Р Е Ш Е Н И Е     

 

 

Номер…139…....24.......юли.................Година 2013………Град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд……………………..…Наказателно отделение

На  петнадесети май………...…..................Година две хиляди и тринадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                         ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                     КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

Секретар  М.С.

Прокурор ………………....

като разгледа докладваното от съдията…………...…....ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ВНЧХ дело…………номер 1129…………….………по описа за 2013 година

 

Производството е по реда на чл.313 и сл. НПК.

 

Обжалвано е протоколно определение от 21.02.2013г., постановено по НЧХД №1793/2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е прекратено наказателното производство поради неявяване на частния тъжител И.Ю.А. и повереникът му адв.С.П. без уважителни причини.

 

В предвидения от закона срок против определението е постъпила въззивна жалба от частния тъжител И.Ю.А., в която се прави оплакване за незаконосъобразност, иска се същото да бъде отменено, а делото - върнато за продължаване на съдопроизводствените действия. В жалбата се навеждат доводи, че тъжителят е бил възпрепятстван да се яви в съдебно заседание по здравословни причини, което се удостоверява с медицинско направление. Представя и декларация за оттегляне на пълномощията от адв. С.П..

 

В съдебно заседание жалбоподателят И.Ю.А. поддържа жалбата и моли определението на Старозагорски районен съд за прекратяване на наказателното производство да бъде отменено.

 

Защитникът на подсъдимата К.А.А. адв.Р.К. моли съда да остави жалбата без уважение и да потвърди определението на Старозагорски районен съд.

В дадената й дума за лична защита подсъдимата К.А.А. поддържа изложеното от адвоката си.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните и провери изцяло правилността на обжалваното протоколно определение, намери за установено следното:

 

Първоинстанционното производство е образувано по частна тъжба на жалбоподателя И.Ю.А. против подсъдимата К.А.А.. По делото са проведени две съдебни заседания, като е даден ход на същото и е било провеждано съдебно следствие с разпит на множество свидетели. Делото е било отложено за 21.02.2013г., за която дата частният тъжител И.А. и повереникът му адв. С.П. са били уведомени от предходно съдебно заседание. И двамата не са се явили в съдебно заседание, като първоинстанционният съд не е бил уведомен по какъвто и да е начин за естеството на причините за неявяването им. Това е обосновало изводите на съда за неявяване на тъжителя и повереникът му без уважителни причини и като последица е наложило прекратяването на наказателното производство.

Пред въззивния съд беше представено от жалбоподателя медицинско направление №246/20.02.2013г., установяващо влошено здравословно състояние на И.Ю.А., налагащо домашно-амбулаторен режим на лечение за периода от 20.02.2013г. до 01.03.2013г. В направлението е отразена невъзможността да бъде издаден болничен лист поради липсата на сключен трудов договор с лицето. Представена е и декларация от жалбоподателя от 18.02.2013г., с която същият оттегля пълномощията си от адв. С.П..

 

При така установеното настоящата инстанция намира, че към датата на провеждане на съдебното заседание – 21.02.2013г. за частния тъжител И.А. са били налице уважителни причини за неявяването му – влошеното му от предходния ден здравословно състояние, наложило впрочем продължително 10-дневно лечение. Вярно е, че районният съд не е бил своевременно уведомен за това внезапно възникнало обстоятелство и не е могъл да го съобрази към момента на постановяване на атакуваното определение, но този факт не променя обективно установеното във въззивното производство. При това положение се налага изводът, че неявяването на тъжителя се дължи на уважителни причини, което обуславя отмяната на определението за прекратяване на наказателното производство и връщане делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Допълнително следва да се изложи и факта, че към датата на провеждане на съдебното заседание адв. С.П. е нямал качеството на повереник на тъжителя поради оттеглените на 18.02.2013г. пълномощия.

 

Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 21.02.2013г., постановено по НЧХД №1793/2012г. по описа на Старозагорски районен съд, с което е прекратено наказателното производство.

 

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия от същия съд.

 

Решението е окончателно.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                          

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:      1.

 

 

 

                                                                                            2.