Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер №  160……/…26 юли….    Година 2013            Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                     Първи наказателен състав

На двадесет и седми февруари                            Година 2013

в публичното заседание в следния състав:

                                                       

Председател: КРАСИМИР РАЧЕВ

                      Членове: 1. СОНЯ КАМЕНОВА

                    2. КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

Секретар:  И.Г.

Прокурор: 

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВНЧХД
№ 1336 по описа за 2012 година, прие за установено следното:

 

 

Производството е на основание чл. 318, ал. 1 от НПК.

 

С протоколно определение от 21.08.2012 год., постановено по НЧХ дело № 2488/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, наказателното производство по горното дело е било прекратено на основание чл. 24, ал. 4, т. 5 във връзка чл. 289, ал. 1 и ал. 3 от НПК, поради неявяване на частния тъжител и граждански ищец в съдебно заседание без уважителни причини за това.

 

Недоволен от така постановеното определение е останал частният тъжител И.И.И., който в законоустановения срок е депозирал жалба срещу същото. В жалбата се твърди, че неявяването в съдебно заседание на тъжителя е по уважителни причини, тъй като съдебният състав в последния момент е заменил съдебната зала, в която е разглеждал делата и това го е объркало и по тази причина той е закъснял с няколко минути.

Поради така изложеното, моли въззивната инстанция да отмени атакуваното определение и върне делото на Старозагорския районен съд за продължаване на производството.

 

В съдебно заседание жалбоподателя редовно призован, не се явява, за него се явява повереникът му адв. Желязков, който поддържа жалбата и направеното в нея искане.

 

В съдебно заседание подсъдимият Б.Г.Б. редовно призован не се явява. За него се явява защитникът му адв. Т.А., който оспорва жалбата и моли същата да бъде оставена без уважение.

 

Старозагорският Окръжен съд, проверявайки правилността на обжалваното протоколно определение, във връзка с направените оплаквания, намира за установено следното:

С вх. № 30477/05.12.2011 год. в Старозагорския районен съд е постъпила тъжба от И.И.И. против Б.Г.Б..

На база на тъжбата е било образувано НЧХ дело № 2488/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд.

С разпореждане от 21.02.2012 год. делото е насрочено за 02.04.2012 год. от 13.25 ч., за което са изпратени призовки на страните. Проведено е съдебно заседание, което е отложено за 16.05.2012 год. от 14.00 ч. като са дадени указания на подсъдимия в двуседмичен срок да уточни имената на лицата, които иска да бъдат допуснати като свидетели. На 16.05. 2012 год. е проведено съдебно заседание, извършени са редица процесуално следствени действия - подсъдимият е дал обяснения, разпитани са свидетели посочени от страна на тъжителя и подсъдимия. Съдебното заседание е отложено за 15.06.2012 год. от 11.00 ч., като са дадени указания на подсъдимия да представи по делото свидетелство за съдимост.

 

В съдебно заседание на 15.06.2012 год. съдът повторно е поканил страните към помирение и същите са изразили съгласие делото да бъде отложено за друга дата за да положат усилия да се помирят. Делото е отложено за 21.08.2012 год. от 14.00 ч.

При проведеното съдебно заседание на 21.08.2012 год. на именното повикване в 14.02 ч., частният тъжител  и подсъдимия, които са редовно уведомени от предходното съдебно заседание не се явяват и не изпращат представители, поради което съдът е приел, че ход на делото не следва да се дава, а производство по делото да се прекрати, поради неявяване на тъжителя в съдебно заседание, без да посочи уважителни причини за това.

 

При така констатираното настоящата инстанция счита, че атакуваното определение е правилно и законосъобразно и същото следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, и на основание чл. 338 от НПК съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 21.08.2012 год., постановено по НЧХ дело 2488/2011 год. по описа на Старозагорския районен съд, като правилно и законосъобразно.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                             2.