ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ ...                                    18.06.2013 година                   град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД     ІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 18 юни                                                 две хиляди и тринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ИВА СТЕФАНОВА                                                       

                                                     ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

                                                                          КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ 

                                                                        

 Секретар:

 Прокурор:

като разгледа докладваното от СЪДИЯ КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

ВЧНД № 1166 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

 

Образувано е по частна жалба на К.Т.Н.  против Определение от 15.04.2013 г., постановено по ЧНД № 510/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е потвърдено постановление от 21.03.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък за частично прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ-2060/2012 г. по описа на РУ “Полиция” - Казанлък образувано срещу К.ТН. за престъпления по чл.343, ал.1, б. “а”, вр. чл.342, ал.1, предл.3 от НК и по чл.343б, ал.1 от НК;

 

 В жалбата се излагат доводи за необоснованост и  незаконосъобразност на определението на РС – Казанлък, с което се потвърждава постановление за частично прекратяване на наказателното производство от 21.03.2013 г. на РП – Казанлък. Излагат се съображения за непълнота на доказателствата. Иска се тяхната отмяна и връщане на делото на РП - Казанлък.

 

Съдът, след като се запозна с оплакванията в жалбата и с доказателствата по делото, намира за установено следното:

 

Жалбата е депозирана в съда в законоустановения седемдневен срок и от активно легитимирано лице, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

 

         С постановление от 21.03.2013 г. на РП - Казанлък е прекратено частично наказателното производство, образувано срещу К. Тенчева Н., ЕГН ********** за това, че на 30.11.2012 г. по ул. “***” с. Ш., общ. К., при управление на МПС – лек автомобил марка “Ауди А-6” с рег. № СТ 5917 АР е нарушил правилата за движение по ЗДвП, като по непредпазливост е причинил значителни имуществени вреди на т.а. марка “Ситроен Берлинго” с рег. № СТ 4152 КК, собственост и управляван от Р.В.П.- престъпление по чл.343, ал.1, б. “а”, вр. чл.342, ал.1, предл.3 от НК;

           - и за това, че на същата дата в с. Ш., общ. К. е управлявал МПС – лек автомобил м.”Ауди А-6” с рег. № СТ 5917 АР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,38 на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство “Алкотест 7410 плюс” с фабричен № 0189 - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК.

В хода на разследването е установено, че в резултат на настъпилото на 30.11.2012 г. ПТП,  в което са участвали МПС лек автомобил м.”Ауди А-6” с рег. № СТ 5917 АР и товарен автомобил марка “Ситроен Берлинго” с рег. № СТ 4152 КК, управляван от пострадалия Р.В.П., освен имуществените щети по автомобилите, на водача П. е била причинена средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на кръстцовата кост и тялото на лявото тазово крило, което е причинило трайно затруднение в движенията на левия долен крайник, което е предпоставка за промяна на правната квалификация на деянието, като престъпление по чл.343, ал.1, б. “б”, вр. чл.342, ал.1 от НК.

         По досъдебното производство няма привлечено обвиняемо лице.

За да прекрати частично наказателното производство с постановление от 21.03.2013 г., наблюдаващият прокурор е приел, че не са налице достатъчно доказателства за виновността на лицето К.Н., срещу което е образувано и водено досъдебното производство, в извършване на гореописаните престъпления и не следва да му повдига обвинение, а на основание чл.243, ал.1, т.2 от НПК е прекратил наказателното производство срещу него.

Този извод е възприет за обоснован от районният съд и обжалваното постановление за частично прекратяване на наказателното произвоство е потвърдено като законосъобразно и обосновано.

Действително, единствено в правомощията на прокурора е да прецени да повдигне ли обвинение и срещу кое лице, респ. налице ли са основанията да прекрати наказателното производство, но решението му за това следва да бъде взето при спазване правилата на НПК, визирани в чл.13 и чл. 14.

Въззивният съд намира, че наказателното производство срещу К.Н. е прекратено без в хода на разследването обективно, всестранно и пълно да са изяснени обстоятелствата по случая. В хода на досъдебното производство от разследващите органи не са изследвани съществени въпроси, имащи отношение към правилното изясняване на случая - относно  лицата,  които са пътували в лекия автомобил марка «Ауди А-6» към момента на възникване на ПТП, както и кой е бил водача на този автомобил, като не са събрани относимите за това доказателства чрез допустимите по НПК доказателствени средства – разпит на свидетели /пътниците в този автомобил, актосъставителя и свидетеля по АУАН, както и на други лица, установени от органите на разследването - очевидци на настъпилото ПТП/, чрез разпознаване на К.Н. от пострадалия, поставяне в очни ставки на свидетели в случай на противоречие в показанията им относно водача на лекия автомобил «Ауди А-6», както и относно други съществени факти от значение за изясняване на обстоятелствата по възникналото ПТП.

Прокурорът е изградил вътрешното си убеждение за това, че К.Н. не е автор на престъпленията, за които се води разследването при изключителен дефицит на събраните доказателствата и без да обсъди и анализира събраните такива. Прокурорът е взел решението си да прекрати наказателното производство срещу К.Н. позовавайки се единствено на показанията на пострадалия и извършено разпознаване по снимки, при които като водач на МПС «Ауди А-6» е посочен М. Т. Н. – брат на първия. Прокурорът не е обсъдил и анализирал приложения като писмено доказателство по делото Акт за установяване на административно нарушение от 30.11.2012 г., който е бил съставен минути след настъпване на ПТП срещу К.Т.Н., като нарушител на вписаните правила за движение по пътищата, нарушаването на които е станало причина за настъпването на конкретното ПТП. Видно от материалите по досъдебното производство е, че в хода на разследването не са разпитани като свидетели нито актосъставителя – мл. автоконтрольор П.Н., нито свидетеля присъствал при установяване на нарушението – Г.Г. относно обстоятелствата, при които е съставен акта, при които са установени допуснатите нарушения по ЗДвП и техния извършител – лицето, срещу което е съставен акта.

Предвид изложеното въззивният съд намира, че незаконосъобразни и необосновани са постановлението за частично прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ-2060/2012 г. по описа на РУ “Полиция” - Казанлък срещу К.Т.Н. и обжалваното определение на Районен съд – Казанлък за потвърждаването му. И двата акта следва да бъдат отменени, като на Районна прокуратура - Казанлък следва да бъдат дадени задължителни указания за провеждане на допълнително разследване съобразно гореизложеното, след което да се обсъдят и анализират всички събрани по досъдебното производство доказателства, като при противоречие в доказателствените материали следва да се изложат съображения защо едни от тях се приемат, а други – се отхвърлят. Едва след това, прокурорът следва да извърши преценка за наличието на основания за частично прекратяване на наказателното производство и да изложи правните си съображения за това.

 

         Водим от горните мотиви и на основание чл.243, ал.7 от НПК, Старозагорския окръжен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение от 15.04.2013 г., постановено по ЧНД Д № 510/2013 г. по описа на Районен съд – Казанлък.

 

ОТМЕНЯ постановление от 21.03.2013 г. на Районна прокуратура – Казанлък за частично прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ-2060/2012 г. по описа на РУ “Полиция” - Казанлък.

 

ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – Казанлък със задължителни указания съобразно обстоятелствената част на определението.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване  и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                            2.