О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 670                                  25.09.2013 година                 гр.СТАРА ЗАГОРА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,            НАКАЗАТЕЛНО    ОТДЕЛЕНИЕ

В закрито заседание на двадесет и пети септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                             КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

СЕКРЕТАР:

ПРОКУРОР:

като разгледа докладваното от  съдия  ГЕОРГИЕВ 

ВЧНД № 1251 по описа за 2013 година на Окръжен съд – Стара Загора,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 243, ал. 7 НПК.

 

Същото е образувано въз основа на частен протест от Районна прокуратура гр. Чирпан против Определение № от 01.08.2013г., постановено по ЧНД № 313/2013г. по описа на Районен съд гр. Чирпан.

 

 В частния протест се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно, като се прави искане за неговата отмяна и потвърждаване постановлението на Районна прокуратура гр. Чирпан от 18.07.2013г. по ДП № 95/2013г. на РУП - Чирпан за прекратяване на наказателното производство, водено срещу В. В. В., ЕГН ********** за престъпление по чл. 343, ал. 1, буква “б”, предл. второ във вр. чл. 342, ал. 1, предл. трето от НК.

 

Окръжен съд гр. Стара Загора, след като се запозна с доказателствата по делото и становищата на страните, намира за установено следното:

 

Частния протест е подаден от лице, притежаващо легитимация за това, поради което се явява допустим, разгледан по същество, е основателен.

 

С Определение от 01.08.2013г., постановено по ЧНД № 313/2013г. по описа на Районен съд гр. Чирпан, е отменено  Постановление от 18.07.2013г. на Районна прокуратура гр. Чирпан по ДП № 95/2013г. на РУП - Чирпан за прекратяване на наказателното производство, водено срещу В. В. В., ЕГН ********** за престъпление по чл. 343, ал. 1, буква “б”, предл. второ във вр. чл. 342, ал. 1, предл. трето от НК, като досъдебното производство е върнато на прокуратурата с указание за продължаване на разследването.

 

За да постанови обжалваното определение, първоинстанционният съд е приел, че са правилни съображенията на прокурора да прекрати наказателното производство, водено срещу В. В. В. предвид заключенията на съдебномедицинските експертизи, че причинените телесни увреждания на А. М. М. са леки по смисъла на НК и се изразяват във временно разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, като в такъв случай липсва състав на извършено престъпно деяние по смисъла на НК. Въпреки този законосъобразен извод на първоинстанционния съд, в обжалвания съдебен акт непонятно защо са изложени мотиви относно обосноваността на заключението на автотехническата експертиза относно механизма на причиняване на ПТП, като в тази връзка решаващият съд е приел, че разследването не е извършено от прокурора съгласно изискванията на чл. 13 и чл. 14 от НПК, поради което е отменил процесното постановление за прекратяване на наказателното производство, като този извод на съда е в абсолютно противоречие с първоначално направения за липса на осъществен престъпен състав от В. В. В..

 

Съгласно разпоредбата на чл. 243, ал. 4 по тези производства съдът се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство.

 

Досъдебно производство № 95/2013г. по описа на РУП – гр. Чирпан е образувано и водено срещу В. В. В., ЕГН ********** за това, че на 28.02.2013г. на път ІІІ-664 на 02 километър при управление на МПС автобус “Мерцедес” 814Д с рег. № СТ 3737 СВ, собственост на *****, при нарушаване правилата за движение е причинил по непредпазливост средна телесна повреда, изразяваща се в разстройство на здравето, временно опасно за живота  на А. М. М. – престъпление по чл. 343, ал. 1, буква “в”, предл. второ във вр. чл. 343, ал. 1, предл. трето от НК. 

 

В процесното постановление за прекратяване на наказателното производство, Районна прокуратура – гр. Чирпан въз основа на събраните на досъдебното производство доказателства е приела за установена фактическа обстановка, която по същество не е оспорена от страните. При така изложената фактическа обстановка и предвид заключенията на съдебномедицинските експертизи обосновано и законосъобразно прокурорът е стигнал до извода, че деянието е несъставомерно като престъпление от общ характер и е прекратил наказателното производство.

 

От заключенията на съдебномедицинските експертизи се установява, че причинените телесни повреди на А. М. вследствие на претърпяното ПТП са леки по смисъла на НК и се изразяват в разстройство на здравето, извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК.

 

От субективна страна престъплението по чл. 343 НК може да се осъществи само по непредпазливост. От обективна страна престъплението обхваща посочените в чл. 342, ал. 1 от НК признаци и настъпването в резултат на тези нарушения на общественоопасните последици предвидени в чл. 343 НК – постановление № 6 от 07.10.1969г. Пленум на ВС, т.е. престъплението по чл. 343, ал. 1, буква “б”, предл. второ във вр. чл. 342, ал. 1, предл. трето от НК е резултатно престъпление от НК. В конкретния случай не са настъпили предвидените от закона общественоопасни последици в резултат на нарушение на правилата за движение от В. В. Поради което законосъобразно прокурорът на основание чл. 243, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 24, ал. 1, т. 1 от НПК е прекратил наказателното производство, водено срещу В. В. за горепосоченото престъпление.

 

С оглед на горното, съдът счита, че протестираното определение на Районен съд гр. Чирпан като незаконосъобразно и необосновано, следва да бъде отменено, а процесното постановление на Районна прокуратура гр. Чирпан да бъде потвърдено.

 

 

Водим от горното, съдът

 

                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Определение от 01.08.2013г., постановено по ЧНД № 313/2013г. по описа на Районен съд гр. Чирпан, като вместо него

 

 

ПОСТАНОВЯВА:

 

ПОТВЪРЖДАВА постановление на Районна прокуратура гр. Чирпан, с което е прекратено наказателното производство по ДП № 95/2013г. по описа на РУП – гр. Чирпан, образувано и водено срещу В. В. В., ЕГН ********** за престъпление по чл. 343, ал. 1, буква “б”, предл. второ във вр. чл. 342, ал. 1, предл. трето от НК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 ЧЛЕНОВЕ:      1.

 

                          2.