Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 87                              27.05.2013 г.                 Град Стара Загора

 

   В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                 Втори наказателен състав

На петнадесети май                                                             Година 2013

в публично заседание в следния състав:

                                                         

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                      ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                                         КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

СЕКРЕТАР :  Р.Р.

ПРОКУРОР:  ДИЧО АТАНАСОВ

като разгледа докладваното от съдията ГЕОРГИЕВ

ВНОХД № 1112  по описа за 2013 година,

за да се произнесе взе в предвид следното:

 

         Производството е по глава ХХІ  от НПК.

 

        С Присъда № 31 от дата - 13.02.2012г. /цифрово посочена/, а  обективирана като дата на съдебно заседание – тринадесети февруари две хиляди и тринадесета година в диспозитива на същата, постановена по НОХД № 1653/2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, подсъдимият Г.М.М., ЕГН **********, Е ПРИЗНАТ ЗА НЕВИНОВЕН в това, че на неустановена дата през периода м. февруари – м. март 2012г. в гр. ****** предал другиму – на И.П.А. боеприпаси за огнестрелни оръжия – 58 броя патрони “WINCHESTER X SUPER-270” – калибър 0.270мм, предназначени за винтовка     «Winchester mod. 54” и 1 бр. патрон калибър 7.62мм, предназначен за пистолет “ТТ”, без да има за това надлежно разрешение и оправдан по обвинението за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК.      

 

В срока по чл. 319 от НПК  горепосочената присъда е протестирана от Районна прокуратура – Стара Загора.

 

В протеста  се излага, че приетите за установени фактически обстоятелства, въз основа на които е постановена оправдателната  присъда,  се основават  на непълен доказателствен анализ, без  обективно и всестранно изследване на всички обстоятелства по делото.

 

ИСКАНЕТО в протеста е присъдата да бъде отменена и  да бъде постановена нова, с която подсъдимият Г.М. да бъде признат за виновен  и осъден по повдигнатото му обвинение  за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК.

 

Окръжна прокуратура – Стара Загора поддържа протеста.

 

Подсъдимият Г.М.М. оспорва протеста.

 

Защинтикът на подсъдимия – адв. Б. *** пледира протестираната присъда да бъде потвърдена.

 

Окръжен съд – Стара Загора, при извършена цялостна служебна проверка на атакуваната присъда – съгласно чл.314 от НПК, както и след като обсъди оплакванията на страните,  прие следното:

 

При постановяване на протестираната присъда,  първоинстанионният съд е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила.

 

Съгласно императивната разпоредба на чл. 305, ал. 3 НПК, в мотивите на присъдата, съдът трябва да посочи какви обстоятелства счита за установени и въз основа на кои доказателствени материали, което включва задължение за обсъждане и преценка на доказателствата, като в случай, че те са противоречиви, съдът трябва да посочи кои възприема и кои отхвърля, като обясни защо приема едните, а отхвърля другите и чак след така извършения анализ на фактите да изложи правните си съображения при решаване на въпросите по чл. 301, ал. 1 НПК. Изготвянето на мотивите по този ред е гаранция, че съдът е взел своето решение по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото и на закона (арг. чл. 14, ал. 1, чл. 107 и чл. 305, ал. 3 НПК). В този смисъл е и ППВС № 1 от 13.07.1953 г. за съдържанието и формата на присъдата (т.З).

 

В мотивите си решаващият съд не е посочил какви обстоятелства счита за установени и въз основа на кои доказателствени материали. В същите е отбелязано, че след преценка на събраните по делото писмени и гласни доказателства и обсъждане становищата и доводите на страните, е намерено за установено следното: “Фактическа обстановка по обвинителния акт”.  Следва препис на обстоятелствената част на обвинителния акт, касаеща приетите за установени от прокурора обстоятелства, относими към предмета на доказване и изразено становище на първоинстанционния съд, че така възприетата от представителя на обвинението фактическа обстановка не се подкрепя от събраните по делото доказателствени материали по един безспорен и несъмнен начин.

 

В мотивната част на протестираната присъда, решаващият съд не е посочил по категоричен начин установените за него обстоятелства по делото, въз основа на кои доказателствени материали и на тази плоскост да изведе правните си съображения за взетото решение.

 

При липса на приета за установена фактология, първоинстанционният съд в мотивите си е направил схематично и некоректно обсъждане на отделни фрагменти от текстовото съдържание на свидетелските показания на И. А. и Т. Ч., касаещо главно обстоятелството къде подсъдимия М. е предал процесната торбичка на свидетеля А., вътре в колата, управлявана от Ч. или извън нея. В случая следва да се отбележи, че показанията на двамата свидетели установяват предаването на «торбата» от подсъдимия на свидетеля А. и местонахождението на същата след това «На въпросния ден се видяхме с И. и той ме помоли да го закарам да се видят с Г.. Закарах го, видях, че си разменят някаква торба. И. я сложи в багажника и си тръгна» - показания на свидетеля Ч., дадени в съдебно заседание на 20.09.2012г. – лист 24 от делото. Обстоятелство, убегнало от вниманието на първоинстанционния съд. Относно съдържанието на процесната торба, по делото са налице неоспорими доказателства, останали некоментирани от районния съд. Последният е отбелязал, че не кредитира показанията на тези двама свидетели, тъй като са  противоречиви и взаимно изключващи се «и изцяло поставят в една съмнена позиция формираното обвинение». Липсва задълбочен и прецизен анализ на всички доказателства по делото – гласни и писмени /в частност протокол за претърсване и изземване от 08.05.2012г./, имащи отношение към делото.

 

Настоящата инстанция намира, че процесуалната дейност на първоинстанционния съд по анализ и оценка на доказателствата, страда от пороци. Последните са свързани с допуснати нарушения на процесуалните правила, гарантиращи правилността при формиране на вътрешното убеждение. Това е така, защото вътрешното убеждение е съзнателна увереност, която следва да се основава на доказателствените материали, събрани и проверени по надлежния ред, при обективно, всестранно и пълно изследване на обстоятелствата по делото. Анализирането на доказателствената съвкупност изисква оценъчна дейност, както поотделно, така и в съвкупност на доказателствените материали за фактите в обхвата на чл.102 от НПК. Нарушение на тези изисквания е налице, когато решаващият орган е игнорирал напълно или формално е обсъдил някои от доказателствените източници, или превратно е интерпретирал същите.

 

Недостатъчната аналитична дейност на  първоинстанционния съд по оценка на  доказателствата  и  липсата  на  ясни  правни съображения, относими към приетите за установени факти / в случая както вече бе посочено липсва изложение за такива факти/,  сочат на съдебен акт с характеристиките на безмотивност  (непълнота и липса на съображения),  която е от категорията на абсолютните нарушения на процесуалните правила, налагащо отмяна на съдебния акт на основание чл.335, ал.2  във връзка с чл.348, ал.3, т.1 от НПК.

 

Поради и на основание изложеното, Окръжен съд – Стара Загора

 

                                     Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Присъда № 31 от тринадесети февруари две хиляди и тринадесета година, постановена по НОХД № 1653/2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

Решението не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                               2.