МОТИВИ  към Присъда №43/16.07.2013 г., постановена  по НОХД №167/2013 г. по описа на ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

Повдигнато е обвинение от Окръжна прокуратура Стара Загора  против  подсъдимия И.Д.Ж. за това, че през периода 27.02.2006 г. – 31.03.2007 г.,  в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, като собственик и управител на “Джоузеф” ЕООД, ЕИК 123703635, с адрес за кореспонденция, включително и такъв по чл.8 от ДОПК: гр. Стара Загора, ул.”Св.Княз Борис” №97, офис 7, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения, на “Джоузеф” ЕООД, по ЗДДС в особено големи размери – в размер на 303 452.00 /триста и три хиляди четиристотин петдесет и два/ лева, като:

- съставил и използвал документи с невярно съдържание - месечни справки декларации по ЗДДС на “Джоузеф” ЕООД и прилежащите им дневници за покупки, в които невярно е документирано, че са  получени доставки с описаните в тях стоки и услуги и е платен начисления ДДС при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите - ТД НАП – Пловдив, Офис – Стара Загора;

- и приспаднал неследващ се данъчен кредит, както следва:

1. За данъчен период 01.07.2006 г. – 31.07.2006 г. съставил и използвал СД по ЗДДС с вх. №24000825667/14.08.2006 г. и прилежащия й дневник за покупки, в които включил фактури, издадени от „И и И” ЕООД, с ЕИК 114607919 и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 7 920 лева.

2. За данъчен период 01.08.2006 г. – 31.08.2006 г. съставил и използвал СД по ЗДДС с вх. №2400830665/14.09.2006 г. и прилежащия й дневник за покупки, в които включил фактура, издадена от “ЧАРДАШ 2001” ЕООД, с ЕИК 130802384 и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 400 лева;

 3. За данъчен период 01.10.2006 г. – 31.10.2006 г. съставил и използвал СД по ЗДДС с вх. №2400840527/14.11.2006 г. и прилежащия й дневник за покупки, в които включил фактури, издадени от “ЧАРДАШ 2001” ЕООД, с ЕИК 130802384, „И и И” ЕООД с ЕИК 114607919, и “ЧОЙС ТРЕЙДИНГ” ДЗЗД, с ЕИК 114504303 и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 27 710 лева;

4. За данъчен период 01.11.2006 г. – 30.11.2006 г. съставил и използвал СД по ЗДДС с вх. №2400845339/14.12.2006 г. и прилежащия й дневник за покупки, в които включил фактури, издадени от “ЧАРДАШ 2001” ЕООД, с ЕИК 130802384  и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 66 282 лева;

5. За данъчен период 01.12.2006 г. – 31.12.2006 г. съставил и използвал СД по ЗДДС с вх. №2400849581/15.01.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки, в които включил фактури, издадени от “ЧАРДАШ 2001” ЕООД, с ЕИК 130802384, “ЕКОПЕТРОЛЕУМ” ЕООД, с ЕИК121004818, и “ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ”, с ЕИК 121699202 и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 67 262 лева;

6. За данъчен период 01.01.2007 г. – 31.01.2007 г. съставил и използвал СД по ЗДДС с вх. №24000904897/14.02.2006 г. и прилежащия й дневник за покупки, в които включил фактури, издадени от “ЕКОПЕТРОЛЕУМ” ЕООД, с ЕИК121004818, и “ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ”, с ЕИК 121699202 и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 42 630 лева;

7. За данъчен период 01.02.2007 г. – 28.02.2007 г. съставил и използвал СД по ЗДДС с вх. №24000910216/14.03.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки, в които включил фактури, издадени от “ЛТ ТРЕЙДИНГ” ЕООД,с ЕИК 114615346 и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 41 750 лева;

8. За данъчен период 01.03.2007 г. – 31.03.2007 г. съставил и използвал СД по ЗДДС с вх. №2400915786/16.04.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки, в които включил фактури, издадени от “ЧОЙС ТРЕЙДИНГ” ДЗЗД, с ЕИК 114504303 и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 49 500 лева, като данъчните задължения по ЗДДС на “Джоузеф” ЕООД, с  Управител и представител И.Д.Ж., са в особено големи размери – общо 303 452.00 лева /триста и три хиляди четиристотин петдесет и два лева/ - престъпление по чл.255  ал.3 вр. ал.1 т.6 и т.7 вр. чл.26 ал.1 от НК.

По делото е приет за съвместно разглеждане предявеният граждански иск от Държавата, чрез Министъра на финансите,  против подсъдимия И.Д.Ж., в качеството на представител и управител на “Джоузеф” ЕООД  за имуществени вреди в размер на 303 452 лева.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура  Стара Загора поддържа така повдигнатото обвинение. Предлага, тъй като производството е проведено при условията на съкратено съдебно следствие, при хипотезата на чл.371, т.2 НПК, да се определи наказание под минималния размер, с прилагане разпоредбата на чл.55 ал.1, т.1 от НК, а именно две години и осем месеца „лишаване от свобода”, което на основание чл.66 ал.1 от НК бъде отложено за максималния срок. Съгласно нормата на чл.55 ал.3 от НК предлага на съда да не налага  наказание „конфискация” на част или на цялото имущество на подсъдимия. По отношение на гражданския иск счита, че същият следва да бъде уважен в пълен размер.

Процесуалният представител на гражданския ищец, юрисконсулт Р. П., изразява становище, че обвинението е доказано и  предявеният граждански иск следва да бъде уважен в пълен размер.

Защитникът на подсъдимия Ж., адв.  Д.  А.,  пледира след приложение разпоредбата на чл.58а ал.4 от НК при условията на чл.55 ал.1 т.1 НК съдът да наложи наказание под минимума, предвиден в закона, изтърпяването на което да бъде отложено на основание чл.66 от НК, както и да не се налага наказание „конфискация” на част или цялото имущество на подсъдимия.

По отношение на предявения граждански иск – предлага да не бъде уважаван в пълния размер.

 Подсъдимият в последната си дума  изразява съжаление за извършеното и моли съда за справедливо наказание.

По делото е проведено съкратено съдебно следствие при хипотезата на чл.371 т.2 НПК.

По повдигнатото обвинение подсъдимият Ж. заявява, че изцяло признава фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, не желае да се събират доказателства относно тези обстоятелства и изцяло се признава за виновен,  като дава обяснения и прави пълни самопризнания, които бяха изслушани от съда.

Подсъдимият в последната си дума  изразява съжаление за извършеното и моли съда за справедливо наказание.

Съдът, като взе предвид самопризнанията на подсъдимия, които се подкрепят от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, становищата и доводите на страните, намира за установена следната фактическа обстановка:

“Джоузеф” ЕООД е регистрирано на името на подсъдимия И.Д.Ж., ЕГН**********, чиято собственост е било до 08.06.2007 г.

“Джоузеф” ЕООД, ЕИК 123703635, с адрес за кореспонденция, включително и такъв по чл.8 от ДОПК: гр.Стара Загора, ул.”Св.Княз Борис” №97, офис 7, е вписано в регистъра на Старозагорски окръжен съд с Решение №2938/27.10.2005 г., по фирмено дело № 1337/2005 г., с едноличен собственик на капитала подсъдимия И.Д.Ж., ЕГН**********. Основна дейност на дружеството е търговия на едро с кожи. 

Със съдебно Решение №2047/08.06.2007 г. е вписано прехвърляне на дяловете на дружеството на свидетеля Л.С.В., ЕГН **********.

“Джоузеф” ЕООД е регистрирано по ЗДДС, считано от 27.02.2006 г. На дружеството е извършена ревизия, приключила с РА №2400512/11.09.2007 г. , който е първи за “Джоузеф” ЕООД. РА обхваща ревизиран период от 27.02.2006 г. – 31.03.2007 г. и е съставен по реда на чл.122 от ДОПК – ревизии при особени случаи. През този период собственик и управител на дружеството е подсъдимият И.Д.Ж..

С Ревизионния акт е установена липса на реални доставки от  извършените и отразени, в надлежни дневници за покупки, сделки с дружествата “Чардаш 2001” ЕООД, “И и И” ЕООД, “Лукойл – България” ЕООД, “Еко Петролеум” ООД, “Чойс Трейдинг” ДЗЗД, “ЛТ Трейдинг” ЕООД” и “Стодон” ЕООД. Размерът на задължението е 372 641.62 лева, ведно със законните лихви. 

За данъчен период 01.07.2006 г. – 31.07.2006 г. от подсъдимия И.Д.Ж.- управител на „Джоузеф“ ЕООД, на магнитен носител е подадена СД с вх. № 240000825667/14.08.2006 г. с резултат за периода: ДДС за внасяне в размер на 80 лева, внесен с платежно нареждане на 14.08.2006 г. Подсъдимият декларирал в СД данъчна основа на доставките с право на пълен данъчен кредит 39 600 лева и съответно ДДС 7 920 лева. Тъй като не са предоставени изискуемите документи по ЗС, на основание чл.64, ал.1, т.6 от ЗДДС, не е било признато правото на данъчен кредит в размер на 7 920 лева. Съответно ДДС за внасяне в размер на 80 лева е променено на 8 000 лева за внасяне. Определена е и дължимата лихва към 03.08.2007 г. – 1 047.04 лева.

Подписите срещу реквизит “подпис и печат” в СД с вх. №  240000825667/14.08.2006 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 240000825667/14.08.2006 г. и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.07.2006 г. – 31.07.2006 г., са изпълнени от управителя на “Джоузеф” ЕООД – подсъдимият И.Д.Ж. /Протокол № 605/09.11.2012 г., том 3, стр.10/.

В “дневник на покупките” на „Джоузеф“ ЕООД за месец юли 2006 г. са отразени фактури с номера /том 1 предв. проверка, стр.139/:

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

получена доставката

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

2

07

2006

ЕООД "И и И"

0000003001

10

07

2006

услуга

19500.00

3900.00

23400.00

2

07

2006

ЕООД "И и И"

0000003002

18

07

2006

услуга

20100.00

4020.00

24120.00

2

07

2006

Покупки стока

0000000007

31

07

2006

стока

00.00

00.00

4300.00

 

 

 

 

 

ДДС покупки

 

39600.00

7920.00

51820.00

 

07

2006

СД №:24000825667/14.08.06г.

ДДС продажби

 

40000.00

8000.00

48000.00

 

 

 

 

 

ДДС за внасяне

 

 

80.00

 

 

с обща стойност на ДО – 39 600.00 лева, ДДС – 7 920.00 лева и обща сума 47 520.00 лева.

“И и И” ЕООД е с първоначална регистрация по ф.д. № 471/2003 г. на Плевенски окръжен съд. Първи собственик и управител на дружеството е свидетелят И.В.В..

С Решение на Плевенски окръжен съд от 09.11.2005 г. е вписано прехвърлянето на всички дялове на дружеството от едноличния собственик на капитала св. И.В.В. на св. Т.С.К., ЕГН**********.

С Решение №1944/21.11.2006 г. на Плевенски окръжен съд е вписано прехвърлянето на всички дялове от едноличния собственик на капитала св. Т.С.К. на св. Л.С.В. /настоящ управител на “Джоузеф” ЕООД/.

Установено е, че към юли месец 2006 г. /момента на съставяне на процесните фактури/ собственик и управител на “И и И” ЕООД е св. К., чиито пълномощник е св. Й.В.Р.. В качеството на свидетели са разпитани И.В.В., Т.С.К., Л.С.В. и на Й.В.Р.. Според показанията им те не са извършвали лично дейността, за която е било регистрирано дружеството и не разполагат с каквито и да било счетоводни документи на едноличното дружество, като не могат да посочат кой разполага с такива. Ето защо, горе цитираните фактури не са установени и съответно приобщени към материалите по разследването като писмени доказателства. Не е възможно да се установи видът на „Услугата” и начина на плащане. Новият собственик и управител на “И и И” ЕООД - Л.С.В. е подписал декларация на основание чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК като от ТД НАП – Велико Търново, Офис – Плевен са изискани копия на СД, Дневници, фактури и касови бонове, отразени в дневник “Продажби”, касаещи търговски взаимоотношения между “И и И” ЕООД и “Джоузеф” ЕООД. Видно от изпратените писмени материали от Офис на НАП – Плевен, на органите на НАП също не са предоставени за насрещна проверка ф. №3001/10.07.2006 г. и ф. № 3002/18.07.2006 г., като не са предоставени и придружителни документи, касаещи произхода на фактурираните услуги, а също и такива, касаещи реалното изпълнение, които са доказателства за действителността на сделките. За фактури, в които начисленият данък по тях е над 1 000 лева, то този данък  трябва да бъде платен  по ДДС сметката. От приложената справка за “Джоузеф” ЕООД за сметки на транзакциите по ДДС сметката е видно, че за месец юли 2006 г. няма плащане на ДДС по горепосочените фактури – том 4, стр.5.

Съгласно чл.65, ал.8 от ЗДДС 2006 г. данъчният кредит може да се приспадне, ако данъкът по съответния данъчен документ е платен по ДДС – сметката на доставчика, изцяло най – късно до края на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

От приложените Дневници за продажби за месец юли 2006 г. на “И и И” ЕООД е видно, че горепосочените фактури са включени в дневника за съответния период /том 4, стр.84/. Включването на издадена фактура в дневниците за покупки на получателя, съответно в дневника за продажби на доставчика не води до извода за реално извършване на доставката. За целите на данъчното облагане са необходими придружителни документи и конкретни доказателства, че въпросната доставка на стока или услуга е реално извършена. Това обстоятелство не е констатирано, въпреки положените усилия в тази насока. Поради не предоставяне на данъчните органи, а в последствие и на досъдебното производство на първични счетоводни документи - оригинални данъчни фактури, отговарящи на изискванията на ЗДДС – чл.71, ал.1 от ЗДДС и придружителни документи към тях за данъчен период 01.07.2006 г. – 31.07.2006 г. назначената по ДП съдебно - счетоводна експертиза  установява и констатира, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС вр. чл.25 от ЗДДС.

Следователно за данъчен период 01.07.2006 г. – 31.07.2006 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури издадени от “И и И” ЕООД в размер на 7 920,00 лв.  и същият е дължим.

Поради изложеното следва да се приеме, че за данъчен период 01.07.2006 г. – 31.07.2006 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от “И и И” ЕООД в размер на 7 920,00 лв.  и същият е дължим.

За данъчен период 01.08.2006 г. – 31.08.2006 г. от подсъдимия И.Д.Ж. - управител на „Джоузеф“ ЕООД, на магнитен носител е  подадена СД с вх. № 24008350665/14.09.2006 г. с резултат за периода: ДДС за внасяне в размер на 59,50 лева, внесен с платежно нареждане на 14.09.2006 г. Подсъдимият декларира в СД данъчна основа на доставките с право на пълен данъчен кредит 42 000 лева и съответно ДДС 8 400 лева. Тъй като не са предоставени изискуемите документи по ЗС, на основание чл.64, ал.1, т.6 от ЗДДС, не е  признато правото на данъчен кредит в размер на 8 400 лева. Съответно ДДС за внасяне в размер на 59,50 лева е било променено на 8 459,50 лева за внасяне. Определена е и дължимата лихва към 03.08.2007 г. – 1 017,45 лева.

СД е подадена. Подписите срещу реквизит “подпис и печат” в СД с вх. №24008350665/14.09.2006 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 24008350665/14.09.2006 г., и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.08.2006 г. – 31.08.2006 г. са изпълнени от управителя на “Джоузеф” ЕООД – подсъдимият И.Д.Ж. /Протокол № 605/09.11.2012 г., том 3, стр.10/.

В “дневник на покупките” на „Джоузеф“ ЕООД за месец август 2006 г. са отразени фактури с номера /том 1 – предв. проверка, стр.137 гръб/:

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

2

08

2006

ЕООД "И и И"

0000000713

01

08

2006

услуга

13,500.00

2,700.00

16,200.00

2

08

2006

ЕООД "И и И"

0000000714

02

08

2006

стока

13,300.00

2,660.00

15,960.00

2

08

2006

ЕООД "И и И"

0000000715

03

08

2006

стока

13,200.00

2,640.00

15,840.00

2

08

2006

Чардаш 2001 ЕООД

0000001063

02

08

2006

стока

2,000.00

400.00

2,400.00

2

08

2006

Покупки стока

000000008

31

08

2006

стока

0.00

0.00

13,400.00

 

 

 

 

 

ДДС покупки

 

42,000.00

8,400.00

63,800.00

 

08

2006

СД №:2400830665/14.09.06г.

ДДС продажби

 

42,297.50

8,459.50

50,757.00

 

 

 

 

 

ДДС за внасяне

 

 

59.50

 

с обща стойност на ДО на покупките – 42 000 лева, ДДС покупки – 8 400 лева, ДО на продажбите - 42 297.50 лева, ДДС продажби  - 8 459.50 лева, с деклариран ДДС за внасяне – 59.50 лева.

За този инкриминиран период „Джоузеф” ЕООД е декларирал фактурирани доставки от:

1. „И и И” ЕООД с три броя фактури с №000000713/01.08.2006 г., №000000714/02.08.2006 г. и № 000000715/03.08.2006 г. с предмет на доставка „Услуга” и “Стока” с обща стойност на ДО – 40 000 лева, ДДС – 8 000 лева и обща сума 48 000 лева.

“И и И” ЕООД е с първоначална регистрация по ф.д. № 471/2003 г. на Плевенски окръжен съд. Първи собственик и управител на дружеството е св. И.В.В..

С Решение от 09.11.2005 г. на Плевенски окръжен съд е вписано прехвърлянето на всички дялове на дружеството от едноличния собственик на капитала св. И.В.В. на св. Т.С.К., ЕГН **********.

С Решение  №1944/21.11.2006 г. на Плевенски окръжен съд е вписано прехвърлянето на всички дялове от едноличния собственик на капитала св. Т.С.К. на св. Л.С.В. /настоящ управител на “Джоузеф” ЕООД/.

Установено е, че към август месец 2006 г. /момента на съставяне на процесните фактури/ собственик и управител на “И и И” ЕООД е св. К., чиито пълномощник е св. Й.В.Р.. В качеството на свидетели са разпитани И.В.В., Т.С.К., Л.С.В. и на Й.В.Р..

Според показанията им те не са извършвали лично дейността, за която е било регистрирано дружеството и не разполагат с каквито и да било счетоводни документи на едноличното дружество, като не могат да посочат кой разполага с такива. Ето защо, горецитираните фактури не са били установени и съответно приобщени към материалите по разследването като писмени доказателства. Не е било възможно да се установи видът на „Услугата” и начина на плащане. Новият собственик и управител на “И и И” ЕООД - Л.С.В. е подписал декларация на основание чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК като от ТД НАП – Велико Търново, Офис – Плевен са били изискани копия на СД, Дневници, фактури и касови бонове, отразени в дневник “Продажби”, касаещи търговски взаимоотношения между “И и И” ЕООД и “Джоузеф” ЕООД. Видно от изпратените писмени материали от Офис на НАП – Плевен, на органите на НАП също не са били предоставени за насрещна проверка фактури с №000000713/01.08.2006 г., № 000000714/02.08.2006 г. и №000000715/03.08.2006 г. като не са били предоставени и придружителни документи, касаещи произхода на фактурираните услуги и стоки, а също и такива касаещи реалното изпълнение, които са доказателства за действителността на сделките. Посочените фактури не фигурират в Дневник “Продажби” на “И и И” ЕООД /том 4, стр.89/. За фактури, в които начисленият данък по тях е над 1 000 лева, то този данък  трябва да бъде платен  по ДДС сметката. Приложена е ДДС сметката на “Джоузеф” ЕООД в Пощенска банка с №BG33 BPBI 7923 9068 1399 01 /том 8, стр.223/, от която е видно, че на дата 04.08.2006 г. на фирма “И и И” ЕООД е платена сума в размер на 8 000 лева, представляваща ДДС по фактури с №000000713/01.08.2006 г., №000000714/02.08.2006 г. и №000000715/03.08.2006 г, т.е ДДС е внесено в срок  и е спазен чл.65 ал.8 от ЗДДС.

Съгласно чл.65, ал.8 от ЗДДС 2006 г. данъчният кредит може да се приспадне, ако данъкът по съответния данъчен документ е платен по ДДС – сметката на доставчика, изцяло най – късно до края на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

„И и И” ЕООД е дерегистрирано по ЗДДС по инициатива на данъчния орган на 18.04.2007 г.

За инкриминирания период 01.08.2006 г. – 31.08.2006 г. „Джоузеф” ЕООД е декларирал фактурирани  доставки и от:

2. “Чардаш 2001” ЕООД /том 1 – предв. проверка, стр.137 гръб/ по фактура с №0000001063/31.08.2006 г., с предмет на доставка „Стока” с ДО – 2 000 лева, ДДС – 400 лева и обща сума 2 400 лева.

„Чардаш 2001“ ЕООД е с първоначална регистрация по ф.д № 12738/2001 г. на Софийски градски съд. Седалището на дружеството е в гр.София, бул.”Дондуков” № 11, ет.5, офис 506. Първи собственик и управител на дружеството е св. Т.С.К..

Т.С.К., е собственик и управител и на “И и И” ЕООД през инкриминирания период. Той е продал “Чардаш 2001” ЕООД на “Лин” ЕООД със собственик и управител - И.И.И., а той от своя страна на св. Л.С.В..

По досъдебното производство са извършени разпити в качеството на свидетели на лицата И.И.И., Т.С.К. и Л.С.В.. Според показанията им, те не са извършвали лично дейността, за която е било регистрирано дружеството и не разполагат с каквито и да било счетоводни документи на едноличното дружество, като не могат да посочат кой разполага с такива. Ето защо, горецитираната фактура с №0000001063/31.08.2006 г. не е била установена и съответно приобщена към материалите по разследването като писмено доказателство. Не е било възможно да се установи видът на „Стоката” и начина на плащане. Собственикът и управител на „Чардаш 2001“ ЕООД – Т.С.К. е подписал декларация на основание чл.74 ал.2 т.1 от ДОПК като от ТД на НАП – София са били изискани копия на СД, Дневници, фактури и касови бонове, отразени в дневник “Продажби”, касаещи търговски взаимоотношения между “Чардаш 2001” ЕООД и “Джоузеф” ЕООД. Видно от изпратените писмени материали от ТД НАП – София /том 6, стр.18/, фактура с №0000001063/31.08.2006 г. е отразена в Дневник “Продажби” на “Чардаш 2001” ЕООД за данъчен период 01.08.2006 г. – 31.08.2006 г., като на органите на НАП не е била предоставена за насрещна проверка /насрещна проверка №24-04-512-6913/25.07.2007 г. - том 2 прев. проверка, стр.174/ посочената фактура и придружителни документи, касаещи произхода на фактурираните стоки, а също и такива касаещи реалното изпълнение, които са доказателства за действителността на сделките.

Включването на издадена фактура в дневниците за покупки на получателя, съответно в дневника за продажби на доставчика, не води до извода за реално извършване на доставката. За целите на данъчното облагане са необходими придружителни документи и конкретни доказателства, че въпросната доставка на стока или услуга е реално извършена.

Поради непредставяне на данъчните органи, а впоследствие и на досъдебното производство на счетоводни документи - оригинални данъчни фактури, отговарящи на изискванията на чл.71 ал.1 от ЗДДС и придружителни документи към тях за инкриминирания данъчен период 01.08.2006 г. – 31.08.2006 г., назначената по ДП съдебно – счетоводна експертиза е констатирала и установила, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка, съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС вр. чл.25 от ЗДДС.

Следователно за данъчен период 01.08.2006 г. – 31.08.2006 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактура с №0000001063/31.08.2006 г., издадена от „Чардаш 2001” ЕООД, в размер на  400 лева и същият е дължим.

„Чардаш 2001” ЕООД е дерегистрирано по ЗДДС по инициатива на данъчния орган на 23.03.2007 г. На дружеството е извършена ревизия и е издаден РА №3354/07.06.2007 г. /том 6, стр. 22 и стр. 47/. Приложена е и справка за задълженията на „Чардаш 2001” ЕООД, от която е видно, че за периода 01.11.2005 г. -  30.06.2006 г. са налични задължения по ЗДДС в размер на 302 677.77 лв. /том 6, стр. 19/. „Чардаш 2001” ЕООД е в първа рискова група.

За данъчен период 01.10.2006 г. – 31.10.2006 г. от подсъдимият И.Д.Ж. - управител на „Джоузеф“ ЕООД, на магнитен носител е подадена СД с вх. № 2400840527/14.11.2006 г. с резултат за периода: ДДС за внасяне в размер на 129.20 лева, внесен с платежно нареждане на 14.11.2006 г. Подсъдимият декларира в СД данъчна основа на доставките с право на пълен данъчен кредит 138 550 лева и съответно ДДС 35 510.34 лева. Тъй като ЗЛ не е предоставило изискуемите документи по ЗС, на основание чл.64, ал.1, т.6 от ЗДДС, не е било признато правото на данъчен кредит в размер на 35 510.34 лева. Съответно ДДС за внасяне в размер на 129,20 лева е било променено на 35 639.54 лева за внасяне. Определена е и дължимата лихва към 03.08.2007 г. – 3 517.93 лева.

Подписите срещу реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 2400840527/14.11.2006 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 2400840527/14.11.2006 г., и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.10.2006 г. – 31.10.2006 г., са изпълнени от управителя на “Джоузеф” ЕООД – подсъдимият И.Д.Ж. /Протокол №605/09.11.2012 г., том 3, стр.10/.

В “дневник на покупките” на „Джоузеф“ ЕООД за месец октомври 2006 г. са отразени фактури с номера /том 1 – предв. проверка, стр.135/:

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

получена доставката

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

2

10

2006

ООД "Корект"

0000002016

07

09

2006

цигари

0.00

4,755.84

4,755.84

2

10

2006

ООД "Корект"

0000002017

07

09

2006

цигари

0.00

3,044.50

3,044.50

2

10

2006

Чардаш 2001 ЕООД

0000001181

30

10

2006

стока

15,300.00

3,060.00

18,360.00

2

10

2006

Чардаш 2001 ЕООД

0000001184

31

10

2006

стока

31,500.00

6,300.00

37,800.00

2

10

2006

ЕООД "И и И"

0000000724

10

10

2006

стока

18,000.00

3,600.00

21,600.00

2

10

2006

ЕООД "И и И"

0000000725

12

10

2006

стока

12,000.00

2,400.00

14,400.00

2

10

2006

ГД"Чоис Трейдинг"

0000000688

15

10

2006

стока

21,750.00

4,350.00

26,100.00

2

10

2006

ГД"Чоис Трейдинг"

0000000689

17

10

2006

стока

19,000.00

3,800.00

22,800.00

2

10

2006

ГД"Чоис Трейдинг"

0000000690

20

10

2006

стока

21,000.00

4,200.00

25,200.00

2

10

2006

Покупки

0000000010

31

10

2006

стока

0.00

0.00

37,000.00

 

 

 

 

 

ДДС покупки

 

138,550.00

35,510.34

211,060.34

 

10

2006

СД №:2400840527/14.11.06г.

ДДС продажби

 

178,197.70

35,639.54

213,837.24

 

 

 

 

 

ДДС за внасяне

 

 

129.20

 

с ДО на покупките – 138 550 лева, ДДС покупки – 35 510.34 лева, ДО на продажбите - 178 197.70 лева, ДДС продажби - 35 639.54 лева, с деклариран ДДС за внасяне – 129.20 лева.

За инкриминирания период 01.10.2006 г. – 31.10.2006 г. „Джоузеф” ЕООД е декларирал фактурирани  доставка от:

1. “Корект”ООД с два броя фактури с № 0000002016/07.09.2006 г. и №0000002017/07.09.2006 г. с предмет на доставка “Цигари” с обща стойност на ДО – 0,00 лева, и ДДС – 7 800 лева.

„Корект“ ЕООД е с първоначална регистрация по ф.д. № 119/2004 г. на Разградски окръжен съд. Седалището на дружеството е в гр.Разград, ул.”Опълченска” 26, ап.3. Собственици на дружеството са св. М.Р.С. и св. В. Цв. К.. Управител на дружеството е св. М.Р.С..

По досъдебното производство е извършен разпит на св. М.Р.С.. Свидетелката е потвърдила сключените сделки между “Корект” ЕООД и “Джоузеф”ЕООД като е предоставила копия на фактури с №0000002016/07.09.2006 г. и №  0000002017/07.09.2006 г., СД и дневници “продажби”. Това обстоятелство кореспондира и с насрещната проверката на НАП.

Освен това по досъдебното производство е приложена ДДС сметката на “Джоузеф” ЕООД в “Пощенска банка” с № **** /том 8, стр.225/, от която е видно, че на дата 08.09.2006 г. на фирма „Корект” ЕООД е платена сума в размер на 7 800 лева, представляваща ДДС по фактури с №000002016 и с № 000002017, т.е ДДС е внесено в срок  и е спазен чл.65, ал.8 от ЗДДС.

Съгласно чл.65, ал.8 от ЗДДС 2006 г. данъчният кредит може да се приспадне, ако данъкът по съответния данъчен документ е платен по ДДС – сметката на доставчика, изцяло най – късно до края на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

За периода 01.10.2006 г. – 31.10.2006 г. „Джоузеф” ЕООД е декларирал фактурирани  доставки и от:

2. Чардаш 2001” ЕООД с два броя фактури с № 0000001181/30.10.2006 г. и №000001184/31.10.2006 г. с предмет на доставка „Стока” с обща стойност на ДО – 46 800 лева, ДДС – 9 360 лева и обща сума – 56 160 лева.

„Чардаш 2001“ ЕООД е с първоначална регистрация по ф.д №12738/2001 г. на Софийски градски съд. Седалището на дружеството е в гр.София, бул.”Дондуков” № 11, ет.5, офис 506. Първи собственик и управител на дружеството е св. Т.С.К..

Т.С.К. е собственик и управител и на “И и И” ЕООД през този период. Той е продал “Чардаш 2001” ЕООД на “Лин” ЕООД със собственик и управител - И.И.И., а той от своя страна на св. Л.С.В..

Според показанията свидетелите И.И.И., Т.С.К. и Л.С.В., те не са извършвали лично дейността, за която е било регистрирано дружеството и не разполагат с каквито и да било счетоводни документи на едноличното дружество, като не могат да посочат кой разполага с такива. Ето защо, горецитираните фактури с № 0000001181/30.10.2006 г. и №000001184/31.10.2006 г. не са били установени и съответно приобщени към материалите по разследването като писмени доказателства. Не е било възможно да се установи видът на „Стоката” и начина на плащане. Собственикът и управител на „Чардаш 2001“ ЕООД – Т.С.К. е подписал декларация на основание чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК като от ТД НАП – София са били изискани копия на СД, Дневници, фактури и касови бонове, отразени в дневник “Продажби”, касаещи търговски взаимоотношения между “Чардаш 2001” ЕООД и “Джоузеф” ЕООД. Видно от изпратените писмени материали от ТД на НАП – София /том 6, стр.13/, фактури с №0000001181/30.10.2006 г. и № 000001184/31.10.2006 г. са отразени в Дневник “Продажби” на “Чардаш 2001” ЕООД за данъчен период 01.10.2006 г – 31.10.2006 г., като на органите на НАП не са били предоставени за насрещна проверка посочените фактури и придружителни документи, касаещи произхода на фактурираните стоки, а също и такива касаещи реалното изпълнение, които са доказателства за действителността на сделките.

Приложена е обаче ДДС сметката на “Джоузеф” ЕООД в Пощенска банка № BG33 BPBI 7923 9068 1399 01 /том 8, стр.227/, от която е видно, че на дата 01.11.2006 г. на фирма „Чардаш 2001” ЕООД е платена сума в размер на 3 060 лева, представляваща ДДС по фактура  №000001181/30.10.2006 г.

Съгласно чл.65, ал.8 от ЗДДС  данъчният кредит може да се приспадне, ако данъкът по съответния данъчен документ е платен по ДДС – сметката на доставчика, изцяло най – късно до края на данъчния период, през който е упражнено правото на данъчен кредит.

В случая ДДС е платено на 01.11.2006 г., т.е след данъчния период.

Включването на издадена фактура в дневниците за покупки на получателя, съответно в дневника за продажби на доставчика, не води до извода за реално извършване на доставката. За целите на данъчното облагане са необходими придружителни документи и конкретни доказателства, че въпросната доставка на стока или услуга е реално извършена.

Следователно не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури издадени от “Чардаш 2001” ЕООД.

За инкриминирания период 01.10.2006 г. – 31.10.2006 г. „Джоузеф” ЕООД е декларирал фактурирани  доставки и от:

3. “И и И” ЕООД с два броя фактури с № 0000000724/10.10.2006 г. и №0000000725/12.10.2006 г. с предмет на доставка “Стока” с обща стойност на ДО – 30 000 лева, ДДС – 6 000 лева и обща сума – 36 000 лева.

“И и И” ЕООД е с първоначална регистрация по ф.д. № 471/2003 г. на Плевенски окръжен съд. Първи собственик и управител на дружеството е св. И.В.В..

С Решение на Плевенски окръжен съд от 09.11.2005 г. е вписано прехвърлянето на всички дялове на дружеството от едноличния собственик на капитала св. И.В.В. на св. Т.С.К..

С Решение на Плевенски окръжен съд  №1944/21.11.2006 г. е вписано прехвърлянето на всички дялове от едноличния собственик на капитала св. Т.С.К. на св. Л.С.В. /настоящ управител на “Джоузеф” ЕООД/.

Установено е, че към октомври месец 2006 г. /момента на съставяне на процесните фактури/собственик и управител на “И и И” ЕООД е св. К., чиито пълномощник е св. Й.В.Р.. Според показанията на св.И.В.В., Т.С.К., Л.С.В. и на Й.В.Р., те не са извършвали лично дейността, за която е било регистрирано дружеството и не разполагат с каквито и да било счетоводни документи на едноличното дружество, като не могат да посочат кой разполага с такива. Ето защо, горецитираните фактури с №0000000724//10.10.2006 г. и №0000000725/12.10.2006 г. не са били установени и съответно приобщени към материалите по разследването като писмени доказателства. Не е възможно да се установи видът на „Стоката” и начина на плащане. Новият собственик и управител на “И и И” ЕООД - Л.С.В. е подписал декларация на основание чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК като от ТД на НАП – Велико Търново, Офис – Плевен са  изискани копия на СД, Дневници, фактури и касови бонове, отразени в дневник “Продажби”, касаещи търговски взаимоотношения между “И и И” ЕООД и “Джоузеф” ЕООД. Видно от изпратените писмени материали от Офис на НАП – Плевен, за данъчен период 01.10.2006 г. – 31.10.2006 г. “И и И” ЕООД е подало СД с нулев резултат /том 4, стр.97 – 98/.

Следователно не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от “И и И” ЕООД.

За инкриминирания период 01.10.2006 г. – 31.10.2006 г. „Джоузеф” ЕООД е декларирал фактурирани  доставки и от:

4. ГД “Чойс трейдинг” с три броя фактури с № 0000000688/15.10.2006 г., №0000000689/17.10.2006 г. и № 0000000690/20.10.2006 г. с предмет на доставка “Стока” с обща стойност на ДО – 61 750 лева, ДДС – 12 350 лева и обща сума – 74 100 лева.

ГД „Чойс Трейдинг“ е със собственици св. А.А. И. и св. В.П.В..

По ДП е установен и разпитан само св. В.. Според показанията му, той не е извършвал лично дейността, за която е било регистрирано дружеството и не разполагал с каквито и да било счетоводни документи на дружество. Св. А.А. И. не е установена на нито един от фигуриращите в информационната база данни адреси.

Св. В. е подписал декларация на основание чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК като от ТД НАП – Велико Търново, Офис – Плевен са били изискани копия на СД, Дневници, фактури и касови бонове, отразени в дневник “Продажби”, касаещи търговски взаимоотношения между ГД “Чойс Трейдинг” и “Джоузеф” ЕОООД. От приложената СД за периода 01.10.2006г. – 31.10.2006г. на ГД „Чойс трейдинг” /том 6, стр.55/ е видно, че същата е с нулев резултат.

Следователно не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ГД “Чойс Трейдинг”.

Предвид изложените факти за данъчен период 01.10.2006 г. – 31.10.2006 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури издадени от „Чардаш 2001” ЕООД, „И и И” ЕООД и ГД „Чойс трейдинг” в размер на 27 710 лева и същият е дължим.

За данъчен период 01.11.2006 г. – 30.11.2006 г. е подадена от подсъдимия И.Д.Ж., ЕГН **********, управител на „Джоузеф“ ЕООД, на магнитен носител СД с вх. № 2400845339/14.12.2006 г. с резултат за периода: ДДС за внасяне в размер на 220 лева, внесен с платежно нареждане на 14.12.2006 г. В кл.22 ЗЛ декларира в СД данъчна основа на доставките с право на пълен данъчен кредит 331 410 лева и съответно ДДС 66 282 лева. Тъй като ЗЛ не е предоставило изискуемите документи по ЗС, на основание чл.64, ал.1, т.6 от ЗДДС, не е било признато правото на данъчен кредит в размер на 66 282 лева. Съответно ДДС за внасяне в размер на 220 лева е било променено на 66 502 лева за внасяне. Определена е и дължимата лихва към 03.08.2007 г. – 5 836,06 лева.

Подписите срещу реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 2400845339/14.12.2006 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 2400845339/14.12.2006 г., и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.11.2006 г. – 30.11.2006 г., са изпълнени от управителя на “Джоузеф” ЕООД – подсъдимият И.Д.Ж. /Протокол № 605/09.11.2012 г., том 3, стр.10/.

В “дневник на покупките” на „Джоузеф“ ЕООД за месец ноември 2006 г. са отразени фактури с номера /том 1 – предв. проверка, стр.133 гръб/:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

2

11

2006

Чардаш 2001 ЕООД

0000001185

01

11

2006

стока

47,000.00

9,400.00

56,400.00

2

11

2006

Чардаш 2001 ЕООД

0000001186

04

11

2006

стока

46,400.00

9,280.00

55,680.00

2

11

2006

Чардаш 2001 ЕООД

0000001187

06

11

2006

стока

46,800.00

9,360.00

56,160.00

2

11

2006

Чардаш 2001 ЕООД

0000001188

09

11

2006

стока

49,000.00

9,800.00

58,800.00

2

11

2006

Чардаш 2001 ЕООД

0000001189

13

11

2006

стока

48,250.00

9,650.00

57,900.00

2

11

2006

Чардаш 2001 ЕООД

0000001190

16

11

2006

стока

48,960.00

9,792.00

58,752.00

2

11

2006

Чардаш 2001 ЕООД

0000001191

19

11

2006

стока

45,000.00

9,000.00

54,000.00

2

11

2006

Покупки

0000000011

30

11

2006

стока

0.00

0.00

122,100.00

 

 

 

 

 

ДДС покупки

 

331,410.00

66,282.00

519,792.00

 

11

2006

СД №:2400845339/14.12.06г.

ДДС продажби

 

332,510.00

66,502.00

399,012.00

 

 

 

 

 

ДДС за внасяне

 

 

220.00

 

с ДО на покупките – 331 410 лева, ДДС покупки – 66 282 лева, ДО на продажбите  - 332 510 лева, ДДС продажби - 66 502 лева, с деклариран ДДС за внасяне – 220 лева.

За инкриминирания данъчен периода „Джоузеф” ЕООД е декларирал фактурирани доставки от „Чардаш 2001” ЕООД със седем броя фактури с №0000001185/01.11.2006 г., № 0000001186/04.11.2006 г., №0000001187/06.11.2006 г., № 0000001188/09.11.2006 г., №0000001189/13.11.2006 г., № 0000001190/16.11.2006 г., №0000001191/19.11.2006 г. с предмет на сделките „Стока” с обща стойност на ДО – 331 410 лева, ДДС – 66 282 лева и обща сума – 397 692 лева.

„Чардаш 2001“ ЕООД е с първоначална регистрация по ф.д №12738/2001г на Софийски градски съд. Седалището на дружеството е в гр.София, бул.”Дондуков” № 11, ет.5, офис 506. Първи собственик и управител на дружеството е св. Т.С.К..

Т.С.К. е собственик и управител и на “И и И” ЕООД през инкриминирания период. Той е продал “Чардаш 2001” ЕООД на “Лин” ЕООД със собственик и управител - И.И.И., а той от своя страна на св. Л.С.В..

В показанията на свидетелите И.И.И., Т.С.К. и Л.С.В. е видно, че те не са извършвали лично дейността, за която е  регистрирано дружеството и не разполагат с каквито и да било счетоводни документи на едноличното дружество, като не могат да посочат кой разполага с такива.     Ето защо, горецитираните фактури с №0000001185/01.11.2006 г., №0000001186/04.11.2006 г., №0000001187/06.11.2006 г., №0000001188/09.11.2006 г.,               №0000001189/13.11.2006 г., №0000001190/16.11.2006 г., №0000001191/19.11.2006 г. не са били установени и съответно приобщени към материалите по разследването като писмени доказателства. Не е  възможно да се установи видът на „Стоката” и начина на плащане. Собственикът и управител на „Чардаш 2001“ ЕООД – Т.С.К. е подписал декларация на основание чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК като от ТД НАП – София са  изискани копия на СД, Дневници, фактури и касови бонове, отразени в дневник “Продажби”, касаещи търговски взаимоотношения между “Чардаш 2001” ЕООД и “Джоузеф” ЕООД. Видно от изпратените писмени материали от ТД НАП – София /том 6, стр.11/, за данъчен период 01.11.2006 г. - 30.11.2006 г. „Чардаш 2001“ ЕООД не е развивала търговска дейност и е подала СД с нулев резултат.

Поради непредставяне на данъчните органи, а в последствие и на досъдебното производство на първични счетоводни документи - оригинални данъчни фактури, отговарящи на изискванията на чл.71, ал.1 от ЗДДС и придружителни документи към тях за инкриминирания период, назначената в хода на разследването съдебносчетоводна експертиза констатира и установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС вр. с чл.25 от ЗДДС.

Следователно за периода 01.11.2006 г. – 30.11.2006 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от „Чардаш 2001” ЕООД, в размер на 66 282 лева и същият е дължим.

За данъчен период 01.12.2006 г. – 31.12.2006 г. е  подадена от подсъдимия Ж. на магнитен носител СД с вх. № 2400849581/15.01.2006 г. с резултат за периода: ДДС за внасяне в размер на 31,50 лева, внесен с платежно нареждане на 14.01.2007 г. В кл.22 ЗЛ декларира в СД данъчна основа на доставките с право на пълен данъчен кредит 449 802,50 лева и съответно ДДС 89 960,50 лева. Тъй като ЗЛ не е предоставило изискуемите документи по ЗС, на основание чл.64, ал.1, т.6 от ЗДДС, не е  признато правото на данъчен кредит в размер на 89 960,50 лева. Съответно ДДС за внасяне в размер на 31,50 лева е било променено на 89 992 лева за внасяне. Определена е и дължимата лихва към 03.08.2007 г. – 6 887,78 лева.

Подписите срещу реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 2400849581/15.01.2006 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 2400849581/15.01.2006 г., и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.12.2006 г. – 31.12.2006 г., са изпълнени от управителя на “Джоузеф” ЕООД - И.Д.Ж. /Протокол № 605/09.11.2012 г., том 3, стр.10/.

В “дневник на покупките” на „Джоузеф“ ЕООД за месец декември 2006 г. са отразени фактури с номера /том 1 – прев. проверка, стр.131 гръб/:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

2

12

2006

ЕООД Стодон

0000100444

28

11

2006

стока

19,149.80

3,829.96

22,979.76

2

12

2006

ЕООД Стодон

0000100442

28

11

2006

стока

19,097.00

3,819.40

22,916.40

2

12

2006

ЕООД Стодон

0000100443

28

11

2006

стока

16,753.95

3,350.79

20,104.74

2

12

2006

ЕООД Стодон

0000100452

11

12

2006

стока

13,769.25

2,753.85

16,523.10

2

12

2006

ЕООД Стодон

0000100451

11

12

2006

стока

23,564.50

4,712.90

28,277.40

2

12

2006

ЕООД Стодон

0000100450

11

12

2006

стока

21,168.00

4,233.60

25,401.60

2

12

2006

Покупки

0000000012

31

12

2006

стока

0.00

0.00

192,840.00

2

12

2006

Чардаш 2001 ЕООД

0000001115

02

12

2006

аванс

56,000.00

11,200.00

67,200.00

2

12

2006

Чардаш 2001 ЕООД

0000001116

08

12

2006

аванс

56,750.00

11,350.00

68,100.00

2

12

2006

Чардаш 2001 ЕООД

0000001117

12

12

2006

аванс

60,000.00

12,000.00

72,000.00

2

12

2006

Чардаш 2001 ЕООД

0000001118

18

12

2006

аванс

77,250.00

15,450.00

92,700.00

2

12

2006

Екопетролиум ЕООД

0010554078

08

12

2006

стока

30,000.00

6,000.00

36,000.00

2

12

2006

Лукойл България ЕООД

0040158418

04

12

2006

стока

30,000.00

6,000.00

36,000.00

2

12

2006

Лукойл България ЕООД

0040158430

16

12

2006

стока

26,300.00

5,260.00

31,560.00

 

 

 

 

 

ДДС покупки

 

449,802.50

89,960.50

732,603.00

 

12

2006

СД №:2400849581/15.01.07г.

ДДС продажби

 

449,960.00

89,992.00

539,952.00

 

 

 

 

 

ДДС за внасяне

 

 

31.50

 

с ДО на покупките – 449 802.50 лева, ДДС покупки – 89 960.50 лева, ДО на продажбите - 449 960 лева, ДДС продажби - 89 992 лева, с деклариран ДДС за внасяне – 31.50 лева.

За инкриминирания данъчен период „Джоузеф” ЕООД е декларирал фактурирани доставка от:

1. „Стодон” ЕООД с шест броя фактури с № 0000100444/28.11.2006 г., №0000100442/28.11.2006 г., № 0000100443/28.11.2008 г., №0000100452/11.12.2006г., № 0000100451/11.12.2006 г., №0000100450/11.12.2006 г. с предмет на сделка „Стока” с обща стойност на ДО – 113 502.50 лева, ДДС – 22 700.50 лева и обща сума – 136 203 лева.

„Стодон“ ЕООД е с първоначална регистрация по ф.д № 295/2006 г. на Разградски ОС. Седалището на дружеството е в гр.Разград, ж.к. “Орел” 20, вх.Б, ет.3, ап.8. Собственик и управител на дружеството е Л.К.Х..

По ДП е извършен разпит на Л.К.Х., който  посочва, че не е извършвал никаква дейност с дружеството, което регистрира по молба и с помощта на негов познат. В последствие продава дружеството на св. Т. П. А.. Този свидетел не е установен в хода на разследването като е търсен на всички адреси, фигуриращи в информационната база данни на МВР. Цитираните фактури с №0000100444/28.11.2006 г., №0000100442/28.11.2006 г., №0000100443/28.11.2008 г., №0000100452/11.12.2006 г., № 0000100451/11.12.2006 г., и №0000100450/11.12.2006 г. не са били установени и съответно приобщени към материалите по разследването като писмени доказателства. Не са приложени и придружителни документи към фактурите, за да се установи вида и броя на стоките, единична цена, начин на транспортиране и пр. факти и обстоятелства.

По отношение на “Стодон” ЕООД е поискано разкриване на данъчна и осигурителна информация от АС – Варна. От писмо с изх. №76718-3/17.12.2012 г. /том 6, стр.111/, изпратено от ТД НАП - Варна, е видно, че за периода месец 10.2006 г. – месец 03.2007 г. няма данни за подавани СД по ЗДДС от „Стодон” ЕООД.

Приложена е ДДС сметката на “Джоузеф” ЕООД в Пощенска банка № BG33 BPBI 7923 9068 1399 01, от която е видно, че на дата 29.11.2006 г. /том 8, стр.230/ на фирма „Стодон” ЕООД е платена сума на в размер на 11 000 лева, представляваща ДДС по фактури с №0000100444/28.11.2006 г., №0000100442/28.11.2006 г., и № 0000100443/28.11.2008 г. На 11.12.2006 г. /том 8, стр.233/ на „Стодон” ЕООД е платена сума в размер на 11 700 лева по фактури с №0000100452/11.12.2006г., №0000100451/11.12.2006 г., и № 0000100450/11.12.2006 г., т.е. ДДС е внесено в срок  и е спазен чл.65, ал.8 от ЗДДС.

За инкриминирания данъчен период „Джоузеф” ЕООД е декларирал фактурирани доставка и от:

2. „Чардаш 2001” ЕООД с четири броя фактури с № 0000001115/02.12.2006 г., №0000001116/08.12.2006 г., № 0000001117/12.12.2006 г., и №0000001118/18.12.2006 г., с предмет на сделка „Аванс” с обща стойност на ДО – 250 000 лева, ДДС – 50 000 лева и обща сума – 300 000 и лева.

„Чардаш 2001“ ЕООД е с първоначална регистрация по ф.д № 12738/2001 г. на Софийски градски съд. Седалището на дружеството е в гр.София, бул.”Дондуков” № 11, ет.5, офис 506. Първи собственик и управител на дружеството е св. Т.С.К..

Т.С.К. е собственик и управител и на “И и И” ЕООД през инкриминирания период. Той е продал “Чардаш 2001” ЕООД на “Лин” ЕООД със собственик и управител - И.И.И., ЕГН**********, а той от своя страна на св. Л.С.В..

По ДП са извършени разпити в качеството на свидетели на лицата И.И.И., Т.С.К. и Л.С.В.. Според показанията им, те не са извършвали лично дейността, за която е регистрирано дружеството и не разполагат с каквито и да било счетоводни документи на едноличното дружество, като не могат да посочат кой разполага с такива. Ето защо, горецитираните фактури с № 0000001115/02.12.2006 г., №0000001116/08.12.2006 г., № 0000001117/12.12.2006 г., и №0000001118/18.12.2006 г., не са  установени и съответно приобщени към материалите по разследването като писмени доказателства. Не е  възможно да се установи видът на „Стоката” и начина на плащане. Собственикът и управител на „Чардаш 2001“ ЕООД – Т.С.К.  подписал декларация на основание чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК като от ТД НАП – София са изискани копия на СД, Дневници, фактури и касови бонове, отразени в дневник “Продажби”, касаещи търговски взаимоотношения между “Чардаш 2001” ЕООД и “Джоузеф” ЕООД. Видно от изпратените писмени материали от ТД НАП – София /том 6, стр.7/, за данъчен период 01.12.2006 г. - 31.12.2006 г. „Чардаш 2001“ ЕООД  няма продажби.

За периода 01.11.2006 г. – 30.11.2006 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от „Чардаш 2001” ЕООД.

За инкриминирания данъчен период „Джоузеф” ЕООД  декларира фактурирани доставка и от:

3. “Екопетролиум” ЕООД, като е посочена фактура с № 0010554078/08.12.2006 г., с предмет на сделка „Стока” с ДО – 30 000 лева, ДДС – 6 000 лева и обща сума – 36 000 лева.

„Екопетролиум“ ЕООД е с първоначална регистрация по ф.д. №21436/1995 г. на Софийски градски съд. Седалището на дружеството е в гр.София, ул.”Нишава” 106, ет.1, ап.7. Към момента дружеството е собственост на св. Ивайло Г. Стоичков и св. П.Г.Ц..

Св. Стоичков не е установен на наличните в информационната база данни адреси. Според показанията на св. Ц. дружеството не развива търговски отношения с “Джоузеф” ЕООД. Показанията му са скрепени с надлежни документи и кореспондират с извършената от Офис на НАП – Стара Загора проверка.

Поради непредставяне на данъчните органи, а впоследствие и на досъдебното производство на първични счетоводни документи - оригинални данъчни фактури, отговарящи на изискванията на чл.71, ал.1 от ЗДДС и придружителни документи към тях за данъчния период м.12.2006 г., назначената в хода на разследването съдебно – счетоводна експертиза констатира и установява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС вр. чл.25 от ЗДДС.

За периода 01.11.2006 г. – 30.11.2006 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактурата, издадена от “Екопетролиум” ЕООД.

За инкриминирания данъчен период „Джоузеф” ЕООД  декларира фактурирани доставка и от:

 4.„Лукойл България” ЕООД с два броя фактури с № 0040158418/04.12.2006 г., №0040158430/16.12.2006 г. с предмет на сделка „Стока” с обща стойност на ДО – 56 300 лева, ДДС – 11 260 лева и обща сума – 67 560 лева.

„Лукойл България“ ЕООД е с първоначална регистрация по ф.д №7539/1998 г. на Софийски градски съд. Седалището на дружеството е в гр.София, бул.”Черни връх” 59А. Управител на дружеството е св. В.В.З..

По ДП е извършен разпит на св. В.В.З.. Свидетелят посочва, че дружеството не развива търговски отношения с “Джоузеф” ЕООД. Фактури с №0040158418/04.12.2006 г., №0040158430/16.12.2006 г. не са включени в месечните СД и дневници за продажби за съответния период на “Лукойл България” ЕООД.

Поради непредставяне на данъчните органи, а впоследствие и на досъдебното производство на първични счетоводни документи - оригинални данъчни фактури, отговарящи на изискванията на чл.71, ал.1 от ЗДДС и придружителни документи към тях за данъчния период м.12.2006 г., назначената в хода на разследването съдебно – счетоводна експертиза е констатирала и установила, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС вр. чл.25 от ЗДДС.

За периода 01.11.2006 г.– 30.11.2006 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадена от “Лукойл България” ЕООД.

Предвид изложеното, за инкриминирания данъчен период 01.12.2006 г. – 31.12.2006 . не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури издадени от „Чардаш 2001” ЕООД, „Екопетролиум” ЕООД и „Лукойл България” ЕООД, в размер на 67 260 лева и същият е дължим.

За данъчен период 01.01.2007 г. – 31.01.2007 г. е  подадена СД с вх. №24000904897/14.02.2007 г. на магнитен носител от подсъдимия Ж. с резултат за периода: ДДС за внасяне в размер на 49,50 лева, внесен с платежно нареждане на 14.02.2007 г. В кл.31 ЗЛ декларира в СД данъчна основа на доставките с право на пълен данъчен кредит 213 150 лева и съответно ДДС 42 630 лева. Тъй като ЗЛ не е предоставило изискуемите документи по ЗС, на основание чл.64, ал.1, т.6 от ЗДДС, не е признато правото на данъчен кредит в размер на 42 630 лева. Съответно ДДС за внасяне в размер на 49,50 лева е било променено на 42 679,50 лева за внасяне. Определена е и дължимата лихва към 03.08.2007 г. – 3 420,64 лева.

Подписите срещу реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 24000904897/14.02.2007 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 24000904897/14.02.2007 г., и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.01.2007 г. – 31.01.2007 г., са изпълнени от управителя на “Джоузеф” ЕООД - И.Д.Ж. /Протокол № 605/09.11.2012 г., том 3, стр.10/.

В “дневник на покупките” на „Джоузеф“ ЕООД за месец януари 2007 г. са отразени фактури с номера /том 1 предв. проверка, стр.129 гръб/:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

2

01

2007

Екопетролиум ЕООД

0010554195

15

01

2007

 

42,000.00

8,400.00

50,400.00

2

01

2007

Екопетролиум ЕООД

0010554212

20

01

2007

 

48,750.00

9,750.00

58,500.00

2

01

2007

Екопетролиум ЕООД

0010554273

30

01

2007

 

31,200.00

6,240.00

37,440.00

2

01

2007

Лукойл България ЕООД

0040158518

03

01

2007

 

48,000.00

9,600.00

57,600.00

2

01

2007

Лукойл България ЕООД

0040158589

24

01

2007

 

43,200.00

8,640.00

51,840.00

 

 

 

 

 

ДДС покупки

 

213,150.00

42,630.00

255,780.00

 

01

2007

СД №:24000904897/14.02.07г.

ДДС продажби

 

213,397.50

42,679.50

256,077.00

 

 

 

 

 

ДДС за внасяне

 

 

49.50

 

 

с ДО на покупките – 213 150 лева, ДДС покупки – 42 630 лева, ДО на продажбите  - 213 397.50 лева, ДДС продажби  - 42 679.50 лева, с деклариран ДДС за внасяне – 49.50 лева.

За инкриминирания данъчен период „Джоузеф” ЕООД  декларира фактурирани  доставка от:

1. “Екопетролиум” ЕООД с три броя фактури с № 0010554195/15.01.2007 г., № 0010554212/20.01.2007 г. и № 0010554273/30.01.2007 г. с предмет на сделка „Не е вписано” с обща стойност на ДО – 121 950 лева., ДДС – 24 390 лева и обща сума – 146 340 лева.

„Екопетролиум“ ЕООД е с първоначална регистрация по ф.д. № 21436/1995г на Софийски градски съд. Седалището на дружеството е в гр.София, ул.”Нишава” №106, ет.1, ап.7. Към момента дружеството е собственост на св. Ивайло Г. Стоичков и св. П.Г.Ц..

Св. Стоичков не е установен на наличните в информационната база данни адреси. Според показанията на св. Ц. дружеството не развива търговски отношения с “Джоузеф” ЕООД. Показанията му са скрепени с надлежни документи и кореспондират с извършената от Офис на НАП – Стара Загора проверка.

Поради непредставяне на данъчните органи, а в впоследствие и на досъдебното производство на първични счетоводни документи - оригинални данъчни фактури, отговарящи на изискванията на чл.71, ал.1 от ЗДДС и придружителни документи към тях за данъчния период м.01.2007 г., назначената в хода на разследването съдебно – счетоводна експертиза е констатирала и установила, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС вр. чл.25 от ЗДДС.

За периода 01.01.2007 г. – 31.01.2007 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактурата, издадена от “Екопетролиум” ЕООД.

За данъчния период „Джоузеф” ЕООД е декларирал фактурирани доставка и от:

2. „Лукойл България” ЕООД с два броя фактури с № 0040158518/03.01.2007г., № 0040158589/24.01.2007г. с предмет на сделка „Не е вписано” с обща стойност на ДО – 91 200 лева, ДДС – 18 240 лева. и обща сума – 109 440 лева.

„Лукойл България“ ЕООД е с първоначална регистрация по ф.д №7539/1998 г. на Софийски градски съд. Седалището на дружеството е в гр.София, бул.”Черни връх” 59А. Управител на дружеството е св. В.В.З.. Свидетелят е посочил, че дружеството не е развивало търговски отношения с “Джоузеф” ЕООД. Фактури с №0040158518/03.01.2007 г., № 0040158589/24.01.2007 г. не са включени в месечните СД и дневници за продажби за съответния период на “Лукойл България” ЕООД.

Поради непредставяне на данъчните органи, а в последствие и на досъдебното производство на първични счетоводни документи - оригинални данъчни фактури, отговарящи на изискванията на чл.71, ал.1 от ЗДДС и придружителни документи към тях за данъчния период м.01.2007 г., назначената в хода на разследването съдебносчетоводна експертиза констатира и установвява, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС вр. чл.25 от ЗДДС.

За периода 01.01.2007 г. – 31.01.2007 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от “Лукойл България” ЕООД.

За данъчен период 01.01.2007 г. – 31.01.2007 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от „Екопетролиум” ЕООД и „Лукойл България” ЕООД, в размер на 42 630 лева и същият е дължим.

За данъчен периода 01.02.2007 г. – 28.02.2007 г. е  подадена на магнитен носител от подсъдимия Ж. СД с вх. № 24000910216/14.03.2007 г. с резултат за периода: ДДС за внасяне в размер на 58.00 лева, внесен с платежно нареждане на 14.03.2007 г. В кл.31 ЗЛ декларира в СД данъчна основа на доставките с право на пълен данъчен кредит 215 500 лева и съответно ДДС 41 750 лева. Тъй като ЗЛ не е предоставило изискуемите документи по ЗС, на основание чл.64, ал.1, т.6 от ЗДДС, не е признато правото на данъчен кредит в размер на 41 750 лева. Съответно ДДС за внасяне в размер на 58 лева е променено на 41 808 лева за внасяне. Определена е и дължимата лихва към 03.08.2007 г. – 2 272,93 лева.

Подписите срещу реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 24000910216/14.03.2007 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 24000910216/14.03.2007 г., и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.02.2007 г. – 28.02.2007 г., са изпълнени от управителя на “Джоузеф” ЕООД - И.Д.Ж. /Протокол № 605/09.11.2012 г., том 3, стр.10/.

В “дневник на покупките” на „Джоузеф“ ЕООД за месец февруари 2007 г. са отразени фактури с номера /том 1 предв. проверка, стр.126/:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

2

02

2007

ЛТ Трейдинг ЕООД

0000000034

01

02

2007

стока

35,000.00

7,000.00

42,000.00

2

02

2007

ЛТ Трейдинг ЕООД

0000000035

03

02

2007

стока

35,000.00

7,000.00

42,000.00

2

02

2007

ЛТ Трейдинг ЕООД

0000000036

06

02

2007

стока

35,000.00

7,000.00

42,000.00

2

02

2007

ЛТ Трейдинг ЕООД

0000000037

08

02

2007

стока

35,000.00

7,000.00

42,000.00

2

02

2007

ЛТ Трейдинг ЕООД

0000000038

10

02

2007

стока

35,000.00

7,000.00

42,000.00

2

02

2007

ЛТ Трейдинг ЕООД

0000000039

12

02

2007

стока

40,500.00

6,750.00

47,250.00

2

02

2007

Покупки

0000000002

28

02

2007

стока

0.00

0.00

87,100.00

 

 

 

 

 

ДДС покупки

 

215,500.00

41,750.00

257,250.00

 

02

2007

СД №:24000910216/14.03.07г.

ДДС продажби

 

209,040.00

41,808.00

250,848.00

 

 

 

 

 

ДДС за внасяне

 

 

58.00

 

 

с ДО на покупките – 215 500 лева, ДДС покупки – 41 750 лева, ДО на продажбите  - 209 040 лева, ДДС продажби - 41 808 лева, с деклариран ДДС за внасяне – 58.00 лева.

За инкриминирания данъчен период „Джоузеф” ЕООД  декларира фактурирани  доставка от:

1. „ЛТ Трейдинг” ЕООД с шест броя фактури с № 0000000034/01.02.2007 г., №0000000035/03.02.2007 г., № 0000000036/06.02.2007 г., №0000000037/08.02.2007 г., № 0000000038/10.02.2007 г., и № 0000000039/12.02.2007 г., с предмет на доставка „Стока” с обща стойност на ДО – 215 500 лева, ДДС – 41 750 лева и обща сума – 257 250 лева.

„ЛТ Трейдинг“ ЕООД е с първоначална регистрация по ф.д. № 829/2003г на Плевенски ОС, с едноличен собственик и управител Лазар Тонев Х..

С Решение №545/28.04.2006 г. се вписва прехвърлянето на всички дялове от едноличния собственик Л. Т. Х. на св. А.А.П..

С Решение №1860/01.08.2007 г. се вписва прехвърлянето на всички дялове от едноличния собственик св. А.А.П. на св. Л.С.В. /настоящ собственик на “Джоузеф” ЕООД/.

Разпитан е св. А.А.П., който посочва, че реалната дейност на фирмата се развивала от лице на име  - Я., за което не може да посочи установени данни. Ето защо, горецитираните фактури с №0000000034/01.02.2007 г., № 0000000035/03.02.2007 г., №0000000036/06.02.2007 г., № 0000000037/08.02.2007 г., №0000000038/10.02.2007 г., и № 0000000039/12.02.2007 г., не са установени и съответно приобщени към материалите по разследването като писмени доказателства. Не са приложени и придружителни документи към фактурите, за да се установи вида и броя на стоките, единична цена, начин на транспортиране и пр. факти и обстоятелства.

Св. Л.С.В. подписал декларация на основание чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК, като от Офис на НАП – Плевен са изискани и приложени копия на СД, дневници, фактури и касови бонове, отразени в дневник “Продажби”, касаещи търговски взаимоотношения между “ЛТ Трейдинг” ЕООД и “Джоузеф” ЕООД. Видно от изпратените писмени материали /том 5, стр.18/, за данъчен период 01.02.2007 г. – 28.02.2007 г. “ЛТ Трейдинг” ЕООД е включила процесните фактури в Дневник за продажби. Включването на издадена фактура в дневниците за покупки на получателя, съответно в дневника за продажби на доставчика, не води до извода за реално извършване на доставката. За целите на данъчното облагане са необходими придружителни документи и конкретни доказателства, че въпросната доставка на стока или услуга е реално извършена.

Поради непредставяне на данъчните органи, а в последствие и на досъдебното производство на първични счетоводни документи - оригинални данъчни фактури, отговарящи на изискванията на чл.71, ал.1 от ЗДДС и придружителни документи към тях за данъчния период м.02.2007 г., назначената в хода на разследването съдебносчетоводна експертиза установява и констатира, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС вр. чл.25 от ЗДДС.

За данъчен период 01.02.2007 г. – 28.02.2008 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от „ЛТ Трейдинг” ЕООД в размер на 41 750 лева и същият е дължим.

За данъчен период 01.03.2007 г. – 31.03.2007 г. е  подадена от подсъдимия И.Д.Ж. - управител на „Джоузеф“ ЕООД на магнитен носител СД с вх. № 2400915786/16.04.2007 г. с резултат за периода: ДДС за внасяне в размер на 122.00 лева, внесен с платежно нареждане на 14.03.2007 г. В кл.31 ЗЛ декларира в СД данъчна основа на доставките с право на пълен данъчен кредит 247 500.00 лева и съответно ДДС 49 500.00 лева. Тъй като ЗЛ не е предоставило изискуемите документи по ЗС, на основание чл.64, ал.1, т.6 от ЗДДС, не е признато правото на данъчен кредит в размер на 49 500 лева. Съответно ДДС за внасяне в размер на 122 лева е променено на 49 622 лева за внасяне. Определена е и дължимата лихва към 03.08.2007 г. – 2 115,48 лева.

Подписите срещу реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 2400915786/16.04.2007 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 2400915786/16.04.2007 г., и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.03.2007г – 28.03.2007 г., са изпълнени от управителя на “Джоузеф” ЕООД - И.Д.Ж., ЕГН ********** /Протокол № 605/09.11.2012 г., том 3, стр.10/.

В “дневник на покупките” на „Джоузеф“ ЕООД за месец март 2007 г. са отразени фактури с номера /том 1 предв. проверка, стр.124 гръб/:

 

Том

Дан.период

Фирма  от  която е

Документ - фактура

 

предмет

Данъчна

ДДС

Обща

Стр.

мес

год

получена доставката

ден

мес

год

на сделката

основа

 

сума

2

03

2007

ГД " Чойс Трейдинг"

0000000001

01

03

2007

стока

25,500.00

5,100.00

30,600.00

2

03

2007

ГД " Чойс Трейдинг"

0000000002

03

03

2007

стока

27,500.00

5,500.00

33,000.00

2

03

2007

ГД " Чойс Трейдинг"

0000000003

07

03

2007

стока

24,500.00

4,900.00

29,400.00

2

03

2007

ГД " Чойс Трейдинг"

0000000004

10

03

2007

стока

30,750.00

6,150.00

36,900.00

2

03

2007

ГД " Чойс Трейдинг"

0000000005

12

03

2007

стока

27,750.00

5,550.00

33,300.00

2

03

2007

ГД " Чойс Трейдинг"

0000000006

17

03

2007

стока

37,000.00

7,400.00

44,400.00

2

03

2007

ГД " Чойс Трейдинг"

0000000007

19

03

2007

стока

36,500.00

7,300.00

43,800.00

2

03

2007

ГД " Чойс Трейдинг"

0000000008

21

03

2007

стока

21,750.00

4,350.00

26,100.00

2

03

2007

ГД " Чойс Трейдинг"

0000000009

25

03

2007

стока

16,250.00

3,250.00

19,500.00

2

03

2007

Покупки

0000000003

31

03

2007

стока

0.00

0.00

82,160.00

 

 

 

 

 

ДДС покупки

 

247,500.00

49,500.00

379,160.00

 

03

2007

СД №:2400915786/16.04.07г.

ДДС продажби

 

248,110.00

49,622.00

297,732.00

 

 

 

 

 

ДДС за внасяне

 

 

122.00

 

с ДО на покупките – 247 500 лева, ДДС покупки – 49 500 лева, ДО на продажбите  - 248 110 лева, ДДС продажби - 49 622 лева, с деклариран ДДС за внасяне – 122 лева.

За инкриминирания период „Джоузеф” ЕООД е декларирал фактурирани  доставки от:

         1. „ГД Чойс трейдинг” ЕООД с девет броя фактури с № 0000000001/01.03.2007г., № 0000000002/03.03.2007г., № 0000000003/07.03.2007г., № 0000000004/10.03.2007г., № 0000000051/12.03.2007г., № 000000006/17.03.2007г., № 0000000007/19.03.2007г., № 0000000008/21.03.2007г., № 0000000009/25.03.2007г., с предмет на доставка „Стока” с обща стойност на ДО – 247 500 лева, ДДС – 49 500 лева и обща сума – 297 000 лева.

              ГД „Чойс Трейдинг“ е със собственици св. А. А. И. и св. В.П.В..

Разпитан е св. В.. Според показанията му, той не е извършвал лично дейността, за която е  регистрирано дружеството и не разполага с каквито и да било счетоводни документи на дружество. Св. А.А. И. не е установена на нито един от фигуриращите в информационната база данни адреси.

Св. В. подписал декларация на основание чл.74, ал.2, т.1 от ДОПК като от ТД НАП – Велико Търново, Офис – Плевен са изискани копия на СД, Дневници, фактури и касови бонове, отразени в дневник “Продажби”, касаещи търговски взаимоотношения между ГД “Чойс Трейдинг” и “Джоузеф” ЕООД.

От приложените СД и Дневник за продажбите на ГД „Чойс трейдинг” /том 6, стр.61/ за периода 01.03.2007г. – 31.03.2007 г. е видно, че фактурите са включени. Включването на издадена фактура в дневниците за покупки на получателя, съответно в дневника за продажби на доставчика, не води до извода за реално извършване на доставката. За целите на данъчното облагане са необходими придружителни документи и конкретни доказателства, че въпросната доставка на стока или услуга е реално извършена. По ДП са извършени необходимите процесуалноследствени действия в тази насока, но такива не са установени.

Поради непредставяне на данъчните органи, а в последствие и на досъдебното производство на първични счетоводни документи - оригинални данъчни фактури, отговарящи на изискванията на чл.71, ал.1 от ЗДДС и придружителни документи към тях за данъчния период м.03.2007 г., назначената в хода на разследването съдебносчетоводна експертиза установява и констатира, че липсва данъчно събитие, т.е. липсва доставка съгласно чл.6 и чл.9 от ЗДДС вр. чл.25 от ЗДДС.

За данъчен период 01.03.2007 г. – 31.03.2007 г. не е налице правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от „ГД Чойс трейдинг” ЕООД в размер на 49 500 лева и същият е дължим.   

Общата стойност на неправилно ползвания данъчен кредит от „Джоузеф” ЕООД за данъчен период 01.02.2006 г. – 31.03.2007 г. е в размер на 303 452 лева съгласно заключението на назначената съдебно счетоводна експертиза.

От назначената и извършена графологична експертиза е видно, че подписите, положени срещу:

- реквизит “представляващ данъчно задълженото лице” в ГДД вх.№ 24005827/05.04.2007 г;

- реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 2400005473/14.03.2006г и реквизит “подпис” срещу предал И.Д.Ж. в Протокол за приемане на магнитни носители № 2400560980/14.03.2006 г;

- реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 24000806120/14.04.2006 г. и реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 24000806120/14.04.2006 г.;

- реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 240000810786/15.05.2006 г. и реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 24000810786/15.05.2006 г.;

- реквизит “подпис и печат” в СД с вх. №  815602/14.06.2006 г. и реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 24000815602/14.06.2006 г.;

- реквизит “подпис и печат” в СД с вх. №  819053/13.07.2006 г. и реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 24000819053/13.07.2006 г.;

- реквизит “подпис и печат” в СД с вх. №  240000825667/14.08.2006 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 240000825667/14.08.2006г, и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.07.2006 г. – 31.07.2006 г.;

- реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 24008350665/14.09.2006г, реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 24008350665/14.09.2006 г., и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.08.2006 г. – 31.08.2006 г.;

- реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 2400835724/16.10.2006 г., и реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 2400835724/16.10.2006 г.;

- реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 2400840527/14.11.2006 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 2400840527/14.11.2006 г., и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.10.2006 г. – 31.10.2006 г.;

- реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 2400845339/14.12.2006 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 2400845339/14.12.2006 г., и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.11.2006 г. – 30.11.2006 г.;

- реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 2400849581/15.01.2006 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 2400849581/15.01.2006 г., и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.12.2006 г. – 31.12.2006 г.;

- реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 24000904897/14.02.2007 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 24000904897/14.02.2007 г., и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.01.2007 г. – 31.01.2007 г.;

- реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 24000910216/14.03.2007 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 24000910216/14.03.2007 г., и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.02.2007 г.– 28.02.2007 г.;

- реквизит “подпис и печат” в СД с вх. № 2400915786/16.04.2007 г., реквизит “предал” в Протокол за приемане на декларации и дневници по ЗДДС с вх. № 2400915786/16.04.2007 г., и в белите полета на Дневник покупки и Дневник продажби за периода от 01.03.2007 г. – 28.03.2007 г., са изпълнени от подсъдимия Ж..

Данъчно задължените лица, в случая подсъдимия Ж. е  длъжен да води дневници за извършени покупки и продажби през съответния данъчен период и въз основа на тях да бъде изготвена СД по ЗДДС –по чл.125 ЗДДС, в която е следвало да се обективира крайния резултат, който съгласно чл.88 от ЗДДС представлява разлика между общата сума на данъка, изискуем от лицето за данъчния период и общата сума на данъчния кредит, за който е упражнено право на приспаднат. Когато начисленият данък превишава данъчния кредит разликата представлява ДДС за внасяне за периода. Когато данъчният кредит превишава начисления данък разликата представлява ДДС за възстановяване. Данъчният субект определя сам резултата за всеки данъчен период до четиринадесето число на месеца, следващ данъчно отчетния период, като представи пред органите по приходите съответната СД по ЗДДС и дневниците за покупки и продажби. Тези документи се подават лично от управителите на дружествата или от надлежно упълномощени от тях лица.

Предвид събраните доказателства и изложените по-горе обстоятелства от събраните по делото доказателства:СД с вх. № 240000825667/14.08.2006 г., СД с вх. № 24008350665/14.09.2006 г., СД с вх. № 2400840527/14.11.2006 г., СД с вх. № 2400845339/14.12.2006 г., СД с вх. № 2400849581/15.01.2006 г., СД с вх. № 24000904897/14.02.2007 г., СД с вх. № 24000910216/14.03.2007 г., СД с вх. № 2400915786/16.04.2007 г., ведно с прилежащите им дневници за покупки, използвани от подсъдимия И.Ж. при представяне пред органите на приходите на информация, като представляващ „Джоузеф” ЕООД – Стара Загора, са документи с невярно съдържание, тъй като обективираните в тях  правни събития – сделки по смисъла на чл. 6 от ЗДДС, не отговарят на обективната действителност. Чрез подаване на посочените документи – СД по ЗДДС и дневници за покупки неправомерно е приспаднат данъчен кредит в размер общо  303 452,00 лв., което представлява данък в особено големи размери по смисъла на чл. 93, т.14 от НК. Подсъдимият Ж. с представяне на документи с невярно съдържание през органите по приходите – ТД на НАП, а именно съответните СД по ЗДДС и дневници за покупки е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС, като неправомерно е приспаднал данъчен кредит на „Джоузеф” ООД.

Съгласно действащата нормативна данъчна и търговска уредба, отговорността за управлението и упражняването на търговската дейност , както и воденето на търговските и счетоводни книги на „Джоузеф” ООД е вменена на подсъдимия И.Ж..

От събраните по делото гласни и писмени доказателства категорично е установено, че сделките по описаните фактури не са реално осъществени. Посочените фактури са с невярно съдържание. Задължение на всяко ЮЛ е цялата търговска дейност и отчетността да се извършва в съответствие с действащото законодателство – ЗДДС, ЗСч, ДПК.

В посочения в обстоятелствената част на  обвинителния акт период съгласно ЗДДС справката към декларацията за всеки данъчен период е документ, в който регистрираното лице е длъжно да декларира за всеки данъчен период определена информация, свързана с неговата дейност, която е основание за възникване на права и задължения, т.е. това е документ, който създава у данъчно задълженото лице права и задължения. Поради това ЗДДС и ДПК изискват този документ да съдържа вярна информация за дейността на търговските субекти, регистрирани по ЗДДС, в частност търговските дружества, с които са работили обвиняемите. Касае се за информация относно осъществени през съответния период доставки на стоки /услуги/ и заплатената за тях цена с включен в нея ДДС, като основание да се приспадне данъчен кредит.

Съгласно ЗДДС източник на посочената по горе информация относно осъществените/ получени през съответния данъчен период стоки и услуги/ е счетоводната книга/регистър – „Дневник на покупките” в който е следвало да се регистрират само данъчни документи /фактури/ за действително осъществени стоки и услуги.

Обвинението се доказва от гласни доказателствени средства-показания на свидетелите:

-Л.С.В., настоящ управител на “Джоузеф” ЕООД. Установено е, че св. В. е собственик и управител на над 40 фирми включително и на фирмите “И и И” ЕООД, “Чардаш 2001” ЕООД и на “ЛТ Трейдинг” ЕООД, дружества за които с РА № 2400512/11.09.2007 г. е констатирано, че представляват верига от фирми, регистрирани с цел извършване на данъчни престъпления;

-И.Г.Г., пълномощник на “Джоузеф” ЕООД, упълномощен да представлява дружеството като търговски пълномощник от св. Л.С.В.;

-И.Д.Ж., първи собственик на “Джоузеф” ЕООД. Инкриминираният акт е осъществен през период от време, през който той е бил управител, а именно 27.02.2006г – 31.03.2007г;

-Т. П. А., настоящ собственик на “Стодон” ЕООД, за да предостави нужните на разследването данъчни и фирмени документи, но същият не е установен на фигуриращите в информационната база данни адреси, поради което е поискано разкриване на данъчна и осигурителна информация от АС – Варна относно “Стодон” ЕООД;

-Л.К.Х., собственик и управител на “Стодон” ЕООД през инкриминирания период;

-М.Р.С., управител на “Корект” ООД, която е предоставила нужните на разследването данъчни документи;

-В.В.З., управител на “Лукойл – България” ЕООД;

-Т.С.К., бивш управител на “И и И” ЕООД и на “Чардаш 2001” ЕООД;

-В.П.В., съдружник в “Чойс Трейдинг” ДЗЗД;

-А. А. И., съдружник в “Чойс Трейдинг” ДЗЗД, но същата не е установена на фигуриращите в информационната база данни адреси;

-А.А.П., бивш собственик на “ЛТ Трейдинг” ЕООД;

-И.И.И., бивш собственик на “Чардаш 2001” ЕООД;

-П.Г.Ц., бивш съдружник в “Еко Петролеум” ООД, който е предоставил нужните на разследването данъчни документи;

-И. Г. С., прокурист на “Еко Петролеум” ООД, но същият не е установен на фигуриращите в информационната база данни адреси;

-П.С.Ф., управител на ЕТ “Плами – П.Ф.”;

-И.В.В., първи собственик и управител на “И и И” ЕООД;

-Й.В.Р., пълномощник на “И и И” ЕООД и “Чардаш 2001” ЕООД;

-Д.А.Т.,

както и от заключенията на графологическата и съдебносчетоводна експертиза, данъчни и фирмени документи на фирмите “Чардаш 2001” ЕООД, “И и И” ЕООД, “Чойс Трейдинг” ДЗЗД, “Стодон” ЕООД, и “ЛТ Трейдинг” ЕООД, и от изисканите от Офис на НАП – Стара Загора  оригинали на счетоводни документи на “Джоузеф” ЕООД, ведно с удостоверение за наличие и липса на задължения на посоченото дружество.

От изложеното е видно, че неправомерно  е бил  приспаднат данъчен кредит от данъчния субект Джоузеф“ ЕООД гр. Стара Загора, в размер на   303 452.00 лева.

Изложеното по-горе налага извода, че установените от ревизията  и посочени счетоводни записвания на фирмата са водени единствено и  само за целите на начисляване на ДДС, без да се отразява цялата стопанска дейност на фирмата.

Общата стойност на укритите от подсъдимия Ж. данъчни задължения възлиза на 303 452.00 лева, същите са в особено големи размери  по смисъла на чл.93, т.14, предл.ІІ от НК, тъй като надхвърлят сумата от 12 000 лева.

От инкриминираните справки-декларации по ЗДДС, описани по–горе,  е видно, че Ж. е използвал същите, за да избегне установяването и плащането на ДДС  през продължителен период от време, отделните деяния са извършени при една и съща обстановка и при еднородност на  вината, при което последващите се явяват от обективна и  субективна страна продължение на предшестващите, т.е. действал е при условията на „продължавано престъпление” по смисъла на чл.26, ал.1 от НК.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

От така изложената фактическа обстановка следва да бъде направен  извода, че по описания начин с деянието си подсъдимия Ж. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на  чл. 255 ал.3  вр. ал.1  т.6  и т.7 вр. чл. 26, ал.1 от НК.

Ето защо, при установените и описани по горе фактически обстоятелства е налице единствения възможен и обоснован извод, че подсъдимият Ж., с цел да създаде у данъчните органи погрешно впечатление за реализирани действителни сделки – получени доставки, е осъществил привидна документална обосновка – осчетоводявайки в счетоводството на дружеството и включвайки в подаваните справкидекларации данъчни фактури, с които са удостоверени неверни обстоятелства, че описаните в тях доставки са реално възникнали облагаеми данъчни събития, по които е начислен ДДС. Това е сторено с цел да му послужи за реализиране на данъчен кредит по ЗДДС за който няма основание, с цел да бъде намалено данъчното задължение и съответно ощетен Републиканския бюджет.

Размерът на данъчните задължения, чието установяване и плащане е избегнато е в особено големи размери, тъй като многократно надхвърля предвидения в чл.93, т.14 НК минимален размер от дванадесет хиляди лева.

Престъплението е извършено виновно, при пряк умисъл, тъй като обв.Ж. е съзнавал обществено опасния му характер, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал настъпването на тези последици.

Деянието по чл. 255 ал.3 вр. ал.1 т. 6 и 7 от НК са извършени от подсъдимия Ж. в условията на продължавано престъпление предвид това, че са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и еднородност на вината, като тези деяния осъществяват поотделно състава на едно и също престъпление и последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

        Престъплението е извършено виновно, при пряк умисъл, тъй като деецът е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасните последици и е целял настъпването на същите.

 

        НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ:

 

Подсъдимият И.Д.Ж. е осъществил състава на чл.255 ал.3 вр. ал.1  т.6 и т.7 вр. чл.26 ал. 1 от НК, който предвижда наказание „лишаване от свобода” от три до осем години и „конфискация” на част или на цялото имущество.

Поради това, че по делото бе проведено съкратено съдебно следствие при хипотезата на чл.372 ал.4 вр. чл.371, т.2 НПК, съдът е длъжен на основание чл.373 ал.2 НПК да определи наказание на подсъдимия при условията на чл.58а  ал.4 НК.

Като смекчаващи вината обстоятелства по отношение на подсъдимия Ж., съдът отчете чистото съдебно минало, добрите характеристични данни, процесуалното му поведение, изразеното съжаление за извършеното от него деяние. Освен висок размер на укрития ДДС,  отегчаващи вината обстоятелства  съдът не отчете.

С оглед многобройните смекчаващи обстоятелства, липсата на други отегчаващи, освен отчетеното такова, съдът намери, че по отношение на подс. Ж. и най-лекото, предвидено в закона наказание, ще се окаже несъразмерно тежко, поради което приложи разпоредбата на чл.55 ал.1 т.1 от НК, като счете, че целите на наказанието ще бъдат постигнати с наказание „лишаване от свобода”  за срок от две години и осем месеца.

На основание чл.66 ал.1 от НК, съдът отложи така определеното наказание за срок от пет години, считано от влизане на присъдата в сила.

На основание чл.55 ал.3 от НК, съдът не наложи на подсъдимия по-лекото наказание, което законът предвижда -  “конфискация” на част или на цялото имущество.

 

ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ:

 

Съдът, след като призна подсъдимия И.Д.Ж. за виновен в извършване на посоченото по-горе престъпление, го осъди  в качеството на Управител и представител на “Джоузеф” ЕООД  Стара Загора, да заплати на държавата, представлявана от Министъра на финансите, обезщетение за причинените имуществени вреди в размер на 303 452.00 лева /триста и три хиляди четиристотин петдесет и два лева/, ведно със законната лихва, считано от момента на настъпване на увреждането.

        Съдът осъди подсъдимия И.Д.Ж. на осн. чл.189, ал.3 НПК да заплати в полза на Държавния бюджет по сметка на ОД на МВР Стара Загора направените по делото разноски  в размер на  1 407.20 /хиляда четиристотин  и седем лева и двадесет стотинки/ лева, както и в полза на Държавния бюджет по  сметка на ВСС направените по настоящото дело разноски  в размер на 105.00 лева/ сто и пет лева/.

Причини и условия за извършване на престъплението- незачитане на установения правов ред, ниско правно съзнание, стремеж към незаконно облагодетелстване.

         Мотивиран от горните съображения, съдът постанови присъдата.

 

 

 

                                                                        СЪДИЯ: