Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер №            26.07.             Година 2013                    Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                      Първи наказателен състав

На десети октомври                                        Година 2012

в публичното заседание в следния състав:

                                                       

Председател: ТОНЬО ТОНЕВ

Членове: 1. КРАСИМИР РАЧЕВ

                          2.СОНЯ КАМЕНОВА

 

Секретар:  Н.К.

Прокурор: 

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВНЧХД
№ 1093 по описа за 2012 година, прие за установено следното:

 

 

Производството е на основание чл. 317, ал. 3 от НПК.

 

С Присъда № 17 от 03.02.2012 год., постановена по НЧХД № 769/2011 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, първоинстанционния съд е признал подсъдимият В.С.Д. за виновен в това, че на 15.11.2009 год. в гр. К. е причинил лека телесна повреда – разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК на С.Ж.С., изразяваща се в контузия на дясната очна ябълка и кръвонасядане на лигавицата на дясното око – престъпление по чл. 130, ал. 1 от НК, като го освободил от наказателно отговорност и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК му наложил административно наказание глоба в размер на петстотин лева.

 

С присъдата подсъдимият В.С.Д. със снета самоличност е осъден да заплати направените по делото разноски в размер на 150 лв.

Със същата присъда подсъдимия В.С.Д. е бил осъден да заплати на частния тъжител С.Ж.С. направените по делото разноски в размер на 300 лв.

 

Недоволен от така постановената присъда е останал подсъдимия В.С.Д., който в законоустановения срок чрез защитника си адв. Е.С. е депозирал въззивна жалба срещу същата. В жалбата се твърди, че присъдата е неправилна, тъй като била постановена при нарушаване на закона, а това от своя страна е довело до нарушаване на процесуалните правила и ограничило процесуалните права на подсъдимия. Моли съда същата да бъде отменена и постановена нова, с която да бъде признат за невиновен и оправдан по повдигнатото му обвинение.

 

В съдебно заседание частният тъжител лично и чрез повереника си адв. М. изразява становище, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна.

 

В съдебно заседание подсъдимия В.С.Д. лично и чрез защитникът си адв. С. поддържа изцяло подадената жалба и моли атакуваната присъда да бъде отменена и постановена нова, с която подсъдимият да бъде признат за невиновен и оправдан.

 

След като взе предвид становищата на страните и цялостна служебна проверка на НЧХ дело № 769/2011 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, съгласно изискванията на чл. 314, ал. 1 от НПК настоящата инстанция стигна до извода, че жалбата е неоснователни.

 

В хода на производството първоинстанционния съд е положил всички усилия за събиране на възможните доказателства и след анализът им в тяхната съвкупност и поотделно е стигнал до обоснованият извод, че подсъдимия В.С.Д. е извършител на инкриминираното деяние.

Безспорно е установено по делото, че на 15.11.2009 год. подсъдимия В.Д. извършвал ремонт на канализацията в гр. К. на ул. “***” № ***, където живеела майка му св. В.Я..

За целта спрял централното водоподаване в жилищната сграда, тъй като било необходимо изтичането на известно време за да стегнело лепилото. Вечерта след 21.00 ч. частния тъжител С. звъннал на звънеца в партера да излезе подсъдимия Д. за да го попита кога ще пусне водата.

Подсъдимият Д. слязъл по стълбите към площадката на етажа, отишъл до частния тъжител, след което го ударил с дясната ръка в областта на дясното око. След това двамата се съборили и паднали върху намиращата се в коридора дървена рамка от ъглово легло.

В това  време св. И.Г. бил там, тъй като отишъл да търси частния тъжител, но като се вдигнала такава голяма “тупурдия” си тръгнал. Свидетелката Г.С. /майка на частния тъжител/ чула шума, излязла и казала на сина си да се прибира в дома си.

Била извикана полиция, при което св. Р.П. съставил и на подсъдимия и на частния тъжител протоколи за предупреждение по чл.56 от ЗМВР.

От експертното заключение на съдебно медицинската експертиза се установява, че частния тъжител С.С. е получил – контузия на дясна очна ябълка. Кръвонасядане на лигавицата на дясното око. Причинено му е било разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на св. Г.С., Д.Р., В.Я., Е.Д., Т.Н., И.Г., А.Б. и Р.П. дадени в хода на съдебното следствие.

Показанията им са логични, последователни, кореспондират помежду си и установяват отделни елементи от значение за състава на престъплението – времето, мястото и начина на осъществяването му, авторството на деянието и пострадалото от него лице.

Гореизложената фактическа обстановка се подкрепя и от експертното заключение на съдебно-медицинската експертиза, което съдът намира за обективно и пълно.

В подкрепа на установената фактическа обстановка са и приетите и приобщени писмени доказателства – протоколи за предупреждение от 15.11.2009 год., медицинско свидетелство за пред съда № 507 и рецепта за Лекарства на името на частния тъжител.

Съдът не дава вяра на обясненията на подс. В.Д. в частта им в която твърди, че не е удрял частния тъжител /макар и да не го твърди в прав текст/, като ги счита за негова защитна позиция и се опровергава от останалия доказателствен материал.

Опора за това съдът намира в следното:

1.В показанията си св. И.Г. твърди – “…Подсъдимият слезе отгоре и го удари на стълбите ... Подсъдимият удари С.С. с дясната ръка в областта на лицето….”.

2.В показанията си св. Д.Р. твърди – “…Видях, че едното му око е подуто и почти затворено…. С. каза, че го е ударил комшията му…”

3.В показанията си св. А.Б. твърди – “….попитах го какво е станало с окото, беше зачервено… Комшията му слязъл долу при него и го ударил”.

4.От показанията на св. Т.Н. – “…каза, че му е нанесъл удар”.

5.От медицинското свидетелство за пред съда – “статус – Д око – кръвонасядане”.

6.От експертното заключение на съдебно-медицинската експертиза по писмени данни № 292-2011 – “описаните увреждания са причинени от действието на твърди тъпи и тъпоръбести предмети и е възможно да се получат по начин …. удар с юмрук в областта на дясното око”.

По изложеното дотук съдът не дава вяра на обясненията на подс. Д. в частта им, в която твърди, че не е ударил частния тъжител С.С..

Предвид на това съдът приема отразената по-горе фактическа обстановка и прави единствено възможния извод, че подс. В.Д. е ударил с ръка частния тъжител в областта на дясното око и му е причинил телесна повреда.

Имайки предвид установената фактическа обстановка съдът намира, че от обективна и субективна страна подс. В.С.Д. е осъществил състава на чл. 130, ал. 1 от НК.

 

Подсъдимият В.С.Д. правилно е бил осъден да заплати направените от тъжителя по делото разноски, както и на държавата държавна такса и бюджетни разноски.

С оглед гореизложените съображения и тъй като настоящият съдебен състав не констатира допуснати от районния съд съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, които биха могли да доведат до отмяна или изменение на постановената присъда, то същата следва да бъде потвърдена изцяло.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Присъда № 17 от 03.02.2012 год., постановена по НЧХД № 769/2011 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, като правилна и законосъобразна.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                          2.