Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер  153                       02.08.2013 г.               град Стара Загора

Окръжен съд                                                   Наказателен състав

На 12 ю н и                                                                 Година 2013

В  открито заседание, в следния състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

                                       ЧЛЕНОВЕ:1. ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                         2. КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

Секретар Р.Р. 

Прокурор АЛЕКСЕЙ АНГЕЛОВ

като разгледа докладваното от  съдия  ХРИСТАКИЕВА

ВНОХ дело номер 1162 по описа за 2013 година, намери за установено следното:

 

            Производството е по реда на чл.313 и сл. от НПК.

        Въззивното производство е образувано по жалба на адв.С.М.М., в качеството на защитник на подсъдимия Н.Г.Ч.,  в която се излагат съображения за незаконосъобразност на постановената присъда.  Искането, което се прави с жалбата, е за отмяна на постановената присъда и постановяване на оправдателна такава, като бъдат отхвърлени и гражданските искове. Алтернативно се прави искане, в случай, че съдът приеме, че подсъдимият е виновен по повдигнатото обвинение, да извърши точна квалификация на деянията, като измени първоинстанционната присъда, включително и размера на нанесените щети, а в тази връзка и размера на уважените граждански искове.

        В срока по чл.319 НПК е постъпил протест от Районна прокуратура Стара Загора, в който се излага становище, че постановената присъда от първоинстанционния съд е неправилна, тъй като размера на наложеното наказание не е съобразен с високата обществената опасност на дееца и на извършеното от него деяние, с оглед на което наложеното наказание се явява явно несправедливо. Искането, което се прави с протеста, е за изменение на присъдата на пъвоинстанционния съд и определяне на подсъдимия наказание  около и малко над средния предвиден в закона  размер, а именно „лишаване от свобода” за срок от седем години, което на основание чл.60 ал.1 и чл.61 т.2 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „строг” режим в затворническо заведение от „закрит” тип.

        В срока по чл.322 НПК е постъпило и възражение от гражданския ищец „***” ООД Стара Загора, представлявано от  Управителя С.Р.Ш., срещу въззивната жалба на подсъдимия Н.Г.Ч., в което се излага становище, че подадената жалба е неоснователна, по подробно изложени съображения. Искането, което се прави, е  въззивният съд да се произнесе с решение, с което да потвърди присъдата в частта й с която е уважен предявеният от „***” ООД Стара Загора граждански иск и Н.Г.Ч. бъде осъден да изплати на дружеството сумата в размер на 63 181.20 лева, заедно с дължимата законна лихва от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане, тъй като не са налице основания за нейната отмяна или изменение.

В съдебно заседание защитникът на подсъдимия Н.Г.Ч. – адв.С.М., поддържа  доводите, изложени във въззивната жалба и допълнителното писмено възражение. Излагат се доводи за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, във връзка с което нарушение се иска първоинстанционната присъда да бъде отменена и делото да бъде върнато за ново разглеждане. Поддържа се и алтернативното искане за отмяна на атакувания съдебен акт и постановяване на нов, с който се прецизира правната квалификация на деянието, или изменение на същия по отношение на наказанието и размера на гражданските искове.

В последната си дума въззивният жалбоподател – подсъдимият Н.Ч., изразява становище, че поддържа доводите, изложени във въззивната жалба.

Повереникът на  гражданския ищец „***” ЕООД Стара Загора, чрез управителя на дружеството Д.Д. - адв. Б., в хода на съдебните прения излага становище, че обстоятелствата по делото са доказани и присъдата на Старозагорски районен съд е законосъобразна и като такава следва да бъде потвърдена, както в наказателната част, така и в гражданската.

Представителят на обвинението по съществото на делото взема становище, че жалбата  е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а присъдата на първоинстанционния съд е обоснована и законосъобразна и следва да бъде потвърдена. По отношение на протеста – поддържа същия, изразява становище, че се касае за деяние, извършено в продължение на дълъг период от време, дори и след образуването на делото. Счита, че размера на наказанието следва да бъде над средния, определен за това деяние.

        Старозагорски окръжен съд, след като обсъди оплакванията във въззивната жалба, в протеста на Районна прокуратура Стара Загора, във възражението на гражданския ищец „***” ООД Стара Загора, становищата на страните, изразени в съдебно заседание и събраните доказателства по нохд №480/2011 г. на Старозагорски районен съд и сам служебно провери изцяло правилността на присъдата, съобразно изискванията на чл.314 ал.1 от НПК,  намира за  установено следното:

        С Присъда №280/17.12.2012 г., постановена по нохд №480/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд подсъдимият Н.Г.Ч., ЕГН**********, е признат за виновен в това, че през периода 30.07.2007 г. - 17.03.2008 г. в гр.Р. и в гр.*** Загора, в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение :

        -у Т.Д.Д. - пълномощник на „***" ЕАД, че ще изплати изцяло получените и 116 броя мобилни апарати, съгласно договор №***/30.07.2007 г. и фактури  номера: ***/29.08.2007 г., ***/29.08.2007 г., ***/29.08.2007 г., ***/30.08.2007 г.,
***/03.09.2007 г., ***/12.09.2007 г., ***/13.09.2007 г., ***/13.09.2007 г., ****/18.09.2007 г., ***/19.09.2007 г.,
***/19.09.2007 г., ***/20.09.2007 г., ***/20.09.2007 г., ****/21.09.2007 г., *****/21.09.2007 г., ***/24.09.2007 г.,
**********/24.09.2007 г., ***/24.09.2007 г., ***/25.09.2007 г., ****/25.09.2007 г., ***/27.09.2007 г., ***/28.09.2007 г.,
***/01.10.2007 г., ***/01.10.2007 г., ***/02.10.2007 г. и ***/02.10.2007 г.;

        -у Р.С.Ш. - управител на „***" ООД гр.Стара Загора, относно обстоятелството, че ще заплати изцяло получената от „***"   ООД   28460   кг   пластифицирана   профилирана ламарина, съгласно фактури  номера ***/24.10.2007 г., ***/05.11.2007 г., и  ***/06.11.2007 г.;

        -у Д.В.А. - отговорник по връзки с клиенти и
представляващ „***" ООД Стара Загора, относно обстоятелството, че е упълномощен от „***" ООД  Стара Загора да получи за тяхна сметка стоки- пароструйки,   инвертек,   моторни   помпи,   гайковерти,   компресори, омаслител, генератор, инструменти и строително скеле, по фактури номера: ***/06.02.2008 г., ***/06.02.2008 г., **/07.02.2008 г., ***/15.02.2008 г., ***/04.02.2008 г., ***/11.02.2008 г., ***/14.02.2008 г., ***/08.02.2008 г.,  ***/19.02.2008 г., всички на обща стойност 36281,34 лева и кабели, различни спецификации по заявка от 18.02.2008 г., на обща стойност 220 228, 80 лева, и че получените стоки ще бъдат заплатени изцяло;

        -у П.Т.П. - управител на „***" ООД "Стара Загора, относно обстоятелството, че е упълномощен от „***" ООД  Стара Загора да получи за тяхна сметка стоки - кабели и ел.материали, с фактури  номера: ***/07.02.2008  г., ***/13.02.2008  г.,   ***/14.02.2008 г.   и ***/19.02.2008 г. и че получените стоки ще бъдат заплатени изцяло;

        -у Д.В.Д. - управител на „***" ЕООД Стара  Загора,  относно  обстоятелството,  че  ще  заплати изцяло получените, съгласно фактури номера: ***/17.03.2008 г., ***/17.03.2008 г.,***/14.03.2008 г.,  ***/14.03.2008 г., ***/14.03.2008 г.,***/11.03.2008 г., ***/11.03.2008 г., ***/06.03.2008 г., ***/28.02.2008 г., ***/28.02.2008 г., ***/28.02.2008 г. и ***/28.02.2008 г. от „***" ЕООД кабели;

        -у Б.Р. Г. - управител на „***" ООД  Раднево относно обстоятелството, че ще заплати получените от „***" ООД Раднево инертни материали, съгласно договор от 09.11.2007 г. и фактури номера: ***/31.12.2007 г., ***/31.12.2007 г. и ***/28.11.2007 г. и с това причинил имотна вреда на „***" ЕАД София в размер на 51252,45 лева, на „***" ООД Стара Загора в размер на 63181,20 лева, на „***" ООД Стара Загора в размер на 256510,14 лева, на „***" ООД Стара Загора в размер на 58863.16 лева, на „***" ЕООД Стара Загора в размер на 78383,73 лева и на „***" ООД Раднево в размер на 342523,34 лева, или общо имотна вреда в размер на 850714,02 лева, като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай, поради което и на основание чл.211 вр. чл.209 ал.1 вр.  чл.26 ал.1 от НК вр. чл.54 от НК е осъден на ПЕТ ГОДИНИ „лишаване от свобода”, при първоначален „общ" режим в затворническо  заведение от открит тип.

        На основание чл.59 ал.1 и ал. 2 от НК е приспаднато времето, през което подсъдимият Н.Г.Ч., с посочена по-горе самоличност, е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража", считано от 10.05.2008 г. до 21.07.2008 г. и мярка за неотклонение „Домашен арест", считано от 21.07.2008 г. до 05.02.2009 г.

        С постановената присъда  подсъдимият  Н.Г.  Ч. е осъден да заплати на гражданския ищец „***" ЕАД  София сума в размер на 51252.45(петдесет и една хиляди двеста петдесет и два лева и четиридесет и пет стотинки)лева, представляваща причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска - 15.06.2011 г., до окончателното изплащане на сумата.

        Подсъдимият    Н.   Г.Ч. е осъден да заплати на гражданския ищец „***" ООД  Стара Загора сума в размер на 78383.83(седемдесет и осем хиляди триста осемдесет и три лева и осемдесет и три стотинки)лева, представляваща причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на деянието, до окончателното изплащане на сумата.

        Със същата присъда подсъдимият Н.   Г.    Ч. е осъден да заплати на гражданския ищец „***" ООД  Стара Загора, сума в размер на 63181.20(шестдесет и три хиляди сто осемдесет и един лева и двадесет стотинки)лева, представляваща причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на деянието до окончателното изплащане на сумата.

        Подсъдимият    Н.    Г.    Ч. е осъден да заплати на гражданския ищец „***" ООД Стара Загора сума в размер на 58863.16(петдесет и осем хиляди осемстотин шестдесет и три лева и шестнадесет стотинки)лева, представляваща причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата.

        Н.    Г.    Ч. с постановената присъда на Старозагорски районен съд е осъден да заплати сума в размер на 10089,50(десет хиляди осемдесет и девет лева и петдесет стотинки) лева, представляваща дължима държавна такса върху уважените размери на гражданските искове, както и сума в размер на 448,40 /четиристотин четиридесет и осем лева и четиридесет стотинки/лева, представляваща направени разноски.

        Въззивната жалба и протестът на Районна прокуратура Стара Загора са подадени в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и са процесуално допустими, но разгледани по същество са неоснователни.

        Въззивната инстанция намира, че първоинстанционният съд, в хода на проведеното съдебно следствие, е събрал всички доказателства, необходими за обективно, всестранно и пълно разкриване на обстоятелствата по делото.  При събирането на доказателствата настоящата инстанция не констатира допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до ограничаване процесуалните права на страните.

        Първостепенният съд е анализирал задълбочено всички събрани по делото доказателства, както поотделно, така и в съвкупността им и въз основа на този анализ е приел за установена фактическа обстановка, която се споделя от настоящата инстанция. С оглед на това настоящият състав не счита за нужно да преповтаря същата.

        Първостепенният съд е приел за установен размера на причинената имотна вреда на всяко едно от пострадалите юридически лица, респ. общия размер на същата въз основа заключенията на съдебносчетоводна и допълнителна съдебносчетоводна експертизи, които са изготвени добросъвестно и от компетентно вещо лице.

        От първото заключение на назначената в хода на разследването съдебносчетоводна експертиза, причинената вследствие действията на подсъдимия, имотна вреда е както следва: на „***" ЕАД - гр. София, в размер на 51 808,36 лева; на „***" ООД - гр.Стара Загора, в размер на 63 181,20 лева; на „***" ООД - гр.Стара Загора, в размер на 36 281.34 лева; на „***" ООД - гр.Стара Загора, в размер на 58 863.16 лева; на „***" ООД - гр.Стара Загора, в размер на 78 383,73 лева и на „***" ООД - гр. Раднево, в размер на 342 523,34 лева, или общо на всички пострадали юридически лица е причинена вреда в общ размер на 631 041.13 лева.

        В това заключение не са отчетени впоследствие установените плащания към „***" по фактура №***/29.08.2007 г., в размер на 430,80 лева и по фактура №***/29.08.2007 г., в размер на 125,11 лева, като и направената от подсъдимия, но останала нереализирана заявка на стоки към „***" за сумата от 220 228,80 лв. С отчитане на тези обстоятелства причинената вреда на „***" ЕАД се явява 51 252,45 лева, а предметът на извършеното спрямо „***" деяние - на стойност 256 510,14 лева. Общата стойност възлиза на 850 714,02 лева, а реално причинената щета - без нереализираната заявка от 18.02.2010 г. - на 630 485.22 лева.

        Първоинстанционният съд е приел за установена фактическата обстановка въз основа на свидетелските показания, заключението на съдебно-счетоводната експертиза, заключението на допълнителната съдебно-счетоводна експертиза, справките за ползватели на телефони от мобилните оператори „***", „***" и „***", приложените по досъдебното производство договори, справки и фактури, приобщени по реда на чл.283 от НПК.

        Правилно районният съд е приел, че показанията на свидетелите Т.Д., Р.Ш., Д.А., Д.Д. и Б. Г. са непротиворечиви, убедителни, логични, кореспондират с приложените фактури и ги кредитирал с доверие. Прочетените показания на свидетеля П., кореспондират с тези на свидетелите Ж., Г., К. и С..

        В хода на проведеното наказателно производство подсъдимият като причина за поведението си сочи средата, в която е попаднал. Това изявление е както изолирано, така и не би могло да го оневини по никакъв начин. По делото е безспорно установено, че подсъдимият лично, а не чрез друго лице, е уверявал всеки от свидетелите Д., Ш.,  А., П., Д. и Г. и ги е мотивирал да се разпоредят с имуществото на съответния търговец, формирайки у тях неверни представи, като е действал с ясното съзнание, че няма възможност да заплати получените стоки. Поведението на подсъдимия сочи единствено на стремеж за лично облагодетелстване по престъпен начин. В нито един от процесните случаи подсъдимият не е сочил да има проблеми със свои контрагенти, докато впоследствие сочи такива като причина за неизпълнение на задълженията си. Подсъдимият е действал по една и съща схема при всеки един от случаите, като първоначално твърдял, че вече е платил, впоследствие изтъквал наличието на недоразумение, технически проблеми, неосъществен превод от банката или пък че плащането е наредено, но нещо се объркало. Показателен за умисъла на подсъдимия е и фактът, че използваното в част от сделките дружество - „*** ООД, не е имало друга търговска дейност. Следва да се отчете и фактът, че Ч. от момента на сключване на първия договор, до края, не е имал реално намерение да изпълни задълженията си, с оглед на това, че обективно не е разполагал с материални възможности да стори това. Действително по делото не са ангажирани никакви доказателства относно наличие на реални договори за реализиране предмета на престъплението от подсъдимия. Издадените впоследствие запис на заповед на свидетелката В. и изпълнителен лист срещу подсъдимия не оборват изводите, подкрепящи обвинителната теза.

        Изложените по-горе изводи сочат на типичен случай на измама по смисъла на чл.209 от НК, при който подсъдимият, след добре обмислена предварителна подготовка, използвайки предишен опит и специфични познания от търговската дейност на „***" ООД,  формирал у пострадалите неверни представи относно качеството си, намеренията и възможностите си да заплати получените стоки. С  поведението си Ч. е заблуждавал пострадалите относно мащаба на своята дейност, мотивирайки ги по този начин да сключат процесните сделки. С оглед на това, първоинстанционният съд правилно е приел, че в случая не се касае за сключени договори за продажба, които поради неизпълнение следва да се решат по граждански ред.

        С оглед установеното от фактическа страна, първоинстанционният съд е приел, че подсъдимият Ч. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.211 вр. чл.209 ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от НК, тъй като през периода 30.07.2007 г. - 17.03.2008 г. в гр. Раднево и в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага, възбудил и поддържал заблуждение:

        -у Т.Д.Д. - пълномощник на „***" ЕАД, че ще изплати изцяло получените 116 броя мобилни апарати, съгласно сключен договор и фактури

        -у Р.С.Ш. - управител на „***" ООД - гр.Стара Загора, относно обстоятелството, че ще заплати изцяло получената от „***" ООД 28460 кг. пластифицирана профилирана ламарина, съгласно посочените фактури  

        -у Д.В.А. - отговорник по връзки с клиенти и представляващ „***" ООД - гр. Стара Загора, относно обстоятелството, че е упълномощен от „***" ООД - гр. Стара Загора да получи за тяхна сметка стоки, по посочените фактури -  на обща стойност 36 281,34 лева  и кабели, различни спецификации по заявка от 18.02.2008 г., на обща стойност  220 228,80 лева, и че получените стоки ще бъдат заплатени изцяло;

        -у П.Т.П. - управител на „***" ООД - гр.Стара Загора, относно обстоятелството, че е упълномощен от
„***" ООД - гр. Стара Загора да получи за тяхна сметка стоки с посочени фактури и че получените стоки ще бъдат заплатени изцяло;

        -у Д.В.Д. - управител на „***" ЕООД - гр.Стара Загора, относно обстоятелството, че ще заплати изцяло получените, съгласно посочените фактури от „***”ООД кабели;

        -у Б.Р. Г. - управител на „***" ООД гр. Раднево относно обстоятелството, че ще заплати получените от „***" ООД - гр. Раднево инертни материали, съгласно договор от 09.11.2007 г.и фактури с посочени номера  и с това причинил имотна вреда на „***" ЕАД - гр. София в размер на 51252,45 лева, на „***" ООД - гр.Стара Загора, в размер на 63181,20 лева, на „***" ООД - гр.Стара Загора, в размер на 256510,14 лева, на „***" ООД - гр.Стара Загора, в размер на 58863.16 лева, на „***" ЕООД - гр.Стара Загора, в размер на 78383,73 лева, и на „***" ООД - гр.Раднево в размер на 342523,34 лева, или общо имотна вреда в размер на 850714,02 лева, като измамата е в особено големи размери и представлява особено тежък случай.

        Тази правна квалификация на деянието на подсъдимия е правилна и настоящата инстанция не констатира при определянето й от първостепенния съд допуснато нарушение на материалния закон.

        В случая отделните измамливи действия на подсъдимия Ч. са извършени през непродължителни периоди от време, при сходна фактическа обстановка и еднородност на вината, като всяко следващо деяние представлява продължение на предходните. Отделните деяния осъществяват поотделно основни и квалифицирани състави на престъплението измама, поради което същите съставляват в своята съвкупност продължавано престъпление по смисъла на чл.2б, ал.1 от НК. С оглед на това правилно съдът е приел, че престъплението е извършено в условията на продължавана престъпна дейност.

        Отделните деяния на подсъдимия са довършени с реално настъпила имотна вреда, с изключение на заявката за стоки към „***" на стойност 220 228,80 лв., която е останала нереализирана, а деянието недовършено по независещи от дееца причини. С оглед на това, че предметът на деянието е на по-малка стойност от стойността на предмета на всички останали довършени деяния, правната квалификация на осъщественото продължавано престъпление правилно е определена за довършено деяние.

        По отношение на извършената от подсъдимия Ч. престъпна дейност е налице квалифициращият признак "особено големи размери", който се определя от паричната равностойност на предмета на престъплението, която надхвърля 140 пъти, установената за страната минимална работна заплата към момента на извършването. Реално причинената вреда /630 485,22 лева/ в случая надхвърля хилядократно размера на минималната работна заплата за страната през процесния период - 220 лева.

        Случаят е и "особено тежък" с оглед настъпилите вредни последици и другите отегчаващи отговорността обстоятелства, разкриващи изключително висока степен на обществена опасност на деянието и дееца.

        Завишената степен на обществена опасност на извършеното от подсъдимия се обуславя, както от високия размер на причинените имуществени вреди, така и от настъпилите допълнително неимуществени и имуществени такива.

        Обществената опасност на дееца е висока, с оглед на това, че подсъдимият се е възползвал изключително ловко от доверчивостта на пострадалите, както и от създадената отпреди отлична репутация на „***" ООД.

        От субективна страна престъплението е извършено виновно, под формата на пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на всяко от деянията, предвиждал е общественоопасните му последици и е целял настъпването им. За наличието на умисъл за измама, особено показателен е начина по който подсъдимият е експлоатирал името на „***" ООД, въпреки че не е членувал в управителните органи на дружеството, нито е бил негов представител, а от лятото на 2007 г. не е и работил при търговеца.

        Подсъдимият, въпреки че съзнавал факта, че няма правна и фактическа връзка с дружеството, управлявано от баща му и брат му, неколкократно допуснал издаване на фактурите за закупена стока от „***" и „***" на името на „***" ООД, като е положил лично подписа си на всяка отделна фактура срещу името на брат си - свидетелят М. Ч.. При сделката с ООД „***", подсъдимият демонстрирал връзката си със семейното дружество, като споменавал обектите, на които работи „***" ООД. Във всеки един от шестте случаи подсъдимият е използвал един и същи похват - сключване на мащабни сделки, на голяма стойност, с добра печалба, ползване на утвърдени авторитети, демонстриране на висок жизнен стандарт и голям търговски размах. Така подсъдимият Ч. е мотивирал свидетелите Т.Д., Р.Ш., Д.А., Петър П., Д.Д. и Б. Г. да му бъде предадена стоката и да се приеме т.нар. „отложено плащане", като по този начин извършат незабавно акт на имуществено разпореждане.

        Налице е и користна цел у подсъдимия - да набави за себе си имотна облага, която цел в случая е реализирана. Различните действия спрямо пострадалите, подсъдимият е предприел с цел снабдяване с големи суми пари.

        При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимия първостепенният съд е съобразил двата основни принципа в наказателно правната система-на законоустановеност и на индивидуализация на наказанието.

        При индивидуализацията на наказанието съдът е отчел степента на обществена опасност на деянието и на дееца, мотивите за извършване на престъплението, както и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства по смисъла на чл.54 от НК.

        Като смекчаващо отговорността обстоятелство е оттчетено чистото съдебно минало на подсъдимия към времето на деянията и добрите характеристични данни.

        Отегчаващите отговорността обстоятелства са високия размер на причинени щети, броя на ощетените лица, както и причинените допълнителни затруднения в дейността на ощетените лица.

        Престъплението, извършено от подсъдимия Ч., засяга значими обществени отношения, свързани с упражняване правото на собственост и като такова се характеризира с висока степен на обществена опасност.  

        Обществената опасност на личността на подсъдимия следва да се прецени като особено висока  с оглед използвания от него способ за извършване на престъпната му дейност, при който е използвал създаденото у търговските партньори /пострадали по делото/ доверие към дружеството – “***” ООД.

        Като е взел предвид изложените обстоятелства, съдът е определил наказание при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, под средния законоустановен размер, ПЕТ ГОДИНИ лишаване от свобода. На основание чл.59 ал.1 и ал.2 от НК съдът е приспаднал времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража", считано от 10.05.2008 г. до 21.07.2008 г. и мярка за неотклонение „Домашен арест", считано от 21.07.2008 г. до 05.02.2009 г.

        Така определеното наказание от първоинстанционния съд ще съдейства за постигане възпитателната, поправителната и възпиращата му функции. Същото се явява справедливо и не са налице основания за неговото увеличаване, нито за намаляването му.

        В контекста на изложеното по-горе, съдът намира, че не следва да бъде уважено направеното с Протеста на районна прокуратура Стара Загора предложение за увеличаване размера на наложеното наказание на подсъдимия от пет години на седем години. Определеният размер на наказанието е съобразен с размера на причинените щети, с мащабността на действията на подсъдимия, използваните от него способи и престъпна упоритост, с продължителността на престъпната му дейност. Не следва да бъде подценяван факта, че към периода на извършване на престъплението, подсъдимият е бил неосъждан и с добри характеристични данни. Като взе предвид тези обстоятелства, както и младата възраст на подсъдимия, настоящият състав намира, че за поправянето и превъзпитаването на подсъдимия, както и за създаването у него на мотивация за бъдещо правомерно поведение, не е необходимо същият да бъде изолиран от обществото за по-дълъг период от време.

        Съдът е определил наказанието да бъде изтърпяно ефективно при първоначален „общ" режим в затворническо общежитие от открит тип, съгласно чл.59 ал.1 вр. чл.61 т.З от ЗИНЗС.    

        Съдът, след като е съобразил доказателствата за имущественото състояние на подсъдимия /съобразно приложената декларация за имотно и материално състояние/ и целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК, правилно е приел, че за поправяне на подсъдимия не се налага постановяване конфискация на част от имуществото му.

        Предвид установената по делото фактическа обстановка, първоинстанционният съд е приел, че на всеки от ищците са причинени от подсъдимия имуществени вреди, които следва да бъдат възмездени. Съгласно заключенията на съдебно-счетоводна експертиза в случая са налице действително причинени вреди:

        - на „***" ЕАД София - 51252,45 лева; на „***" ООД Стара Загора - 63 181,20 лева; на „***" ООД - 36 281,34 лева; на „***" ООД - 58 863,16 лева; на „***" ООД - 78 383,73 лева и на „***" ООД - 342 523,34 лева.     

        С оглед възприетото заключение, съдът е осъдил подсъдимия да заплати, както следва:

        -на гражданския ищец „***" ЕАД - гр. София сума в размер на 51252.45 /петдесет и една хиляди двеста петдесет и два лева и 45 ст./ лева, представляваща причинени имуществени вреди ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска - 15.06.2011 г., до окончателното изплащане на сумата;

        -на гражданския ищец „***" ООД - гр. Стара Загора сума в размер на 78383.83 /седемдесет и осем хиляди триста  осемдесет и три лева и 83 ст./ лева,  представляваща причинени имуществени вреди ведно със законната лихва от датата на деянието, до окончателното изплащане на сумата;

        -на гражданския ищец „***" ООД - гр. Стара Загора, сума в размер на 63181.20 /шестдесет и три хиляди сто осемдесет и един лева и 20 ст./ лева, представляваща причинени имуществени вреди ведно със законната лихва от датата на деянието до окончателното изплащане на сумата;

        -на гражданския ищец „***" ООД - гр. Стара Загора сума в размер на 58863.16 /петдесет и осем хиляди осемстотин шестдесет
и три лева и 16 ст./ лева, представляваща причинени имуществени вреди ведно със законната лихва от датата на увреждането до
окончателното изплащане на сумата.

        Предявените граждански искове са основателни и доказани, поради което са и уважени в посочения размер, ведно със законните лихви.

        С оглед изложените по-горе съображения не са налице основания за отмяна или изменение на първоинстанционната присъда, поради което и на основание чл.338 от НПК съдът

 

                                  Р    Е     Ш      И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА  Присъда №280/17.12.2012 г., постановена по нохд №480/2011 г. по описа на Старозагорски  районен съд.

 

         РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и/или  протестиране.

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                        ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                     2.