О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер №                                    07.06.2013 г.                   град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд,наказателно отделение на седми юни, 2013  година в закрито заседание в следния състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОНЬО ТОНЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията-докладчик Тоньо Тонев чнд № 87 по описа за 2013 г.,за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на адв.П.С.Д. и адв. И.С.И. ***, в качеството им на защитници на С.И.М. – обвиняем по ДП № 429/2011 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора против Постановление на Окръжна прокуратура - гр.Стара Загора за частично прекратяване досъдебното производство от 17.01.2013 г. по горецитираното досъдебното производство, водено срещу обвиняемия С.И.М. и други длъжностни лица за престъпление по чл.321, ал.3, предложение второ, т.2 във връзка с ал.2 от НК, престъпление по чл.302, т.1, предложение първо във връзка с чл.301, ал.1 и чл.26, ал.1 връзка с чл.20, ал.2 и ал.1 от НК и престъпление по чл.304а във връзка с чл.26, ал.1 от НК.

С жалбата се иска да се измени постановлението на Окръжна прокуратура - гр.Стара Загора относно правното основание за прекратяване на наказателното производство от чл.243, ал.1, т.2 на чл.243, ал.1, т.1 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НПК – поради липса на извършено престъпление от страна на С.И.М.. Според жалбоподателя производството следва да се прекрати поради несъставомерност на деянието, а не поради недоказаност на участието на обвиняемия в извършване на престъплението.

Окръжния съд, в настоящия състав, след като се запозна с изложеното в жалбата  и материалите на делото намира, че жалбата е неоснователна, поради следното:

Разследването по досъдебното производство срещу жалбоподателя С.И.М. и други длъжностни лица е за извършено престъпление по чл.323, ал.3, предложение второ, т.2 във връзка с ал.2 от НК. С Постановление от 18.07.2011 г. на обвиняемия С.М. е повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група с цел да вършат съгласувано в страната престъпления по чл.302, ал.1 от НК и по чл.282, ал.2 от НК, като за жалбоподателя обвинението е за участието му в две организирани престъпни групи. В обжалваното постановление на Окръжна прокуратура – Стара Загора за частично прекратяване на досъдебното производство е прието, че не са събрани безспорни доказателства, че обвиняемият М. и обвиняемите А. и В. са част от трайно структурирано сдружение по смисъла на чл.93, т.20 от НК. Според прокуратурата събраните до настоящия момент доказателства, не са категорични относно изградената трайна структура и обща цел между жалбоподателя и обвиняемите А. и В., като участници в организирана престъпна група. Наблюдаващите прокурори са приели, че в случая се касае за съучастническа дейност между тях и то единствено по отношение на престъплението  по чл.302, т.1, предложение първо и т.4 във връзка с чл.301, ал.2, предложение първо и предложение второ във връзка с ал.1 и във връзка с чл.26, ал.1 от НК. Прокуратурата е приела,че се касае за съучастие, което в същността си е с временен характер и без различие в статуса и вътрешните взаимоотношения на съучастниците. Наред с липсата на обективни признаци на престъпния състав е прието, че липсват и доказателства по делото по отношение умисъл на участниците в “групата А., В. М.”, в това, че те са част от престъпно сдружение, което е с белезите на относителна устойчивост.

В частност – по отношение на обвиняемия С.М., с обжалваното постановление е прието, че липсват елементите на състава на престъплението по чл.321, ал.3, предложение второ, т.2 във връзка с ал.2 от НК и от обективна и от субективна страна,  досежно участието му и в друга организирана престъпна група и с обвиняемите А.М.Д. и Д.Д.С., така, както му е повдигнато обвинение на 18.07.2011 г.

Настоящият състав на окръжния съд, при описаното по-горе, констатира, че постановлението на Окръжна прокуратура – Стара Загора от 17.01.2013 г. е с крайно пестеливи мотиви, но по същество правилно и законосъобразно по своите изводи. Това е така, защото приемайки, че обвиняемият С.И.М. не е извършил престъплението по чл.321, ал.3, предложение второ, т.2 във връзка с ал.2 от НК, то престъпната му дейност е извършвана при условията на обикновено съучастие, а не на трайно структурирано сдружение за извършване на престъпления. Следователно участието в някоя от формите на съучастие по чл.20 от НК, което е също вид задружна престъпна дейност, макар и различна от визираната в чл.321 от НК организирана престъпна група, налага заключението, че изводите на наблюдаващия прокурор са правилни и законосъобразни. Обвинението по чл.321, ал.3 във връзка с ал.2 от НК не е доказано, но не би могло да се приеме, че това обосновава приложението на чл.24, ал.1 от НК, т.е., че деятелността на обвиняемия М. не съставлява престъпление или деянието не е извършено. В същността си престъплението по чл.321,ал.І от НК винаги предполага и извършването на конкретно престъпление. В тази връзка не може да си приеме, че деянието на жалбоподателя не  реализира признаците на престъпление.

Гореизложеното, въпреки реалната недостатъчност на мотиви от страна на прокуратурата, при постановяване на постановлението за частично прекратяване, не прави прокурорския акт незаконосъобразен или необоснован. В същността си изводите на наблюдаващия прокурор са правилни.

 

Водим от това и на основание чл.243,ал.5,т.1 от  НПК, съдът   

 

 

     О П Р Е Д Е Л И :

     

        

    ПОТВЪРЖДАВА Постановление на Окръжна прокуратура - Стара Загора от 17.01.2013 год., с което е частично прекратено ДП № 429/2011 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора.

 

    Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя С.И.М. ***, които могат да обжалват и протестират същото пред Пловдивски апелативен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение.

        

 

 

 

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: