П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 25

 

Година 2013                                                                                град  Стара Загора

Старозагорски окръжен съд                                                   наказателен състав

На тринадесети август                                                                         година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

                                                                                             

Секретар К.Ц.

Прокурор МАРГАРИТА ДИМИТРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ДОНЧЕВА

НОХД № 382 по описа за 2013 година.

 

…………………………………………………………………….

 

Водим от изложените съображения и на основание чл.382, ал.7 във вр. с чл.381 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатото между Маргарита Димитрова - прокурор при Окръжна прокуратура - Стара Загора, обвиняемия Е.И.Е. и адвокат К.В. ***, в качеството му на защитник на обвиняемия Е.И.Е., споразумение по чл. 381 от НПК за решаване на делото и за прекратяване на производството по същото, по силата на което:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Е.И.Е.  - роден на *** ***, живущ ***, с постоянен адрес ***, българин,  български гражданин, основно образование,  неженен, безработен, осъждан - реабилитиран, ЕГН  ********** за ВИНОВЕН в това, че на 04.06.2013 г. в гр.С., без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества, а именно :

- марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 5,9141 грама, със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол 10,0 % /тегловни проценти/;

- марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 29,4101 грама, със съдържание на наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 9,6  % /тегловни проценти/;

- марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 20,0202 грама, със съдържание на наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 9,8 % /тегловни проценти/;

- марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 9,9503 грама, със съдържание на наркотичнодействащ  компонент –тетрахидроканабинол 11,1 % /тегловни проценти/;

- марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 0,4333 грама, със съдържание на наркотичнодействащ  компонет  тетрахидроканабинол 10,7 % /тегловни проценти/,  всички с общо тегло 65,73 грама на обща стойност 394,38 лева /триста деветдесет и четири лева и тридесет и осем стотинки/ съгласно ПМС № 23/1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от  ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на определението.

 

НА ОСНОВАНИЕ с чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - предмет на престъплението:

- марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 5,9141 грама, със съдържание на активно действащо вещество тетрахидроканабинол 10,0 % /тегловни проценти/;

- марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 29,4101 грама, със съдържание на наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 9,6  % /тегловни проценти/;

- марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 20,0202 грама, със съдържание на наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 9,8 % /тегловни проценти/;

- марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 9,9503 грама, със съдържание на наркотичнодействащ  компонент –тетрахидроканабинол 11,1 % /тегловни проценти/;

- марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 0,4333 грама, със съдържание на наркотичнодействащ  компонет  тетрахидроканабинол 10,7 % /тегловни проценти/;

- халогенопроизводно на финилпиперазин с нетно тегло 0,6300 грама,

намиращи се на съхранение в ЦМУ Сектор “НОП” - София, които на основание чл.53, ал.2, б. «б» от НК ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ след влизане в сила на споразумението.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА по делото, представляващи опаковки на наркотичните вещества, поставени в еднотипни полиетиленови пликчета,  номерирани както следва:

-        обект № 1 - полиетиленов плик в неправилна форма, увит в тиксо;

-        обект № 2 - зелена полиетиленова торбичка, увита в тиксо;

-        обект № 2-1 - полиетиленов плик с неправилна форма и хартия от полеви тест;

-        обект № 2-2 - полиетиленов плик в жълт цвят, увит в тиксо  заедно с хартия от полеви тест;

-        обект № 2-3 - полиетиленов плик в неправилна форма, жълт на цвят, увит с тиксо и хартия от полеви тест;

-        обект № 3 - пакетче от прозрачен полиетилен;

- обект № 4 - полиетиленов прозрачен плик с клип-система за затваряне, ДА БЪДАТ ОТНЕТИ в полза на държавата на основание чл.53, ал.1, б. ”а” от НК и УНИЩОЖЕНИ след влизане в сила на споразумението, като малоценни вещи.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Е.И.Е., с п.с. ДА ЗАПЛАТИ в полза на Минестерство на вътрешните работи по бюджетната сметка сумата от 422,15 лв. (четиристотин двадесет и два лева и 15 стотинки), представляваща направените по делото разноски.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 382/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

ПРЕПИС от определението да се изпрати на ГУ «Митници» - София за унищожаване на наркотичните вещества.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: