Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 89                                     28.05.2013 година               град Стара Загора

 

Старозагорски окръжен съд,    наказателно    отделение,   първи състав, в открито заседание на петнадесети май, две хиляди и  тринадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ  КАМЕНОВА

Н.Й УРУКОВ

 

СЕКРЕТАР: И.Г.

ПРОКУРОР: НЕЙКА ТЕНЕВА

            

като разгледа докладваното от съдия КАМЕНОВА  ВНОХД № 1126 по  описа за 2013  година,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по глава ХХІ на НПК.

 

С Присъда № 56/20.03.2013 г., постановена по НОХД № 2523/2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, подсъдимият С.С.С., ЕГН **********, е признат за виновен в това, че в периода от месец юни 2010 г. до месец септември 2012 г., в град Стара Загора, след като е осъден с решение по гр.д. № 2793/2010 г. на Районен съд – Плевен, влязло в законна сила на 09.06.2010 г., да издържа свой низходящ – сина си Н. С.С., ЕГН **********, съзнателно не изпълнил задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно на 23 месечни вноски по 50 лв., общо в размер на 1150 лв. – поради което и на основание чл.183, ал.1 във връзка с чл.54 от НК  е осъден на пробация чрез следните пробационни мерки  – задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа, в рамките на една календарна година.

 

В срока по чл.319 от НПК горепосочената присъда е обжалвана пред Окръжен съд – Стара Загора от подсъдимия  С.С.С..

В жалбата  са повдигнати доводи – без да са развити -  за доказателствена необоснованост на фактически приетото.

ИСКАНЕТО във въззивната жалба е присъдата да бъде отменена и  да бъде постановена нова, с която подсъдимият да бъде признат за невинен и оправдан по повдигнатото му обвинение.

 

Становището на Окръжна прокуратура – Стара Загора е, че не са налице основания за отмяна или изменение на обжалваната присъда, поради което същата следва да бъде потвърдена.

 

Окръжен съд – Стара Загора, след като извърши цялостна служебна проверка на атакуваната присъда – съгласно чл.314 от НПК, както и по повдигнатите в жалбата  оплаквания, прие следното:

 

Обжалваната осъдителна присъда е постановена въз основа на обвинителен акт на Районна прокуратура – Стара Загора, с който подсъдимият С.С.С.  е предаден на съд за престъпление по чл.183, ал.1 от НК.

В  хода на съдебното следствие пред първоинстанционния съд, подсъдимият - който е признал, че  след развода, е превел за издръжка на сина си   само  малко повече от 200 лв.  -   под претекст, че е претърпял транспортна злополука, наложила му непредвидени разходи, е заявил, че е в невъзможност да погаси  неизпълненото от него задължение за издръжка в размер на  повече от две месечни вноски -  предмет на повдигнатото обвинение срещу му -  макар че,  поради искането му да стори това,  районният съд е отложил провеждането на едно от с.з.

Приетите  от първоинстанционния съд фактически обстоятелства се основават на събраните  и проверени в хода на съдебното следствие - при  спазване изискванията на процесуалния закон  - доказателства, преценени  поотделно и в тяхната взаимовръзка и съвкупност, и в съответствие с правилата на формалната логика. Тъй като въззивният съд възприема напълно фактическите положения, приети от районния съд, в настоящия съдебен акт не е необходимо да бъдат преповтаряни, както те, така и анализа на доказателствената съвкупност, въз основа на която са изведени.

Пред въззивната инстанция от подсъдимия С.С.С.  не са представени доказателства за извършено плащане  на неизпълненото задължение за издръжка – предмет на обвинението, поради което и не може да бъде изведен извод за настъпила промяна в релевантните за делото фактически обстоятелства.

В рамките на установените фактически обстоятелства правилно е приложен материалният закон. За да е налице престъпление по  чл. 183, ал. 1 от НК, е достатъчно и необходимо наличие на съзнателно неизпълнение на задължение за заплащане на месечна издръжка в размер на две или повече месечни вноски, като законодателят не е предвидил като елемент от фактическия състав основанието, на което те се дължат. Достатъчно и необходимо е да е налице влязъл в сила съдебен акт, по силата на който дадено лице е било осъдено да заплаща месечна издръжка на лице, посочено в кръга от лицата в разпоредбата на чл. 183, ал. 1 от НК.

От предвидените в закона две алтернативни наказания,  първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия С.С.С.  по-лекото – пробация,  като е определил пробационни мерки по чл.42а, ал.2, т.1, т.2 и т.6 от НК - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година, с периодичност два пъти седмично и задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година, както и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 150 часа, в рамките на една календарна година.

При определяне на наказанието за конкретното престъпление по чл.183, ал.1 от НК, първоинстанционният съд е взел предвид данните за личността на подсъдимия  като един от критериите за индивидуализацията на справедливото наказание (чистото му съдебно минало, обстоятелството, че през инкриминирания период от време е търпял болнично лечение, довело до материални затруднения),   като наред с това, не е пренебрегнал и е отчел,  в съгласие с действителната им тежест, специфичните особености на съответното престъпно деяние  (продължителният период на неизпълнение на задължението за издръжка)  и  обстоятелствата, при които е извършено от подсъдимия. Затова  наложеното на подсъдимия  наказание, като съответстващо на обществената опасност на деянието и дееца, на смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства, както и на целите по чл.36 от НК, не е явно несправедливо.

Поради  всичко гореизложено, след като прие доводите в жалбата  за неоснователни и тъй като при извършената  -  съгласно чл.314 от НПК -    цялостна служебна проверка  на обжалвания съдебен акт, не се установиха основания за отмяна или изменението му, на основание чл. 338 от НПК  Окръжен съд – Стара Загора прие, че  присъдата на Районен съд –  Стара Загора  по НОХД № 2523/2012 г.  следва да бъде потвърдена.

 

Водим от изложеното,  Окръжен съд – Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 56/20.03.2013 г., постановена по НОХД № 2523/2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

Решението не подлежи на жалба и/или протест.

 

                                        

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ:

 

 

                                                            1.

 

 

                                                            2.