлъшки районен съд, тъй като са налице достатъчно доказателства за това, че му е нанесена обида в съдебно заседание.

Защитникът на въззиваемия -  подсъдим Д.М., адв. Р.К., изразява становище, че първоинстанционната присъда следва да бъде потвърдена, с оглед на това, че обвинението, повдигнато с тъжбата, не е доказано по категоричен начин, какъвто изисква НПК и жалбата следва да бъде оставена без уважение.

 

Съдът, след като обсъди оплакванията в подадената жалба,  становищата на страните, изразени в съдебно заседание и събраните доказателства по нчхд №960/2012 г. на Районен съд Казанлък,  намери за установено следното:

 

С Присъда №25/04.02.2013 г., постановена по нчхд №960/2012 г. по описа  на Районен съд Казанлък, подсъдимият Д.М.М. е признат за невинен в това, че на 28.02.12 г. в гр. Казанлък в съдебно заседание по нохд №1329/11 г. по описа на Казанлъшки районен съд публично е казал нещо унизително за честта и достойнството на С.А.К. в негово присъствие и е оправдан по обвинението по чл. 148 ал. 1 т. 1 вр. чл.146 ал. 1 НК.

 

        Предявеният граждански иск от С.А.К. срещу Д.М.М. за причинени неимуществени вреди в размер на 5 000 лв. е отхвърлен като неоснователен и недоказан.

 

        С постановената присъда подсъдимият Д.М.М. е признат за невинен в това, че на 28.02.12 г. в гр. Казанлък в съдебно заседание по нохд №1329/11 г. по описа на Районен съд Казанлък, публично е разгласил позорно обстоятелство за С.А.К.  или  му  е  приписал престъпление и е оправдан по обвинението по чл. 148 ал. 2 вр.  ал. 1 т. 1  вр. чл. 147 ал. 1 НК.

 

        Предявеният граждански иск от С.А.К. срещу Д.М.М. за причинени неимуществени вреди в размер на 5 000 лв. е отхвърлен като неоснователен и недоказан.

 

        В хода на проведеното съдебно следствие първоинстанционният съд е събрал всички доказателства, необходими за обективно, всестранно и пълно разкриване на обстоятелствата по делото. Въз основа на анализ на доказателствения материал, съдът е приел за установена фактическа обстановка, която се споделя от настоящата инстанция.

  

        От протокол от съдебното заседание на 28.02.2012 г. по нохд №1329/2011 г. по описа на РС-Казанлък и обясненията на подсъдимия Д.М. се установява следното от  фактическа страна:

 

        През юли месец 2010 г. в гр. Казанлък по ул. „Старозагорска” при управление на МПС частният тъжител К. направил маневра наляво, при която едва не предизвикал ПТП с управлявания от подсъдимия М. автомобил, който в този момент го изпреварвал. При направената маневра автомобилът на подс. М. бил заклещен между тротоара и автомобила на частния тъжител. Подсъдимият М. излязъл от автомобила, отишъл до автомобила на частния тъжител К., отворил вратата на автомобила му, за да му каже: „Какво щеше да направиш „овча главо слънчасала”. Двамата започнали да се разправят, като частният тъжител К. извадил нож и заплашил подсъдимия М.. За   инцидента  били уведомени органите   на  МВР   и   на място   отишъл полицейски патрул. Частният тъжител започнал да обижда и псува полицейските служители и оказал съпротива. Във връзка с описания инцидент било образувано срещу частния тъжител С.К. наказателно производство по чл.325 НК.

 

        На 28.02.2012 г. в гр.Казанлък в съдебното заседание по нохд №1329/2011 г. по описа на РС-Казанлък, образувано във връзка с изложения по-горе инцидент, с подсъдим частния тъжител С.К., Д.М., в качеството си на свидетел, дал показания в които твърдял: „....Той изглеждане афектиран, целият трепереше, и държеше нож. Сигурно е бил изплашен. Може и да е бил дрогиран. Не искам да го обиждам. ………..Вратата на колата ти я отворих, за да ти кажа какво щеше да направиш „овча главо слънчасала...”.

 

        При приетата за установена фактическа обстановка първоинстанционният съд е приел, че от обективна и субективна страна подсъдимият Д.М. не е осъществил съставите на чл.148 ал.1 т.1 вр. чл.146 ал.1 от НК и чл.148 ал.2 вр. ал.1 т.1 вр. чл.147 ал.1 от НК. Така направеният правен извод се споделя от настоящия съдебен състав по следните съображения:

 

        Безспорно установено от фактическа страна е, че на 28.02.2012 г. в гр.Казанлък в съдебното заседание по нохд №1329/2011 г. по описа на РС- Казанлък подсъдимият Д.М. е използвал израза “овча главо слънчасала” в контекста на казаното от него по повод възникналия инцидент. В случая подсъдимият М. не е  адресирал този израз към частния тъжител К., за да изрече нещо унизително за честа и достойнството му, а за да  му каже какви  биха били последствията от случилото се. В тази връзка с израза „овча главо слънчасала”, съдържащ се в протокола от съдебно заседание по нохд  №1329/2011 г. по описа на РС-Казанлък  подсъдимият М. е споделил какво е възнамерявал да каже на частния тъжител в резултат на възникналия инцидент, като реално не е отправил този израз към тъжителя.

 

        Подсъдимият М. в показанията си като свидетел по нохд №1329/2011 г. по описа на РС-Казанлък е изразил мнение относно    поведението    на    частния тъжител  К. -   „...  външно изглеждаше афектиран и неадекватен. Изплашен може би....Той изглеждаше афектиран, целия  трепереше, държеше  нож. Сигурно е  бил изплашен. Може и да е бил дрогиран..”. По този начин в показанията си подс. М. не е разгласил позорни обстоятелства, нито е приписал престъпление на тъжителя. Това е така, тъй като посочените по-горе изрази, съдържащи се в съдебния протокол, не съдържат твърдения с конкретно съдържание, които да са позорни, т.е. недостойни от гледна точка на общоприети морални разбирания, да предизвикват негативна оценка на обществото или да приписват престъпление. С инкриминираните изрази подсъдимият М. е изразил едно свое мнение, предположение относно състоянието, в което се е намирал частният тъжител. В тази връзка следва да се отбележи, че за да е налице клевета, следва клеветническите изрази да са конкретни и ясни. Клеветническите изрази не могат да се извеждат чрез предположения, асоциации или интерпретации. Не без значение е и фактът, че в   случая   подсъдимият М.   е   действал   със   съзнанието, че  изпълнява задължението си да дава достоверни показания в качеството си на свидетел,  което налага извода, че липсва умисъл за извършване на престъплението клевета по отношение на частния тъжител К..

 

        С оглед на това, че съдът е приел, че не са извършени престъпленията, за които са повдигнати обвинения с тъжбата по отношение на подсъдимия М., не може да бъде ангажирана и съответната му гражданска отговорност за причинени на тъжителя неимуществени вреди, вследствие твърдяното от него в тъжбата. По тези съображения правилно Казанлъшки районен съд е приел, че предявените граждански искове са неоснователни и недоказани и ги е отхвърлил като такива.

 

        С оглед изложените по-горе съображения не са налице основания за отмяна или изменение на първоинстанционната присъда, поради което и на основание чл.338 от НПК съдът

  

         

                               Р      Е      Ш      И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  Присъда №25/04.02.2013 г., постановена по нчхд №960/2012 г. по описа на Казанлъшки районен съд.

 

        РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                   2.