Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер №  161/26 юли       Година 2013                Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                    Първи наказателен състав

На двадесет и седми февруари                           Година 2013

в публичното заседание в следния състав:

                                                       

Председател: КРАСИМИР РАЧЕВ

Членове: 1. СОНЯ КАМЕНОВА

                     2. КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

Секретар:  И.Г.

Прокурор: 

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВНЧХД
№ 1365 по описа за 2012 година, прие за установено следното:

 

 

 

Производството е на основание чл. 318, ал. 1 от НПК.

 

С протоколно определение № 641 от 30.10.2012 год., постановено по НЧХ дело № 1103/2012 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, наказателното производство по горното дело е било прекратено на основание чл. 323, ал. 1, т. 1 от НПК, поради неотстраняване на подробно описаните в резолюцията на съдията докладчик от 05.10.2012 год.  недостатъци на тъжбата по смисъла  на чл. 81, ал.1, изр. 1, предл. последно от НПК.

Недоволни от така постановеното определение са останали частните тъжителки Н.К.Б. и И.Д.И., които в законоустановения срок са депозирали жалби срещу същото. В жалбите се твърди, че частните тъжителки своевременно са представили приложения по делото, с които считат, че са отстранили посочените недостатъци на жалбата и съдията-докладчик неправилно е прекратил производството по делото.

Поради така изложеното, молят въззивната инстанция да отмени атакуваното определение и върне делото на Казанлъшкия районен съд за продължаване на производството.

 

В съдебно заседание жалбоподателките се явяват лично и чрез повереникът им адв. И. Д., поддържат жалбата и направеното в нея искане.

 

В съдебно заседание подсъдимите З.М.М. и М.В.М. редовно призовани не се явяват  и не вземат становище по жалбите.

 

Старозагорският Окръжен съд, проверявайки правилността на обжалваното определение, във връзка с направените оплаквания, намира за установено следното:

С вх. № 10642/28.09.2012 год. в Казанлъшкия районен съд е постъпила тъжба от Н.К.Б. и И.Д.И. *** против З.М.М. и М.В.М. ***.

На база на тъжбата е било образувано НЧХ дело № 1103/2012 год. по описа на Казанлъшкия районен съд.

С разпореждане от 05.10.2012 год. съдията - докладчик е оставил тъжбата без движение като е дал 7 - дневен срок на тъжителките да отстранят допуснатите в тъжбата недостатъци - а именно - че от изложението в тъжбата не става ясно кой е конкретният случай, по повод на който тъжбата е заведена; липсва ясно, точно и конкретно описание на фактите и обстоятелствата по конкретен случай и с това тъжбата не отговаря на изискванията на чл. 81, ал. 1, изр. 1, предл. последно от НПК /липсват данни за обстоятелствата на престъплението/.

Видно от постъпилите по делото 2 бр. разписки за връчени съобщения за разпореждането на съдията - докладчик, на тъжителките Б. и И. горното разпореждане е било съобщено на 11.10.2012 год.

На 19.10.2012 год. двете тъжителки са представили в деловодството на РС гр. Казанлък всяка от свое име 2 бр. ”Приложение към тъжба по НЧХД № 1103/2012 год.” Съгласно правилото на разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от НПК, даденият от съда 7 - дневен срок за отстраняване на недостатъците на тъжбата е изтекъл на 18.10.2012 год. и това е бил присъствен ден. Следователно, тъжителките не са отстранили недостатъците на тъжбата в дадения им от съда 7 - дневен срок, който срок като такъв, нерегламентиран изрично в закона, а определен от съда, следва да се счита също за преклузивен за съответното процесуално действие, което съдът е определил да се извърши в определения от него срок. Предвид изложеното съдът правилно е приел, че производството по делото следва да бъде прекратено.

При така констатираното настоящата инстанция счита, че атакуваното определение е правилно и законосъобразно и същото следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горното, и на основание чл. 338 от НПК съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 641 от 30.10.2012 год., постановено по НЧХ дело 1103/2012 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, като правилно и законосъобразно.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

                                                                             2.