Р Е Ш Е Н И Е

 

16.07.2013 година                                                            град Стара Загора

 

Старозагорски окръжен съд,    наказателно    отделение,   първи състав, в  открито заседание на десети юли, две хиляди и  тринадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ  КАМЕНОВА

ВАНЯ ТЕНЕВА

СЕКРЕТАР: И.Г.

ПРОКУРОР:

                

като разгледа докладваното от съдия СОНЯ КАМЕНОВА
ВНЧХД № 1186 по описа за 2013  година,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по глава ХХІ на НПК.

 

С Определение от 27.05.2013 г.  на основание чл.250, ал.1, т.1 във връзка с чл.24, ал.4, т.2  от НПК е прекратено производството по НЧХД № 76/2013 г. по описа на Районен съд – Раднево.

Със същото определение тъжителят И.Г.Г. е осъден да заплати на подсъдимия К.А.А. направените по делото разноски в размер на 400 лв. – възнаграждение за адвокатски хонорар.

С определението тъжителят И.Г.Г. е осъден да заплати на подсъдимите М.Б.М., А.Г.А. и М.С.М. направените по делото разноски в размер на 1000 лв. – възнаграждение за адвокатски хонорар.

 

В срока по чл.319 от НПК горепосоченото определение е обжалвано от частния тъжител.

В жалбата са развити оплаквания  за неправилност на обжалвания съдебен акт, като постановен в  нарушение на процесуалните правила.

ИСКАНЕТО е обжалваното определение да бъде отменено и делото върнато на районния съд за продължаване на образуваното пред същия наказателно производство от частен характер.

 

Подсъдимите К.А.А., М.Б.М., А.Г.А. и М.С.М. не вземат становище по жалбата.

 

Окръжен съд – Стара Загора, след като съгласно чл.314, ал.1 от НПК извърши цялостна служебна проверка на атакувания съдебен акт и по повдигнатите в жалбата оплаквания,  прие следното:

 

По тъжба на И.Г.Г. срещу К.А.А. за причинена му на 23.12.2012 г.  лека телесна повреда   пред Районен съд – Раднево е образувано НЧХД № 76/2013 г.

По тъжба на същия частен тъжител – И.Г.Г.  срещу М.Б.М., А.Г.А. и М.С.М. за причинена на частния тъжител на 23.12.2012 г. лека телесна повреда, пред Районен съд – Раднево е образувано НЧХД 118/2013 г.

Тъй като оплакването и в двете тъжби е за претърпяна от частния тъжител лека телесна повреда,  причинена му чрез побой, в  който са участвали подсъдимите по всяко едно от горепосочените две дела, правилно е преценено от съдията-докладчик по НЧХД № 118/2013 г.,  че в случая е приложима разпоредбата на чл.41, ал.3 от НПК, макар че определението, с което се обединява производството по двете дела,  да  е било  дължимо по делото, под номера на което продължава – в случая НЧХД № 76/2013 г. по описа на Районен съд – Раднево,  а не по делото, което следва да се прекрати (което не е сторено)  и изпрати за обединяване към първо образуваното дело.

След като  в с.з. по НЧХД № 76/2013 г.  на 29.04.2013 г., съдът е докладвал “присъединеното”  НЧХД 118/2013 г., ход на делото не е даден, поради това, че подсъдимите по второобразуваното дело   не са получили препис от тъжбата.

На 27.05.2013 г., в следващото с.з., е постановено обжалваното определение, с което е прекратено производството по НЧХД № 76/2013 г. по описа на РС – Раднево. 

Обжалваното определение е неправилно – на първо място, защото същото е без мотиви и на второ място, поради това, че не са налице законовите предпоставки, сочени като правно основание – чл.250, ал.1, т.1 във връзка с чл.24, ал.4, т.2 от НПК – за прекратяване на производството.

Императивната разпоредба на чл.34 от НПК определя съдържанието на всеки акт на съда, неразделна част от който са мотивите.  В случая, съображенията  на съда  за прекратяване на производството са изчерпани с това, че делото следва да се прекрати “предвид становището на защитата на подсъдимите – адв. М. и адв. А.”. Декларативното, без аргументация,   възприемане на становището на едната от страните в процеса (в случая - защитата) е равнозначно на липса на фактически и правни съображения, обосноваващи  постановения съдебен акт, която липса  има за последица  ограничаване процесуалните права на страните.

Акцентът върху  посочените от съда законови разпоредби  като правно основание за прекратяване на делото – тъй като несъмнено производството по същото не е било на етапа подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание, тъй че да е приложима разпоредбата на чл.250, ал.1, т.1 от НПК -   е върху чл.24, ал.4, т.2 от НПК. Съгласно посочената законова разпоредба не се образува наказателно производство за престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия, а образуваното се прекратява когато тъжбата не отговаря на условията, посочени в чл.81 от НПК.  В случая, поради липса на мотиви на  обжалвания съдебен акт, не е налице яснота в коя от двете тъжби на частния тъжител са налице недостатъци  и  в  какво се състоят  същите, за да бъде обсъждано отсъствието или наличието на такива.  Безспорно е  обаче това, че на частния тъжител в хода на производството не са давани указания от съда за отстраняване на недостатъци, които той да не е изпълнил. Съгласно съдебната практика (напр. Р. № 203/27.06.2011 г. на ВКС по НД № 1077/2011 г., ІІІ н.о., Решение № 93/23.03.2010 г. на ВКС по НД 751/2009 г., ІІІ н.о.), изградена въз основа на Тълкувателно решение № 34/03.08.1990 г. по НД № 29/90 г. на ОСНК, недостатъците на тъжбата подлежат на отстраняване в даден от съда срок и само ако това не бъде сторено без уважителна причина, делото може да се прекрати. От изложеното е видно, че не са налице и предпоставките на  чл.24, ал.4, т.2 от НПК, на което основание е прекратено производството.

Въз основа на гореизложеното, Окръжен съд – Стара Загора приема, че при постановяване на атакувания съдебен акт, първоинстанционният съд е допуснал съществени процесуални нарушения, които налагат отмяната му и връщане на делото за продължаване на производството по същото.

Отделен е въпросът, че поради липса на определение по НЧХД № 76/2013 г. по описа на Районен съд – Раднево за обединяване в едно на производствата по това дело и  по  НЧХД № 118/2013 г. по описа на същия съд –  която липса след връщане на делото следва да бъде преодоляна -   е налице неяснота относно това  с обжалваното определение прекратява ли се, освен производството по ВНЧХД № 76/2013 г.,  и производството по НЧХД № 118/2013 г.

 

Поради изложеното и на основание  чл.341 във връзка с чл.335, ал.2 във връзка с чл.348, ал.3, т.1 и т.2 от НПК, Окръжен съд – Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  Определение от  27.05.2013 г., с което  на основание чл.250, ал.1, т.1 във връзка с чл.24, ал.4, т.2  от НПК е прекратено производството по НЧХД № 76/2013 г. по описа на Районен съд – Раднево и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на  наказателното производство.

 

Решението не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

 

                                                   1.

 

 

                                                   2.