О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 575                                    25.07.2013 година                    град Стара Загора

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На 25 юли                                                      две хиляди и тринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 Секретар:

 Прокурор:

 

като разгледа докладваното от съдия КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

ЧН дело № 351 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.243, ал.4 от НПК.

 

Образувано е по жалба на пострадалото юридическо лице “***********, представлявано от управителя  Р.Т.Р., ЕГН **********, подадена чрез повереника адв. И. М. против Постановление от 13.06.2013 г. на Окръжна прокуратура - Стара Загора, с което е прекратено досъдебно производство № 292/2008 г. по описа на ОД на МВР - Стара Загора срещу неизвестен извършител.

 

В жалбата се излагат доводи за необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното постановление, с искане до съда за отмяната му и връщане на делото на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона. В жалбата се сочи, че е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като от наблюдаващия прокурор не са изпълнени задължителните указания на Апелативен съд – Пловдив,  дадени с определение № 248 от 28.09.2012г., постановено по ВЧНД № 397/2012г. по описа на съда.

 

Жалбата е подадена в срок и от активно легитимиран субект и е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

От извършената проверка на постановлението въз основа на материалите събрани в хода на досъдебното производство, съдът намира за установено следното:

 

Досъдебно производство 292/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора, образувано с Постановление от 10.03.2009 г. постъпва за четвърти път в съда за провеждане на производства с правно основание чл.243, ал.4 от НПК, образувани по подавани жалби против постановяваните от Окръжна прокуратура – Стара Загора постановления за прекратяване на наказателното производство по ДП. Първите две постановления за прекратяване са отменяни с определения на състав на Окръжен съд – Стара Загора, третото постановление от 20.07.2012г. е потвърдено от Окръжен съд – Стара Загора с определение №117/21.08.2012г. по ЧНД № 398/2012г., което е отменено от Апелативен съд – Пловдив с определение № 248/28.09.2012г., постановено по ВЧНД № 397/2012г. по описа на съда.

С определението на въззивният съд е отменено и постановлението на Окръжна прокуратура – Стара Загора от 20.07.2012г., като в обстоятелствената част са дадени задължителни указания.

В определението Апелативен съд – Пловдив е приел, че не са изследвани с необходимата пълнота и задълбоченост всички налични по делото доказателства съотносими към изясняване на обективната истина – предвид отразеното и в одитния доклад и договора за наем № ОП 27/30.04.2004г., сключен между ****** и ******, че последния вменява на ****** да заплаща всички разходи свързани с техническата експлоатация на движимите вещи. Съдът е констатирал, че в разрез с това изплатените от ***** разходи само за ГСМ са в размер на 454 928 лева. Прието е, че при базата-данни, с които е разполагала прокуратурата не е коментиран въобще одита в тази част, че за периода 01.05.2004г. до 31.12.2005г. са начислени разходи за ГСМ на наетите от “******** трактор-багери и товарни автомобили. Отделно е посочено, че за заплати на водачите на машините от “****** са начислени и изплатени 260 368 лева. Апелативният съд е указал, че с оглед установяване размера на щетата, респективно вредата на ******, по досъдебното производство следва да се назначи съдебно-счетоводна експертиза, която да даде заключение за това на база събраните доказателства.

Съдът в настоящият му състав констатира, че в изпълнение указанията на Апелативен съд – Пловдив по досъдебното производство е проведено допълнително разследване, като е била назначена съдебно-счетоводна експертиза, възложена на вещото лице С. С. П. В материалите по досъдебното производство - том ХІV, лист от 149 до 155, е приложена изготвена съдебно-счетоводна експертиза от вещото лице П., което не съдържа подпис за експерта и е с дата 26.04.2012г., при постановление за назначаването й от 23.04.2013г. /лист 146/.

Видно от мотивите на обжалваното постановление, прокурорът се е позовал на заключението на посочената експертиза, несъдържащо подпис на изготвилото я вещото лице и е изградил вътрешното си убеждение въз основа на същото.

Експертното заключение в наказателното производство, независимо от вида на експертизата, представлява единство по своята форма и съдържание. То има своята писмена форма и съдържание съобразно изискванията на чл. 152, ал. 1 от НПК, като то задължително освен всичко друго, трябва да бъде подписано от вещото лице, както изисква ал. 2 на същия текст. В този смисъл е решение № 325 от 22.11.2006г. на ВтАС по ВНОХД № 314/2006г.

С оглед на изложеното, съдът намира, че неподписаното експертно заключение, приложено по досъдебното производство е равнозначно на липсата на заключение, а с оглед посочената дата на изготвянето му, същото се явява изготвено преди постановлението на разследващия орган за назначаване на съдебно-счетоводната експертиза. Доколкото едно от основанията за отмяна на предходното постановление за прекратяване на наказателното производство по ДП е необходимостта от назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която да даде отговор на задачата  нанесена ли е щета, респективно вреда на ******* по договора за наем с ****** и в какъв размер, и липсата на надлежно изготвена такава, следва да се приеме, че не са изпълнени указанията на ПАС в този смисъл.

Съдът констатира, че от прокуратурата не е изследван въпроса с начислените и изплатени от ******* заплати на водачите на машините, в размер на 260368 лева нито експертно, нито в обжалвания прокурорски акт.

Не са изпълнени указанията на Апелативния съд да бъдат подложени на обсъждане представените от ***** документи с писмо № 24 от 06.01.2011г. до ОД на МВР – Стара Загора, приложени в папка с бели и сини корици, в том 14 от ДП. Не са изпълнени указанията на въззивната инстанция прокуратурата да изясни дали документите от месец януари 2005г. са относими към тези от месец октомври същата година с последващ изричен коментар /след анализа и на писмените доказателства/ кое дружество е реализирало ремонта и има ли извършено престъпление.

 

Водим от гореизложеното съдът намира, че следва да отмени обжалваното постановление и да върне делото на Окръжна прокуратура – Стара Загора за изпълнение на указаното в обстоятелствената част на настоящото определение и на това, с определение № 248/28.09.2012г., постановено по ВЧНД № 397/2012г. на ПАС, поради което и на основание чл.243, ал.5, т.3 от НПК, Окръжен съд – Стара Загора

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОТМЕНЯ Постановление от 13.06.2013 г. на Окръжна прокуратура - Стара Загора, с което е прекратено досъдебно производство № 292/2008 г. по описа на ОД на МВР - Стара Загора срещу неизвестен извършител.

 

         ВРЪЩА делото на Окръжна прокуратура - Стара Загора със задължителни указания съобразно обстоятелствената част на определението.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва и протестира в 7-дневен срок от съобщаването до жалбоподателя и Окръжна прокуратура - Стара Загора пред Апелативен съд – Пловдив.

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: