О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 599                       26.07.2013 година                   град Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд                                    наказателен състав

На двадесет и шести юли                                                        Година 2013

в закрито заседание в следния състав:

                                                       

                                                                  Председател: КРАСИМИР РАЧЕВ

 

Секретар Нанка Коева

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Красимир Рачев ЧНД № 244/2013 год., по описа на съда, прие за установено следното:

 

Производството има своето правно основание в чл. 243, ал. 4 от НПК.

 

Производството по делото е образувано по жалба на Д.Н.Т., против Постановление № 3361/2008 от 09.04.2013 год. на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, постановено по досъдебно производство № 66-С/2012 год. по описа на ОСлО при Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, преписка № 3361/2008 год. по описа на Окръжна  прокуратура гр. Стара Загора.

По отношение допустимостта на подадената жалба, съдът намира следното:

Съдът, след като се запозна с изложените доводи в жалбата и с всички събрани доказателства в хода на досъдебното производство, намира за установено следното:

Досъдебно производство № 66-С/2012 год. по описа на ОслО при Окръжна прокуратура гр. Стара Загора е образувано на 08.04.2009 год. срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.123, ал.1 от НК.  Впоследствие в хода на разследването в качеството на обвиняем е привлечен д-р И.А.П., специалист по «***» при УМБАЛ, ЕАД – Стара Загора затова, че на 11.07.2008 год. в гр. Стара Загора по непредпазливост причинил смъртта на Н.Т.М., ЕГН **********, поради немарливо изпълнение на занятие – упражняване на медицинска професия, като лекар – гръден хирург в клиника по гръдна хирургия на УМБАЛ ЕАД гр. **** Загора, представляваща източник на повишена опасност, като нарушил чл. 79, чл. 81, ал. 2, т. 1 от ЗЗ и наредба № 15/13.08.2008 год. за утвърждаване на медицински стандарт «***» - престъпление по чл. 123, ал.1 от НК и тъй като Д.Н.Т. е наследник на починалия Н.Т.М., то същата се явява пострадала от престъплението, поради което и жалбата й е допустима.

Разследването е приключило с мнение от разследващия следовател за прекратяване на ДП № 66-С/2012 год. от 20.03.2013 год. на основание чл. 24, ал. 1, т.1 от НПК.

С постановление от 09.04.2013 год. на Окръжна прокуратура гр. Стара Загора наказателното производство водено срещу И.А.П. за извършено от него престъпление по чл.123, ал.1 от НК е прекратено.

Със същото постановление е отменена наложената на обвиняемия П. мярка за неотклонение “подписка”.

Наказателното производство многократно е било спирано и възобновявано, като последно е възобновено с постановление на ОП-Стара Загора от 04.07.2011 год.

Поради фактическа и правна сложност на делото провеждането на разследването е било възложено на следовател от ОСлО от ОП – Стара Загора.

При разследването е установена следната фактическа обстановка:

На 05.11.2008 год., около 18.20 ч., в района на с. С. пострадалият Т., като водач на лек автомобил претърпял ПТП. При това ПТП той получил травматични увреждания, поради което бил настанен за лечение в МБАЛ “****” – *** Загора. Преди това, непосредствено след ПТП Т. бил прегледан и му е била оказана медицинска помощ в Спешен травматологичен кабинет на МБАЛ АД – с дежурен лекар д-р И.Г.И., където били проведени консултации с коремен хирург и абдоминална ехография за изключване на травматични увреждания на парехимни или кухи коремни органи, ренгенография на черепни кости, на гръден кош и бял дроб, на ляв хумерус с ляв лакът, на глезен – фас и профил. Всички графии са били разчетени от специалист ренгенограф; консултирани с лекар – специалист от УМБАЛ Ст.Загора ЕАД. Установените  фрактури на ребра с подкожен емфизем и хематом и малък хемотарокс, в лява гръдна половина не са наложили тогава спешна интервенция.

Предвид наличните травми и утежнен общ статус от преживяните два мозъчни инсулта и обширен миокарден инфаркт на фона на недобре контролиран захарен диабет тип 2 са назначени – пълна кръвна картина, изследвана била кръвната група, извършени били биохимични изследвания, ЕКГ и консултация с кардиолог на място, нова консултация с гръден хирург, нова ренгенография на бял дроб и гръден кош в динамика с Кугел, нова ренгенография на лява лакетна става. Назначена била парентерална антибиотична терапия, капковоинфузионна рехидратация с електролитни разствори и аналгетици.

Била проведена и консултация с д-р П. – гръден хирург в клиника по гръдна хирургия на УМБАЛ ЕАД гр. Стара Загора. той дал указания за активно наблюдение, за нова рентгенография и предложил лечение с аналгетици, антибиотик, кислородна маска при нужда и при необходимост нова консултация.

Болният бил преместен в стая с възможности за активно наблюдение от персонала, с централна вакуум-аспирационна и кислородна системи за евентуалното им ползване при нужда. въпреки проведеното лечение пострадалият Т. починал на 07.11.2009 год. в 01:30 часа.

С оглед изясняването на това дали са налице действия или бездействия на медицински работници по време на лечението на пострадалия, които да са в  пряка причинна връзка с настъпилия вредоносен резултат – смъртта на Т., е била назначена и изготвена комплексна съдебно медицинска експертиза от специалисти от МУ “***” – гр. В. – УНС по съдебна медицина и деонтология.

С постановление на ОП – Стара Загора от 18.01.2010 год. наказателното производство е било прекратено на основание чл. 243, ал. 1 т. 1 от НПК. Впоследствие това постановление е било обжалвано. Същото е било отменено от ОС-Стара Загора и впоследствие делото е било върнато на Прокуратурата за продължаване на разследването.

В изпълнение указанията на наблюдаващия прокурор е била назначена повторна петорна съдебно – медицинска експертиза с участие на вещи лица от СМ при УМБАЛ гр. Пловдив.

Видно от заключението на цитираната експертиза, основната причина за настъпване на смъртта на Н.Т.М. се явяват травматичните увреждания, причинени от ПТП и тежките соматични заболявания, изброени по-горе. От заключението е видно също, че пряка и непосредствена причина за смъртта е развилата се във връзка с травмата мастна емболия. Установяването на тази мастна емболия е предвидимо, но тя е непредотвратима, което означава, че каквито и действия да беше предприел медицинския екип, то смъртният изход е бил неизбежен. Няма пряка причинна връзка между настъпилата смърт на пострадалия Н.Т.М. и лекарска небрежност или грешка.

 

Съдът счита, че при така изяснената фактическа обстановка представителят на ОП - Стара Загора правилно е достигнал до единствения възможен извод, че не са налице данни както от обективна, така и от субективна страна за извършването на каквото и да е престъпление от общ характер, поради което атакуваното постановление се явява правилно и законосъобразно и същото следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горното и на основание чл. 243, ал. 5, т. 1 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Постановление № 3361/2008 от 09.04.2013 год., постановено по ДП № 66-С/2012 год. по описа на ОСлС при Окръжна прокуратура гр. Стара Загора, преписка № 3361/2008 год. по описа на Окръжна прокуратура гр.Стара Загора.

 

Определението подлежи на обжалване и протестиране в седмодневен срок от уведомяване на страните пред Пловдивския апелативен съд.

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: