О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер №                                   17.05.2013 г.                   град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд,наказателно отделение на седемнадесети май 2013  година

в закрито заседание в следния състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОНЬО ТОНЕВ

                                         ЧЛЕНОВЕ:СОНЯ КАМЕНОВА

                                                        КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията-докладчик Тоньо Тонев ВАНД           №1131/2013 по описа на Старозагорски окръжен съд,за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по протест на М. Николов – прокурор при Районна прокуратура гр.Стара Загора против протоколно определение от 22.03.2013 год. за прекратяване на производството по НАХД №2732/2012 год. по описа на Районен съд гр.Стара Загора.С цитираното определение първоинстанционният съд е прекратил делото на основание чл.378,ал.ІІІ НПК, поради установяване на нови фактически положения в хода на съдебното следствие, които не са включени в постановлението на прокуратурата, по което е образувано и разгледано по реда на Глава 28 НПК НАХД №2732/2012 г. по описа на РС-Стара Загора.

Според протеста определението е неправилно и незаконосъобразно, защото съдът си е позволил в атакуваното определение да обсъжда авторството на деянието, мотивите за извършване, анализиране на доказателствата. Искането е протоколното определение за прекратяване на производството да се отмени и делото се върне на РС-Стара Загора за разглеждане от друг състав на съда.

По протеста е постъпило възражение от адв.Ст. Стоянов-защитник на обв.А. П., в което е изложил съображения за “неоснователност, необоснованост, нелогичност при пълна липса на мотиви”, което налага потвърждаване определението на съда.

 

 

Въззивният съд, след като се запозна със становището на РП-Стара Загора  и материалите на делото намира, че протестът по същество е основателен, но недопустим.

Няма спор, че предметът на доказване в производството по Глава 28 НПК е ограничен в рамките на фактическите и правни положения включени в постановлението на прокуратурата.

Районният съд е приел, че са установени нови фактически положения,свързани с поведението на пострадалия И.В. преди да му бъде нанесен побой от обвиняемите, което пряко се отразява върху правната квалификация на деянието. До този извод съдът е стигнал, след като е направил анализ на събраните доказателства в хода на съдебното следствие. В тази връзка съдът е приел, че пострадалият с активни действия е участвал, заедно със св.Г. Г. в упражняване на принуда по отношение на св.А. К. и извършване на обидни действия спрямо свидетелката, което е предизвикало и реакцията на обвиняемите.

Тези изводи на съда са мотивирали и решението за приложение на чл.378,ал.ІІІ НПК с прекратяване на съдебното производство и връщане на делото на прокурора.

В конкретния случай районният съд е акцентирал върху поведението на пострадалия, предхождащо тяхното деяние. Съдът е направил анализ на доказателствата и приел, че пострадалият И. В. с действията си спрямо св.А. К. е предизвикал реакцията на обвиняемите. “Прочитът” на доказателствата от съда е неубедителен и трудно би могло да се приеме , че приетото за установено  е единствен извод, който се налага. 

При приетото от съда като нови фактически положения и което не се споделя напълно от въззивната инстанция, районният съд се е възползвал от единствената възможност, която му дава закона в чл.378,ал.ІІІ НПК-да прекрати съдебното производство и върне делото на прокурора. Съдът не може да постанови съдебен акт по новодоказаното  обвинение/чл.130,ал.І от НК/, защото в Глава 28 НПК няма препращаща норма към общите правила на съдебното производство.

Тъй като поначало определенията на съда, с които се прекратява съдебното производство за делата от общ характер/чл.288 НПК/ не подлежат на обжалване и протестиране и в производството по Глава 28 НПК не е предвидена такава възможност. Макар съдът да е дал възможност за обжалване и протестиране от страните, подаденият протест на РП-Стара Загора следва да се остави без разглеждане и производството пред окръжния съд се прекрати.

 

      Водим от това, съдът  

 

                        О П Р Е Д Е Л И :

         

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  протеста на Районна прокуратура гр.Стара Загора против протоколно определение от 22.03.2013 год. за прекратяване на производството по НАХД №2732/2012 год. по описа на Районен съд гр.Стара Загора.

 

ПРЕКРАТЯВА   производството по ВАНД №1131/2013 год. по описа на Старозагорски окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на обжалване и протестиране.

 

          

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                           1. 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                           2.