О П  Р Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 541                                   18.07.2013 г.                       град Стара Загора

 

                             

Окръжен съд                                                        Наказателен състав

На осемнадесети юли                                                                          Година 2013

В закрито заседание, в следния състав:

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ИВА СТЕФАНОВА                                                                                

                                                                   2.КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

 

като разгледа докладваното от  съдия  ХРИСТАКИЕВА

внчд №1150 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството има своето правно основание в чл.243, ал.7 от НПК.

         Делото е образувано по частна жалба от адв.Александър Нунев Нунев, като повереник на Ж.Н.Д. против Определение от 30.04.2013 г., постановено по чнд №143/2013 г. по описа на Чирпански районен съд, с което е потвърдено  Постановление от 28.01.2013 г. на Районна прокуратура Чирпан за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство №103-ч/2012 г. по описа на ОСлО при ОП Стара Загора, водено срещу Л.П.Б. с ЕГН*********** ***, за престъпление по чл.209 ал.1 от НК. В жалбата се излагат съображения за необоснованост и незаконосъобразност на определението, с оглед на което се иска отмяна на същото и на потвърденото с него постановление на прокурора с всички произтичащи от това последици.

        Съдът, след като обсъди изложените доводи в частната жалба, мотивите на атакуваното определение на Чирпански районен съд и на Постановлението от 28.01.2013 г.  на Районна прокуратура Чирпан по ДП №103-ч/2012 г. по описа на ОслО при окръжна прокуратура Стара Загора, намери за установено следното:

        С атакуваното определение Чирпански районен съд е потвърдил Постановление от 28.01.2013 г. на Районна прокуратура Чирпан, с което е прекратено наказателното производство по досъдебно производство №103-ч/2012 г. по описа на ОСлО при ОП Стара Загора, образувано и водено срещу Л. П. Б. с ЕГН*********** ***, за престъпление по чл.209 ал.1 от НК.

        Досъдебно производство №103-ч/2012 г. на ОСлО при ОП Стара Загора е образувано и водено срещу Л. П. Б. за извършено престъпление по чл.209 ал.1 от НК, изразяващо се в това, че на 13.09.2011 г. в гр.Чирпан,  обл. Стара Загора, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудила у Ж.Н.Д. заблуждение и с това е причинила на „АГРОГЕН – 07” ООД гр.Чирпан имотна вреда в размер на 4790 лева.

        Първоинстанционният съд, въз основа на събраните по досъдебното производство доказателства, е приел за установена следната фактическа обстановка:

        Свидетелката Ж.Н.Д. с пълномощно от 14.07.2011 г. /л.27 от ДП/ била упълномощена от „АГРОГЕН -07” ООД гр.Чирпан, представлявано от управителите му Г. Д. Г. и Д. Г. Д. да закупува от името на дружеството земеделски земи, както и да представлява дружеството при изповядване на сделките пред съответния нотариус. В началото на месец септември по телефона с Д. се свързало лице, което  се представило като Л. П.Б. и  заявило на Д., че се занимава с посредническа дейност при продажба и закупуване на земеделска земя. Д. проявила интерес към закупуването на земя в землището на с.Гранит, обл.Стара Загора и Б. я уведомила, че разполага с пълномощно от собственик, притежаващ идеална част от имотите, както и останалите документи, необходими за прехвърлянето на тази част. Пояснила, че имотът е наследствен и единият от наследниците продава частта си от него. На 13.09.2011 г. Б.  и Д. се срещнали в гр.Чирпан. Б. предоставила на Д. документи, необходими за сключването на сделка за продажба на имотите, а именно: декларация по чл.264 ал.1 от ДОПК и по чл.25 ал.7 от ЗННД /на името на С. В. Т. – собственик на земите/, пълномощно, с което Т. упълномощава Б. да продаде наследствения й дял /л.64 от ДП/, Решение №06.27Г/07.12.2007 г. на ОСЗ при Община Братя Даскалови /л.68 от ДП/. От необходимите документи за извършване на сделката липсвало удостоверение за наследници, за което впоследствие се споразумели, че Б. ще предостави на Д. от името на Т. във връзка с прехвърлянето на земите. След това отишли при нотариус, който заверил представеното му, пълномощно /л.65 от ДП/. Съгласно уговорката  им Д. дала на Божинова сумата в размер на 4790 лв. Б. поела ангажимент  в срок до два дни да донесе лично на Д. липсващото удостоверение за наследници. За получената сума Б. изготвила саморъчно и подписала разписка /л.69 от ДП/, удостоверяваща  получаването на сумата и основанието за това. Установило се, че два дни след това Д. се обадила на Б., за да я попита кога ще представи удостоверението, при което последната отговорила, че същото се забавило, но в момента, в който  го получи ще й го представи. Впоследствие Д. се обаждала многократно, в продължение на месеци, да иска от Б. удостоверението, но последната не изпълнила поетия ангажимент. Д. направила опит да се снабди с нужното й удостоверение, но неуспешно.  В края на 2011 г. изтекъл срока на валидност на декларациите по чл.264 ал.1 от ДОПК и чл.25 ал.7 от ЗННД. На 16.03.2012 г. Д., считайки, че е измамена от Б., подала заявление в Районна прокуратура Чирпан, сочейки извършено престъпление по чл.209 ал.1 от НК.

        Така приетата за установена фактическа обстановка се подкрепя от събраните в хода на проведеното разследване доказателства и се споделя от настоящия съдебен състав.

        С Постановление от 12.11.2012 г. Л. Б. е привлечена като обвиняема за това,че на 13.09.2011 г. в гр.Чирпан, обл.Стара Загора, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудила у Ж.Н.Д. заблуждение и с това е причинила на „АГРОГЕН-07” ООД гр.Чирпан имотна вреда в размер на 4790 лева – престъпление по чл.209 ал.1 от НК.

        Фактическите и правни изводи на прокурора, споделени от първоинстнационния съд относно недоказаността на измамливите действия на Б. и наличието в случая на граждански спор  са правилни и се споделят от настоящия съдебен състав.

        С оглед  установеното в хода на досъдебното производство правилно първоинстанционният съд е приел, че деянието на Божинова не разкрива от обективна и субективна страна признаците  на състава на престъплението  по чл.209 ал.1 от НК.

        За да бъде осъществено това престъпление, правилно е отчетено, че е необходимо да е налице следното:

        -деецът да възбужда или поддържа у другиго заблуждение;

        -това да става с користна цел;

        -да е настъпила имотна облага за този, който поддържа заблуждението, респ. за друго лице;

        - да е настъпила имотна вреда за въведеното в заблуждение лице, респ. друго лице.

        Имотна вреда за Т. не е настъпила и липсата на такава води до невъзможност да се счита,че по отношение на нея е извършена измама от страна на Б..

        В разглеждания случай, действително е настъпила имотна вреда за „АГРОГЕН-07” ООД гр.Чирпан, доколкото дружеството е изплатило на Божинова сумата в размер на 4790 лева, представляваща уговорената продажна цена на земеделските земи, които не са му били  прехвърлени.  Този факт не води до извода,  че деянието на Б. автоматично следва да се квалифицира като престъпление по чл.209 ал.1 НК, тъй като е необходимо да са налице всички цитирани по-горе  предпоставки. За да се приеме, че това престъпление е извършено е необходимо Д. да е била въведена в заблуждение от страна на Б. и в резултат на това си заблуждение да е извършила разпоредителните действия с цитираната парична сума в полза на последната. Чирпански районен съд е счел, че събраните в хода на досъдебното производство доказателства не обосновават такъв извод. На първо място следва да се има предвид, че Б., преупълномощавайки Д. е предоставила на последната точно толкова права, с колкото тя самата разполага.  Непрехвърлянето на земеделските имоти се дължи на поведението на  трети лица, което поведение е противно на волята на Б.. От събраните гласни доказателства по делото доказателства е видно, че Б. е направила нужното, за да съдейства на Д. да се снабди  с  необходимото за осъществяване на сделката удостоверение за наследници.

        Не без значение е и обстоятелството, че Б. е получила поисканата парична сума, но е удостоверила това обстоятелство с разписка, изготвена и подписана от нея саморъчно и съдържаща всички реквизити. От друга страна от показанията на св. Д. е видно, че същата е знаела още при предаване на сумата, че в документите липсва  удостоверение за наследници на собственика на земите и въпреки това се съгласила да предаде сумата. Действително Б. се е ангажирала да й предаде този документ, като уточнила, че такъв все още не е изготвен, но това обещание не може да се възприеме като въвеждане в заблуждение на Д. относно сключването на сделката, с  оглед на това, че на същата е било известно, че издаването на документа не зависи от волята на Б., а от волята на трети лица.

        В заключение следва да се посочи, че предавайки паричната сума във владение на  Б., Д. е била наясно с рисковете от неосъществяване на сделката и ги е приела. С оглед на това, в конкретния случай   липсват доказателства, от които да се направи извод, че Б. умишлено е възбудила у Д. заблуждение, от което е последвало причиняване на имотна вреда на трето лице.

        В контекста на изложеното по-горе, настоящият съдебен състав споделя извода на Чирпански районен съд, че деянието на Б. не е съставомерно по чл.209, ал.1 НК.

        С оглед изложеното по-горе изводите на Районна прокуратура Чирпан за прекратяване на наказателното производство са правилни и Определението на Чирпански районен съд, с което е потвърдено Постановлението на Районна прокуратура Чирпан следва да бъде потвърдено.

        Водим от гореизложеното и на основание чл.243, ал.7 от НПК, съдът

 

                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

        ПОТВЪРЖДАВА  Определение от 03.04.2013 г., постановено по чнд №143/2013 г. на Чирпански районен съд.

 

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                        2.