Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер №  158/      26 юли            Година 2013                Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                        Първи наказателен състав

На трети април                                                                                     Година 2013

в публичното заседание в следния състав:

                                                                        

                                                         Председател: ТОНЬО ТОНЕВ

                                                                 Членове:1. КРАСИМИР РАЧЕВ

                                                                                  2.СОНЯ КАМЕНОВА

 

Секретар: Н.К.

Прокурор ДИЧО А.

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВАН дело № 1270 по описа за 2012 година, прие за установено следното:

 

 

Производството е по реда на гл.ХХІ от НПК.

С решение № 535 от 11.06.2012 год., постановено по а.н.д. № 758/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд, жалбоподателя С.А.Й. е признат за виновен в това, че на 18.11.2011 год. в гр. Стара Загора е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, изразяващи се в това, че на публично място е причинил лека телесна повреда на Д.Б.В. – престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, поради което на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, във връзка с чл. 78а, ал. 1 от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 1200 лв., като е признат за невиновен относно обвинението за отправяне на обидни думи - “Какъв си бе?”, “Келеш с келеша ти?”.

В тежест на нарушителя са присъдени направените по делото разноски в размер на 100 /сто/ лева.

 

Недоволен от така постановеното решение е останал нарушителя С.А.Й., който в законоустановеният срок е обжалвал същото. В жалбата се твърди, че при постановяване на решението съдът неправилно е интерпретирал доказателствата, събрани по делото.

 

Моли настоящата инстанция първоинстанционното решение да бъде отменено и постановено ново, с което да бъде признат за невиновен.

 

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че обжалваното решение е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

 

В съдебно заседание пред настоящата инстанция подсъдимия С.А.Й. лично и чрез защитника си – адв. М.Р. поддържа жалбата и моли съда решението да бъде отменено и подсъдимия признат за невиновен.

 

Окръжният съд, след като се запозна с направените в жалбата оплаквания, събраните доказателства по а.н.д. № 758/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд, изразените становища на страните и провери изцяло правилността на обжалваното решение, намери за установено следното:

Подадената жалба е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Срещу подсъдимия С.А.Й. е внесено постановление на основание чл. 375 от НПК, с обвинение за извършено престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК, с което се предлага Районният съд да признае подсъдимия за виновен в горепосоченото престъпление, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК да бъде освободен от наказателна отговорност, респективно да му се наложи съответно административно наказание “Глоба”.

Първоинстанционният съд е приел за установено по несъмнен и безспорен начин, че на 18.11.2011 год., около обяд, свидетелят В. управлявал лек автомобил “***” с рег. номер ****, като излизал от паркинг пред дома си с адрес ул. “****” № ***, северно от бул. “****”, от източната страна на улицата. При тази маневра се движил с МПС-то на заден ход за да се включи в движението на ул. “****”. По същото време свид. Г. и спътникът му свид. Ж. се движили с лек автомобил в посока север – юг по ул. “***”, по западното платно за движение. Автомобилът управлявал свидетелят Г.. Пред тях се движил учебен автомобил, който спрял за да даде възможност на В. да завърши маневрата си. Г. също спрял зад учебния автомобил изчаквайки лекия автомобил “***”, управляван от свидетеля В..*** друг неустановен в хода на разследването автомобил също бил спрял и изчаквал В..

По същото време подсъдимия Й. управлявал автомобил “***” с рег. номер *** /с рекламен надпис Хисаря/, в посока север – юг по ул. “***”, по западното платно за движение, като в тази част улицата била забранена за изпреварване. Подсъдимият заобиколил спрените автомобили - на свидетеля Г. и учебния автомобил, движейки се по източното, насрещно платно за движение. Движейки се по описания начин, моторното превозно средство управлявано от нарушителя Й. застигнало маневриращия автомобил на В.. Не можал да продължи движението и спрял в непосредствена близост до лекия автомобил “***”. Нарушителя слязъл от автомобила си и започнал да вика по адрес на В. – «Какъв си ти, бе? Какво искаш?«. Приближил се в непосредствена близост до седналия В. и през отворения прозорец на лекия автомобил “***” нанесъл удар с юмрук в лицето на В., при което очилата на В. паднали и се изкривили. В резултат на удара В. получил охлузване на носа с травматичен оток на дясната скула – увреждания с характер на лека телесна повреда. След нанасяне на удара Й. се качил в автомобила си и отпътувал.

На мястото присъствала свидетелката Т., която възмутена от поведението на подсъдимия записала регистрационния номер на автомобила “***” управляван от нарушителя.

За случилото се В. сигнализирал във Второ РУ “Полиция” - Стара Загора като подал заявление от 21.11.2011 год.

На 18.11.2011 год., около 15 часа, свидетелят В. посетил кабинет за преглед към Катедра по съдебна медицина на Медицински факултет при Тракийски университет, където е прегледан от съдебен медик д-р М. и за констатираните при прегледа травматични увреждания му е издадено съдебно - медицинско удостоверение
№ 379/2011 год. При прегледа са констатирани – охлузвания и кръвонасядане на лицето, заглъхване и свистене на дясното ухо, които увреждания отговарят да са получени по време и начин съобщени от пациента, а именно, че към 13,30 часа пред блока, в който живее седнал в автомобила си е нападнат от непознато лице, което му нанесло удар с ръка.

 

Първоинстанционният съд при разглеждане на делото и постановяване на решението е приложил правилно закона за извършеното деяние, не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, изяснил е обстоятелствата, имащи съществено значение за правилното решаване на делото, и фактическите положения, приети за установени, се подкрепят от доказателствата по делото.

В мотивите към обжалваното решение е изложена установената в хода на първоинстанционното производство фактическа обстановка по делото, която въззивният съд изцяло възприема.

Районният съд е преценил, че най-справедливо е наказанието на нарушителят Й. да е глоба в размер на 1200 лв., което представлява глоба в минимален размер по смисъла но чл. 78а, ал. 1 от НК.

Настоящият съдебен състав напълно споделя горната преценка и счита, че наложеното наказание на жалбоподателя Й. е справедливо, законосъобразно и правилно. С това наказание ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл. 36, ал. 1 от НК по отношение на нарушителя Й..

При извършената цялостна служебна проверка на обжалваното решение, съобразно чл. 314, ал. 1 от НПК, съдът не констатира основания за отмяна или изменение на решението.

Поради гореизложените съображения съдът счита, че жалбата на С.А.Й. е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а постановеното решение следва да бъде потвърдено.

Воден от горните мотиви и на основание чл. 334, т. 6, и чл. 338 от НПК, съдът

 

Р       Е       Ш       И    :

 

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 535 от 11.06.2012 год., постановено по а.н.д. № 758/2012 год. по описа на Старозагорския районен съд.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

  2.