О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер № 522       04.07.2013г.    град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд,наказателно отделение на четвърти юли, 2013  година в закрито заседание в следния състав:

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОНЬО ТОНЕВ

 

като разгледа докладваното от съдията-докладчик Тоньо Тонев чнд № 280 по описа за 2013 г.,за да се произнесе съобрази следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на адв.С.М. Ч. – от АК – Стара Загора, в качеството на защитник на И.Ж.М. – обвиняем по ДП № 1972/2009 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора против Постановление на Окръжна прокуратура - гр.Стара Загора за частично  прекратяване на наказателното производство от 17.04.2013 г. по горецитираното досъдебното производство, водено срещу обвиняемите Г.Е.В. и И.Ж.М. за престъпление по чл.196а, във вр. с чл.195,ал.І,т.3,предл.първо и т.5 във вр. с чл.194,ал.І от НК.

С жалбата се иска да се измени постановлението на Окръжна прокуратура - гр.Стара Загора относно правното основание за прекратяване на наказателното производство от чл.243, ал.1, т.2 на чл.243, ал.1, т.1 във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НПК – поради липса на извършено престъпление от страна на И.Ж.М.. Според жалбоподателя производството следва да се прекрати поради неизвършването му от обвиняемия, а не поради недоказаност на участието на обвиняемия в извършване на престъплението.

Окръжният съд, в настоящия състав, след като се запозна с изложеното в жалбата  и материалите на делото намира, че жалбата е неоснователна, поради следното:

Разследването по досъдебното производство, водено срещу обвиняемите Г.Е.В. и И.Ж.М., е за престъпление по чл.196а във вр. с чл.195,ал.І,т.3,предл.първо и т.5 във вр. с чл.194,ал.І от НК.

 В обжалваното постановление на Окръжна прокуратура – Стара Загора за частично прекратяване на наказателното производство, след като е описана фактическата обстановка и е направен анализ на доказателствата, събрани в хода на досъдебното производство, при въззивното разглеждане на делото пред АС-Пловдив и допълнителното разследване е прието, че   събраните доказателства “не са достатъчни, за да се направи еднозначен и обоснован извод, че извършители на престъплението са обвиняемите И.М. и Г.В.. Този извод е дал основание на наблюдаващия прокурор да приеме, че досъдебното производство следва да се прекрати частично по отношение на двамата обвиняеми, поради недоказаност на обвинението.

 

Окръжният съд прие, че постановлението на Окръжна прокуратура – Стара Загора от 17.04.2013 г. е с подробни мотиви и по същество правилно и законосъобразно.

По делото има редица доказателства, които насочват към съпричастност на обвиняемите  към престъпното деяние - закупуване от тях на технически средства, които по своя характер са предназначени или могат да послужат за извършване на взломна кражба, по иззетите от тях като веществени доказателства ръкавици  са открити  микрочастици боя със сходни морфологични признаци с тези на  използвания инструмент за взломяване на металната каса, дактилоскопна следа върху банкнота от 500 евро-иззета от приятелката на обвиняемия, идентична с отпечатък от палеца на лявата ръка на обв.Г. В., противоречивите обяснения за произхода на значителните парични средства непосредствено след деянието, придобитите чрез СРС ВДС, в които обв. Г.В. заявява, че металната ножица не е използвана при кражбата. Тези обективни обстоятелства са дали основание на наблюдаващия прокурор, да приеме че производството следва да се прекрати частично по отношение на двамата подсъдими и то с правно основание чл.243,ал.І,т.2 от НПК - поради недоказаност на обвинението.

Гореизложеното, при подробните мотиви на прокуратурата, които се споделят от настоящия състав на въззивната инстанция и поради това не е наложително да се преповтарят, налага извода за неоснователност на жалбата на защитата на обв. И. М. и потвърждаване постановлението на ОП - Стара Загора от 14.04.2013 год. за прекратяване на наказателното производство частично по отношение на обвиняемите Г. В. и И. М.- недоказаност на обвинението. 

 

Водим от това и на основание чл.243,ал.5,т.1 от  НПК, съдът   

 

 

                О П Р Е Д Е Л И :

     

        

    ПОТВЪРЖДАВА Постановление на Окръжна прокуратура - гр.Стара Загора за частично  прекратяване на досъдебно производство № 1972/2009 год. по описа на ОД на МВР гр.Стара Загора от 17.04.2013 год., водено срещу обвиняемите Г.Е.В. и И.Ж.М. за престъпление по чл.196а във вр. с чл.195, ал.І, т.3, предл.първо и т.5 във вр. с чл.194, ал.І от НК.

 

    Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя адв.С.М. Ч. – от АК – Стара Загора, в качеството на защитник на И.Ж.М. – обвиняем по ДП № 1972/2009 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора и Окръжна прокуратура  - Стара Загора, които могат да обжалват и протестират същото пред Пловдивски апелативен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение.

        

 

 

 

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                               / Т. Тонев /