П  Р  О  Т  О  К  О  Л    № 26

 

 

Година 2013                                                                                град  Стара Загора

Старозагорски окръжен съд                                                   наказателен състав

На четиринадесети август                                                                             година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

                                                                                             

Секретар К.Ц.

Прокурор АЛЕКСЕЙ АНГЕЛОВ

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯ ДОНЧЕВА

НОХД № 384 по описа за 2013 година.

 

………………………………………………………………………..

 

Водим от изложените съображения и на основание чл.382, ал.7 във вр. с чл.381 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА И ОДОБРЯВА постигнатото между Петко Георгиев - прокурор при Окръжна прокуратура - Стара Загора и подписано от Алексей Ангелов - прокурор при Окръжна прокуратура - Стара Загора, обвиняемия Й.И.А. и адвокат П.Я. ***, в качеството й на защитник на обвиняемия Й.И.А., споразумение по чл. 381 от НПК за решаване на делото и за прекратяване на производството по същото, по силата на което:

 

ПРИЗНАВА обвиняемия Й.И.А.  - роден на *** ***, живущ ***, с постоянен адрес ***, българин,  български гражданин, средно образование,  неженен, безработен, неосъждан, ЕГН  ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18.07.2013 г. в гр.К., обл. С., без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества с цел разпространение, а именно:

- в обитаван от него частен дом на ул. *** – 50,9207 грама амфетамин със съдържание на наркотичнодействащ компонент 12,4 % тегловни процента на стойност 1527,62 лева /хиляда петстотин двадесет и седем лева и шестдесет и две стотинки/;

- в себе си – общо 5,2729 грама амфетамин със съдържание на наркотичнодействащ компонент 12,5 % тегловни процента на стойност 158,19 лева /сто петдесет и осем лева и деветнадесет стотинки/;

- в ползван от него лек автомобил марка “Опел Фронтера” с рег. № KF FFZ – 0,0661 грама марихуана със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 4,7 % тегловни процента на стойност 0,40 лева /четиридесет стотинки/; 0,3034 грама амфетамин със съдържание на наркотичнодействащ компонент 9,8 % тегловни процента на стойност 9,10 лева /девет лева и десет стотинки/; 0,0726 грама амфетамин със съдържание на наркотичнодействащ компонент 34,8 % тегловни процента на стойност 2,18 лева /два лева и осемнадесет стотинки/ и 0,0481 грама амфетамин със съдържание на наркотичнодействащ компонент 35,5 % тегловни процента на стойност 1,44 лева /един лев и четиридесет и четири стотинки/, или всички високорискови наркотични вещества, имащи обща стойност от 1698,93 лева /хиляда шестстотин деветдесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/, поради което и на основание чл. 354а, ал.1, предл.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.3 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА в размер на 1 (една) година и 8 (осем) месеца, изпълнението на което на основание чл.69, ал.1, вр. чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от  ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.59, ал.1 от НК ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият Й.И.А. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража”, считано от 18.07.2013 г. до влизане на определението в сила.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.111, ал.1 от НПК веществените доказателства:

І. 6 броя пластмасови стикери /зелени картончета/ за СИМ карти на „Globul”, с надпис на 4 броя от тях “Globul” и номера както следва: 89359050000415909004, 89359050000301701523, 89359050000702935076, 89359050000702027643, с надпис на останалите 2 от тях “Globul b connect” и номера както следва: 89359050100303236906 и 89359050100703348749; 1 брой СИМ карта на „Globulb connect с номер 89359050100703348749; 1 брой мобилен телефон марка „Sony Ericsson” модел XPERIA с IMEI 012403008366485, ведно със СИМ карта на „Globul” с номер 89359050000702027643, иззети с протоколи за претърсване и изземване от 18.07.2013 г., оставени на съхранение в РУ”Полиция” - Казанлък,  ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика В. Х.К., ЕГН **********, живущ *** след влизане в сила на определението.

ІІ. 1 брой СИМ карта на „Globul” с фабричен № 89359050000306378178; 3 броя мобилни телефонни апарата, както следва: марка „Nokia” модел 1208 с IMEI 351528049539690 и СИМ карта с надпис “b connect с № 89359050100700966881 на Globul и батерия към него с надпис “Nokia; марка „Nokia” модел 1600 с IMEI 359376005702056 със СИМ карта в него с № 89359050100703355249 с надпис “Globul” и батерия към него с надпис “Nokia; марка „Nokia" модел 1600 с IMEI 358986014890121 със СИМ карта в него с № 89359050000306378087 с надпис “Globul” и батерия към него с надпис “Nokia; 1 брой мобилен телефонен апарат марка „Samsung модел GT-19505 с IMEI 357139058647228 със СИМ карта в него с № 89359050000502277042 с надпис “Globul” и батерия към него с надпис “Samsung; 1 брой лек автомобил марка „Опел Фронтера” с рег. № КF 51 FFZ с десен волан; общо паричната сума от 1855 лв. /хиляда осемстотин петдесет и пет лева/: 20 броя банкноти с номинал от 50 лева, 23 броя банкноти с наминал 20 лева, 26 броя банкноти с номинал 10 лева, 15 броя банкноти с номинал 5 лева и 30 броя банкноти с номинал 2 лева, иззети с протоколи за претърсване и изземване и обиск и изземване от 18.07.2013 г,. оставени на съхранение в РУ”Полиция” - Казанлък,  ДА СЕ ВЪРНАТ на собственика – обвиняемия Й.И.А. след влизане в сила на определението.

 

НА ОСНОВАНИЕ с чл.354а, ал.6 от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства - предмет на престъплението: 0.2832 грама амфетамин със съдържание на наркотичнодействащ компонент 9.8 % тегловни процента; 2.1109 грама амфетамин със съдържание на наркотичнодействащ компонент 12.5 % тегловни процента; 3.1219 грама амфетамин със съдържание на наркотичнодействащ компонент 12.5 % тегловни процента и 50.9000 грама амфетамин със съдържание на наркотичнодействащ компонент 12.4 % тегловни процента, намиращи се на съхранение в Aгенция „Митници”, Централно Митническо Управление – София, изпратени с писмо рег. № 28872 от 05.08.2013 г. на РУ “Полиция” – Казанлък, които ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ след влизане в сила на определението.

 

ОСЪЖДА обвиняемия Й.И.А., с п.с. ДА ЗАПЛАТИ сумата от 243,80 лв. (двеста четиридесет и три лева и осемдесет стотинки), за разноски по делото, направени в хода на досъдебното производство в полза на Минестерство на вътрешните работи по бюджетната сметка. 

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 384/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

ПРЕПИС от определението да се изпрати на ГУ «Митници» - София за унищожаване на наркотичните вещества.

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: