Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

113                                         28.06.2013 г.                        град Стара Загора

 

        В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД              ІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети май                                                                       Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                            КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

СЕКРЕТАР: КРАСИМИРА ЦОНЕВА

ПРОКУРОР:

като разгледа докладваното от съдия КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

ВНЧХД № 1094 по описа за 2013 година, и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на глава ХХІ от НПК.

   

С Присъда № 29 от 01.02.2013 г. по НЧХД № 1157/2011 г. по описа на Районен съд – Казанлък, подсъдимият И.Е.С., с ЕГН ********** е признат за невиновен, в това че в периода 14-15.05.2011 г. в гр. К., в условията на продължавано престъпление, е нанесъл публично обида на длъжностно лице Г.П.Г., по повод изпълнението на службата му като Председател на УС на сдружение с нестопанска цел “***” гр. С., като му е казал в негово присъствие унизителните за честта и достойнството му думи: “Крадецът да стане прав!” и “Ей, боклук!” и е оправдан по повдигнатото му обвинение по чл.148, ал.1, т.1 и т.3, вр. чл.146, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

Със същата присъда е отхвърлен предявения граждански иск от Г.П.Г. против подсъдимия И.Е.С. за сумата от 20 000 лв., ведно със законната лихва от датата на непозволеното увреждане – 15.05.2011 г., като неоснователен.

Частният тъжител Г.П.Г. е осъден да заплати на подсъдимия И.Е.С. направените от него разноски по делото в размер на 1500,00 лв., както и да заплати по сметка на РС – Казанлък направените по делото разноски, в размер на 400,00 лв..

 

 

     В срока по чл.319 от НПК горепосочената присъда е обжалвана от   частния тъжител Г.П.Г. чрез повереника адв. И.Г. ***.

 

Във въззивната жалба се прави оплакване за незаконосъобразност на присъдата, с искане да бъде изцяло отменена. В постъпилите допълнителни писмени съображения към въззивната жалба се развива оплакване за необоснованост на присъдата и се поддържа искането за отмяната й и постановяване на нова, с която подсъдимия И.С. да бъде признат за виновен в извършване на престъплението по повдигнатото с тъжбата обвинение, както и да бъде уважен предявения граждански иск за неимуществени вреди по справедливост.

 

Частният тъжител в съдебно заседание поддържа подадената въззивна жалба, с изготвените допълнения към нея, както и искането за постановяване на нова осъдителна присъда.  

 

Защитниците на подсъдимия адв. Г. и адв. М. пледират затова, въззивния съд да постанови решение, с което да потвърди първоинстанционната присъда като правилна и законосъобразна и да присъди разноските направени от подзащитния им пред настоящата инстанция.

 

     Окръжен съд – Стара Загора, след като съгласно чл. 314, ал.1 от НПК извърши цялостна служебна проверка на присъдата и по повдигнатите във въззивната жалба основания, прие следното:

 

Производството пред Районен съд - Казанлък по чл.247, ал.1, т.2 от НПК е образувано въз основа на тъжба от Г.П.Г. срещу подсъдимия И.Е.С. за това, че в периода 14-15.05.2011 г. в гр. К.к, в условията на продължавано престъпление, е нанесъл публично обида на длъжностно лице Г.П.Г., по повод изпълнението на службата му като Председател на УС на сдружение с нестопанска цел “***” гр. С., като му е казал в негово присъствие унизителните за честта и достойнството му думи: “Крадецът да стане прав!” и “Ей, боклук!” - престъпление по чл.148, ал.1, т.1 и т.3, вр. чл.146, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

Приет е за съвместно разглеждане граждански иск от тъжителя срещу подсъдимия за сумата от 20 000 лв., ведно със законната лихва от датата на непозволеното увреждане – 15.05.2011 г..

Районният съд, след внимателен и задълбочен анализ на събраните в хода на проведеното съдебно следствие доказателства правилно и обосновано е приел за установена фактическата обстановка, която изцяло се споделя от въззивният съд. Установено от фактическа страна е следното:

 

С протокол № 1 от 28.11.2010 г. на ***, тъжителят Г.Г. бил избран за Председател на УС и съгласно Решение № 4 от 15.12.2010 г. на СГС по ф.д. № 120/09 г. това обстоятелство било отразено в регистъра на ЮЛ с нестопанска цел. Със същото решение подcъдимият И.Е.С. бил вписан като член на УС.

На заседание на *** от 20.03.2011 г. в гр. С. (Протокол № 5) било разгледано становище (Предписание рег. № ФКК-07 от 19.03.2011 г.) на Федеративната контролна комисия (ФКК) във връзка направена финансова проверка на организацията. С предписанието ФКК предлагала незабавно отстраняване на Председателя на УС и неговата смяна на основание чл. 30, ал. 1 от Устава на ***. На заседанието било констатирано, че тъжителят в качеството му на Председател на УС е направил разходи без одобрение на УС и без да е представял ежемесечно финансови документи за тях. Във връзка с тези констатации преди заседанието тъжителят депозирал оставка, която поради липса на квалифицирано мнозинство от 2/3 от гласовете, не била приета. Това наложило да се свика Извънредна национална конференция (ИНК), която следвало да се проведе на 14-15.05.2011 г. в гр. К. в хотел ***".

На 14.05.2011 г. в гр. К.в хотел „***" 3-тата ИНК на 1-то редовно заседание била открита в 13.40 часа с участието на 171 делегати при дневен ред:

1) Отчет на ***;

2) Финансов отчет на ***;

3) Доклад на ***;

           4)Приемане и изключване на членове на ***;

 5)  Избор на ***;

6)                                              Промени в Устава на ***; и

             7)Организационни въпроси.

Конференцията протичала шумно, напрегнато и емоционално - от бурни ръкопляскания до освирквания и подвиквания от залата. Част от делегатите проявявали симпатии към тъжителя и го поддържали, а други - не. По т. 3 от дневния ред било докладвано, че тъжителят е получил и неотчел аванси в размер на 6 922,50 лв. Освен това било докладвано, че през месец април 2011 г. тъжителят е изтеглил неправомерно възнаграждението си в размер на 1200 лв., предоставяно му от *** под формата на дарение, тъй като за времето, през което той изпълнявал длъжността „Председател", се водил като служител на МВР в неплатен отпуск. По тази точка било констатирано, че и други членове са неотчитали изтеглени суми, но в малък размер. Преди изслушване на тъжителя, подеъдимия С. разменил реплики с него във връзка участията им в ***, а по време на изслушването на няколко пъти тъжителят бил прекъсван от делегатите. При едно от прекъсванията, извършени от други членове на УС – Б. М.в и М.Д., тъжителят отговорил следното: „...Остава много съществен проблем, за тези пари наистина не мога да намеря отчетен документ. Ако съм могъл вярвайте ми три месеца се въртя на този шиш и в тази агония. Ако е имало щях да ги намеря.", тогава подеъдимия И.С. го нарекъл „Лъжец!". При разискванията малко след това г-н М. на направени изводи от него, че парите са откраднати и на анонимен въпрос от залата как прави извод, че парите са откраднати, той отговорил: „Няма ги, къде са. Изтеглени са. Всички документи посочват, че Г. е изтеглил тези пари и не са отчетени и заприходени. Къде са? Дълги години съм бил оперативен работник, а сега разследващ полицай. Най-честото обяснение на крадеца е „незнам"".

На 15.05.2011 г. в гр. К. в хотел „***" 3-тата ИНК на 2-то редовно заседание започнала заседание в 9.20 часа по неразгледаните предния ден точки от дневния ред с участието на 118 делегати. И това заседание продължило шумно, напрегнато и емоционално. По време на заседанието подеъдимия И.С. взел думата и изразил следното мнение: ,,...С тази федерация господа сме до тук. С тези хора сме дотук. С тези крадци сме дотук...". След дадената почивка от 10 до 10.20 часа след разменени реплики между члена на УС – А.Г. и тъжителя Г. на думите му „Андреано, какви са изразите „Лъжец!"", подсъдимия И.С. го репликирал с израза „Лъжец си, естествено!". При тези думи тъжителят го заплашил с думите „И., с теб в съда ще се видим!" и след обръщение към делегатите напуснал конференцията.

След като тъжителят напуснал ИНК делегатът П.П. заявил: „Преди 15-20 минути един колега от тук присъстващите заяви: „Докато този боклук е там след шест месеца аз ще съсипя тази федерация". Този т.н. боклук в момента излезе. Искам да попитам този колега, продължава ли да твърди, че след шест месеца той ще съсипе лично федерацията? Нека колегата да отговори". На този въпрос му отговорил делегата Б.В.: „Веднага ще ви кажа какво съм казал, защото не съм казал, че ще съсипя федерацията. Казах, че ще ви излезнат всичките истини за Г.Г., колега, така ли казах? Казах ви, че ще разберете всички истини до три месеца за Г.Г. и ще ги четете в медиите."

След 3-та ИНК тъжителят Г. и свидетеля Л.Л. напуснали *** и основали друг синдикат „***, в който станал член и свидетеля  М.Т.Б..

На 10.09.2012 г. СРП образувала ДП срещу тъжителя за престъпление по чл. 201, ал. 1 от НК.

Описаната фактическа обстановка се установява от протокол № 1 от 28.11.2010 г. на Управителния съвет (УС) на ***, Решение № 4 от 15.12.2010 г. на СГС по ф.д. № 120/09 г, протоколи на 1-во и 2-ро заседание на 3-та ИНК на ***, списък на делегатите, протоколи от заседания на УС, справка, справка на *** № 136 от 03.05.2012 г, Постановление за образуване на ДП от 10.09.2012 г, както и от обясненията на подсъдимия И.Е.С., частично от показанията на свидетелите И.А.М., А.С.М. и Е.Ж.Г., и на свидетелите Б.К.С., Г.Д.Д., В.А.Ш., Л.В.Л., М.Т.Б. и И.Д.К., които отчасти си кореспондират относно времето, мястото и начина на провеждане на конференцията и атмосферата в залата.

При събирането и проверката на доказателствата не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Не са допуснати нарушения и при оценката и анализа на доказателствата събрани в хода на съдебното следствие, проведено пред първоинстанционния съд. От районният съд са положени значителни усилия за обективното изясняване на обстоятелствата по случая, като са събрани всички възможни доказателства, относими към предмета на тъжбата. Събраните доказателства са получили внимателен и задълбочен анализ. По делото са събрани противоречиви гласни доказателства – две групи свидетелски показания, едната от които в подкрепа на тезата на тъжителя, изложена в тъжбата / но, при съществени противоречия в показанията на отделните свидетели относно употребените от подсъдимия обидни думи, за времето и мястото на което са употребени/ , а другата - в противовес на изложеното в тъжбата и в подкрепа на тезата на подсъдимия за изречена от него обида, чрез използване на думата «лъжец» по отношение на тъжителя. Районният съд след като е констатирал тези противоречия в гласните доказателства е анализирал поотделно показанията на всеки от разпитаните свидетели, и по групи /като обосновано е приел, че част от свидетелите са поддръжници на тъжителя Г.Г., а друга част от свидетелите – на подсъдимия, с оглед създалото се разцепление в състава на *** и последвалото учредяване на нова синдикална организация / и в съпоставка с писмените доказателства по делото /стенографските протоколи от 14.05.2011 г. и от 15.05.2011 г. на 3-та ИНК/. Първоинстанционният съд е изложил съображенията си, че оформилите се две групи свидетели проявяват заинтересованост и субективизъм в полза на една от страните по делото, поради което е приел, че не може да изгради решаващите си изводи върху свидетелските показания и се е позовал при оформяне на вътрешното си убеждение върху доказателствени средства с висока степен на обективност, а именно - издготвените стенографски протоколи от професионален стенограф на Третата извънредна национална конференция на ***. Същите правилно са приети и анализирани като писмени доказателсва по делото. От съдържанието на тези протоколи се установява, че подсъдимият на два пъти е нарекъл тъжителя по време на конференцията, в двата последователни дни с думата «Лъжец». От протоколите не се установява, подсъдимият С. да е нарекъл персонално тъжителя с обидните думи, предмет на обвинението.

В мотивите към обжалваната присъда на стр. 5, съдът е извадил цитатити от протоколите въз основа на които е стигнал до обоснования извод, че обидните думи, описани в тъжбата са изречени по отношение на тъжителя в хода на конференцията, но не от подсъдимия С., а от други делегати. Думата „боклук" е била отправена към тъжителя от делегата Б.В., а делегата Б.М. в дадения от него пример е използвал думата „крадец", която в контекста на изложението му  се отнася за тъжителя.

Въззивният съд споделя направения от първоинстанционния съд анализ на доказателствата и причините да се кредитират или не определени доказателства, с изключение на съображенията поради които този съд е приел, че не следва да кредитира с доверие показанията на свидетелите Л.Л. и М.Б.. Крайният извод, че не следва да се кредитират показанията на тези свидетели е правилен, но по други съображения, а именно – заинтересоваността им в полза на частния тъжител. Безспорно установено по делото е, че след третата ИНК тъжителя Г. и свидетеля Л.Л. напуснали *** и основали друг синдикат «***», в който станал член и свидетеля М.Б.. С основаването на този нов синдикат се е стигнало до разцепление на ***, поради което и с оглед на общите им интереси, произтичащи от членството им в новоучредения паралелен синдикат въззивният съд намира показанията на свидетелите Л. и Б., дадени пред първоинстанционния съд, за заинтересовани в полза на тъжителя.

С оглед на изложеното досежно подробния анализ на доказателствата изготвен от районния съд, въззивния съд намира за неоснователно възражението в жалбата за липсата на обсъждане на показанията на свидетелите Л.Л. и М.Б., както и на Б.С. и Г.Т. /виж стр. 3 от мотивите/.

Неоснователно е оплакването в жалбата за необоснованост на постановената оправдателна присъда, тъй като фактическите и правни изводи на първостепенния съд изцяло кореспондират на събраните при условията и по реда на НПК обективни доказателства.  

Безспорно отправените от подсъдимия към тъжителя думи „лъжец" са обидни, изразяват отрицателна оценка за личното достойнство на обидения и целят засягане на това достойнство и с изричането им подсъдимия С. е осъществил състава на престъпление по чл. 148, ал. 1, т. 1 и т. 3 вр. чл. 146, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, но не това, в което се обвинява с тъжбата – за квалифицирана обида чрез употреба на изразите „Крадецът да стани прав!" и „Ей, боклук!". Както правилно е посочил районният съд, едно престъпление се индивидуализира по три признака - време, място и начин на извършване. Промяната на един или повече от тези индивидуализиращи признаци очертава състава на друго престъпление или деяние, което не е престъпление по НК.

При така установеното по делото, районният съд обосновано и законосъобразно е приел че деянието, описано в тъжбата, не е било извършено от подсъдимия С., поради което на основание чл. 304, пр. 2 от НПК го е признал за невинен и оправдал по повдигнатото с тъжбата обвинение.

 

Предвид гореизложените съображения, след като намери оплакванията във въззивната жалба и в допълнението към нея за неоснователни, и тъй като при извършената съгласно чл.314 от НПК цялостна служебна проверка на обжалвания съдебен акт, не се установиха основания за отмяната или изменението му въззивният съд намери, че обжалваната присъда, с която подсъдимия И.Е.С. е признат за невинен и оправдан по повдигнатото му с тъжбата обвинение е правилна и законосъобразна и следва да бъде потвърдена.

На основание чл.190, ал.1 от НПК в тежест на частния тъжител следва да бъдат възложени направените от подсъдимия разноски пред въззивната инстанция в размер на 500 лева - адвокатско възнаграждение.

 

Воден от горните мотиви и на основание чл.334, т.6 и чл.338 от НПК, Окръжен съд – Стара Загора

 

                                      Р     Е     Ш     И :

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 29 от 01.02.2013 г., постановена по НЧХД № 1157/2011 г. по описа на Районен съд – Казанлък.

 

ОСЪЖДА Г.П.Г., с ЕГН ********** да заплати на И.Е.С., с ЕГН ********** направените от него разноски пред въззивната инстанция в размер на 500 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                             ЧЛЕНОВЕ:          1.      

 

 

                             2.