Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер №  164/    26 юли              Година 2013                       Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                             Първи наказателен състав

На двадесет и четвърти април                                                  Година 2013

в публичното заседание в следния състав:

                                                                         

                                                         Председател: КРАСИМИР РАЧЕВ   Членове:1. МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

                                                                                  2.ИВА СТЕФАНОВА

 

Секретар: Н.К.

Прокурор ВАНЯ  МЕРАНЗОВА

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР РАЧЕВ ВНОХ дело № 1384 по описа за 2012 година, прие за установено следното:

 

Производството е на основание чл. 318, ал. 1 от НПК.

 

С Присъда № 209 от 24.10.2012 год., постановена по НОХ дело № 109/2012 год. Радневския районен съд е признал подсъдимия:

- Г.И.Г. за виновен в това, че на 09.12.2011 год. в с. К., общ. Раднево, причинил средна телесна повреда на Ж.П.Д. ***, изразяваща се в счупване на челюст, поради което и на основание чл. 129, ал. 2 вр. ал. 1 от НК е бил осъден на една година и шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наложеното наказание е отложено за срок от три години и шест месеца.

Със същата присъда подсъдимия Г.И.Г. е осъден да заплати на пострадалия Ж.П.Д. сумата от 5000 лв., представляваща размера на причинените неимуществени вреди в резултат на извършеното от подсъдимия престъпление с правно основание чл. 129, ал. 2 във вр. ал. 1 от НК, ведно със законната лихва, считано от датата на извършване на деянието – 09.12.2011 год., до окончателното изплащане на сумата, като иска в останалата му част до размера на 20 000 лв. е отхвърлен като неоснователен и недоказан.

 

Недоволен от така постановената присъда е останал частният обвинители и граждански ищци Ж.П.Д., които в законно установеният срок е обжалвал същата. В жалбата се твърди, че атакуваната присъда в гражданската й част е крайно несправедлива с оглед причинените му телесни и психически увреждания и все още с продължаващите възстановителни процеси.

Моли съда същата да бъде изменена в гражданската част и се уважи предявения граждански иск в размер на 20 000 лв.

По делото е постъпила жалба и от подсъдимия Г.И.Г.. В същата се твърди, че атакуваната присъда е незаконосъобразна, постановена при съществено нарушение на процесуалните правила и наложеното наказание е явно несправедливо както в наказателната, така и в гражданската му част.

Моли съда същата да бъде отменена и постановена нова, с която подсъдимия да бъде признат за невиновен и оправдан.

 

В съдебно заседание жалбоподателя граждански ищец и частен обвинител Ж.П.Д. редовно призован, не се явява, за него се явява повереникът му адв. Б.В., който поддържа жалбата и направеното в нея искане.

В съдебно заседание подсъдимият Г.И.Г. редовно призован се явява лично и със защитника му адв. Т.В., който оспорва жалбата  на частния обвинител и граждански ищец и моли същата да бъде оставена без уважение, а подадената от него жалба против присъдата да бъде уважена, като въззивният съд отмени така постановената присъда и делото да бъде върнато на прокурора за отстраняване на допуснатите в хода на досъдебното производство съществени процесуални нарушения.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че атакуваната присъда е правилна и законосъобразна, поради което предлага същата да бъде потвърдена изцяло.

 

След като взе предвид становищата на страните и цялостна служебна проверка на НОХ дело № 109/2012 год. по описа на Радневския районен съд, съгласно изискванията на чл. 314, ал. 1 от НПК настоящата инстанция стигна до извода, че жалбите са неоснователни.

В хода на производството първоинстанционния съд е положил всички усилия за събиране на възможните доказателства и след анализът им в тяхната съвкупност и поотделно е стигнал до обоснованият извод, че именно подсъдимия Г.И.Г. е извършител на инкриминираното деяние.

При определяне размера на наказанието първоинстанционният съд е обсъдил наличните по делото смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства и правилно е определил на подсъдимият Г.И.Г. наказание една година и шест месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наложеното наказание е отложено за срок от три години и шест месеца, което е съобразено с извършеното деяние и постигане целите на индивидуалната и генерална привенция.

При определяне размера на гражданският иск съдът е взел предвид вида на причинените телесни увреждания на пострадалия в областта на главата и обстоятелството, че лечението е продължило почти три месеца, през което време пострадалия е изтърпял множество болки и страдалия и е определил по справедливост обезщетение в размер на 5000 лв.

 

С оглед гореизложените съображения и тъй като настоящият съдебен състав не констатира допуснати от районния съд съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, които биха могли да доведат до отмяна или изменение на постановената присъда, то същата следва да бъде потвърдена изцяло.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 209 от 24.10. 2012 год., постановена по НОХ дело № 109/2012 год. по описа на Радневския районен съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

 

 

                    2/