П Р  О  Т  О  К  О  Л      23

 

Година 2013                                                                                                град Стара Загора

Окръжен съд                                                                                          Наказателен състав

На 17 юли                                                                                                            Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВА СТЕФАНОВА

 

СЕКРЕТАР: Р.Р.

ПРОКУРОР: РАДОСТИН РАХНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от  съдия  С Т Е Ф А Н О В А

н.о.х.д. номер 360 по описа за 2013 година

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМ:

С.Х.К. лично и с адв.С.П. ***,  упълномощен по д.п. № зм-674/2013г. по описа на Първо РУ „Полиция” гр.Стара Загора  /лист 122/ и адв.Е. П. от АК-София, преупълномощена от адв.М. М..

 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА – прокурор РАХНЕВ.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

 

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и на основание чл.271 от НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СНЕ СЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯТ С.Х.К. – роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, работещ, женен, осъждан, ЕГН **********.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл. 382, ал.1 от НПК сме внесли споразумение, с което сме постигнали съгласие по всички въпроси, визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК, по отношение на обвиняемия С.К.. Моля, на основание чл.382, ал. 7 от НПК да приемете същото, впишете и го одобрите, след което на основание чл. 24, ал. 3 от НПК моля да прекратите наказателното производство.

 

  АДВ.П.: Поддържам така постигнатото споразумение. Моля, съдът да го приеме и да го одобри, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

 

АДВ.ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Поддържам така постигнатото споразумение. Моля, съдът да го приеме и да го одобри, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ К.: Поддържам така постигнатото споразумение.

 

Съдът разясни на обвиняемия С.Х.К. последиците от споразумението.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ К.: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно подписах споразумението. Отказвам се от разглеждане на делото по общия ред. Моля, съдът да одобри споразумението.

 

Видно от справка за съдимост № 2226/27.05.2013 г., издадена от Ямболския районен съд /л.110 – л.111 от д.п. № зм-674/2013г. по описа на Първо РУ „Полиция” гр.Стара Загора/, обвиняемият К. е осъждан на лишаване от свобода. Т.е. – настоящото осъждане няма да му е първото такова, поради което на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС изтърпяването на наказанието една година и шест месеца "лишаване от свобода" /за което е постигнато споразумение между страните/, следва да бъде изтърпяно от К. не при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип, а при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

В този смисъл и на основание чл.382, ал.5, във връзка с чл.381, ал.5, т.3 от НПК съдът предлага промяна в споразумението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с предложената промяна. Тя е в съответствие с изискванията на чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС. Действително е осъждан и в този смисъл първоначалният режим следва да бъде строг.

 

  АДВ.П.: Поддържам предложението на съда относно това изтърпяването на наказанието една година и шест месеца "лишаване от свобода" от обвиняемия К. да бъде при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип. Такива са изискванията на чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

 

АДВ.ПЕТРОВА: ЗИНЗС е категоричен, императивна е разпоредбата, нямаме друга възможност да тълкуваме закона, тази разпоредба е недвусмислена.

 

ОБВИНЯЕМИЯТ К.: Съгласен съм с предложените от съда промени. А именно – да изтърпя наказанието една година и шест месеца "лишаване от свобода" /за което е постигнато споразумението/ не при първоначален общ режим в затворническо общежитие от открит тип, а при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип. Моля съдът да одобри споразумението с внесената промяна.

 

След като се запозна с материалите по делото и с внесеното от страните споразумение, съдът счита, че същото отговаря на всички законови условия за това по чл.381, ал.4 от НПК - престъплението е такова, за което се допуска споразумение. Внесеното писмено споразумение съдържа съгласие по всички въпроси, които касаят деянието, вида и размера на наказанието и е подписано доброволно от всички страни. В днешното съдебно заседание се уточни и това, че изтърпяването на наказанието една година и шест месеца "лишаване от свобода" от обвиняемия К. следва да бъде при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип, с оглед изискванията на чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

 

Съдът счита, че така внесеното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.382, ал.7 от НПК следва да бъде одобрено, поради което съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВПИСВА И ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РАДОСТИН РАХНЕВ - прокурор в Окръжна прокуратура гр.Стара Загора, от една страна, и С.Х.К. - обвиняем по д.п. № зм-674/2013 год., по описа на Първо РУ „Полиция” – Стара Загора, и защитниците му адв.С.П. *** и адв.Е.П. от Адвокатска колегия-София, от друга страна, с което страните се споразумяват за следното:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия С.Х.К. – роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, работещ, женен, осъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 23.05.2013 г. в землището на с.П., обл.Стара Загора, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е държал с цел разпространение прекурсор – псевдоефедрин за производство на амфетаминов тип наркотични вещества с нетно тегло на прекурсора в опаковки с надпис „****” - 5982,9 грама, нетно тегло на прекурсора в насипно състояние – 2311,66 грама и нетно тегло на две таблетки от опаковка „****” – 0,7509 грама, или общо нетно тегло на прекурсора – 8295,31 грама престъпление по чл. 354а ал.1, изречение 2 от НК.

 

На основание чл. 354а, ал.1, изречение 2 от НК и чл.55 ал.1 т.1 от НК НАЛАГА на обвиняемия С.Х.К., наказание една година и шест месеца "лишаване от свобода".

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ обвиняемият С.Х.К. да изтърпи наложеното му наказание една година и шест месеца "лишаване от свобода" при първоначален строг режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

На основание чл. 59, ал.1 от НК при изпълнение на наказанието „лишаване от свобода” ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият С.Х.К. е бил задържан, считано от 23.05.2013 г., до влизане на споразумението в сила.

 

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства:

- един брой черна найлонова торба, съдържаща бели кръгли таблетки с щампа от едната страна, представляващи прекурсор - псевдоефедрин с нетно тегло - 2 311,66 грама;

- 1155 броя блистери с надпис на всеки - „****”, c по 14 броя таблетки бели на цвят, представляващи прекурсор – псевдоефедрин с общо нетно тегло - 5 982,9 грама;

- 2 бр. бели хапчета, с надпис на блистера - „****” представляващи прекурсор - псевдоефедрин с нетно тегло - 0,7509 грама, или общо нетно тегло на прекурсора – 8295,31 грама;

- 17 броя блистера с обгаряния и стопилки с надпис - „****" – всички на съхранение в 01 РУ „Полиция” - Стара Загора до организирането на превозването им в Агенция „Митници” – София, ДА СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата и УНИЩОЖАТ след влизане на споразумението в сила.

 

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства:

- част от опаковка блистер с надпис - „****” c две празни гнезда;

- бяла найлонова торбичка с надпис „HAVAI LUIZIN”, с две успоредни зелени черти, съдържаща седем броя черни найлонови торби и шест броя бели найлонови торби ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи с малозначителна стойност след влизане на споразумението в сила.

 

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства,

- два броя сим-карти с надпис "B-conect", с № 0895 9193** и с № 0895 9192**;

- пластика на сим-карта с № 893590501003062819** и кутия с надпис -"B-conect" c № 08958337**;

- 30бр. листи формат А-4, съдържащи разпечатки от мобилни телефони, намерени в жабката на автомобила на обвиняемия;

- найлонова торбичка с четири броя сим - карти и един броя микро SD-карта 2 gb, с надпис „Sandisk”, като първата сим - карта е с надпис № - 894802071111131917**/**, втората с надпис - „life:”, с № 23001156325**, третата с надпис - „T-mobile”, с №89363024111101292**F и четвъртата - с надпис - „Globul B-conect, c №0893590501003062819**, всички намерени в барчето до скоростния лост на автомобила на обвиняемия К.;

- 1бр. мобилен телефон, марка - „Нокия С2 – 01”, с imei -3552110504259**, в едно със сим-карта с № 089203-10121122968V1**, с надпис „Vodafon”;

- един брой мобилен телефон, марка „Самсунг", модел – „GT- EZ152”, с първи imei – 3578110401319** и с втори imei – 3578120401319**, в едно с две сим-карти, първата с № 893590500004185581** на Globul и втората - с № 895903210002** на Vivacom, всички намерен в мъжката чантичка, носена от обвиняемия К., ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им – С.Х.К., ЕГН **********, след влизане на споразумението в сила.

 

ПОСТАНОВЯВА веществените доказателства:

- три броя сим-карти, първата с № 8942031012212864675V1** с надпис -„Vodafon”, втората с № 1120111167** на „Vodafon” и третата с № 9909265812**, с надпис „Прима”, намерени в портмонето в левият джоб на обвиняеми К.;

- мобилен телефон, марка „Нокия”, модел 1650, с Imei — 353514026443005, в едно със сим-карта с № 893590301010090128**, с надпис „Vivatel – ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика им – И.Д.К. от с.***, общ. Стара Загора, ЕГН **********, след влизане на споразумението в сила.

 

ОСЪЖДА обвиняемия С.Х.К., със снета по-горе самоличност, да заплати по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет сумата в размер на 54.00 /петдесет и четири лева/ лева, представляваща направени разноски по наказателното производство.

 

Определението е окончателно и не подлежи на въззивно обжалване и протестиране.

 

С П О Р А З У М Е Л И  С Е:

 

                                      ПРОКУРОР:

...............................

 

/РАДОСТИН РАХНЕВ/

       ЗАЩИТНИЦИ:

..............................

 

/АДВ.С.П./

 

................................

/АДВ.ЕЛЕНА ПЕТРОВА/

 

          ОБВИНЯЕМ:

................................

 

/С.Х.К./

 

С оглед одобреното по-горе споразумение, съдът счита, че на основание чл.309, ал.1 от НПК следва да се произнесе по мярката за неотклонение. Тъй като на обвиняемия К., по силата на одобреното споразумение, е наложено ефективно наказание и споразумението влиза в сила незабавно, мярката му за неотклонение “задържане под стража” следва да бъде потвърдена.

С оглед одобреното по-горе споразумение, съдът счита, че следва да прекрати наказателното производство по делото на основание чл.24, ал.3 от НПК.

Предвид гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА мярката за неотклонение “задържане под стража”, взета по отношение на С.Х.К., ЕГН **********.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х.д. №360/2013 год. по описа на Старозагорски окръжен съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване и протестиране пред Пловдивски апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

 

    Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 12.35 часа.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                            СЕКРЕТАР: