Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер № 145/ 26.07.                   Година 2013                  Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                               Първи наказателен състав

На деветнадесети септември                              Година 2012

в публичното заседание в следния състав:

                                                                        

                                                         Председател:ТОНЬО ТОНЕВ

Членове:1. КРАСИМИР РАЧЕВ

                                                                                  2.СОНЯ КАМЕНОВА

 

Секретар: Н.К.

Прокурор ЮЛИЯНА СТАНЕВА

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВНОХ дело
№ 1228 по описа за 2012 година, прие за установено следното:

 

Производството е на основание чл. 318, ал. 1 от НПК.

 

С Присъда № 83 от 29.05.2012 год., постановена по НОХ дело
№ 244/2012 год. по описа на Казанлъшкия районен съд е признал подсъдимия К.К.К. за виновен в това, че на неустановена дата през м.октомври 2011 год. до 16.01.2012 год. в с. Я., общ. ***, ул. ”***” № ***, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия,
поради което и на основание чл. 234в, ал. 1 от НК е бил осъден на една година лишаване от свобода, което да изтърпи в Затвор от закрит тип, при “строг” режим, както и глоба в размер на 150 лв.

 

Недоволен от така постановената присъда е останал подсъдимият К.К.К., които в законно установеният срок е обжалвал същата. В жалбата се твърди, че атакуваната присъда е неправилна и незаконосъобразна.

Моли съда същата да бъде отменена като незаконосъобразна.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна, поради което предлага същата да бъде потвърдена.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция подсъдимият К.К.К. редовно призован се явява лично и със защитника му адв. Х.М., който поддържа жалбата против присъдата и моли съда присъдата да бъде отменена и делото върнато на прокуратурата за отстраняване на допуснати в хода на производството нередовности.

 

След като взе предвид становищата на страните и цялостна служебна проверка на НОХ дело № 244/2012 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, съгласно изискванията на чл. 314, ал. 1 от НПК настоящата инстанция стигна до извода, че жалбата е неоснователна.

 

Производството пред Районен съд – Казанлък е образувано въз основа на обвинителен акт срещу подсъдимия К.К.К., като същият е предаден на съд за това, че на неустановена дата през м.октомври 2011 год. до 16.01.2012 год. в ****, сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия – престъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК.

 

За да постанови обжалваната присъда спрямо подсъдимия К. по посоченото обвинение, районният съд е приел следната фактическа обстановка:

Подсъдимият К.К. ***. Поради неплащане на потребената електрическа енергия, електрозахранването в дома му било прекъсвано многократно от служители на “ЕВН” чрез разкачване на ел.инсталацията в къщата му от електромера. След тези им действия обаче захранването отново било възстановявано  и ел.енергията отново се била отчитала през електромера, но не била заплащана от подсъдимия. При поредното посещение на адреса от служители на “ЕВН” било установено, че ел.табло се нуждае от ремонт и електромерът бил свален до отремонтирането на таблото. Заради поредното неправомерно възстановяване на ел.захранването бил премахнат фазовия проводник (рекордоман), свързващ конзолата на къщата на подсъдимия и конзолата на електрическия стълб на улицата.

На неустановена дата през месец октомври 2011 год., подс. К. сам възстановил захранването, но тъй като електромерът бил премахнат енергията вече не се отчитала. На 16.01.2012 год. служителите на “ЕВН” – свидетелите М. и С. при извършената от тях проверка констатирали неправомерното включване и уведомили органите на РПУ – Казанлък. Адресът бил посетен от служителите на МВР свидетелите И. У. и Д. Ж., които също констатирали неправомерното присъединяване към електропреносната мрежа.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Д., М., С., У., Ж., Т., К., А. К. и Н.К., протокол за оглед на местопроизшествие, констативен протокол, справка на “ЕВН”, фотоснимки, които отчасти кореспондират на обясненията на подс. К., дадени в с.з.

По делото не се оспорва факта, че жилището на подсъдимия неправомерно е било свързано към електроразпределителната мрежа, след като ел. захранването е било прекъснато от служители на “ЕВН” директно от ел. стълба.

Подсъдимият К.К. в с.з. отрича авторството на деянието. От разпитът му в с.з. се установява, че на ДП той се е признал за виновен, но е направил това, защото кабелите били свързани. Иначе, той сочи за автор на деянието сина си – св. А. К..

От показанията на свид. А. К. се установява, че той е свързвал електрозахранването, но в случай, когато все още ел. инсталацията на къщата не е била прекъсната от ел. стълба. Свидетелят отбелязва изрично, че не е свързвал премахнатия от служителите на “ЕВН” кабел (рекордоман).

Това се потвърждава и от показанията на неговата сестра, според които св. А. К. е свързал кабели, когато те са били един срещу друг, но не е свързвал кабел от стълба до къщата.

От показанията на свидетелите Д., М. и С., както и от справката на “ЕВН” се установява, че ел. захранването на подсъдимия многократно е било прекъсвано и в последствие възстановявано, но разликата между случая от 16.01.2012 год. и предишните случаи се е състояла в това, че в предходните прекъсвания, възстановяването на ел. енергията е ставало по начин по които измервателното устройство да отчете изразходваната последствие ел. енергия, а в последния случай след премахмането му, ел. инсталацията на жилището директно е била свързана към разпределителната мрежа и потребената ел. енергия не се отчитала.

От показанията на свидетелите А. К. и Н.К. се установява, че те живеят сами с баща си, майка им ги била напуснала преди две години. Баба им и дядо им се грижили за тях, но живеели отделно. Двамата отричат св. А. К. да е свързвал ел. инсталацията на къщата директно към ел. стълба.

Следователно по аргумент на противното съдът е стигнал до извода, че автор на деянието е подс. К..

 

В хода на производството първоинстанционния съд е положил всички усилия за събиране на възможните доказателства и след анализът им в тяхната съвкупност и поотделно е стигнал до обоснованият извод, че именно подсъдимия К.К.К. е извършител на инкриминираното деяние.

 

Пред настоящата инстанция са приети като писмени доказателства 4 бр. заверени Списъци за прекъсване на клиенти, поради неплащане на ток в срок от ЕВН - клон Казанлък, приложени към писмо с изх. № 1416 от 18.09.2012 год., касаещи клиентски номер ****и при място на потребление с ИТН ***, с адрес с. ****

При определяне размера на наказанието първоинстанционният съд е обсъдил наличните по делото смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства и правилно е определил на подсъдимият К.К.К. наказание една година лишаване от свобода, което да изтърпи в Затвор от закрит тип, при “строг” режим, както и глоба в размер на 150 лв.

С оглед гореизложените съображения и тъй като настоящият съдебен състав не констатира допуснати от районния съд съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, които биха могли да доведат до отмяна или изменение на постановената присъда, то същата следва да бъде потвърдена изцяло.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 83 от 29.05. 2012 год., постановена по НОХ дело № 244/2012 год. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

 

 

                          2/