Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер № 122      /16.07                 Година 2013                  Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд                   Първи наказателен състав

На дванадесети юни                                      Година 2013

в публичното заседание в следния състав:

                                                                        

Председател: ТОНЬО ТОНЕВ

Членове: СОНЯ КАМЕНОВА

ТРИФОН МИНЧЕВ

 

Секретар: И.Г.

Прокурор: МИТКО ИГНАТОВ

като разгледа докладваното от съдията ТОНЬО ТОНЕВ ВНОХД № 1130 по описа на съда за 2013 година, прие за установено следното:

 

Производството е по реда на глава ХХI НПК.

 

С Присъда № 4/07.03.2013 г., постановена по НОХД № 335/2012 г. по описа на Районен съд – Чирпан, подсъдимият А.Д.Д., ЕГН ********** е признат за виновен в това, че на 19.09.2010 г., в град Чирпан, обл.Стара Загора, е причинил средна телесна повреда на А.Н.А.  от град Ч., изразяваща се в трайно затруднение движението на снагата (а именно счупване на V ребро вдясно и ІХ, Х и ХІ ребра вляво), като деянието представлява опасен рецидив, поради което и на основание чл.131а, предложение второ във връзка с чл.129, ал.2 във връзка с чл. 29, ал.1, б.”а” и “б” от НК е осъден на седем години и два месеца  лишаване от свобода при първоначален “строг” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

Със същата присъда подсъдимият А.Д.Д. е признат за виновен в това, че на 17.10.2010 г., в град Чирпан, обл.Стара Загора, е причинил многостепенна средна телесна повреда на А.Л.А. от град Ч., изразяваща се в счупване на челюст и в разстройство на здравето, временно опасно за живота (а именно мозъчно сътресение с пълна загуба на съзнание), като деянието представлява  опасен рецидив, поради което и на основание чл.131а, предложение  второ във връзка с чл.129, ал.2 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и “б” от НК е осъден на седем години и шест месеца лишаване от свобода при първоначален “строг” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

 

На основание чл.23, ал.1 от НК е определено общо наказание на подсъдимия А.Д.Д. – седем години и шест месеца лишаване от свобода,  което да изтърпи при първоначален “строг” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

На основание чл.59, ал.1, т.1 от НК е приспаднато от определеното общо наказание времето, през което подсъдимият А.Д.Д. е бил с мярка за неотклонение “задържане под стража”, считано от 16.12.2010 г. до 01.06.2011 г.

На основание чл.59, ал.1, т.2 от НК е приспаднато от определеното общо наказание времето, през което подсъдимия А.Д.Д. е бил с мярка за неотклонение “домашен арест”, считано от 02.06.2011 г. до 22.06.2011 г.

На основание чл.70, ал.7 от НК е приведена в изпълнение неизтърпяната част от наказанието, наложено на подсъдимия А.Д.Д. по НОХД № 248/2005 г. по описа на Районен съд – Чирпан, в размер на две години, осем месеца и девет дни, по което е бил предсрочно условно освободен, което наказание  е постановено да изтърпи отделно от общото  наказание, наложено по НОХД № 335/2012 г. по описа на Районен съд – Чирпан, ефективно, при първоначален “строг” режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, съгласно чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

Подсъдимият А.Д.Д. е осъден да заплати по сметка на Районен съд – Чирпан направените по делото разноски в размер на 2 840 лв.

 

В съдебно заседание подсъдимият, поддържайки въззивната жалба, излага съображения за допуснато съществено процесуално нарушение при постановяване на съдебния акт, изтъквайки не само разглеждане на делото в отсъствие на защитник на подсъдимия, но и приключването на съдебното следствие без разпит на св.А.А. - пострадал от деянието на подсъдимия.

 

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора застъпва становище за основателност  на въззивната жалба, предвид задължителността на защитата в конкретното производство по реда на Глава ХХVІІ НПК.

 

Окръжен съд – Стара Загора, след като взе предвид становищата на страните и след цялостна служебна проверка на материалите по делото, съгласно изискванията на чл. 314, ал. 1 от НПК, установи следното:

 

Производството пред Районен съд гр.Чирпан е протекло по реда на Глава ХХVІІ НПК и в частност по чл.372,ал.ІІІ,вр.чл.371,т.1 НПК, т.е. съкратено съдебно следствие пред първата инстанция.

В производствата по този ред участието на защитник е задължително/арг.чл.372,ал.ІІ НПК/.

В съдебно заседание на 07.03.2013 год. подсъдимият А.Д. е оттеглил пълномощията си от адв.С.М., което съдът е приел. Подсъдимият е поискал да му се даде възможност за следващо съдебно заседание да упълномощи защитник – “един или двама”. Съдът е продължил производството, приключил съдебното следствие, изслушал съдебните прения и след съвещание, постановил обжалвания съдебен акт.

Въззивната инстанция намира, че в конкретния случай  е допуснато съществено процесуално нарушение, ограничаващо правото на защита на подсъдимия. Наистина производството е отлагано многократно по най-различни причини – неявяване на защитник, на подсъдим, неиздирване на допуснат до разпит основен свидетел, възпрепятствано участие на съдебен заседател. Обстоятелството, че отказът от защитник е извършен в последното съдебно заседание не може априори да се приеме, че е злоупотреба с права или шиканиране на процеса. Противоречия в гледните точки, начина, тактиката на защита между подсъдим и защитник е възможно да възникнат във всеки момент от процеса и когато се касае за договорен защитник, съдът не може да откаже оттегляне на пълномощията от страна на подсъдимия.

С оглед на гореизложеното съдът счита, че присъдата следва да се отмени и делото се върне за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционният съд при наличие на съществени процесуални нарушения по смисъла на чл. 348, ал. 1, т. 2, във вр. с ал. 3, т. 1, пр. 1 НПК. При новото разглеждане на делото, при обосновани съмнения за недобросъвестно процесуално поведение на подсъдим или защитник, съдът може да се възползва от фигурата на резервен защитник.

 

При конкретната  фактическа и правна обстановка съдът прие, че хипотезата на чл.335, ал.3 НПК е неприложима, поради обстоятелството, че се касае за производство по реда на Глава ХХVІІ НПК, което се развива пред първата инстанция, при задължително участие на защитник.

 

По изложените съображения, тъй като е налице основание присъдата да бъде отменена, въззивната инстанция не обсъжда изложените в съдебно заседание оплаквания относно не проведен разпит на св.А. А./показанията пред друг съдебен състав са прочетени и приобщени към  доказателствения материал от първоинстанционния съд/.

 

Видно от гореизложеното и на основание чл. 334, т. 1, във вр. с чл. 335, ал. 2, във вр. с чл. 348, ал. 1, т. 2, във вр. с ал. 3, т. 1  от НПК, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Присъда № 4/07.03.2013 г., постановена по НОХД № 335/2012 г.  по описа на Районен съд – Чирпан.

 

ВРЪЩА делото на Районен съд – Чирпан за ново разглеждане от друг състав.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                    

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

 

  2/