Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер № 157         26 юли           Година 2013                       Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                             Първи наказателен състав

На двадесет и седми февруари                                                         Година 2013

в публичното заседание в следния състав:

                                                                        

                                                               Председател: КРАСИМИР Р.       Членове:1. СОНЯ КАМЕНОВА

                                                                                  2.КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

Секретар: И.Г.

Прокурор Митко Игнатов

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР Р. ВНОХ дело № 1030 по описа за 2013 година, прие за установено следното:

 

Производството е на основание чл. 318, ал. 1 от НПК.

 

С Присъда № 190 от 17.12.2012 год., постановена по НОХ дело № 658/2012 год. по описа на Казанлъшкия районен съд е признал подсъдимите:

- Ж.Я.И. за виновен в това, че на 31.07.2011 год. в гр. М., в съучастие като извършител с Ф.Я.И. е причинил на Д.Д.Н. средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето и говоренето, поради което и на основание чл. 129, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20 ал. 2 вр. ал. 1 от НК е бил осъден на две години лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наложеното наказание е отложено за срок от четири години;

-Ф.Я.И. за виновен в това, че на 31.07.2011 год. в гр. М., в съучастие като извършител с Ж.Я.И. е причинил средна телесна повреда на повече от едно лице, а именно средна телесна повреда на Д.Д.Н., изразяваща се в избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето и говоренето и е причинил средна телесна повреда на К.Д.К., изразяваща се в трайно затруднение движенията на десен горен крайник, поради което и на основание чл. 131, ал. 1, т. 4 предл. последно във връзка с чл. 129, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК е бил осъден на три години лишаване от свобода като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на същото е било отложено за срок от пет години.

Със същата присъда подсъдимите Ж.Я.И. и Ф.Я.И. са осъдени да заплатят на Д.Д.Н. за причинените й неимуществени вреди сумата от 2800 лв. и на К.Д.К. за причинените му неимуществени вреди сумата от 2800 лв., а в останалата част до размера на 5000 лв. гражданските искове са отхвърлени като недоказани.

Недоволни от така постановената присъда са останали частните обвинители и граждански ищци К.Д.К. и Д.Д.Н., които в законно установеният срок са обжалвали същата. В жалбата се твърди, че атакуваната присъда е неправилна и незаконосъобразна.

Молят съда същата да бъде изменена, като предвид събраните по делото доказателства наказанието на подсъдимият Ж.И. бъде увеличено на три години лишаване от свобода, без приложение на института на чл. 66, ал. 1 от НК, а това на Ф.И. увеличено на четири години лишаване от свобода, както и да се увеличи размера на уважения граждански иск.

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че атакуваната присъда следва да бъде отменена и делото върнато на досъдебното производство за ново привличане на обвиняемите и за изготвяне на нов обвинителен акт, тъй като в обстоятелствената част на обвинителния акт е посочено, че подсъдимият Ф.И. е причинил две средни телесни повреди на две лица, т.е. обвинението е следвало да бъде квалифицирано по чл. 131, т. 4 от НК при изготвяне на обвинителния акт, а не като две обвинения за две средни телесни повреди.

В съдебно заседание пред настоящата инстанция частните обвинители и граждански ищци лично и с повереника си адв. П. поддържат въззивната жалба и молят настоящата инстанция да увеличи размера на наложените наказания на подсъдимите, както и да се увеличи размера на уважения граждански иск.

В съдебно заседание подсъдимите Ж.Я.И. и Ф.Я.И. лично и чрез защитникът им адв. М. вземат становище, че първоинстанционният съд е изложил конкретни аргументи и мотиви в подкрепа на своята присъда и молят въззивната инстанция да потвърди присъдата на Районен съд - Казанлък.

След като взе предвид становищата на страните и цялостна служебна проверка на НОХ дело № 658/2012 год. по описа на Казанлъшкия районен съд, съгласно изискванията на чл. 314, ал. 1 от НПК настоящата инстанция стигна до извода, че жалбата е неоснователна.

В хода на производството първоинстанционния съд е положил всички усилия за събиране на възможните доказателства и след анализът им в тяхната съвкупност и поотделно е стигнал до обоснованият извод, че именно подсъдимите Ж.Я.И. и Ф.Я.И. са извършители на инкриминираните деяния.

При определяне размера на наказанието първоинстанционният съд е обсъдил наличните по делото смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства и е определил на подсъдимия Ж.Я.И. наказание две години лишаване от свобода, като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наложеното наказание е отложено за срок от четири години, а на подсъдимия Ф.Я.И. е определил наказание три години лишаване от свобода като на основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на същото е било отложено за срок от пет години.

При определяне размера на гражданските искове съдът е взел предвид възрастта на пострадалите, формата на вината – пряк умисъл, вида на причинените телесни наранявания и е определил по справедливост обезщетение за всеки един от гражданските ищци в размер на по 2800 лв.

С оглед гореизложените съображения и тъй като настоящият съдебен състав не констатира допуснати от районния съд съществени нарушения на материалния и процесуалния закон, които биха могли да доведат до отмяна или изменение на постановената присъда, то същата следва да бъде потвърдена изцяло.

 

Водим от горното и на основание чл. 338 от НПК, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда  № 190 от 17.12. 2012 год., постановена по НОХ дело № 658/2012 год. по описа на Казанлъшкия районен съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

 

 

                  2/