О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер № 598                      26.07.2013 год.                   град  Стара Загора

 

Старозагорският окръжен съд              Първи наказателен състав
На двадесет и шести юли                      Година 2013

в закрито заседание в следния състав:

                                                       

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОНЬО ТОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ:К. РАЧЕВ

                   СОНЯ КАМЕНОВА

 

Секретар  Нанка Коева

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията К. РАЧЕВ
ВЧН дело № 1311 по описа за 2012 година, прие за установено следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на адв. Д.М. в качеството му на пълномощник на К.А.Ф. против определение от № 619 от 22.08.2012 год. по чнд № 1801/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено постановление на Районна прокуратура гр. Стара Загора от 03.08.2012 год., с което е прекратено наказателното производство по Досъдебно производство № 809/2011 год. по описа на ОД на МВР гр. Стара Загора /пр. преписка № 5754/2011 год. по описа на РП - Стара Загора/.

С жалбата се иска да се отмени определението на съда и постановлението на РП - Стара Загора, които считат за неправилни, необосновани и незаконосъобразни, тъй като е нарушен както материалния така и процесуалния закон и приетата в постановлението фактическа обстановка не съответства на обективната истина.

В жалбата се излагат доводи, че:

1.От изложеното в обстоятелствената част на Постановлението на РП – Стара Загора е видно, че прокурора не е посочил изрично причинените щети по автомобила, което е пречка да се установи, правилна ли е оценката на щетите, което води до необоснованост на постановлението за прекратяване.

2.Липсвал акт на прокурора за частично прекратяване на производството по делото, което било съществено процесуално нарушение, независимо от приетото от първоинстанционния съд в обжалваното определение.

3.В обжалваното постановление на РП - Стара Загора е прието, че предварителното производство е образувано и водено срещу неизвестен извършител за това, че на 08.12.2011 год. при управление на неизвестно МПС нарушил правилата за движение, установени в ЗДвП и причинил по непредпазливост средна телесна повреда на В.Б. и значителни имуществени вреди на т.а. “***”, с рег. № *** собственост на К.А.Ф. и л.а. “***” с рег. № ***, собственост на “***” ЕАД София – престъпление по чл. 343, ал. 1, б. ”б” и б. ”а”, като впоследствие делото е продължило да се води по чл. 343, ал. 1 б. ”а” вр. чл. 342, ал. 1 от НК, тъй като се е установило, че телесната повреда на пострадалата е извън случаите на чл.128 и чл.129 от НК.

В тази връзка счита, че Старозагорския районен съд не е изследвал достатъчно обстоятелството посредством какъв акт прокурора е приел, че производството следва да се прекрати по отношение на единия увреден автомобил “***” и следва да продължи разследването срещу неизвестен извършител по отношение на щетите по т.а.“***” – собственост на доверителя му за престъпление чл. 343, ал. 1, б. ”а” от НК.

Счита, че доказателствата по делото са събирани и тълкувани едностранно, не са извършени всички процесуално допустими следствени действия и обективната истина по делото не е установена за да бъдат налице основания за прекратяване на производството. Делото е прекратено при непълнота на доказателствата, което е недопустимо. Прокурорът е прекратил производството по делото, като се е позовал и кредитирал изцяло и единствено изводите на изготвената авто-техническа експертиза, че стойността на щетите по товарнния автомобил са 3 725 лв., което е абсурдно. Излага съображения, че вещото лице изготвило авто-техническата експертиза е дало невярно заключение, като е определило стойността на щетите в размер на 3 725 лв. – 7 пъти по нисък размер от действително причинените. В тази връзка твърди, че причинените щети са на стойност 27 196,58 лв. съгласно проформа фактура, която е представена с жалбата пред районния съд. В обжалваното определение съда не е отделил нито един ред на това обстоятелство – огромната разлика между действително причинените имуществени вреди – 27 196,58 лв. и тези, които е приела РП - Стара Загора, позовавайки се на назначената и изпълнена експертиза. Тази експертиза е невярна и методологически погрешна.

4.На следващо място счита, че делото е прекратено при неизяснена фактическа обстановка и непълнота на доказателствата. В резултат на ПТП напълно бил унищожен превозвания товар в т.а. “***”, който е превозвал хранителни стоки на стойност 4800 лв., които са напълно унищожени и стойността им не е взета предвид от прокурора при прекратяване производството по делото.  Освен това счита, че не са положени всички усилия да бъде установен водача на автомобила причинил ПТП и тези възражения също не са били коментирани от РС. Според защитата, извода който се налага е, че разследването е проведено непълно, не са извършени всички процесуално следствени действия и обективната истина не е разкрита – всички тези обстоятелства сочат единствено и само за необоснованост на постановлението на Районна прокуратура – Стара Загора.

 

Окръжният съд след като се запозна с изложеното в жалбата и материалите по делото намира атакуваното определение на Районен съд - Стара Загора за правилно и законосъобразно.

Първоинстанционният съд е обосновал изводите си съобразно събраните по делото доказателства.

С постановление от 03.08.2012 год. на Районна прокуратура гр. Стара Загора е прекратила наказателното производство на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 и 9 от НПК.

Този извод на районна прокуратура е правилен и законосъобразен и е в пълно съответствие с изложените в обстоятелствената част мотиви, които кореспондират напълно с доказателствения материал.

Възприетата от прокурора фактическа обстановка в постановлението е в пълно съответствие с доказателствения материал– протокол за оглед на местопроизшествие, фотоснимки приложени във фотоалбум, показанията на свидетелите Д.С., П.П., В.Б., К.Ф., експертно заключение на съдебно медицинска експертиза, експертно заключение на авто-техническа експертиза. Всички тези доказателствени средства кореспондират помежду си, не съдържат никакви противоречия, взаимно се допълват и установяват доказателства даващи основание да се приеме и от съда за безспорно доказана посочената в обстоятелствената част на постановлението фактическа обстановка.

Въз основа на фактическата обстановка първият извод на прокурора в постановлението е правилен и законосъобразен

Видно от експертното заключение на съдебно медицинската експертиза в резултат на настъпилото ПТП на пострадалата Б. е причинена лека телесна повреда по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК. Леката телесна повреда не е обхваната като съставомерен резултат на непредпазливите престъпления каквото е и чл. 343, ал. 1, б. ”б”във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, поради което деянието се явява несъставомерно и поради липса на престъпление в тази част наказателното производство следва да се прекрати – чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК.

Отказът на представителя на ощетеното юридическо лице “***” ЕООД гр. Стара Загора обективиран от св. Б. в протокола на л. 37 от ДП законосъобразно е станал повод на основание чл. 24, ал. 1 т. 9 от НПК във вр. чл. 343, ал. 2 от НК да се прекрати наказателното производство и в тази част.

Стойността на причинените имуществени щети на товарен автомобил “***” с ДКН ***/причинени също в резултат на настъпилото ПТП/ в размер на 3 725 лв. е установена по предвидения процесуален ред – с назначена експертиза и изготвено експертно заключение /чл. 144, ал. 1 НПК/. Експертното заключение на авто-техническата експертиза изготвено от инж. С.Н. /л. 44 от ДП/ е мотивирано, с приложени калкулации, не съдържа никакво противоречие и вещото лице последователно е стигнало до извода за пазарната стойност на причинените имуществени щети – 3 725 лв. Същото е пълно и ясно, мотивирано и няма данни даващи повод за съмнения относно правилността, поради което и няма основание за приложение на чл. 153 НПК – назначаване на допълнителна и повторна експертиза.

Вземайки предвид стойността на причинените имуществени щети на ЕТ “***.” в размер на 3 725 лв. и позовавайки се на съдебната практика прокурорът правилно е приел, че причинените имуществени щети не са значителни, което прави деянието несъставомерно от обективна страна по чл. 343, ал. 1, б. ”а” НК и поради липса на престъпление наказателното производство на основание чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК следва да се прекрати и в тази част. В този смисъл възраженията в тази част на жалбата се явяват неоснователни.

В протокола за разпит от 05.03.2012 год. /л. 38 ДП/ пострадалият К.Ф. изрично е заявил, че “не желае да бъде информиран за хода на разследването и да присъства при предявяване”, което е дало основание на органите на досъдебното производство съгласно чл. 227, ал. 2 от НПК /арг. на противното/ да не го информират и да не го призовават за предявяване.

Следователно няма допуснато съществено процесуално нарушение на ДП и в тази част жалбата се явява неоснователна.

Прокурорът не е изготвил частични постановления за прекратяване на наказателното производство, защото не е бил длъжен да стори това. В атакуваното постановление е мотивирал различните основания за прекратяване на наказателното производство и се е произнесъл с един общ краен акт.

 

При внимателния преглед на проверяваното определение, настоящият състав не откри твърдяните от процесуалния представител на пострадалото лице, допуснати от първоинстанционния съд, съществени нарушения на материалните закони, нито пък на процесуалните правила, а още по - малко съдебният акт да е постановен при непълнота на доказателствения материал.

Предвид изложеното, Постановлението за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 809/2011 год. по описа на ОД на МВР – Стара Загора. е правилно и законосъобразно и достигайки до същия извод, районният съд е приложил правилно закона, поради което и постановеният от него съдебен акт следва да бъде потвърден.

 

Водим от това и на основание чл. 243, ал. 7 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение на Старозагорски районен съд
№ 619 от 22.08.2012 год. по ЧНД № 1801/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено постановление на Районна прокуратура гр. Стара Загора от 03.08.2012 год., с което е прекратено наказателното производство по Досъдебно производство № 809/2011 год. по описа на ОД на МВР гр. Стара Загора /пр. преписка №5754/2011 год. по описа на РП - Стара Загора/.

 

Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                    1.       

 

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ:

 

 

                                                                     2.