П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 17

 

 

Година 2013                                                                ГРАД  СТАРА ЗАГОРА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД           НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На дванадесети юни                                                                         Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                         

Секретар   ДАНИЕЛА ХОПЧЕВА

Прокурор  ВАНЯ МЕРАНЗОВА

сложи за разглеждане  докладваното от съдия ГЬОНЕВА

НОХД  № 309 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.30 часа се явиха: 

 

 

ЗА  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА се явява прокурор Ваня Меранзова.

           

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.П.С. – лично се явява със защитника си адв.С.Ч. и с упълномощения защитник Р.Л.С. - майка на обвиняемия.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма процесуални пречки  за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Представяме споразумение, което е подписано от всички страни. Да се даде ход на делото. Нямам искания за отводи на съдебния състав и секретаря.

 

АДВ.Ч.: Няма пречки да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание. Нямам искания за отводи на прокурора, съдебния състав и секретаря.

 

               ОБВИНЯЕМИЯТ Г.С.: Да се гледа делото днес, искания за отводи нямам.

 

Съдът след съвещание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което и на основание чл.271 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Сне се самоличността на обвиняемия.

 

Г.П.С. – ЕГН **********, роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан.      

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.П.С.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Споразумението подписах доброволно. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът намира, че изготвеното от страните споразумение за прекратяване на наказателното производство е изчерпателно и съдържа съгласието им по всички въпроси, които следва да бъдат обсъдени във връзка с повдигнатото обвинение и касаещи наказателната отговорност на обвиняемия, поради което следва да бъде вписано в съдебния протокол.

 

С оглед на изложеното и на основание чл.382 ал.6 НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство, както следва:

 

Обвиняемият Г.П.С.  се признава за виновен  в това, че:

1. На 10.02.2013г. в гр.*** и в местност „***” в землището на гр. ***обл.***, без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, както следва:

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 39,2301 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6,8% тегловни на стойност 235,38 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 25,1807 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,3% тегловни на стойност 151,08 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 3,3686 гр.  и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,1% тегловни на стойност 20,21 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 18,7501 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,5% тегловни на стойност 112,50 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 3,7414 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,7% тегловни на стойност 22,45 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 4,0864 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,9% тегловни на стойност 22,52 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 5,8826 гр.  и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,2% тегловни на стойност 35,30 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 53,2724 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,4% тегловни на стойност 319,63 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 187,9202 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,2% тегловни на стойност 1127,52 лева - на обща стойност 2071,11 лева  съгласно  ПМС №23/1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството престъпление по чл.354а ал.1 предл.1 от НК.

 

2. За това, че през периода м. ***. в гр. ***, обл. ***, открил и държал културни ценности – 11 бр. монети както следва: 1 бр. бронзова римска, 1 бр. бронзова римска от IV в. - имп. Констанций, 1 бр. ранно византийска медна, 2 бр. бронзови антични, 1 бр. медна копейка Русия - ХVІІІ в., 1 бр. бронзова антична Месамбрия, 1 бр. медна „Фолис” - VI в. Византия, 1 бр.бронзова антична, 1 бр. бронзова османска ХVІІІ в. и 1 бр.османска от бял метал и в продължение на седем дни от откриването не съобщил за това на властта престъпление по чл.278 ал.1 от НК.

3. За това, че на 10.02.2013г. в гр. ***, обл. *** държал боеприпаси за огнестрелни оръжия – 2 бр. патрони калибър 9х19 мм, 1 бр. патрон калибър 9х18 мм, 1 бр. патрон калибър 7,62х39 мм., 1 бр. патрон калибър 5,45х39 мм, 1 бр. патрон калибър 7,65х17 мм. и 1 бр. патрон калибър 7,2х25 мм., без да има за това надлежно разрешение - престъпление по чл.339 ал.І от НК.

 

Деянията са извършени от обвиняемия С. виновно, при пряк умисъл.

 

ІІ. От деянията не са  причинени имуществени вреди.

 

ІІІ. Страните се споразумяха на обвиняемия Г.П.С. да бъдат наложени следните наказания:

На основание чл.354а ал.1 предл.1 НК и чл.54 от НК да бъде наложено наказание лишаване от свобода в размер на 3 /три/ години, изтърпяването на което на основание чл.66 ал.1 от НК бъде отложено за изпитателен срок от 5 /пет/ години, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 5 000 / пет хиляди/ лева.

За извършеното престъпление по чл.278 ал.1 от НК на обвиняемия Г.П.С. на основание чл.278 ал.1 и чл.54 от НК да бъде наложено наказание в размер на 3 /три/ месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване да се отложи на основание чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от 3 /три/ години.

За извършеното престъпление по чл.339 ал.1 от НК на обв.С. на основание чл.339 ал.1 НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК да бъде наложено наказание в размер на 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване да се отложи на основание чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл.23 ал.1 от НК на обвиняемия Г.П.С. да бъде определено едно общо наказание, а именно 3 /три/ години лишаване от свобода, чието изтърпяване да се отложи на основание чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от 5 /пет/ години, като към същото на основание чл.23 ал.3 от НК се присъедини наказанието „Глоба” в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

 

ІV. Разноските по делото в размер на 479,60 лв. /четиристотин седемдесет и девет лева и шестдесет стотинки/ да се заплатят от обвиняемия Г.П.С. след одобряването на споразумението от съда.

 

V. Веществените доказателства по делото:

 

1. Наркотични вещества – марихуана /коноп, канабис/: 39,13 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6,8% теглови; 25,08 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,3% теглови; 3,2682 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,1% теглови; 18,65 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,5% теглови; 3,6407 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,7% теглови; 3,9860 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,9% теглови; 5,7822 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,2% теглови; 52,9718 гр.със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,4% теглови; 187,8200 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,2% тегловни, както и семена на конопено растение с нетно тегло 1,5267 гр. и стебла от конопено растение - 201,36 гр., намиращи се на съхранение в ОСлО при ОП Стара Загора следва на основание чл.53 ал.2 б.„а” от НК да се отнемат в полза на държавата и унищожат след приключване на делото.

2. Електронна везна и гриндер, иззети като обекти 11 и 14 с протокол за претърсване и изземване от 10.02.2013г. /л.54 от делото/ и 1 бр. метален гриндер, иззет с протокол за претърсване и изземване от 10.02.2013г. /л.58  от делото/ на основание чл.53 ал.1 б”а” от НК да се отнемат в полза на държавата.

3. Придобитата от престъплението по чл.354а ал.1 от НК парична сума в размер на 245 лева, иззета с протокол от 15.03.2013г. /л.160 от делото/ на основание чл.53 ал.2 б.”б” от НК да се отнеме в полза на държавата.

4. Предметът на престъплението по чл.339 ал.1 от НК - 2 бр. патрони калибър 9х19 мм,  1 бр. патрон калибър 9х18 мм, 1 бр. патрон калибър 7,62х39 мм., 1 бр. патрон калибър 5,45х39 мм, 1 бр. патрон калибър 7,65х17 мм. и 1 бр. патрон калибър 7,62х25 мм. на основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК да се отнемат в полза на държавата.

5. Предметът на престъплението по чл.278 ал.1 от НК - 11 броя монети както следва: 1 бр. бронзова римска, 1 бр.бронзова римска от IV век - император Констанций, 1 бр.ранно византийска медна, 2 бр.бронзови антични, 1 бр. медна копейка Русия – ХVІІІ в., 1 бр.бронзова антична Месамбрия, 1 бр.медна „Фолис - VI в. Византия, 1 бр.бронзова антична, 1 бр.бронзова османска ХVІІІ в. и 1 бр.османска от бял метал, на основание чл.53 ал.1 б.„б” и чл.278 ал.7 от НК да се отнемат в полза на държавата.

6. Два броя кашони, съдържащи комплект дълбочинен скенер м.”Nokta”, иззет като обект 10 с протокол за претърсване и изземване от 10.02.2013г./л.54 от делото/, да се върнат на Г.П.С..

 

Г.П.С.: Декларирам, че съзнавам съдържанието и смисъла на настоящото споразумение, последиците от подписването и одобрението му от съда, съгласен съм с тях и се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

 

ДЕКЛАРАТОР:………………             /Г.С./

 

 

За Окръжна прокуратура Стара Загора:……………….

                                                                   /Прокурор Ваня Меранзова/

 

 

 

Защитник:……………..                                Обвиняем :……………….       /адв.Ст.Ч./                                                    /Г.С./

 

                                                                                     

Защитник:…………….

         / Р.С./

Съдът намира, че така вписаното в съдебния протокол споразумение за прекратяване на наказателното производство, подписано от страните, не противоречи на закона и на морала, поради което следва да бъде одобрено от съда, а наказателното производство – прекратено.

По тези съображения и на основание чл.382 ал.7 НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото от страните споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от тях, по силата на което:

         

ПРИЗНАВА обвиняемия Г.П.С.
ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това
, че:

1. На 10.02.2013г. в гр. *** и в местност „***” в землището на гр.*** обл.***, без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, както следва:

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 39,2301 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6,8% тегловни на стойност 235,38 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 25,1807 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,3% тегловни на стойност 151,08 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 3,3686 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,1% тегловни на стойност 20,21 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 18,7501 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,5% тегловни на стойност 112,50 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 3,7414 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,7% тегловни на стойност 22,45 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 4,0864 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,9% тегловни на стойност 22,52 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 5,8826 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,2% тегловни на стойност 35,30 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 53,2724 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,4% тегловни на стойност 319,63 лева;

Марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 187,9202 гр. и съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,2% тегловни на стойност 1127,52 лева - на обща стойност 2071,11 лева  съгласно  ПМС №23/1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл.354а ал.1 предл.1 НК и чл.54 НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 НК ОТЛАГА  изпълнението на наказанието за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ.

НАЛАГА на обвиняемия Г.П.С. кумулативно предвиденото наказание ГЛОБА в размер на ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА.

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Г.П.С.
 със снета самоличност ЗА ВИНОВЕН в това
, че през периода м. ***г. в гр.***обл.***открил и държал културни ценности – 11 бр. монети както следва: 1 бр. бронзова римска, 1 бр. бронзова римска от IV век - имп. Констанций, 1 бр. ранновизантийска медна, 2 бр. бронзови антични, 1 бр. медна копейка Русия - ХVІІІ в., 1 бр. бронзова антична Месамбрия, 1 бр. медна „Фолис” - VI век Византия, 1 бр.бронзова антична, 1 бр. бронзова османска ХVІІІ в. и 1 бр.османска от бял метал, и в продължение на седем дни от откриването не съобщил за това на властта, поради което и на основание чл.278 ал.1 НК и чл.54 НК ГО ОСЪЖДА на ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Г.П.С. със снета самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че на ***. в гр. ***обл. ***държал боеприпаси за огнестрелни оръжия – 2 броя патрони калибър 9х19 мм, 1 бр. патрон калибър 9х18 мм, 1 бр. патрон калибър 7,62х39 мм., 1 бр. патрон калибър 5,45х39 мм, 1 бр. патрон калибър 7,65х17 мм. и 1 бр. патрон калибър 7,62х25 мм., без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл.339 ал.1 НК и чл.55 ал.1 т.1 НК ГО ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл.23 ал.1 НК ОПРЕДЕЛЯ на обвиняемия Г.П.С. ЕДНО ОБЩО наказание ТРИ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 НК ОТЛАГА  изпълнението на наказанието за изпитателен срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на определението в сила.

На основание чл.23 ал.3 НК ПРИСЪЕДИНЯВА ИЗЦЯЛО към наложеното наказание лишаване от свобода наказанието ГЛОБА в размер на ПЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА.

 

На основание чл.253 ал.6 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА придобитата от престъплението по чл.354а ал.1 от НК парична сума в размер на 245 /двеста четиридесет и пет/ лева.

 

На основание чл.354а ал.6 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА високорискови наркотични вещества - марихуана /коноп, канабис/: 39,13 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 6,8% теглови; 25,08 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 3,3% теглови; 3,2682 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,1% теглови; 18,65 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,5% теглови; 3,6407 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,7% теглови; 3,9860 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,9% теглови; 5,7822 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,2% теглови; 52,9718 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 5,4% теглови; 187,8200 гр. със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 2,2% тегловни, както и семена на конопено растение с нетно тегло 1,5267 гр. и стебла от конопено растение - 201,36 гр., намиращи се на съхранение в ОСлО при ОП Стара Загора, като ПОСТАНОВЯВА след влизане в сила на определението да бъдат предадени на ГУ” Митници” – София и да бъдат унищожени.

 

На основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства електронна везна и гриндер, иззети като обекти 11 и 14 с протокол за претърсване и изземване от 10.02.2013г. /л.54 от делото/ и 1 бр. метален гриндер, /иззет с протокол за претърсване и изземване от 10.02.2013г. /л.58  от делото/, като след влизане на определението в сила същите бъдат предадени на ТД на НАП Пловдив – ИРМ Стара Загора.

 

На основание чл.53 ал.1 б.”а” от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предметът на престъплението по чл.339 ал.1 от НК - 2 бр. патрони калибър 9 х 19 мм, 1 бр. патрон калибър 9х18 мм, 1 бр. патрон калибър 7,62 х 39 мм., 1 бр. патрон калибър 5,45 х 39 мм, 1 бр. патрон калибър 7,65 х 17 мм. и 1 бр. патрон калибър 7,62 х 25 мм, които да бъдат предадени в Централен оръжеен склад и бъде уведомена ТД на НАП София.

 

На основание чл.53 ал.1 б.„б” и чл.278 ал.7 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА 11 бр. монети, както следва: 1 бр. бронзова римска, 1 бр. бронзова римска от IV век - император Констанций, 1 бр. ранновизантийска медна, 2 бр.бронзови антични, 1 бр. медна копейка Русия - ХVІІІ в., 1 бр. бронзова антична Месамбрия, 1 бр.медна „Фолис - VI в. Византия, 1 бр.бронзова антична, 1 бр.бронзова османска ХVІІІ в. и 1 бр. османска от бял метал.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Г.П.С. със снета самоличност ДА ЗАПЛАТИ на държавата по бюджетна сметка на Старозагорски окръжен съд направените по делото разноски в размер на  479.60 лв. /четиристотин седемдесет и девет лева и шестдесет стотинки/.

 

ПОСТАНОВЯВА 2 бр. кашони, съдържащи комплект дълбочинен скенер м.”Nokta”, иззет като обект 10 с протокол за претърсване и изземване от 10.02.2013г. ДА БЪДАТ ВЪРНАТИ на обвиняемия Г.П.С..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №309/2013г. по описа на Старозагорски окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в  13.50 часа.

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                                                                                   СЕКРЕТАР:

 

СЪДЪТ след одобряване на постигнатото от страните споразумение служебно се занима с мярката за неотклонение по отношение на обвиняемия Г.П.С.  “Задържане под стража”.  Съдът установи, че следва същата да бъде отменена, тъй като изпълнението на наказанието лишаване от свобода е отложено при условията на чл.66 ал.1 НК. Водим от горните мотиви и на основание чл.309 ал.2 вр. ал.1 НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение по отношение на обвиняемия Г.П.С. ЕГН ********** “Задържане под стража” като ПОСТАНОВЯВА обвиняемият да бъде незабавно освободен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на протестиране пред Апелативен съд Пловдив в 7-дневен срок от днес.

 

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: