Р Е Ш Е Н И Е      

 

 

Номер…141.…24……юли..…......….Година 2013…….….Град Стара Загора

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Старозагорският окръжен съд…………………….….Наказателно отделение

На двадесет и шести юни......……….…......Година две хиляди и тринадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

 

                                     ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                  КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

Секретар  Даниела Хопчева

Прокурор Алексей Ангелов

като разгледа докладваното от съдията ………………..ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ВНОХ дело ..………….…номер 1160………………по описа за 2013 година

 

Производството е по реда на чл.313 и сл. НПК.

 

Обжалвана е Присъда №4/17.04.2013г., постановена по НОХД №36/2013г. по описа на Чирпански районен съд, с която подсъдимият А.Д.К. е признат за виновен в това, че на 01.12.2012г. в гр.Стара Загора  противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил марка “ВАЗ 21011” с рег.№СТ 2702 СВ на стойност 680,00 лева от владението на собствениците Енчо и Иванка Желеви, без тяхно съгласие, с намерение да го ползва, като на 02.12.2012г. в землището на с.Свобода, обл.Стара Загора последвала повреда на моторното превозно средство, изразяваща се в опожаряване до степен на негодност и деянието е извършено в условията на повторност по смисъла на чл.28 ал.1 НК, като отнемането е извършено при условията на чл.195 ал.1 т.4 пр.2 и пр.3 НК – чрез използване на техническо средство и по специален начин, поради което и на основание чл.346 ал.2 т.1 пр.1 т.2 пр.3 и т.3 пр.3 вр. ал.1 вр. чл.28 ал.1 НК и чл.58а НК, е осъден на две години и осем месеца лишаване от свобода, което съгласно чл.61 т.2 от ЗИНЗС да изтърпи ефективно в затвор или затворническо общежитие от закрит тип при първоначален строг режим съгласно чл.61 т.1 ЗИНЗС.

 

В предвидения от закона срок против присъдата е постъпила въззивна жалба от подсъдимия А.Д.К., с която се иска размерът на наложеното му наказание да бъде намален предвид многобройните смекчаващи вината обстоятелства.

 

В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора изразява становище, че жалбата е необоснована и незаконосъобразна, а с постановения съдебен акт на Чирпанския районен съд на подсъдимия е наложено  наказание в рамките на закона, съответно по вид и размер на престъплението, поради което моли съда да остави без уважение жалбата и потвърди първоинстанционната присъда.

 

В пледоарията си адв.Б., защитник на подсъдимия А.К., моли размерът на наказанието да бъде намален, като се имат предвид изключително личните подбуди за извършването му, както и необходимостта да се грижи за семейството си.

 

В дадената му дума за лична защита подсъдимият жалбоподател А.Д.К. заявява, че е извършил престъплението, за да види детето си. Моли да му бъде определена по-малка присъда, тъй като няма кой да се грижи за детето съпругата му.

 

В последната си дума подсъдимият жалбоподател А.Д.К. изразява съжаление за извършеното и моли да му бъде намалена присъдата.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните и провери изцяло правилността на обжалваната присъда, намери за установено следното:

 

Първоинстанционното производство се е провело по реда на Глава Двадесет и седем НПК при условията на чл.371 т.2 НПК. Въззивният съд споделя изводите на районния съд, че направеното самопризнание се подкрепя от събраните по досъдебното производство доказателства. Оплакванията в жалбата, поддържани и пред съда, се отнасят единствено до размера на наложеното наказание.

Настоящата инстанция не намира основание да намали допълнително определения от решаващия съд размер на наказанието. При индивидуализацията му са били обсъдени и взети предвид всички смекчаващи наказателната отговорност на подсъдимия обстоятелства, включително фактът, че е възстановил част от щетите, както и тежкото му семейно и материално състояние, а така също и изразеното критично отношение към извършеното. Направените самопризнания не следва да се съобразяват в тази връзка, тъй като се послужили за основание за провеждане на диференцираната процедура по Глава Двадесет и седма НПК. При това наказанието е определено значително под средния размер, предвиден от закона, след което е редуцирано с една трета съобразно изискването на чл.58а ал.1 НК. Въззивният съд счита, че не следва на подсъдимия К. да се налага по-ниско по размер наказание, тъй като е извършил деянието само две седмици след изтърпяването на едно значително по-високо по размер наказание четири години и четири месеца лишаване от свобода. Очевидно това наказание не му е попречило да извърши поредното престъпление по чл.346 ал.2 НК. Изложените мотиви за извършването му в случая по никакъв начин на омаловажават и не намаляват обществената опасност, както на деянието, така и на дееца. Сочените изключително лични подбуди – желанието на подсъдимия да види детето си – не могат да оправдаят поредното престъпно посегателство от един и същи вид, още повече че то е насочено към МПС на възрастна двойка и е довело до пълното унищожаване на вещта. Проявена е неоправдана импулсивност, като се има предвид, че само два дни по-късно подсъдимият е намерил друг начин да осигури транспорт за детето и неговата майка до дома си.

С оглед на изложеното съдът намира, че обжалваната присъда е правилна и законосъобразна и следва да бъде потвърдена.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.338 НПК, Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА Присъда №4/17.04.2013г., постановена по НОХД №36/2013г. по описа на Чирпански районен съд.

 

Решението е окончателно.

                               

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1. 

 

 

                                                                                                           2.