О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  589                              08.08.2013 година                    гр.СТАРА ЗАГОРА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,            НАКАЗАТЕЛНО    ОТДЕЛЕНИЕ

В закрито заседание на осми август                                         2013 година

в състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АННА ТРИФОНОВА

 

                                             ЧЛЕНОВЕ: КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

                                                   ВАНЯ ТЕНЕВА

СЕКРЕТАР:

ПРОКУРОР:

като разгледа докладваното от  съдия  ГЕОРГИЕВ 

ВЧНД № 1226 по описа за 2013 година на Окръжен съд – Стара Загора,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 243, ал. 7 НПК.

 

Същото е образувано въз основа на жалба от Я.М.К., ЕГН ********** против Определение № 441 от 03.06.2013г., постановено по ЧНД № 1741/2012г. по описа на Районен съд гр. Стара Загора.

 

 В жалбата се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно, като се прави искане за неговата отмяна и отмяна  постановлението на Районна прокуратура гр. Стара Загора за прекратяване на наказателното производство по ДП № 204/2012г. по описа на Първо РУ “Полиция” гр. Стара Загора, в частта му, в която същото е водено срещу Г. Т. Г. с ЕГН ********** за престъпление по чл. 323, ал. 1 от НК.

 

Окръжен съд - Стара Загора, след като се запозна с доказателствата по делото и становищата на страните, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена от лице, притежаващо легитимация за това, поради което се явява допустима, но разгледана по същество, е неоснователна.

 

С Определение № 441от 03.06.2013г., постановено по ЧНД № 1741/2012г. по описа на Районен съд гр. Стара Загора, е потвърдено  постановление от 27.07.2012г. на Районна прокуратура гр. Стара Загора в обжалваната част, с която е прекратено наказателното производство по ДП № 204/2012г. по описа на Първо РУ “Полиция” гр. Стара Загора, водено срещу Г. Т. Г. с ЕГН ********** за престъпление по чл. 323, ал. 1 от НК.

 

За да постанови обжалваното определение, първоинстанционният съд е приел, че постановлението на Районна прокуратура гр. Стара Загора, с което е прекратено наказателно производство, водено срещу Г. Г. за горепосоченото престъпление като краен резултат е законосъобразно.

 

Съгласно разпоредбата на чл. 243, ал. 4 по тези производства съдът се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство.  Първоинстанционният съд правилно е отбелязал, че обжалваното постановление на прокурора, в частта му, в която е прието за установено, че на инкриминираната дата обвиняемият Г. от обективна и субективно страна не е осъществил престъпния състав на чл. 323, ал. 1 от НК, е необосновано. Този извод на прокуратурата не е изведен след прецизен и всеобхватен анализ на събраните по делото доказателства.

 

 В процесното постановление Районна прокуратура – гр. Стара Загора е изложила фактическа обстановка, касателно действията на свидетелката К., в качеството й на пълномощник на “****** и обвиняемия Г., в качеството му на управител на “******, възникнали по повод сключения между двете търговски дружества договор за наем на недвижим имот и изпълнението на неговите клаузи, но липсва какъвто и да е било коментар на събраните доказателства на досъдебното производство.

В постановлението за прекратяване на наказателното производство, прокурорът следва да посочи какви обстоятелства счита за установени и въз основа на кои доказателствени материали, което включва задължение за обсъждане и преценка на доказателствата, като в случай, че те са противоречиви, трябва да посочи кои възприема и кои отхвърля, като обясни защо приема едните, а отхвърля другите и чак след така извършения анализ на фактите да изложи правните си съображения при решаване на въпроса извършено ли е престъпление и от кого. Постановяването на прокурорския акт, в случая процесното постановление, не съдържащ анализ, досежно съществуващите противоречия в доказателствата и словно обективираната оценка за тяхната процесуална годност и сила носи характеристиките на безмотивност.

 

В обжалваното определение, Старозагорският районен съд въпреки необосноваността на обжалвания прокурорски акт /основание за отмяна на същия/, е извършил прецизен анализ на събраните на досъдебното производство доказателства и е достигнал до законосъобразния извод, че като краен резултат постановлението на прокурора в частта му, с която е прекратено наказателното производство, водено срещу обвиняемия Г. за престъпление по чл. 323, ал. 1 от НК, е законосъобразно. Решаващият съд е приел, че последният на инкриминираната дата е осъществил престъпния състав на чл. 323, ал. 1 от НК, но след предупреждение от съответния държавен орган, незабавно е възстановил първоначалното фактическо положение, поради което не следва да бъде наказан.

 

Въззивният съд намира, че в случая е налице добросъвестност  от страна на Г., която е намерила своята външна проява чрез незабавно преустановяване на самоуправните действия непосредствено след намесата на съответния орган. Предупреждението на държавния орган е било направено с протокол от 14.02.2012г. На следващия ден – 15.02.2012г. с анекс към процесния договор за наем страните са прекратили същия, считано от 10.02.2012г., като с приемо-предавателен протокол от 15.02.2012г. /лист 32 от ДП/, подписан от свидетелката К. и обвиняемия Г. в качеството им на представители на горепосочените търговски дружества, са уредени отношенията между страните по повод коментирания договор за наем. В случая е и налице елемента “незабавност” на действията на Г. след отправяне на предупреждението от държавен орган, поради което е приложима разпоредбата на чл. 323, ал. 3 от НК.

 

С оглед на горното, съдът счита, че обжалваното определение на Районен съд гр. Стара Загора като законосъобразно и правилно, следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горното, съдът

 

                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 441 от 03.06.2013г., постановено по ЧНД № 1741/2012г. по описа на Районен съд гр. Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                              2.