Р Е Ш Е Н И Е

 

  127                                  19.07.2013 година             град Стара Загора

 

   В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                        ІІ наказателен състав

на двадесет и шести юни                                                         2013 година

В публично съдебно заседание в следния състав:                

               

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

           

                                           ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                                        КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

СЕКРЕТАР : М.Д.

ПРОКУРОР: МАРГАРИТА Д.

като разгледа докладваното от съдия КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

ВАНД № 1171 по описа за 2013 година,

за да се произнесе взе в предвид следното:

         

Производството е по реда на глава ХХІ от НПК.

 

С Решение № 72 от 22.01.2013г., постановено по АНД № 1534/2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора, нарушителят П.В.А. – роден на ***г. в гр. *******, българин, български гражданин, неженен, с висше  образование, живущ ***, неосъждан, ЕГН **********, е признат ЗА ВИНОВЕН в това, че на 22.03.2011г., в гр. *****, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Шкода”, модел „Супърб” с рег. № СА 4493 РС, е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в ЗДвП:

 - чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДвП – „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди”;

 - чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗДвП – „На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътното превозно средство е забранено, когато платното за движение има две пътни ленти – да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне”;

 - чл. 20, ал. 2 от ЗДвП – „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението”;

- чл. 21, ал. 1, предл. второ от ЗДвП – „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч:  - за пътно превозно средство от Категория „В” в населено място – 50 км/ч”,

 

 в резултат на което предизвикал пътнотранспортно произшествие и по непредпазливост причинил на М. И. М., ЕГН ********** тежка телесна повреда – детеродна неспособност, поради което на основание чл. 343, ал. 1, б. „б”, предл. 1, вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК и на основание чл. 78а от НК Е ОСВОБОДЕН от наказателна отговорност, като МУ Е НАЛОЖЕНО административно наказание ГЛОБА в размер на 3000 /три хиляди/ лева.

 

На основание чл. 78а, ал. 4 във вр. с чл. 343г от НК, нарушителят П.В.А., ЕГН **********, Е ЛИШЕН от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

          В срока по чл.319, ал.1 от НПК, горепосоченото решение е обжалвано пред Окръжен съд - Стара Загора от нарушителя П.В.А.. В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на постановеното решение, като се прави искане същото да бъде отменено и да бъде постановено ново решение, с което нарушителят да бъде признат за невиновен по процесното обвинение.

 

          Становището на Окръжна прокуратура Стара Загора е, че обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

 

          ОКРЪЖЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА, след като провери служебно на основание чл.378, ал. 5 във вр. чл. 313 и чл. 314 от НПК изцяло правилността на решението и по повдигнатите в жалбата на страната основания, намери за установено следното:

 

             При разглеждане на делото са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в съдебната фаза, които обуславят необходимостта от отмяна на решението и връщане делото на прокурора.

 

Производството пред Старозагорския районен съд е образувано по внесено постановление от Районна прокуратура – Стара Загора за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК на обвиняемия П.В.А. за извършено престъпление по чл. 343, ал. 1, б. «б», предл. второ във вр. с чл. 342, ал. 1, предл. трето от НК.

 

В хода на съдебното следствие в с.з., проведено на 22.01.2013г. въз основа на заключението на комплексната съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 5/20013г. е установено, че причиненото на пострадалата М. И. М. нараняване вследствие на ПТП-то отговаря на медикобиологичния квалифициращ признак детеродна неспособност – тежка телесна повреда по смисъла на НК. Поради това и на основание чл. 287 от НПК, представителят на държавното обвинение е повдигнал ново обвинение против П.В.А., като с нарочно определение първоинстанционният съд е допуснал изменение на обвинението против П.А. в следния смисъл:

 

      Районна прокуратура Стара Загора обвинява П.В.А. в това, че на 22.03.2011г., в гр. ****, при управление на моторно превозно средство – лек автомобил, марка „Шкода”, модел „Супърб” с рег. № СА 4493 РС, е нарушил правилата за движение по пътищата, визирани в ЗДвП:

 - чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДвП – „Всеки участник в движението по пътищата с поведението си не трябва да поставя в опасност живота и здравето на хората и да причинява имуществени вреди”;

 - чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗДвП – „На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътното превозно средство е забранено, когато платното за движение има две пътни ленти – да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение освен при изпреварване или заобикаляне”;

 - чл. 20, ал. 2 от ЗДвП – „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране на скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението”;

- чл. 21, ал. 1, предл. второ от ЗДвП – „При избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойности на скоростта в км/ч:  - за пътно превозно средство от Категория „В” в населено място – 50 км/ч”,

 

 в резултат на което предизвикал пътнотранспортно произшествие и по непредпазливост причинил на М. И. М., ЕГН ********** тежка телесна повреда – детеродна неспособност – престъпление по чл. 343, ал. 1, б. „б”, предл. 1, вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК. По така повдигнатото ново обвинение, решаващият съд е признал обвиняемия А. за виновен, като на основание чл. 78а от НК го е освободил от наказателна отговорност и му е наложил административно наказание ГЛОБА в размер на 3000 /три хиляди/ лева и на основание чл. 78а, ал. 4 във вр. с чл. 343г от НК, го е лишил от право да управлява МПС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА.

 

Констатирайки горното, въззивният съд намира, че обжалваното решение е постановено при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, ограничаващо правото на защита на обвиняемия.

 

На първо място следва да се отбележи, че разпоредбите на чл. 287 от НПК са общи правила за съдебното производство. Предвидените в част V НПК особени правила касаят изключение от общите правила. В глава ХХVІІІ НПК няма препращаща норма към общите правила, за разлика от производствата по глава ХХІV – бързо производство /чл. 361 НПК/, глава ХХV – незабавно производство /чл. 367 НПК/, глава ХХVІІ – съкратено съдебно следствие /чл. 374 НПК/. В този смисъл Решение № 242 от 29.07.2009г. на ВКС по н.д. № 246/2009г. ІІІ-то Наказателно отделение. В тази връзка въззивният съд намира за уместно да отбележи, че освобождаването от наказателна отговорност представлява осъществяване при условията и по реда, предвидени в закона, на пълен или частичен отказ от страна на държавата, чрез налагане на наказание да постигне определени обществени цели и да порицае дееца за извършено от него престъпление, като я замени с друг вид отговорност или възпитателни мерки. Институтът на чл. 78а от НК е една от възможностите за освобождаване от наказателна отговоронст, като в случая се преминава към друг вид отговоронст, а именно административнонаказателна. Действащата редакция на чл. 78а от НК визира материалните предпоставки, които имат безусловен характер и при наличието на които съдилищата са длъжни да приложат разпоредбата на чл. 78а от НК. Поради което процесуалната разпоредба, определяща правомощията на прокурора след завършване на разследването /чл. 242, ал. 1 НПК/ предвижда, че след като получи делото, държавният обвинител прекратява, спира наказателното производство, внася предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание или предложение за споразумение за решаване на делото, или повдига обвинение с обвинителен акт,  ако са налице основанията за това. От тук логическото тълкуване на разпоредбите на чл. 242, ал. 1 от НПК и чл. 287, ал. 1 от НПК отново навеждат извода, че прокурорът може да повдигне ново обвинение /при наличие на определени предпоставки – когато в хода на съдебното следствие се установи основание за съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението или за прилагане на закон за по-тежко наказуемо престъпление/ и съдът да допусне изменение на обвинението само, когато е повдигнато обвинение с обвинителен акт, т.е. при производство, провеждано по диференцираната процедура по глава ХХVІІІ от НПК, не биха могли да намерят приложение разпоредбите на чл. 287 от НПК.

 

Поради изложеното, в разпоредбата на чл. 378, ал. 3 от НПК, законодателят е предвидил, че съдът разглежда делото, образувано въз основа на постановление по чл. 375 от НПК, в рамките на фактическите положения, посочени в постановлението, когато установи нови фактически положения, съдът прекратява съдебното прозиводство и връща делото на прокурора, т.е. съдът не може да освободи обвиняемия от наказателна отговоронст за престъпно деяние, което не е визирано в постановлението на прокурора. Тъй като в хода на съдебното следствие пред решаващия съд е установено, че причиненото вследствие на ПТП-то нараняване на пострадалата М. М. е детеродна неспособност, същото не е обсъждано в процесното постановление на прокурора, е следвало първоинстанционният съд да прекрати съдебното производство и да върне делото на прокурора. Известно е, че обществената опасност на едно деяние се обуславя  от характера, начина и степента на увреда на обекта на защита, условията на време, място и обстановка на реализиране на престъпното поведение, специфичните качества на дееца и субективните му особености. Обществената опасност е определящо качество на престъпното деяние, тя е основата за проявата на останалитете му свойства – противоправност и наказуемост, визирани в чл. 9, ал. 1 от НК. В тази връзка новоустановеното в хода на съдебното следствие нараняване на пострадалата – детеродна неспособност, се явява от съществено значение за обществената опасност на престъпното деяние, респективно неговата противоправност и наказуемост, не е залегнало както от фактическа, така и от правна страна в процесното постановление на проктурора, въз основа на което е образувано производството по глава ХХVІІІ от НПК,  поради което обуславя приложение разпоредбата на чл. 378, ал.3, изр. второ от НПК.

 

Предвид изложеното, въззивният съд не следва да коментира събраните доказателства по делото и доводите за неправилност на обжалваното решение.

 

Съблюдавайки горното и на основание чл. 378, ал. 5 във вр. чл. 334, т.1 от НПК във вр. чл. 378, ал. 3 от НПК, съдът

 

 

                                    Р Е Ш И :

 

               ОТМЕНЯВА Решение № 72 от 22.01.2013г., постановено по АНД № 1534/2012г. по описа на Районен съд – Стара Загора.

 

               ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр. Стара Загора.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране.

 

           

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                        2.