ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ …                                           20.09.2013 г.                         град Стара Загора

 

        В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД              ІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 20 септември                                                                           година 2013

В закрито заседание в следния състав:

                           

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

                                                                            КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

ВЧНД № 1244 по описа за 2013 година, и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на глава ХХІІ от НПК във връзка с чл.249, ал.3 от НПК.

   

    С Разпореждане № 3440 от 05.07.2013 г. по НОХД № 1436/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора е прекратено съдебното производство по делото и същото е върнато на Районна прокуратура – Стара Загора за отстраняване на допуснати на досъдебното производство отстраними съществени процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на разпореждането.

 

В срока по чл.249, ал.3 от НПК е депозиран частен протест от прокурор при Районна прокуратура – Стара Загора срещу горепосоченото разпореждане. В частния протест се развиват съображения за това, че протестираното разпореждане e неправилно и незаконосъобразно, като се сочи, че с изготвения обвинителен акт не са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на правото на защита на обвиняемия.

Искането в протеста е да бъде отменено разпореждането и делото да се върне на Районен съд – Стара Загора за разглеждане на обвинителния акт, внесен срещу обвиняемия Г.Д..

 

     Окръжен съд – Стара Загора, след като извърши цялостна служебна проверка на разпореждането и по повдигнатите в частния протест оплаквания, прие следното:

 

    Производството пред Районен съд - Стара Загора по НОХД № № 1436/2013 г. по описа на съда е образувано въз основа на обвинителен акт на Районна прокуратура – Стара Загора срещу обвиняемия Г.Д.Д. от село К., област Х., който се предава на съд с обвинение в извършване на престъпление по чл.343, ал.1, б.”б” предл. ІІ, вр. с чл.342, ал.1 от НК.

Съдията - докладчик в разпоредително заседание при извършване на подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание е приел, че в хода на досъдебното производство – при изготвяне на обвинителния акт е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в неяснота и непълнота на обвинението по внесения за разглеждане обвинителен акт. Според първоинстанционният съд неяснотата на обвинението се състои в това, че описаните цифрово и словесно три разпоредби от Закона за движение по пътищата, които според обвинението са нарушени от подсъдимия и са в пряка причинна връзка с настъпилия вредоносен резултата, не кореспондирали с описание на конкретно негово поведение като участник в движението по пътищата. Прието е, че тази непълнота в съдържанието на обвинителния акт е довела до ограничаване правото на защита на подсъдимия поради невъзможност да разбере обвинението в неговата цялост и пълнота. С оглед на това и на основание чл.249, вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК съдията – докладчик е прекратил съдебното производство по делото, което е върнал на Районна прокуратура – Стара Загора за отстраняване на описаните допуснати съществени отстраними процесуални нарушения.

 

Въззивният съд, в настоящият му състав намира протестираното  разпореждане за неправилно и незаконосъобразно, тъй като при изготвяне на обвинителния акт не са допуснати нарушения на изискванията за съдържанието му, съдържащи се в чл.246 от НПК и не е налице неяснота или непълнота в обвинението. В обстоятелствената част на внесения за разглеждане обвинителен акт, в съответствие с изискванията на чл.246, ал.2 от НПК и с т.4.2 от ТР № 2/07.10.2002 г. по н.д. № 2/2002 г. на ОСНК на ВКС, са изложени всички факти и обстоятелства, обуславящи съставомерността на деянието и участието на подсъдимия в осъществяването му. Очертан е предмета на доказване в съдебната фаза, чрез посочване на времето, мястото и начина на извършване на деянието- механизъм на възникване на пътно транспортното произшествие. Конкретизирани са чрез излагане на съставомерните факти допуснатите от подсъдимия нарушения на правилата за движение, които според обвинението са нарушени от подсъдимия и са в пряка причинна връзка с настъпилия вредоносен резултат. Във фактическото обвинение са посочени скоростта на движение на подсъдимия с управлявания от него автобус преди възникване на произшествието; скоростта към момента на удара; условията на нощна видимост, и осветеността с къси светлини, с които подсъдимият не е съобразил избраната от него скорост за движение.  Описаните нарушения са подведени от прокурора / както и от разследващия орган/ под три норми от ЗДвП – чл.5, ал.1, т.1; чл.21, ал.1 и чл.20, ал.2, с които е запълнено съдържанието на бланкетната норма по повдигнатото обвинение срещу Д. за извършено престъпление по транспорта.

Описано е поведението и на другия участник в ПТП – пострадалия К.К. и съпричиняването на вредоносния резултат.

Това, дали всяко от нарушенията по повдигнатото обвинение е извършено от подсъдимия  Д. и дали е в пряка причинно - следствена връзка с настъпилия вредоносен резултат са въпроси по същество, които подлежат на обсъждане от съда в присъдата и мотивите към нея.

Изготвянето от прокурора на обвинителен акт вместо на постановление по чл.375 от НПК, в случай че са налице основанията на чл.78а от НК, не съставлява съществено процесуално нарушение, защото по никакъв начин не ограничава правото на защита на подсъдимия. В този случай по силата на чл.248, ал.2, т.4 от НПК съдията – докладчик в разпоредително заседание служебно насрочва делото за разглеждане по реда на глава ХХІІІ от НПК.

 

Въззивният съд по изложите мотиви намери частния протест за основателен, а протестираното разпореждане на съдията-докладчик за неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено, като делото следва да бъде върнато за разглеждане на внесения обвинителен акт от същия състав на районният съд. 

 

Водим от горното, Окръжен съд – Стара Загора

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

                ОТМЕНЯ Разпореждане № 3440 от 05.07.2013 г. по НОХД № 1436/2013 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е прекратено съдебното производство по делото и същото е върнато на Районна прокуратура – Стара Загора за отстраняване на допуснати на досъдебното производство отстраними съществени процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на разпореждането.

 

ВРЪЩА делото за разглеждане на внесения обвинителен акт от същия състав на Районен съд – Стара Загора.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                             ЧЛЕНОВЕ:          1.      

 

 

                             2.