П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 24

 

 

Година 2013                                                                ГРАД  СТАРА ЗАГОРА

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД           НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На деветнадесети юли                                                                Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

 

                         

Секретар   ДАНИЕЛА ХОПЧЕВА

Прокурор  АЛЕКСЕЙ АНГЕЛОВ

сложи за разглеждане  докладваното от съдия ГЬОНЕВА

НОХД  № 327 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха: 

 

 

ЗА  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА се явява прокурор Ангелов.

           

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.В.К. – лично се явява със защитника си адв. М. М..

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че няма процесуални пречки  за даване ход на делото в днешното съдебно заседание. Представяме споразумение, което е подписано от всички страни. Да се даде ход на делото. Нямам искания за отводи на съдебния състав и секретаря.

 

АДВ.М.: Няма пречки да се даде ход на делото в днешното съдебно заседание. Нямам искания за отводи на прокурора, съдебния състав и секретаря.

 

               ОБВИНЯЕМИЯТ Х.К.: Да се гледа делото днес, искания за отводи нямам.

 

Съдът след съвещание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание, поради което и на основание чл.271 НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на обвиняемия.

 

Х.В.К. – ЕГН **********, роден на  ***г***, българин, български гражданин, средно специално образование, неженен, студент във ВУАРР гр.Пловдив, неосъждан.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.В.К.: Разбирам в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Споразумението подписах доброволно. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред.

 

Докладва се, че служебно е изискана актуална справка за съдимост на обвиняемия, тъй като такава не се съдържа по досъдебното производство.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се приеме като доказателство по делото.

 

 АДВ.М.: Считам, че следва справката за съдимост да се приеме като доказателство по делото.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.К.: Да се приеме изисканата справка за съдимост.

 

Съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРИЕМА като доказателство по делото справка за съдимост
рег. №3024/19.07.2013г. на обвиняемия Х.В.К., издадена от БС при СРС.

 

Съдът на основание чл.382 ал.5 НПК предложи на страните да се внесе изменение в изготвеното споразумение в частта досежно наказанието за престъплението по чл.212а ал.2 вр. чл.18 НК, което да бъде увеличено от шест месеца на десет месеца лишаване от свобода. Съдът предложи и да бъде допълнено споразумението, като на основание чл.23 ал.1 и ал.3 НК на обвиняемия К. бъде определено едно общо наказание десет месеца лишаване от свобода, чието изпълнение бъде отложено на основание чл.66 ал.1 НК за изпитателен срок от три години, към което да бъде изцяло присъединено наказанието глоба в размер на 500 лева.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам срещу предложеното от съда изменение на споразумението. Моля наказанието глоба да бъде присъединено отчасти, а не изцяло към определеното общо наказание лишаване от свобода, тъй като обвиняемият е студент и няма никакви доходи. Предлагам наказанието глоба да бъде присъединено в размер на 100 лева.

 

 АДВ.М.: Считам, че следва споразумението да бъде вписано в съдебния протокол съобразно изменението и допълнението, предложени от съда, като се присъединявам към становището на прокурора, че глобата следва да бъде присъединена отчасти в размер на 100 лева.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.К.: Съгласен съм да ми бъде увеличено наказанието за второто престъпление на десет месеца лишаване от свобода. Моля съда да присъедини отчасти наказанието глоба, като заявявам, че размер над 100 лева е непосилен за мен. Уча редовно в Пловдив и не мога по тази причина към момента да работя. Финансово ме подкрепя само майка ми, като от баща си, с когото са разделени, не получавам никаква подкрепа. Семестърът ми е 600 лева, като допълнително се налага да плащам пътни, квартира и консумативи.

 

Съдът намира, че изготвеното от страните споразумение за прекратяване на наказателното производство съдържа съгласието им по всички въпроси, които следва да бъдат обсъдени във връзка с повдигнатото обвинение и касаещи наказателната отговорност на обвиняемия. Същото следва да бъде вписано в съдебния протокол съобразно предложеното от съда и прието от страните изменение досежно увеличението на наказанието за второто престъпление на десет месеца лишаване от свобода и съобразно предложеното от съда допълнение досежно прилагане разпоредбата на чл.23 ал.1 и ал.3 НК при постигнато съгласие за присъединяване отчасти към наказанието лишаване от свобода на наказанието глоба – в размер на 100 лева.

 

С оглед на изложеното и на основание чл.382 ал.6 НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВПИСВА в съдебния протокол съдържанието на постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство, както следва:

I. Обвиняемият Х.В.К. признава, че:

- на 05.03.2011г. в гр.Стара Загора e осъществил достъп до компютърни данни в електронна  пощенска кутия на Биляна Пламенова Михайлова с потребителско име  abv.bg-bvasileva_3444@abv.bg и копирал паролите и профилите й за сайтовете www.eBay.com  и  www.Amazon.com без разрешение, когато се изисква такова – престъпление по чл.319а ал.1 от НК;

- на 05.03.2011г. в гр.Стара Загора, с цел да получи нещо, което не му се следва, внесъл компютърни данни – пароли за достъп до профилите на Биляна Пламенова Михайлова в сайтовете www.eBay.com и www.Amazon.com и направил заявка за закупуване на два броя мобилни телефони  - един брой „Apple Iphone 4 Black” на стойност 746,16 и един брой „Samsung S5230 Tocco Lite Slim Free Mobile PhoneBlack” на стойност 249,88 лева, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца обстоятелства – престъпление по чл.212а ал.2 вр. с чл.18 от НК.

Деянията са извършени от обвиняемия виновно, с пряк умисъл.

       

II. От деянията не са причинени имуществени вреди.

 

III. Страните се съгласяват за извършеното престъпление на  основание чл.319а ал.1 от НК и чл.54 от НК на обвиняемия Х.В.К. да бъде наложено наказание „глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева. На основание чл.78а ал.7 от НК за извършеното престъпление по чл.319а ал.1 от НК да не бъде прилаган чл.78а ал.1 от НК предвид това, че е налице извършване на множество престъпления.

Страните се съгласяват за извършеното престъпление на основание чл.212а ал.2 вр. с чл.18 от НК на обвиняемия  Х.В.К. да бъде наложено наказание при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК - "Лишаване от свобода" за срок от 10 месеца, изпълнението на което на основание чл.66 ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от 3 години. На основание чл.55 ал.3 вр. с ал.1 от НК, страните се съгласяват  на обвиняемия да не бъде налагано кумулативно предвиденото наказание „глоба”.

 

IV. Страните се съгласяват на основание чл.23 ал.1 и ал.3 НК на обвиняемия Х.В.К. бъде определено едно общо наказание десет месеца лишаване от свобода, чието изпълнение бъде отложено на основание чл.66 ал.1 НК за изпитателен срок от три години, към което да бъде присъединено отчасти наказанието глоба в размер на 100 лева.

 

V. Страните заявяват, че направените по делото разноски в размер на 120 лева, след одобряване на настоящото споразумение от съда, следва да се възложат на обвиняемия.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ Х.В.К.: Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред, запознат съм с настоящото споразумение, съгласен съм с всички негови клаузи и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното от съда споразумение има характера на влязла в сила присъда.

 

 

ДЕКЛАРАТОР:………………             /Х.К./***:……………….

                                                                   /Прокурор Ал. Ангелов/

 

 

Защитник:……………..                                Обвиняем :……………….       /адв.М.М./                                                        /Х.К./

Съдът намира, че така вписаното в съдебния протокол споразумение за прекратяване на наказателното производство, подписано от страните, не противоречи на закона и на морала, поради което следва да бъде одобрено от съда, а наказателното производство – прекратено.

 

По тези съображения и на основание чл.382 ал.7 НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото от страните споразумение, вписано в съдебния протокол и подписано от тях, по силата на което:

         

ПРИЗНАВА обвиняемия Х.В.К.
ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, средно специално образование, студент във ВУАРР гр.Пловдив, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 05.03.2011г. в гр.Стара Загора e осъществил достъп до компютърни данни в електронна  пощенска кутия на Биляна Пламенова Михайлова с потребителско име  abv.bg-bvasileva_3444@abv.bg и копирал паролите и профилите й за сайтовете www.eBay.com  и  www.Amazon.com без разрешение, когато се изисква такова, поради което и на основание  чл.319а ал.1 НК и чл.54 НК ГО ОСЪЖДА на ГЛОБА в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Х.В.К.
със снета самоличност ЗА ВИНОВЕН в това
, че 05.03.2011г. в гр.Стара Загора с цел да получи нещо, което не му се следва, внесъл компютърни данни – пароли за достъп до профилите на Биляна Пламенова Михайлова в сайтовете www.eBay.com и www.Amazon.com и направил заявка за закупуване на два броя мобилни телефони  - един брой „ Apple Iphone 4 Black” на стойност 746,16 лева и един брой „ Samsung S5230 Tocco Lite Slim Free Mobile PhoneBlack” на стойност 249,88 лева, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца обстоятелства, поради което и на основание чл.212а ал.2 вр. с чл.18 НК и чл.55 ал.1 т.1 НК ГО ОСЪЖДА на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

На основание чл.23 ал.1 и ал.3 НК ОПРЕДЕЛЯ на обвиняемия Х.В.К. ЕДНО ОБЩО НАКАЗАНИЕ ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, чието изпълнение ОТЛАГА на основание чл.66 ал.1 от НК за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, към което ПРИСЪЕДИНЯВА отчасти наказанието ГЛОБА в размер на СТО ЛЕВА.

ОСЪЖДА обвиняемия Х.В.К. със снета самоличност ДА ЗАПЛАТИ на държавата по бюджетна сметка на Старозагорски окръжен съд направените по делото разноски в размер на  120.00 лв. /сто и двадесет лева/.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №327/2013г. по описа на Старозагорски окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в  14.35 часа.

 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                                                                   СЕКРЕТАР: