М О Т И В И :

 

Подсъдимият К.Д.Р. е предаден на съд за престъпление по чл.304а, предложение трето  във връзка с чл.304, ал.1  от НК за това, че  на 02.04.2013 г.,  на път II-66, километър 104-ти, до гробищния парк на град Чирпан, област Стара Загора,  дал подкуп – сумата от 40 лева на полицейски орган – С.К.С. – държавен служител **** при ОД на МВР – Стара Загора и  Н.Г.Г. - държавен служител  ***  при ОД на МВР – Стара Загора, за  да не извършат действия по служба –  да не съставят  срещу му АУАН  за констатирани нарушения по чл.70, ал.3 от ЗДП -  за това, че управляваното от него МПС не се е движело през деня с включени къси светлини и  по чл.29, ал.1, т.5 от Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за  периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – за това, че управляваното от него МПС не е представено за периодичен преглед за проверка на техническата му изправност преди изтичане на шест месеца от предходния преглед.

 

Подсъдимият К.Д.Р. по реда на чл.371, т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

Въз основа на самопризнанието, направено от подсъдимия, съпоставено със събраните в хода на досъдебното производство доказателства, съдът прие за установено  следното от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

 

Подсъдимият К.Д.Р. е роден на *** ***. ****

 

Горепосочените обстоятелства се установяват от обясненото от подсъдимия в съдебно заседание, съпоставено с данните съдържащи се в характеристична справка на л.18 ДП, справка за съдимост – л.15 ДП, както и Декларация за семейно, материално и имотно състояние – л.14 ДП.

 

На 02.04.2013 г. подсъдимият К.Д.Р. управлявал товарен автомобил марка “Мерцедес” с ДК № ****, като се движил от с.Ц. в посока с.С., извършвайки превоз на 600 гъбарски торби, пълни с тор. На същата дата, около 10.00 часа, в източния край на град Чирпан, в близост до гробищния парк, подсъдимият бил спрян за проверка от полицейски екип “Пътен контрол” в състав свидетелите *** С.К.С.  (л.19 ДП) и полицай Н.Г.Г. (л.20 ДП) от група “Охрана на обществения ред” – и двамата служители в РУ “Полиция” – Чирпан.

Свидетелят С.К.С. е полицай ІІІ степен и е *** при ОД на МВР – Стара Загора. Съгласно типова длъжностна характеристика (л.25 ДП) на изпълняваната от същия длъжност – рег.№ 11185/2010 г., утвърдена с МЗ № Із-2527/2010 г., част от длъжностните права и задължения на свидетеля включват разследване на пътно-транспортни произшествия, предотвратяване и пресичане на нарушения по пътищата и обществения ред, проверка на редовността на документите, които трябва да носят водачите и техническата изправност на МПС, изготвяне на документи, свързани с административно-наказателната отговорност на водачите и с разследването на пътно-транспортни произшествия. 

Свидетелят Н.Г.Г. е ***  при ОД на МВР – Стара Загора. Съгласно типова длъжностна характеристика (л.29 ДП) на изпълняваната от същия длъжност – рег.№ 11225/2010 г., част от длъжностните права и задължения на свидетеля включват предотвратяване и оказване на съдействие на съседните наряди, други служби и ведомства при разкриване на престъпления и нарушения на обслужваната територия.

От съдържащите се на л.34 седмичен наряд на служителите от “ООР” в РУ “Полиция” – Чирпан за периода 01.04 – 07.04.2013 г. и  ежедневна ведомост (л.32 ДП)  на личния състав от “ООР” и “ПК” при РУ “Полиция” – Чирпан се установява, че свидетелите С.К.С. и Н.Г.Г. встъпили в наряд за обслужване на постове, маршрути и патрулни участъци  на 02.04.2013 г.,  в 07.00 часа  с продължителност до 19.00 часа  същия ден.

Подсъдимият К.Д.Р. бил спрян от горепосочените двама полицейски служители по повод на това, че управлявания  от него товарен автомобил се движел  без включени светлини за движение през деня или с къси светлини.

В хода на проверката на документите на водача и на управляваното от него моторно превозно средство свидетелят С.К.С. констатирал, че управляваният от подсъдимия К.Д.Р. товарен автомобил не е минал периодичен преглед за техническа изправност. Подсъдимият бил поканен от свидетеля С.К.С. да го придружи до служебната полицейска кола, за да му бъде съставен - с оглед на констатираните такива - акт за установяване на административни нарушения. За да избегне съставянето на акта за установяване на административно нарушение, докато свидетелят С.К.С. съставял акта върху задната кора на патрулния автомобил, подсъдимият К.Д.Р. извадил от портфейла си четири банкноти по 10 лв., които поставил под нарядния дневник. Дневникът се намирал също върху задната кора на патрулния автомобил. На двамата полицейски служители – свидетелите С.К.С. и Н.Г.Г. – подсъдимият обяснил, че много бърза, за което моли да го пуснат да си ходи, а парите им оставя да се почерпят. Двамата полицаи разяснили на подсъдимия, че това, което върши е престъпление и му казали да си вземе парите, но последният настоявал на своето и отказал да си прибере парите. Подсъдимият К.Д.Р. бил задържан, като свидетелите С.К.С. и Н.Г.Г. веднага уведомили и поискали съдействие от дежурния в РУ “Полиция” – Чирпан. На място пристигнал дежурен екип в състав свидетелите мл.полицейски инспектор Е.Е.К. (л.21 ДП)  и полицейски инспектор Г. Д. К. (л.22 ДП). На местопроизшествието бил извършен оглед и иззети четирите банкноти от по 10 лв. със серийни номера -  № БВ ***, № ЮА ***, № БД *** и  № АЮ ***, които действия са обективирани в протокол за оглед на местопроизшествие – л.3 и приложения към него фотоалбум.

 

Събраните по делото доказателства – посочени по-горе при  фактологичното изложение на случилото се, което съдът прие за установено по несъмнен и категоричен начин, са непротиворечиви, като фактите, установени чрез тях и въз основа на самопризнанието на подсъдимия К.Д.Р. по чл.371, т.2 от НПК, взаимно се допълват. Поради това, не  се налага излагането на съображения  относно  това кои от доказателствените материали съдът кредитира като съответстващи на направеното от подсъдимия признание на фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, които се явяват установени по безспорен начин.

 

При така установените с категоричност фактически обстоятелства, съдът прие следното от ПРАВНА СТРАНА:

С деянието си на 02.04.2013 г. подсъдимият К.Д.Р. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.304а, предложение трето във връзка с чл.304, ал.1 от НК.

От обективна страна, подсъдимият К.Д.Р. е дал подкуп – четири банкноти от 10 лв. на полицейски орган – *** С.К.С. и полицай Н.Г.Г. от РУ “Полиция” – Чирпан към ОД на МВР – Стара Загора. Подкупът е даден на свидетелите по време на изпълнение на служебните им задължения, в качеството им на полицейски орган, за да не извършат действия по служба – да не съставят срещу подсъдимия АУАН  за констатирани нарушения по чл.70, ал.3 от ЗДП -  за това, че управляваното от него МПС не се е движело през деня с включени къси светлини и по чл.29, ал.1, т.5 от Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за  периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – за това, че управляваното от него МПС не е представено за периодичен преглед за проверка на техническата му изправност преди изтичане на шест месеца от предходния преглед. Даването на паричната сума на двамата полицаи е предхождало съставянето на акта за установяване на административно нарушение. Изпълнителното деяние е довършено с поставянето под нарядния дневник (намиращ се върху задната кора на патрулния автомобил) на четирите банкноти от по 10 лв., предоставяйки по този начин парите на разположение на полицаите. Ирелевантно  за отговорността на подсъдимия е дали свидетелите са взели или не предложените им банкноти. От правно значение е фактът, че подсъдимият е преустановил своята фактическа власт върху четирите банкноти от 10 лв., въпреки че преди това му е било разпоредено да прибере парите, тъй като извършва престъпление.

От субективна страна, деянието е извършено при пряк умисъл. С предоставянето във фактическа власт на двамата полицаи на процесните четири банкноти от по 10 лв. подсъдимият К.Д.Р. е съзнавал, че цели да постигне съгласие относно съдържанието на исканото от него бездействие по служба от страна на двамата полицаи. Доказано е съдържанието на умисъла на подсъдимия, че с дара от 40 лв. същият е искал да склони полицаите към бездействие, изразяващо се в осуетяване съставянето срещу му на акт за установяване на административно нарушение.

Относно наказанието:

За извършеното от подсъдимия К.Д.Р. престъпление законът – чл.304а във връзка с чл.304, ал.1 от НК, предвижда наказание лишаване от свобода до десет години и глоба до 15 000 лв.

С оглед на това, че настоящото производство се разви по Глава ХХVІІ от НПК и по-конкретно при хипотезата, предвидена в чл.371, т.2 от НПК, то в този случай,  разпоредбата на чл.373, ал.2 от НПК задължава съда да определи на подсъдимия наказание при условията на чл.58а от НК, т.е. да приложи чл.58а, ал.1 от НК, като редуцира с една трета определеното съгласно Общата част на НК наказание лишаване от свобода или ако едновременно с това са налице условията на чл.55 от НК, да приложи тази разпоредба, явяваща се по-благоприятна за дееца.

Водим от горното и изхождайки от разпоредбата на чл.54 от НК, съдът взе предвид следните смекчаващи и отегчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства:

-ниска степен на обществена опасност на подсъдимия като деец, обусловена от чистото му съдебно минало;

-невисока към средна степен на обществена опасност на конкретното престъпно деяние, сравнена с тази на престъпления от същия вид – от една страна, предвид стойността на материалната облага, предмет на престъплението, а от друга страна – предвид нарастващия брой на този вид престъпления и отношението на обществото към тях;

-характеристичните данни за личността на подсъдимия -  ***.

Преценявайки  горепосочените обстоятелства по отделно и в тяхната съвкупност, съдът прие, че е налице превес на смекчаващите отговорността такива.

Предвид гореизложеното, съдът прие, че следва да определи на подсъдимия К.Д.Р. наказание лишаване от свобода в размер на шест месеца,  което след като бъде редуцирано с една трета  на основание чл.58а, ал.1 от НК,  се равнява на четири месеца лишаване от свобода, на каквото го и осъди.

Отчитайки наличието на предпоставките на чл.66, ал.1 от НК, съдът отложи изтърпяването на наложеното на подсъдимия К.Д.Р. наказание лишаване от свобода за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.

Съгласно чл.58а, ал.5 от НК, горепосоченият специфичен механизъм на определяне на наказанието е неприложим по отношение на наказанията по чл.37, ал.1, т.2 – т.11 от НК. Съобразявайки се с горепосочените обстоятелства по чл.54 от НК, както и с данните относно имотното и материално състояние на подсъдимия (декларация за семейно, материално положение и имотно състояние – л.14 ДП), съдът прие, че на подсъдимия К.Д.Р.  следва да бъде наложено наказание глоба в размер на 150 лв., на каквато и го осъди, платима в полза на Съдебната власт, по бюджетната сметка на Висшия съдебен съвет.

Съдът счете, че така определеното наказание е достатъчно, справедливо и съответно на извършеното от подсъдимия деяние, като същото ще изиграе, както своята превъзпитателна и предупредителна роля по отношение на подсъдимия, за да коригира противоправното си поведение, така и за постигане на останалите цели на наказанието, визирани в чл.36 НК.

На основание чл.189 от НПК съдът осъди подсъдимия К.Д.Р. да заплати  по бюджетната сметка  на ОД на МВР – Стара Загора сумата от 13.57 лв. – разноски по делото, направени в хода на досъдебното производство.

На основание чл. 307а във връзка с чл.53, ал.1, б.”б” от НК съдът постанови да бъдат отнети в полза на Държавата иззетите като веществено доказателство  банкноти с номинал 10 лева със серийни номера -  № БВ ***, № ЮА ***, № БД *** и  № АЮ ***.

 

Воден от горните съображения, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: