МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА  34/ 03.06.2013г. ПО НОХД №  296 /2013г. по описа на СТАРОЗАГОРСКИЯ ОКРЪЖЕН   СЪД

 

            Производството е на основание чл.304а, вр. с чл.304, ал.1 от НК, във вр.58а, ал.4, вр. с ал.1, във връзка с чл. 55, ал.1 т.2, б. „б”, и ал.3 от НК, вр. с чл. 42а, ал.1 и ал.2 т. 1 и т.2, вр. с чл.42б от НК.

            На 28.06.2013г. е внесен обвинителен акт по бързо производство № 652 /2013г. по описа на Първо РУ”Полиция” – гр.Стара Загора и прокурорска преписка № 45 /2013г. по описа на  Окръжна прокуратура- Стара Загора против подсъдимия Р.И.А., затова че на 19.05.2013г. в гр.Стара Загора, предложил подкуп – пари, 10-десет лева в 1-една банкнота  от 10 /десет/ лева, с № БД 3337010, на  полицейски органи  при Първо  РУП – гр.Стара Загора – Д.К.К.и Г.Д.Г. и двамата старши полицаи в  група „ООР”,  за да не извършат действие по служба – да  съставят по отношение на Р.И.А., като водач на МПС – лек автомобил „Пежо 806” с рег.№ А 9062КВ, акт за установяване на административно нарушение по чл.139, ал.І, т.1 от Закона за движение по пътищата –  управление на  техническо неизправно МПС – неработеща къса светлина на преден ляв фар на автомобилът - престъпление по чл.304а във връзка с чл.304 ал.І  от НК.

    В съдебно заседание прокурорът поддържа изцяло така предявеното обвинение като счита същото за изцяло обосновано и доказано, поради което предлага на съда подсъдимия да бъде признат за виновен по повдигнатото  му обвинение. Взема отношение по въпроса за наказанието, което следва да наложи съда за извършеното от подсъдимия престъпление като предлага предвид наличието на изключителни и многобройни смекчаващи вината и отговорността обстоятелства на основание чл.55 от НК на същия да бъде наложено наказание „Пробация” в размер на 6 месеца, изразяващо се в двете задължителни пробационни мерки. Намира, че в настоящия случай на подсъдимия не следва да бъде налагано кумулативно предвиденото наказание „Глоба”, а вещественото доказателство по делото, а именно паричната сума от 10.00 лева да бъде отнета в полза на държавата.

Служебният защитник на подсъдимия Р.И.А. адв.Н.П., заявява, че с оглед направените от подзащитния му пълни самопризнания по  фактите по обстоятелствената част на обвинителния акт фактическата обстановка по делото е напълно изяснена. Взема мотивирано становище относно вида и размера на наказанието, което според него следва да се наложи на подзащитния му, като след разясняване от прокурора на възможностите, които законът предоставя в това отношение, поддържа напълно предложението на прокурора.

             Подсъдимият Р.И.А. поддържа казаното от служебния си защитник. Признава се за виновен по предявеното му обвинение, изразява искрено съжаление за извършеното и моли за налагане на една минимална  присъда. Заявява, е извършил настоящото деяние поради изключително неблагоприятното съчетание на обстоятелства в същия ден и за да избегне съставянето на АУАН.

В последната си дума заявява, че е виновен и че съжалява за извършеното като след разясняване от прокурора на възможностите, които законът предоставя в това отношение, заявява, че ще изтърпи напълно наложеното му наказание „Пробация”.

 

             ОТНОСНО ФАКТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА:

 

Подсъдимият Р.И.А. е роден на ***г***, български гражданин, ,  с ЕГН **********.

    Свидетелят  Д.К.К  и св. Г.Д.Г. работят в Първо РУП- гр.Стара Загора, като старши полицаи в група „ООР” - опазване на обществения ред . От 08.00 часа сутринта на 19.05.2013г, двамата свидетели били на работа /виж приложената на л.23-25 Заповед на Директора на ОД на МВР – гр.Стара Загора с правомощия за съставяне на АУАН и ФИШ по ЗДвП, както и ежедневна ведомост на личния състав на група „ООР” за 18.05.2013г.-л.26-л.27 от ДП/. Била им възложена задача този ден да осъществяват контрол по безопасността на движението, съгласно ЗДвП в района на бул.”Славянски” източно от Автогарата на гр.Стара Загора. В тази връзка към 16:50ч., след обяд на 19.05.2013г. двамата свидетели, изпълняващи контрол по ЗДвП, съгласно горепосочената заповед спрели за проверка лек автомобил „Пежо 806” с рег.№ А 9062 КВ. Поводът бил неизправност на  късите му светлини.

 Свидетелите К. и Г. се представили  на водача и му поискали  да им предаде документите си за проверка. Свидетелите - полицай К. и полицай Г. обяснили на подсъдимия А., че ще му съставят акт за установяване  на  административно нарушение по чл.139 ал.І т.1 от ЗДвП, тъй като управляваният от него автомобил бил с техническа неизправност – неработеща къса предна лява светлина. Подсъдимият А. реагирал  с предложението да не му съставят акт,  а да се оправят по някакъв начин. Свидетелите - полицейски служители  Г. и К. отишли до патрулния полицейски автомобил, придружени от подсъдимия А..

     Свидетелят Грудев седнал в патрулния автомобил и започнал да съставя акта. Подсъдимият А., който бил в непосредствена близост   извадил от десния  джоб на панталона си  една банкнота от 10 лева и я сложил в разреза около затворения капак на жабката  пред полицаят, който пишел акта с думите „Вземете да се почерпите по едно кафе ... ”.  Свидетелите   К. и   Г. докладвали на дежурният офицер в Първо РУП – гр.Ст.Загора  за предложените им пари, от подсъдимия А.,  за да не извършат действие по служба - да  съставят по отношение на него като водач на МПС – лек автомобил „Пежо 806” с рег. № А 9062КВ, акт за установяване на административно нарушение по чл.139, ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата- управление на технически неизправно МПС– неработеща къса светлина на преден ляв фар на автомобила, акт за установяване на административно нарушение. Във връзка с това било образувано настоящото Бързо ДП под № ЗМ 652/2013 на 01-во РУП –Ст.Загора по реда на чл.356 от НПК .

       При извършения оглед на патрулния автомобил –марка „Опел Астра” с рег.№ СТ 0893 НН на арматурното табло вдясно  била открита и иззета, като веществено доказателства, предложената и оставена от подсъдимия А., една банкнота с номинал от 10-десет български лева с № БД 3337010.  За извършеното  административно нарушение по чл.139 ал.І т.1 от ЗДвП  на подсъдимия Р.А. бил съставен и Акт за установяване на административно  нарушение № 172 7/19.05.2013г.  /и с номер на бланка –серия В 592948/ от полицай св.Гр.Г.  /подписана от нарушителя – подсъдимия А./, който не оспорва обстоятелствата отразени в същия /л.33 от ДП/.

          Гореизложената фактическа обстановка се доказва от събраните при БДП № ЗМ -  652 /2013 на Първо  РУП –гр.Стара Загора доказателства: л.4-5 протокол за оглед;  иззета при огледа банкнота от 10 –десет български лева с № БД3337010  запечатана в полиетиленов плик, намираща се на съхранение в сейф на ОС- Стара Загора,  съгласно приемо - предавателен протокол от 28.05.2013г. ; постановление за привличане на подсъдимия А. л.7;л.8 протокол от разпит на подс.А.; л.34 - л.36 искане до Ст.ЗАК и постановление за назначаване сл.защитник; показания на свидетелите: л.9 –св.Д.К., л.10-св.Г.; л.12-св.П.А.; л.13– св.К.Атанасова; л.14 - Х.А.; л.15-св.И.А.; л.33 –АУАН № 1727/ 19.05.2013г.; л.20-22 типова характеристика на старши полицай; Заповед  с рег.№ 12175 /10.09.2012г. на Директорът на ОД на МВР- гр.Стара Загора /л.23-25/; л.28 доклад № 7533 /19.05.13г; л.29-30 информационна карта на наряд от 19.05.2013г.; справка съдимост л.17; декларация за СМПИС /л.40 от ДП/ .  

Видно от приложените  и изброени по горе по БДП : копие на Заповед  с рег.№ 12175/10.09.2012г на Директора на ОД МВР Ст.Загора, ежедневна ведомост на личния състав, длъжностни характеристики на длъжността „старши полицай”в група/звено „Охрана на обществения ред” към „Охранителна полиция” в ОД на МВР, и доклад за установен факт и предприето действие, както и АУАН № 1727/ 19.05.2013 г., свидетелите  Д.К.К. и  Г.Д.Г. са полицаи от състава на Първо РУ”Полиция”-гр. Стара Загора поради което са  полицейски органи, а в този ден/събота/ са имали правомощия за съставяне на АУАН по ЗДвП, тъй като са били включени в приложената заповед.

  Извършеното от подсъдимия действие- предлагане на св. Д.К.К. и св. Г.Д.Г.   по време на изпълнение  на служебните им задължения по осъществяване контрол върху движението на банкнота от 10-десет лева, е имало за цел да не извършат свидетелите  Д.К.К.и Г.Д.Г. действие по служба, а именно- да  съставят по отношение на подс.Р.А. като водач на МПС- лек автомобил „Пежо 806” с рег.№ А 9062КВ  акт за установяване на административно нарушение по чл.139 ал.І т.1 от Закона за движение по пътищата, а именно –  управление на автомобил с техническа  неизправност – неработеща къса предна лява светлина.

  По описания начин на 19.05.2013г. в гр.Стара Загора  подсъдимият Р.А. като предложил подкуп – пари- банкнота от 10-десет лева  на  полицейски органи, осъществяващи контрол на пътното движение – свидетелите Д.К.К.и Г.Д.Г. -  старши полицаи  в група „СПООР” при Първо РУП Стара Загора,  за да не извършат действие по служба – да  съставят по отношение на подсъдимия Р.А., като водач на МПС - лек автомобил „Пежо 806” с рег.№ А 9062КВ  Акт за установяване на административно нарушение по чл.139 ал.І т.1 от Закона за движение по пътищата – управление на автомобил с техническа неизправност – неработеща къса предна лява светлина, с деянието си е осъществил от обективна и субективна страна състава на  престъплението по чл. 304а във вр с чл.304 ал.І от  НК.

 По това обвинение подсъдимият А. се признава за виновен, съжалява за извършеното като при запознаване с разследването е направил искане за разглеждане на делото по реда на съкратеното съдебно следствие. Поради което съдията-докладчик е насрочил делото за разглеждане в открито съдебно заседание по реда на Глава ХХVІІ от НПК – съкратено съдебно следствие на основание чл.371 т.2 от НПК. Още повече, че обвинителния акт е внесен по реда на бързото полицейско производство – чл.356–чл.361 от НПК. В съдебно заседание подсъдимият отново прави пълни самопризнания за фактите и обстоятелствата, описани в обстоятелствената част на обвинителния акт, и заявява, че не оспорва всички извършени до момента процесуално-следствени действия и събрани доказателства в досъдебното производство, като не желае да събират повече доказателства относно тези факти. С оглед на което съдът е дал ход и е разгледал делото по реда на глава ХХVІІ от НПК - чл.371 т.2 от НПК, като с определение е обявил, че при постановяване на присъдата ще ползва направеното самопризнание от подсъдимия без да събира доказателства за фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

         Предвид гореизложеното, както и въз основа на направеното от подсъдимия пълно самопризнание на фактите и обстоятелствата по обвинителния акт, съпоставено със събраните по ДП доказателства, съдът счете, че по безспорен начин е установена гореописаната фактическа обстановка. Самопризнанията на подсъдимия се подкрепят напълно и от събраните по ДП доказателства, посочени по- горе, а именно: протокол за оглед на местопроизшествие от 19.05.2013г., протоколи за разпит на свидетели: на св. Д.К.К.,  Г.Д.Г., на подсъдимия като свидетел, на св.П.Р.А., К.А.А., Х.А.А., И.Й.А., както и копие от типова длъжностна характеристика на длъжността „старши полицай”в група/звено „Охрана на обществения ред” към „Охранителна полиция” в ОД на МВР, копие на Заповед  с рег.№ 12175/10.09.2012г. на Директора на ОД на МВР – гр.Стара Загора, от ежедневна ведомост на личния състав, и от доклад за установен факт и предприето действие, и от АУАН № 1727/ 19.05.2013г., и справка за съдимост на подсъдимия от БС при РС- гр.Айтос, а също така и оригинална банкнота с номинал 10.00 /десет/ лева  със сериен номер на банкнотата БД 3337010, запечатана в полиетиленов плик, всички приети и приобщени като доказателства по делото след прочитане и предявяване по съответния процесуален ред.

                 От показанията на разпитаните по делото свидетели полицейски органи, осъществявали редовно дежурство по същото време и място, а именно: св. Д.К.К. и св. Г.Д.Г., както и от останалите посочени по-горе доказателства, се установява какво е било поведението на подсъдимия по време на деянието, установяват се всички обективни и субективни признаци от състава на деянието, включително времето, мястото и начина на извършването му, респ. извършването му от подсъдимия. Всички те, както и признанията на подсъдимия  кореспондират напълно с приетото за установено от прокурора в обстоятелствената част на обвинителния акт.

              Свидетелите- близки родственици на подсъдимия заявяват, че всички са били разтревожени заради семеен инцидент с дъщерята на подсъдимия, която била бита от съпруга си и по тази причина са ходили в полицията да направят оплакване. Тъй като целият ден прекарали там, били неадекватни и бързали да се приберат в гр.А.. Техните  показания съдът възприе като смекчаващи вината и отговорността обстоятелства за подсъдимия, с оглед необичайното му психологическо състояние, във връзка с неприятния семеен инцидент.

Досежно даването на банкнотата от 10 лева на свидетелите полицейски служители Г. и К., същите са единодушни, че подсъдимият А. действително ги е дал на същите „за да се почерпят” точно в момента, когато те са му заявили, че ще му съставят АУАН за неизправния ляв фар на автомобила. Впрочем с оглед направените от подсъдимия пълни самопризнания по фактите в обвинителния акт, целта на даването на горната парична сума на двамата полицейски служители, както и обстоятелството, че паричната облага е дадена на полицейските органи по време на изпълнение на служебните им задължения, и не им се следва, се е съзнавало напълно от подсъдимия.

Предвид което съдът прие, че с деянието си подсъдимият Р.И.А. като е  дал подкуп – парична  сума от 10, 00 лв. на полицейски органи- свидетелите К. и Г., за да не извършат действия по служба, изразяващи се в съставяне по отношение на него, като водач на МПС,  Акт за установяване на административно нарушение по Закона за движение по пътищата, е осъществил от обективна и субективна страна фактическия състав на престъплението  чл.304а,  във вр. с чл.304 ал. 1 от НК.                

                 

                   ОТНОСНО ПРАВНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО:

 

  При така изяснената фактическа обстановка съдът намира за безспорно установено, че с горепосоченото си поведение подсъдимият Р.И.А. за това, че на 19.05.2013г. в гр.Стара Загора  предложил подкуп – пари- 10-десет лева  в 1-една банкнота  от 10/десет/ лева  с № БД 3337010  на  полицейски органи  при Първо  РУП Стара Загора – Д.К.К.и Г.Д.Г., и двамата старши полицаи в група „ООР”, за да не извършат действие по служба, а именно – да  съставят по отношение на него като водач на МПС – лек автомобил „Пежо 806” с рег.№ А 9062 КВ, Акт за установяване на административно нарушение по чл.139 ал.І т.1 от Закона за движение по пътищата –  управление на  технически неизправно МПС  – неработеща къса светлина на преден ляв фар на автомобила е осъществил от обективна и субективна страна фактическия състав на престъплението по чл.304а във връзка с чл.304 ал.І  от НК.

  От обективна страна е непротиворечиво установено, че подсъдимият на посочената дата и място с горепосоченото си поведение като е съзнавал, че с действието си мотивира свидетелите към нарушаване на служебните им задължения, чрез даването на имотна облага на длъжностни лица заради /срещу/ техни действия по служба, имащо за цел избягване на дължимата от закона /в случая ЗДвП/ санкция, е осъществил от обективна и субективна страна фактическия състав на престъплението по чл.304а, във връзка с чл.304, ал.1 от НК, и същото е безспорно установено и доказано.

   Касае се до престъпление по чл.304а от НК, представляващо по-тежко наказуемият състав на престъплението по чл.304, ал.1 от НК /основен състав/, деяние с висока степен на обществена опасност, спадащо към така наречените корупционни престъпления, особено разпространени в национален мащаб. Подкупът по смисъла на чл.304, ал.1 от НК е едно от най-тежките престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации. В случая поради това, че се касае до даване на подкуп, е налице хипотезата на т.нар. активен подкуп, регламентиран в чл.304, ал.1 от НК. Субект на този вид подкуп може да бъде само длъжностно лице. А поради специалното качество на адресата на подкупа в случая- полицейски органи, се касае до по-тежко квалифицирания състав на чл.304а от НК /нов, ред. Д.в..бр.26/ 2010г./. Изпълнителното деяние се изразява в даването на имотна облага на това длъжностно лице заради /срещу/ негово действие по служба. Подкупът представлява имотна облага, която е противозаконна поради това, че с оглед изпълняваните задължения по длъжностна характеристика на длъжностното лице /полицейски орган/ тя не му се полага, т.е. за нейното вземане няма законно основание. В случая с подхвърлянето на банкнотата в полицейския автомобил, въпреки че не се е стигнало до приемане от длъжностните лица полицейски служители, в съзнанието им е била изградена субективната представа относно мотивирането за нарушенията на служебните им задължения, поради което последното се приема за довършено деяние, а не за опит към такова.

 

          ОТНОСНО ФОРМАТА НА ВИНАТА: 

 

Формата и видът на вината е прекият умисъл. При така изяснената фактическа и правна обстановка съдът намира, че деецът – подсъдимият Р.И.А., е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на обществено опасните последици, като е искал и е целял настъпването им, поради което при извършване на деянието е действал умишлено/ при наличие на пряк умисъл /по смисъла на чл. 11, ал.2 пр.1 от НК.

           С оглед на което съдът намира, че подсъдимият Р.И.А. е осъществил състава престъплението, за което съдът го  призна за виновен, както от обективна така и от субективна страна и то при наличието на пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 пр.1 във връзка с чл. 304а, вр. с чл. 304, ал.1 от НК.   

 

ОТНОСНО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЕТО:

 

Разпоредбата на чл.304а от НК предвижда налагането на наказание лишаване от свобода в размер до десет години и кумулативно глоба до петнадесет хиляди лева.

С оглед на процедурата, при която е протекло делото - Глава ХХVІІ от НПК и разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК, съдът е длъжен да определи наказанието на подсъдимия при условията на чл.58а от НК. Поради което при определяне на наказанието на подсъдимия съдът приложи тази разпоредба.   

                В случая подсъдимият изобщо не е осъждан; същият е с много добри характеристични данни; от началото на образуваното ДП е оказвал съдействие на разследващите органи и е направил пълни самопризнания на фактите като е поискал делото да се разгледа пред съда по реда на съкратеното съдебно следствие. Тези обстоятелства, както и много ниската стойност/ 10 лева на  дадения подкуп и неадекватното психологическо състояние, в което същият се е намирал в същия ден поради неприятния семеен инцидент с дъщеря му, представляват смекчаващи вината и отговорността обстоятелства. С оглед на същите, както и липсата на отегчаващи такива, съдът прецени, че в случая са налице както изключителни, така и многобройни смекчаващи вината и отговорността обстоятелства. Горното наред с направеното самопризнание на подсъдимия по фактите и обстоятелствата на обвинителния акт, т.е. наличието на предпоставките по чл. 58а, ал.1 от НК,  във връзка с разпоредбата на чл. 58а, ал.4 от НК дава основание за определяне на наказанието при условията на чл. 55 от НК.

                Съгласно разпоредбата на чл.55 от НК, когато и най лекото, предвидено в закона наказание се окаже несъразмерно тежко, съдът в случаите, когато за самото наказание не е предвиден най- нисък предел /какъвто е настоящият/, заменява съгласно чл.55, ал.1 т.2 б. „б” от НК наказанието „Лишаване от свобода” с наказание „Пробация”. 

               Съгласно разпоредбата на чл.42а, ал.3 т. 1 пробационните мерки са с продължителност от 6 месеца до три години/ за мерките по ал.2 т.1 и т.2 от НК/.  Налице е  висока степен на обществена опасност на деянието, което е едно от най- разпространените напоследък престъпления, но не и на дееца, който е с чисто съдебно минало, с много добри  характеристични данни и срещу него няма образувани досъдебни производства/видно от справката на прокуратурата/. Горното налага с оглед целите на специалната и генералната превенция /чл.36 от НК/ наказателната отговорност спрямо подсъдимия да бъде реализирана в рамките на предвиденото в закона наказание, но отново при превес на смекчаващите вината и отговорността обстоятелства. Предвид гореизложеното съдът определи наказанието на подсъдимия в рамките само на двете задължителни пробационни мерки, а именно: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” при периодичност два пъти седмично и „Задължителни срещи с пробационен служител” и то за минимален срок от шест месеца. Този размер и вид наказание съдът счете, че отговаря в максимална степен на целите на наказанието по чл. 36 от НК и ще изиграе своята възпираща и превъзпитателна роля както спрямо осъденото лице, така и по отношение на останалите членове на обществото. Друг размер наказание би бил явно несправедлив и несъответстващ на целите на индивидуалната и генералната превенция.

                         С  оглед  приложението на разпоредбата на чл. 55 от НК и данните от декларацията за СИПМС на подсъдимия, на основание ал.3 от горната разпоредба на закона съдът счете, че наред с основното наказание не следва да налага на подсъдимия и кумулативно предвиденото в закона наказание „глоба”. Поради което не наложи такова наказание.

 

ОТНОСНО ПРЕДМЕТА НА ПРЕСТЪПЛИНЕТО

 

На основание чл.307а от НК  съдът  отне в полза на Държавата предмета на престъплението –паричната сума от 10,00 лева. Поради което разпореди веществените доказателства по делото- една банкнота с номинал 10.00 / десет / лева със сериен номер на банкнотата БД 3337010, запечатана в полиетиленов плик, намираща се на съхранение в сейф на ОС- Стара Загора,  съгласно приемо- предавателен протокол от 28.05.2013 г.по делото, след влизане на присъдата в законна сила да бъде предадена на БНБ.

Съдът намери, че така определеното  наказание отговаря напълно на целите на чл. 36 от НК и е най- подходящо в настоящия случай предвид гореизложените обстоятелства.

 

ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО:

 

            Поради липсата на каквито и да било направени, респ. отразени в обвинителния акт разноски по делото, въпреки че на основание чл.189 от НПК подсъдимият, който е признат за виновен и осъден по предявеното му обвинение, дължи заплащането  им, такива не следва да бъдат присъждани.

 

                   ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ  НА  ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО:

 

    Като такива следва да се посочат ниското правно съзнание на подсъдимия, незачитане нравствените устои и законите на обществото, съществуващите в страната обстановка и условия за извършване на подобен род деяния.

 

     Мотивиран от гореизложеното, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

                                                        СЪДИЯ: 

                                                                           / СП. ДРАГОТИНОВА/