О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер №           11.07.2013г. град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд,наказателно отделение на единадесети юли 2013  година

в закрито заседание в следния състав:

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОНЬО ТОНЕВ

                         ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

                                   ТРИФОН МИНЧЕВ

като разгледа докладваното от съдията-докладчик Тоньо Тонев вчнд №1172 по описа за 2013 г.,за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на З.Д.М., чрез адв.Р.З. от САК против определение №297 от 23.04.2013 год. по чнд №918/2013  год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено постановление за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство  №зм 161/2012 год. по описа Сектор “Пътна полиция” при ОДМВР - гр.Стара Загора, образувано и водено против неизвестен извършител за престъпление по чл.343,ал.І,б.”б”,предл.2 вр. с чл.342,ал.І НК.

Според жалбата определението на РС-Стара Загора е неправилно и незконосъобразно. По същество оплакването е, че съдът е превишил правата си, като е постановил изследване на виновно поведение в пряка причинна връзка с престъпния резултат, както на мотоциклетиста, така и на жалбоподателката. В тази връзка искането е да се отмени определението на районния съд в частта указваща оценка поведението на водача на л.автомобил З. М. и допуснати нарушения на правила за движение и съставомерен резултат.

По повод жалбата е постъпило възражение от адв.Ж.З., в качество на повереник на пострадалата В.П.К.. Според изложеното във възражението жалбата на З. М. е недопустима, предвид изчерпателно изброените в чл.243,ал.VІ НПК кръг от лица, които могат да обжалват определението на първоинстанционният съд. Доколкото З. М. е разпитана по досъдебното производство единствено в качество на свидетел, тя няма право да обжалва определението на РС-Стара Загора.

Окръжният съд, в настоящия състав прие следното:

 

І. По отношение допустимостта на жалбата на З.М..

 

Действително в чл.243,ал.VІ НПК не е предвидена възможност свидетел по дадено досъдебно производство да обжалва определението на първоинстанционния съд. Този извод се налага при буквалния прочит на текста на цитираната правна норма. З. М. няма процесуално качество на “обвиняем, негов защитник, пострадал или негов наследник”. Досъдебното производство е образувано с първото действие по разследването-огледен протокол от 18.03.2012 год. и е  водено срещу неизвестен извършител за това, че на същата дата в гр.*** Загора, при управление на МПС е нарушил правилата за движение по пътищата ЗДвП и по непредпазливост е причинил средна телесна повреда на В.П.К.-престъпление по чл.343,ал.І,б.”б”,пр.2 вр. чл.342,ал.І НК.

В пътно-транспортното произшествие са участвали две МПС – мотоциклет, управляван от Г.Г. и лек автомобил управляван от З.М.. Субект на транспортните престъпления са водачите на МПС.

 Водачите на тези МПС са потенциални извършители на престъпление по цитираната специална норма на НК, ако при разследването се установи причинна връзка между настъпилия общественоопасен резултат и  нарушение на правила за движение от тях. В тази връзка окръжният съд счита,че жалбата на З. М. е допустима и следва да бъде разгледана. Дадените указания на РС-Стара Загора за процесуалните действия които трябва да бъдат извършени при допълнителното разследване пряко засягат правния статус на водача на лекия автомобил и обжалването на определението на районния съд е единствен начин да защити интересите си на този етап от процеса.

От изложеното в жалбата на З. М. се установява, че по същество се прави искане за отмяна на определението и в качество на пострадало лице, тъй като твърденията са за единствено виновно поведение на водача на мотоциклета Г. Г.,като в резултат на това жалбоподателката е претърпяла и имуществени, и неимуществени вреди. А както се посочи по горе пострадалият е в кръга на лицата, имащи право да обжалват определението на съда.

 

 

 

 

ІІ. По същество на направените възражения в жалбата.

Въззивната инстанция споделя изводите на районния съд за необоснованост и незаконосъобразност на постановлението на РП-Стара Загора.

Налице са доказателства по делото, които налагат необходимост от изследване виновното поведение и на двамата водачи на МПС. Наред с указанията на районния съд настоящата инстанция счита, че за изясняване на обективната истина, което е предпоставка за постановяване на законосъобразен прокурорски или съдебен акт, е необходимо да се анализира и следното:

В жалбата до ОС-Стара Загора З. М. посочва, че не е имала намерение да извършва маневра “обратен завой”, а завой наляво/в какъвто смисъл са и показанията на жалбоподателката в досъдебното производство/.

В тази връзка не е обсъдено, доколко не е допуснато нарушение на чл.25,ал.ІІ от ЗДвП, задължаващ водачите при предприемане на маневра, свързана с навлизане в съседна лента, да  пропуснат, движещите се по нея превозни средства/в случая мотоциклетът/. И след като на л.32 от дознанието /протокол за оглед на ПТП местопроизшествие/ е отбелязано, че лентите за движение в посока север са две и разделени “с прекъсната слабо видима разделителна линия” следва да се постави задача на автотехническата експертиза от кой момент/като разстояние или дистанция/ мотоциклетът е бил в полезрението на водача на л.автомобил, в моментът на предприемане маневрата завиване наляво от лекия автомобил на какво разстояние се е намирал мотоциклетът.

Във връзка с последното /разстояние или дистанция на двете МПС в момента на предприемане маневрата от страна на водача на лекия автомобил/, когато лекият автомобил е подал сигнал и предприел преминаване в лентата за движение на мотоциклета и е представлявал опасност за движещото се в попътната лента МПС, да се прецени от техническа гледна точка възможността за предотвратяване на  ПТП при скоростта на движение на мотоциклета.

 

 

      Водим от това и на основание чл.243,ал.VІІ вр. с ал.V,т.3 НПК, съдът

   

 

             О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА   определение №297 от 23.04.2013 год. по чнд №918/2013  год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено постановление за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство  №зм 161/2012 год. по описа Сектор “Пътна полиция” при ОДМВР - гр.Стара Загора, образувано и водено против неизвестен извършител за престъпление по чл.343,ал.І,б.”б”,предл.2 вр. с чл.342,ал.І НК.

 

 

        Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                  1.   

 

                          ЧЛЕНОВЕ:

 

                                  2.