О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 556                                22.07.2013 година                    гр.СТАРА ЗАГОРА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,            НАКАЗАТЕЛНО    ОТДЕЛЕНИЕ

В закрито заседание на двадесет втори юли                          2013 година

в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

                                 ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                              КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

СЕКРЕТАР:

ПРОКУРОР:

като разгледа докладваното от  съдия  ГЕОРГИЕВ 

ВЧНД № 1207 по описа за 2013 година на Окръжен съд – Стара Загора,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 243, ал. 7 НПК.

 

Същото е образувано въз основа на частен протест от Районна прокуратура гр. Казанлък против Определение № 254 от 21.05.2013г., постановено по ЧНД № 670/2013г. по описа на Районен съд гр. Казанлък.

 

 В частния протест се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно, като се прави искане за неговата отмяна и потвърждаване постановлението на Районна прокуратура гр. Казанлък за прекратяване на наказателното производство, образувано и водено срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 127, ал. 1 от НК по ДП № 236/2012г. по описа на РУ “Транспортна полиция” – гр. Стара Загора.

Окръжен съд гр. Стара Загора, след като се запозна с доказателствата по делото и становищата на страните, намира за установено следното:

Частния протест е подаден от лице, притежаващо легитимация за това, поради което се явява допустим, но разгледан по същество, е неоснователен.

 

С Определение № 254 от 21.05.2013г., постановено по ЧНД № 670/2013г. по описа на Районен съд гр. Казанлък, е отменено  Постановление от 22.04.2013 г. на Районна прокуратура гр. Казанлък  за прекратяване на наказателното производство, образувано и водено срещу неизвестен извършител за извършено престъпление по чл. 127, ал. 1 от НК по ДП № 236/2012г. по описа на РУ “Транспортна полиция” – гр. Стара Загора.

 

За да постанови обжалваното определение, първоинстанционният съд е приел, че процесното постановление на Районна прокуратура гр. Казанлък е необосновано.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 243, ал. 4 по тези производства съдът се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство.  Въззивният съд споделя гореизложения извод на решаващия съд за необоснованост на постановлението. В същото Районна прокуратура – гр. Казанлък е изложила фактическа обстановка, очертаваща поведението на свидетелите Н. Г., Р. Й., М. Н., И. Д., в частност на пострадалия М. Д., Ж. В., С. С., И. Г., П. Ч., местонахождението на влаковите композиции и местоположението на процесния труп през инкриминирания интервал от време, отразено е заключението на съдебномедицинска експертиза на труп № 351/2012г., но липсва какъвто и да е било коментар на събраните доказателства на досъдебното производство.

В постановлението за прекратяване на наказателното производство, прокурорът следва да посочи какви обстоятелства счита за установени и въз основа на кои доказателствени материали, което включва задължение за обсъждане и преценка на доказателствата, като в случай, че те са противоречиви, трябва да посочи кои възприема и кои отхвърля, като обясни защо приема едните, а отхвърля другите и чак след така извършения анализ на фактите да изложи правните си съображения при решаване на въпроса извършено ли е престъпление и от кого. Постановяването на прокурорския акт, в случая процесното постановление, не съдържащ анализ, досежно съществуващите противоречия в доказателствата и словно обективираната оценка за тяхната процесуална годност и сила носи характеристиките на безмотивност.

 

Законосъобразни са констатациите на първоинстанционния съд, че на досъдебното производство са налице противоречиви доказателства и следва тези противоречия да бъдат преодолени по реда, предвиден в НПК, като изрично се посочи кои от тези доказателства се възприемат и защо. Налице е несъответствие на показанията на свидетеля М. Н. и заключението на съдебномедицинската експертиза относно обстоятелството употребил ли е пострадалия М. Д. алкохол в процесния ден. Не е изяснено цялостното поведение на свидетеля Н. по време на престоя му на гара Т. В тази връзка прокуратурата дължи подробен коментар на всички доказателства, от които би могло да се изясни горното обстоятелство. Също така не е изследван и в пълнота въпроса за поведението на длъжностните лица, отговарящи за безопасността на пътниците при пристигане и заминаване на влаковите композиции. По категоричен начин не е изяснено и обстоятелството кой от свидетелите е констатирал наличието на труп в междурелсието на втори ж.п. коловоз. В показанията си свидетелят Д. твърди, че след като е забелязал тъмен предмет е уведомил ръководител- движение, след което “двамата “ръководител-движение” В. и С. отидоха на мястото, където им посочих. След кратко време двамата се върнаха на първи перон тичешком. Казаха, че това е прегазен човек”. Свидетелят В. дава показания, че след като св. Д. го е уведомил за предмет в коловоза, е отишъл сам до мястото и е констатирал наличието на труп. Свидетелят С. твърди, че когато е влязъл в апаратната, от разговора на св. В. с влаковия диспечер е разбрал, че на втори коловоз е имало прегазен човек.

 

С оглед на горното, съдът счита, че протестираното определение на Районен съд гр. Казанлък като законосъобразно и правилно, следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горното, съдът

 

                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 254 от 21.05.2013г., постановено по ЧНД № 670/2013г. по описа на Районен съд гр. Казанлък.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:       1.

 

 

                          2.